Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY
ZA 2013 ROK

2 WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W 2012 ROKU

3 WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W LATACH 2009 - 2013

4 DOCHODY I WYDATKI W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA GMINY BRUSY W LATACH 2009 - 2013
4

5 Plan i wykonanie dochodów za 2012 rok
Suma: zł 5

6 c.d. Plan i wykonanie dochodów za 2013 rok
6

7 Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych w latach 2009 – 2013
7

8 Plan i wykonanie wydatków za 2013 rok
Suma: zł 8

9 cd. Plan i wykonanie wydatków za 2013 rok
9

10 Wydatki bieżące i majątkowe w wydatkach ogółem w latach 2008 - 2012

11 STAN ZADŁUŻENIA W LATACH 2009 - 2013

12 NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2009 - 2013

13 REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

14 ZADANIA INWESTYCYJNE Uwaga:
Dane finansowe dotyczące poszczególnych inwestycji według stanu na koniec 2013 roku.

15 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy
Kalendarium: - 14 maja 2013r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. z Chojnic na realizację zadania, 8 listopada 2013r. dokonano odbioru I ETAPU, w którym, zgodnie z harmonogramem, wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Małych Chełmach i Antoniewie, w marcu 2014r. ruszyła budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Małe Gliśno – Dąbrówka – Gacnik, 16 września 2014r. to termin zakończenia zadania. Przepompownia ścieków w Małych Chełmach Zakres: - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małe Gliśno – Dąbrówka – Gacnik (2014r.) oraz Antoniewo – Małe Chełmy (2013r.), m sieci wraz z przyłączami, 82 przyłącza kanalizacyjne, - 5 przepompowni ścieków. nakłady poniesione przed 2013r. – zł nakłady poniesione w 2013r. – zł nakłady do poniesienia – zł całkowita wartość zadania – zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – zł - dofinansowanie UE w ramach RPOWP zł okres realizacji zadania – 2011/2014 Zadanie koordynowane przez ZGK w Brusach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

16 Sieć kanalizacji sanitarnej
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy realizowana przez ZGK w 2013 roku Miejscowość Sieć wodociągowa Sieć kanalizacji sanitarnej Długość sieci [m] Długość przyłączy Liczba przyłączy [szt.} Męcikał 158 157 6 53 3 Huta 1627 Czyczkowy-Wybudowanie 971 Brusy 200 7 787,5 99 4 Kosobudy-Wybudowanie 1148,5 Lubnia 24 1 10 32 Główczewice 36 Leśno 14 12 RAZEM 2756 431 16 1946 196 9 Największymi zadaniami realizowanymi przez ZGK w 2013 roku była budowa sieci wodociągowej w sołectwie Huta oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kosobudach-Wybudowaniu. nakłady poniesione w 2013 roku - ok zł

17 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kosobudach
Zadanie jest elementem szerszego projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze”. Projekt zakłada objęcie terenów 15 składowisk, zlokalizowanych w granicach administracyjnych 10 gmin powiatu chojnickiego i człuchowskiego, w tym składowiska odpadów w Kosobudach, działaniami rekultywacyjnymi obejmującymi rekultywację techniczną i biologiczną wraz z montażem urządzeń do monitorowania stanu wód (piezometrów). W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowania odpadów. W 2013 roku wykonano dokumentację projektową rekultywacji oraz dokumentację geologiczną i hydrogeologiczną, ustawiono również tablicę informacyjną dotyczącą projektu. Składowisko odpadów w Kosobudach – stan obecny nakłady poniesione przed 2013r. – zł nakłady poniesione w 2013r. – zł nakłady do poniesienia – zł okres realizacji zadania: 2009 – 2015 Wartość brutto całego projektu: zł Wysokość dofinansowania UE w ramach RPO WP: zł Wartość składowiska w Kosobudach: zł, w tym: wysokość dofinansowania: zł - środki własne Gminy Brusy: zł Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego.

18 Zakup kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
wartość zakupu – zł - w całości sfinansowany ze środków własnych Gminy Brusy okres realizacji zadania – 2013 rok

19 Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz Widok na zbiornik retencyjny Ul. Targowa w Brusach nakłady poniesione przed 2013r. – zł nakłady poniesione w 2013r. – zł całkowita wartość zadania – zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – zł - dofinansowanie zł okres realizacji zadania – 2008/2013 W ramach zadania wybudowano: - ok. 5 km kolektora deszczowego, m drogi gminnej (modernizacja), zbiornik retencyjny. Roboty rozpoczęto latem 2011r. Roboty zakończono w grudniu 2013r. Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego.

