Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2013 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2013 ROK."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2013 ROK

2 WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W 2012 ROKU

3 WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W LATACH 2009 - 2013

4 DOCHODY I WYDATKI W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA GMINY BRUSY W LATACH 2009 - 2013

5 Plan i wykonanie dochodów za 2012 rok Suma: 53.212.223 zł

6 c.d. Plan i wykonanie dochodów za 2013 rok c.d. Plan i wykonanie dochodów za 2013 rok

7 Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych w latach 2009 – 2013

8 Plan i wykonanie wydatków za 2013 rok Suma: 54.881.181 zł

9 cd. Plan i wykonanie wydatków za 2013 rok

10 Wydatki bieżące i majątkowe w wydatkach ogółem w latach 2008 - 2012

11 STAN ZADŁUŻENIA W LATACH 2009 - 2013

12 NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2009 - 2013

13 REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

14 ZADANIA INWESTYCYJNE Uwaga: Dane finansowe dotyczące poszczególnych inwestycji według stanu na koniec 2013 roku.

15 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nakłady poniesione przed 2013r. – 139.505 zł nakłady poniesione przed 2013r. – 139.505 zł nakłady poniesione w 2013r. – 617.366 zł nakłady poniesione w 2013r. – 617.366 zł nakłady do poniesienia – 1.036.984 zł nakłady do poniesienia – 1.036.984 zł całkowita wartość zadania – 1.793.855 zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – 926.350 zł - dofinansowanie UE w ramach RPOWP - 867.504 zł całkowita wartość zadania – 1.793.855 zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – 926.350 zł - dofinansowanie UE w ramach RPOWP - 867.504 zł okres realizacji zadania – 2011/2014 okres realizacji zadania – 2011/2014 Zakres: - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małe Gliśno – Dąbrówka – Gacnik (2014r.) oraz Antoniewo – Małe Chełmy (2013r.) Zakres: - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małe Gliśno – Dąbrówka – Gacnik (2014r.) oraz Antoniewo – Małe Chełmy (2013r.), - 7.845 m sieci wraz z przyłączami, - 82 przyłącza kanalizacyjne, - 5 przepompowni ścieków. Przepompownia ścieków w Małych Chełmach Kalendarium: - 14 maja 2013r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. z Chojnic na realizację zadania, - 8 listopada 2013r. dokonano odbioru I ETAPU, w którym, zgodnie z harmonogramem, wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Małych Chełmach i Antoniewie, - w marcu 2014r. ruszyła budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Małe Gliśno – Dąbrówka – Gacnik, - 16 września 2014r. to termin zakończenia zadania. Zadanie koordynowane przez ZGK w Brusach

16 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy realizowana przez ZGK w 2013 roku Największymi zadaniami realizowanymi przez ZGK w 2013 roku była budowa sieci wodociągowej w sołectwie Huta oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kosobudach-Wybudowaniu. nakłady poniesione w 2013 roku - ok. 380.000 zł nakłady poniesione w 2013 roku - ok. 380.000 zł Miejscowość Sieć wodociągowa Sieć kanalizacji sanitarnej Długość sieci [m] Długość przyłączy [m] Liczba przyłączy [szt.} Długość sieci [m] Długość przyłączy [m] Liczba przyłączy [szt.} Męcikał1581576533 Huta1627 Czyczkowy-Wybudowanie971 Brusy2007787,5994 Kosobudy-Wybudowanie1148,5 Lubnia24110321 Główczewice361 Leśno141121 RAZEM27564311619461969