20 Modernizacja drogi w sołectwie Brusy-Wybudowanie
długość zmodernizowanej drogi: 835 mb, szerokość jezdni: 4,5m, zakres robót obejmował położenie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej gr. 6 cm. nakłady poniesione w 2013r. – zł, z czego: środki własne gminy Brusy – zł środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – zł całkowita wartość zadania – zł okres realizacji zadania – październik – listopad 2013

21 Budowa ul. Armii Krajowej, Targowej, Ogrodowej i Młyńskiej w Brusach
Ul. Targowa Ul. Ogrodowa Ul. Młyńska Długość wybudowanych/przebudowanych ulic: mb, z czego: ul. Targowa – 764 mb (asfalt), ul. Młyńska – 424 mb (asfalt), ul. Armii Krajowej – 232 mb (asfalt), ul. Ogrodowa – 512 mb (polbruk). Zadanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. nakłady poniesione w 2013r. – zł, z czego: - środki własne gminy Brusy – zł - dofinansowanie w ramach NPPDL – zł - dotacja z powiatu – zł - dotacja od 3 prywatnych podmiotów gospodarczych – zł Okres realizacji zadania: sierpień – grudzień 2013

22 Budowa chodników i dróg powiatowych
Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej z Leśna do Lubni Chodnik przy drodze powiatowej w Orliku Gmina Brusy udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na realizację następujących zadań: Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych. Wykonanie chodników w miejscowościach: - Wielkie Chełmy o długości ok. 469 mb, - Czarniż ok. 600 mb, - Orlik ok. 130 mb. Wysokość udzielonej pomocy: zł. Okres realizacji zadania: 2013 rok.

23 Wykup dróg gminnych nakłady poniesione w 2013 roku – 18.435 zł
powierzchnia wykupionych gruntów – ha przeznaczenia wykupionych gruntów – pod drogę dojazdową do zbiornika retencyjnego w Brusach-Wybudowaniu oraz na poszerzenie drogi w Brusach-Jagliach realizacja zadania – 2013 rok

24 Na zdjęciach: miejsce realizacji inwestycji w Brusach - Jagliach
Budowa miejsc postojowych w ramach projektu „Na borowiackich szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” Na zdjęciach: miejsce realizacji inwestycji w Brusach - Jagliach nakłady poniesione przed 2013r. – zł nakłady poniesione w 2013r. – 1,316 zł całkowita wartość zadania – zł źródła finansowania zadania: środki własne Gminy Brusy – zł dofinansowanie NFOŚiGW – zł dofinansowanie UE POIŚ – zł okres realizacji zadania – 2011/2013 w ramach projektu w Brusach – Jagliach powstała mała infrastruktura turystyczna: miejsca postojowe, wiata, ławy ze stołami, zabudowana toaleta typu TOI-TOI, stojak na rowery, śmietnik, prace zostały wykonane w miesiącach czerwiec – listopad 2012 roku, - w 2013r. poniesiono koszt druku, dostawy i montażu tablicy informacyjno-promocyjnej. Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

25 Budowa tras rowerowych w ramach programu Kaszubska Marszruta
w ramach projektu zostało wybudowanych niespełna 16 km tras rowerowych na terenie Gminy Brusy na trasie Męcikał – Żabno – Brusy oraz Brusy - Brusy-Jaglie – Czyczkowy – W. Chełmy – skrzyżowanie na Czernicę i Laskę, zakres wykonany na terenie Gminy Brusy jest elementem szerszego projektu realizowanego w partnerstwie przez Gminę Brusy, Czersk, Chojnice, Konarzyny, Powiat Chojnicki, Nadleśnictwo Rytel i Przymuszewo oraz Park Narodowy „Bory Tucholskie”, budowa ścieżek trwała od września 2012r. do grudnia 2013r., obecnie trwają przygotowania do wykupu gruntów pod ścieżki rowerowe, co nastąpi w latach Rajd Rowerowy w 2014r. nakłady poniesione przed 2013r. – zł nakłady poniesione w 2013r. – zł nakłady do poniesienia – zł (wykupy) całkowity koszt – zł, z czego: dofinansowanie UE w ramach RPO WP: zł środki własne Gminy Brusy: zł Źródła finansowania całego zadania: Gmina Brusy – zł Partnerzy – zł dofinansowanie – zł całkowita wartość zadania – zł okres realizacji zadania – 2008/2013 Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego.

26 Budowa trasy rowerowej wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 236 - przedsięwzięcie obejmowało budowę ścieżki rowerowej o długości 3,14 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 236 na odcinku od skrzyżowania na Laskę i Czernicę do Drzewicza , wykonawcą zadania była firma Handlowo – Usługowo – Budowlana „Maxi-Mix” Kazimierz Felski z Lipusza, zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata nakłady poniesione przed 2013r. – zł nakłady poniesione w 2013r. – 0 zł nakłady do poniesienia – zł całkowita wartość zadania – zł, z czego: środki własne Gminy Brusy – zł dofinansowanie UE w ramach PROW – zł okres realizacji zadania – Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

27 Budowa trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 235 (Męcikał – Turowiec)
nakłady poniesione przed 2013r. – zł nakłady poniesione w 2013r. – 0 zł nakłady do poniesienia – zł całkowita wartość zadania – zł, z czego: środki własne Gminy Brusy – zł dofinansowanie UE w ramach PROW – zł okres realizacji zadania – - przedsięwzięcie obejmowało budowę ścieżki rowerowej o długości 2,27 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku Męcikał – Turowiec, wykonawcą zadania była firma SKANSKA S.A. z Warszawy, zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

28 Zakupy nożyc hydraulicznych dla OSP Leśno
Zakup nożyc hydraulicznych dla jednostki OSP w Leśnie – koszt zł Zakup inwestycyjny – zł - w całości sfinansowany ze środków własnych Gminy Brusy okres realizacji zadania – 2013 rok

29 Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kosobudach
wartość zadania – zł - w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy Brusy okres realizacji zadania – 2013 rok

30 Wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do Gimnazjum w Brusach
wartość zadania – zł - w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy Brusy okres realizacji zadania – 2013 rok

31 Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno-sportowe
Uroczyste przecięcie wstęgi – 11 kwietnia 2014r. Budynek po modernizacji Zadanie zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Budynek zawiera szatnie, umywalnię, zaplecze magazynowe i toalety. Ponadto powstała przy nim zadaszona scena. nakłady poniesione przed 2013r. – zł nakłady poniesione w 2013r. – zł całkowity koszt zadania – zł, z czego: dofinansowanie UE w ramach PROW: zł środki własne Gminy Brusy: zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

32 Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Brusach
Ośrodek Zdrowia (nowa część) – stan obecny. nakłady poniesione przed 2013r. – zł nakłady poniesione w 2013r. – zł nakłady do poniesienia – zł całkowita wartość zadania – zł, z czego: środki własne Gminy Brusy – zł środki UE w ramach RPO WP – zł okres realizacji zadania – 2008/2014 pełna nazwa zadania brzmi: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem”, w lutym 2013r. rozpoczęto roboty budowlane, w 2013r. realizowano I etap zadania obejmujący budowę nowej części obiektu, - obecnie trwa realizacja II etapu (remont starej części ośrodka zdrowia), która powinna zakończyć się do 20 czerwca 2014r. Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego.

33 Modernizacja Urzędu Miejskiego oraz Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach
Urząd Miejski po modernizacji Okres realizacji zadania: maj 2013 – czerwiec 2014 zadanie obejmuje m.in. modernizację systemu centralnego ogrzewania z montażem pompy ciepła oraz termomodernizację 2 obiektów użyteczności publicznej – Urzędu Miejskiego oraz Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, 31 maja 2013r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych - Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski z Chojnic, - w 2013r. przebudowano i rozbudowano budynek UM w Brusach wraz z instalacjami oraz zamontowano pompę ciepła, obecnie trwa modernizacja c.o. w budynku CKiB, termin zakończenia zadania: 30 czerwca 2014r. Projekt pn. „Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach” uzyskał wsparcie finansowe w ramach działania 321 ”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata nakłady poniesione w 2013r. – zł nakłady do poniesienia – zł całkowita wartość zadania – zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – zł - dofinansowanie UE w ramach PROW – zł Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

34 Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
W 2013r. zakupiono: - 4 drukarki laserowe, - 1 zestaw komputerowy z oprogramowaniem, - 2 laptopy w oprogramowaniem, - switch TP-LINK, - kserokopiarkę kolorową, - router, 4 licencje (na system eGmina wraz z mapą punktów adresowych, na opłaty lokalne, na uniwersalny program księgujący, na księgowość budżetową). nakłady poniesione w 2013r. – zł okres realizacji zadania – 2013 rok