17 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kosobudach Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. nakłady poniesione przed 2013r. – 5.575 zł nakłady poniesione przed 2013r. – 5.575 zł nakłady poniesione w 2013r. – 13.358 zł nakłady poniesione w 2013r. – 13.358 zł nakłady do poniesienia – 320.579 zł nakłady do poniesienia – 320.579 zł okres realizacji zadania: 2009 – 2015 okres realizacji zadania: 2009 – 2015 Zadanie jest elementem szerszego projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze”. Projekt zakłada objęcie terenów 15 składowisk, zlokalizowanych w granicach administracyjnych 10 gmin powiatu chojnickiego i człuchowskiego, w tym składowiska odpadów w Kosobudach, działaniami rekultywacyjnymi obejmującymi rekultywację techniczną i biologiczną wraz z montażem urządzeń do monitorowania stanu wód (piezometrów). W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowania odpadów. W 2013 roku wykonano dokumentację projektową rekultywacji oraz dokumentację geologiczną i hydrogeologiczną, ustawiono również tablicę informacyjną dotyczącą projektu. Wartość brutto całego projektu: 10.706.619 zł Wysokość dofinansowania UE w ramach RPO WP: 7.477.013 zł Wartość składowiska w Kosobudach: 339.512 zł, w tym: - wysokość dofinansowania: 236.800 zł - środki własne Gminy Brusy: 102.712 zł Składowisko odpadów w Kosobudach – stan obecny

18 Zakup kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wartość zakupu – 43.760 zł - w całości sfinansowany ze środków własnych Gminy Brusy wartość zakupu – 43.760 zł - w całości sfinansowany ze środków własnych Gminy Brusy okres realizacji zadania – 2013 rok okres realizacji zadania – 2013 rok

19 Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. nakłady poniesione przed 2013r. – 7.551.840 zł nakłady poniesione przed 2013r. – 7.551.840 zł nakłady poniesione w 2013r. – 3.562.352 zł nakłady poniesione w 2013r. – 3.562.352 zł całkowita wartość zadania – 11.114.192 zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – 4.200.282 zł - dofinansowanie - 6.913.910 zł całkowita wartość zadania – 11.114.192 zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – 4.200.282 zł - dofinansowanie - 6.913.910 zł okres realizacji zadania – 2008/2013 okres realizacji zadania – 2008/2013 W ramach zadania wybudowano: - ok. 5 km kolektora deszczowego, - 2.285 m drogi gminnej (modernizacja), - zbiornik retencyjny. Roboty rozpoczęto latem 2011r. Roboty zakończono w grudniu 2013r. Widok na zbiornik retencyjnyUl. Targowa w Brusach

20 Modernizacja drogi w sołectwie Brusy-Wybudowanie nakłady poniesione w 2013r. – 297.597 zł, z czego: nakłady poniesione w 2013r. – 297.597 zł, z czego: środki własne gminy Brusy – 207.597 złśrodki własne gminy Brusy – 207.597 zł środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 90.000 złśrodki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 90.000 zł całkowita wartość zadania – 297.597 zł całkowita wartość zadania – 297.597 zł okres realizacji zadania – październik – listopad 2013 okres realizacji zadania – październik – listopad 2013 - długość zmodernizowanej drogi: 835 mb, szerokość jezdni: 4,5m, - zakres robót obejmował położenie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej gr. 6 cm.

21 Budowa ul. Armii Krajowej, Targowej, Ogrodowej i Młyńskiej w Brusach nakłady poniesione w 2013r. – 2.738.690 zł, z czego: - środki własne gminy Brusy – 881.445 zł nakłady poniesione w 2013r. – 2.738.690 zł, z czego: - środki własne gminy Brusy – 881.445 zł - dofinansowanie w ramach NPPDL – 1.592.245 zł - dotacja z powiatu – 250.000 zł - dotacja od 3 prywatnych podmiotów gospodarczych – 15.000 zł Ul. TargowaUl. OgrodowaUl. Młyńska Okres realizacji zadania: sierpień – grudzień 2013 Długość wybudowanych/przebudowanych ulic: 1.932 mb, z czego: - ul. Targowa – 764 mb (asfalt), - ul. Młyńska – 424 mb (asfalt), - ul. Armii Krajowej – 232 mb (asfalt), - ul. Ogrodowa – 512 mb (polbruk). Zadanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

22 Budowa chodników i dróg powiatowych Gmina Brusy udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na realizację następujących zadań: 1.Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych. 2.Wykonanie chodników w miejscowościach: - Wielkie Chełmy o długości ok. 469 mb, - Czarniż ok. 600 mb, - Orlik ok. 130 mb. Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej z Leśna do LubniChodnik przy drodze powiatowej w Orliku Wysokość udzielonej pomocy: 300.000 zł. Okres realizacji zadania: 2013 rok.