35 Remonty w lokatorskich budynkach komunalnych
Zakres remontów: remont sieci wod.-kan. i elektrycznej (Huta), przestawienie 4 piecy kaflowych (Czaniż, Czapiewice, Leśno, ul. Kaszubska 1A, Brusy, ul. Szkolna 18), - wymiana stolarki okiennej w jednym mieszkaniu (Brusy, ul. Wojska Polskiego 52), - remont dachu na budynku komunalnym (Męcikał), naprawa wiatrownic na budynku (Czapiewice), zagospodarowanie terenu przy budynku (Małe Chełmy), naprawa opierzenia z przemurowaniem kominów (Główczewice), - prace dekarskie na budynku, zakup schodów na strych (Kosobudy), remont sieci wod.-kan. i instalacji elektrycznej oraz remont podłogi (Brusy, ul. Chełmowska 4), prace termoizolacyjne oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (Leśno). Ogólna kwota wydatków na remonty budynków komunalnych w roku 2013 wyniosła zł

36 Remonty w świetlicach wiejskich
Zakres ważniejszych remontów: zakup wyposażenia (stół kuchenny, naczynia) oraz montaż desek na ścianę (Czapiewice), - zakup wyposażenia (kuchenka i pochłaniacz) (Rolbik), - malowanie pomieszczeń: sali i korytarzy, zakup kinkietów (Kosobudy), zakup wyposażenia: rolety wewnętrzne oraz przestawienie pieca kaflowego (Małe Chełmy), - zakup oleju do konserwacji podłogi (Zalesie), zakup wyposażenia (szafki pod zlewy, kuchenka), malowanie pomieszczeń (Czarniż), remont podłogi i położenie wykładziny (Kinice), remont dachu (Czarnowo), remont pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, zmiana systemu grzewczego na grzejniki elektryczne, remont podłogi na sali – położenie wykładziny, zakup wyposażenia: szafki kuchenne, podgrzewacze wody, schody strychowe, daszek nad drzwi (Huta). Ogólna kwota wydatków na remonty w świetlicach wiejskich w roku 2013 wyniosła zł

37 Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną
Świetlica w Leśnie – stan z 2012 roku Świetlica w Leśnie – stan obecny nakłady poniesione przed 2013r. – nakłady poniesione w 2013r. – zł nakłady do poniesienia – zł całkowita wartość zadania – zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – zł - dofinansowanie UE w ramach PO Ryby – zł Okres realizacji zadania: 2012 – 2014 przedsięwzięcie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej z zapleczem magazynowym, herbaciarnią, biblioteką oraz sanitariatami, a także utwardzenie terenu w postaci parkingu dla samochodów osobowych (5 miejsc + 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych) i ciągów pieszych, projekt dofinansowany w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” Europejskiego Funduszu Rybackiego Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa nadbrzeżnych obszarów rybackich ” Europejskiego Funduszu Rybackiego  

38 Budowa świetlicy wiejskiej w Lubni
Świetlica w Lubni – stan obecny nakłady poniesione przed 2013r. – zł nakłady poniesione w 2013r. – zł nakłady do poniesienia – zł całkowita wartość zadania – zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – zł - dofinansowanie UE w ramach PROW – zł Okres realizacji projektu: 2012 – 2014 - przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku kulturalno – sportowego, zawierającego salę świetlicową z zapleczem magazynowym i herbaciarnią, niezbędne sanitariaty oraz zaplecze sanitarno – socjalne dla sportowców, a także zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie nawierzchni pieszo – jezdnej z miejscami postojowymi, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

39 Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
L.p. Nazwa zadania Wydatek 1 Wykup gruntu na poszerzenie drogi w Brusach-Jagliach 6.480 2 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czapiewicach 8.999 3 Remont odcinka chodnika w Czarniżu 6.000 4 Remont świetlicy wiejskiej w Czarniżu 5.281 5 Termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowie wraz z jej remontem i doposażeniem 10.499 6 Montaż piłkochwytów na boisko sportowe w Czyczkowach 10.000 7 Remont świetlicy wiejskiej w Kinicach 11.000 8 Budowa chodnika pomiędzy ul. Brzozową i Kard. St. Wyszyńskiego w Leśnie 21.996 9 Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Lubnia 9.800 10 Doposażenie jednostki OSP w Małych Chełmach 6.495 11 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małych Chełmach 5.103 12 Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Męcikał 13.000 13 Remont świetlicy wiejskiej w Rolbiku wraz z wyposażeniem 13.993 14 Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania porządku i czystości w Wielkich Chełmach Sołtys Eugeniusz Pastwa w świetlicy wiejskiej w Rolbiku Zagospodarowanie terenu przy stawie w Zalesiu

40 c.d. funduszu sołeckiego Dzień kobiet w Kosobudach
15 Zagospodarowanie terenu przy stawie w Zalesiu 24.000 16 Utworzenie placu zabaw w Żabnie 10.000 17 Naprawa nawierzchni dróg gminnych w poszczególnych sołectwach 18 Organizacja imprez w poszczególnych sołectwach 41.096 19 Pozostałe zadania (o wartości poniżej 5 tyś. zł) łącznie 32.756 RAZEM Piłkochwyt na boisku w Czyczkowach Kosiarka samojezdna w Wielkich Chełmach Dzień kobiet w Kosobudach

41 ZADANIA NIEINWESTYCYJNE

42 Dzieci pokochały Bruska (z wzajemnością).
Maskotka Gminy Brusy Zadanie pod nazwą „Maskotka Gminy Brusy wraz z kolportażem folderów i ulotek sposobem na promocję walorów przyrodniczych i kulturowych regionu” zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Przedsięwzięcie polegało na: - przeprowadzeniu konkursu na zaprojektowanie maskotki Gminy Brusy, - zakupie maskotki 2-metrowej (kostium) 2 szt., - zakupie małych maskotek (550 szt.), - wydaniu folderu promującego lokalne walory przyrodnicze i kulturowe regionu w nakładzie 1200 szt., - wydaniu ulotek promujących walory i atrakcje turystyczne regionu w nakładzie 5123 szt. Dzieci pokochały Bruska (z wzajemnością). nakłady poniesione w 2013r. – zł całkowita wartość zadania – zł, z czego: środki Gminy Brusy – zł dofinansowanie UE w ramach PROW – zł okres realizacji zadania – 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

43 „Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy program wsparcia dla dzieci z terenu gminy Brusy w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych” Czapiewice Męcikał Brusy Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów i uczennic z klas I-III szkół podstawowych poprzez prowadzenie następujących (nieodpłatnych) zajęć: - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. W latach z możliwości uczestnictwa w zajęciach dodatkowych skorzystało łącznie 312 dzieci tj. 179 uczniów i 133 uczennic. Ponadto wszystkie szkoły podstawowe zostały doposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych, a także w sprzęt komputerowy oraz tematyczne programy komputerowe wspomagające proces nauczania. nakłady poniesione przed 2013r. – zł nakłady poniesione w 2013r. – zł koszt całkowity projektu – zł, z czego: dofinansowanie UE w ramach PO KL – zł dofinansowanie z budżetu państwa – zł Okres realizacji zadania – 2011/2013 Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

44 Projekt „Aktywność drogą do sukcesu”
- realizowany przez MGOPS w Brusach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ukierunkowany na zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej kobiet z terenu miasta i gminy Brusy pozostających bez pracy, długotrwale korzystających z pomocy społecznej, kolejna edycja projektu rozpoczęła się w grudniu 2012 roku i trwać będzie do grudnia 2014r., obecnie w projekcie uczestniczy 16 bezrobotnych pań, w 2013r. roku odbyły się warsztaty umiejętności społecznych i wychowawczych, warsztaty aktywizacji zawodowej, a także wyjazd integracyjno-edukacyjny. nakłady poniesione przed 2013r. – zł, nakłady poniesione w 2013r. – zł, nakłady do poniesienia – zł koszt całkowity projektu – zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – zł - budżet państwa – zł - dofinansowanie UE – zł okres realizacji zadania – 2008/2014 Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

45 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brusy – edycja 2013
W 2013 roku 37 gospodarstw przystąpiło do programu usuwania azbestu przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Dofinansowaniu podlegały koszty demontażu, transportu oraz utylizacji odpadów zawierających azbest w wysokości do 70% całkowitych kosztów. W 2013 roku unieszkodliwiono 9.405,62 m2 (114,68 Mg) wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę  zł. koszt całkowity zadania – zł, z czego: - udział mieszkańców – zł - dofinansowanie WFOŚiGW – zł - dofinansowanie w ramach programu NFOŚiGW – zł okres realizacji zadania – 2013

46 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google