23 Wykup dróg gminnych nakłady poniesione w 2013 roku – 18.435 zł nakłady poniesione w 2013 roku – 18.435 zł powierzchnia wykupionych gruntów – 0.2790 ha powierzchnia wykupionych gruntów – 0.2790 ha przeznaczenia wykupionych gruntów – pod drogę dojazdową do zbiornika retencyjnego w Brusach-Wybudowaniu oraz na poszerzenie drogi w Brusach-Jagliach przeznaczenia wykupionych gruntów – pod drogę dojazdową do zbiornika retencyjnego w Brusach-Wybudowaniu oraz na poszerzenie drogi w Brusach-Jagliach realizacja zadania – 2013 rok realizacja zadania – 2013 rok

24 Budowa miejsc postojowych w ramach projektu „Na borowiackich szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” nakłady poniesione przed 2013r. – 394.186 zł nakłady poniesione przed 2013r. – 394.186 zł nakłady poniesione w 2013r. – 1,316 zł nakłady poniesione w 2013r. – 1,316 zł całkowita wartość zadania – 395.502 zł całkowita wartość zadania – 395.502 zł źródła finansowania zadania: źródła finansowania zadania: – środki własne Gminy Brusy – 19.776 zł – dofinansowanie NFOŚiGW – 39.419 zł – dofinansowanie UE POIŚ – 336.307 zł okres realizacji zadania – 2011/2013 okres realizacji zadania – 2011/2013 Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na zdjęciach: miejsce realizacji inwestycji w Brusach - Jagliach - w ramach projektu w Brusach – Jagliach powstała mała infrastruktura turystyczna: miejsca postojowe, wiata, ławy ze stołami, zabudowana toaleta typu TOI-TOI, stojak na rowery, śmietnik, - prace zostały wykonane w miesiącach czerwiec – listopad 2012 roku, - w 2013r. poniesiono koszt druku, dostawy i montażu tablicy informacyjno-promocyjnej.

25 Budowa tras rowerowych w ramach programu Kaszubska Marszruta - w ramach projektu zostało wybudowanych niespełna 16 km tras rowerowych na terenie Gminy Brusy na trasie Męcikał – Żabno – Brusy oraz Brusy - Brusy-Jaglie – Czyczkowy – W. Chełmy – skrzyżowanie na Czernicę i Laskę, - zakres wykonany na terenie Gminy Brusy jest elementem szerszego projektu realizowanego w partnerstwie przez Gminę Brusy, Czersk, Chojnice, Konarzyny, Powiat Chojnicki, Nadleśnictwo Rytel i Przymuszewo oraz Park Narodowy „Bory Tucholskie”, - budowa ścieżek trwała od września 2012r. do grudnia 2013r., - obecnie trwają przygotowania do wykupu gruntów pod ścieżki rowerowe, co nastąpi w latach 2014-2015. nakłady poniesione przed 2013r. – 3.053.368 zł nakłady poniesione przed 2013r. – 3.053.368 zł nakłady poniesione w 2013r. – 3.517.058 zł nakłady poniesione w 2013r. – 3.517.058 zł nakłady do poniesienia – 300.000 zł (wykupy) nakłady do poniesienia – 300.000 zł (wykupy) całkowity koszt – 6.870.426 zł, z czego: całkowity koszt – 6.870.426 zł, z czego: – dofinansowanie UE w ramach RPO WP: 2.887.653 zł – środki własne Gminy Brusy: 3. 982.773 zł Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Źródła finansowania całego zadania: Gmina Brusy – 3.295.632 zł Partnerzy – 8.003.023 zł dofinansowanie – 9.840.051 zł całkowita wartość zadania – 21.138.706 zł okres realizacji zadania – 2008/2013 Rajd Rowerowy w 2014r.

26 Budowa trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 236 nakłady poniesione przed 2013r. – 42.011 zł nakłady poniesione przed 2013r. – 42.011 zł nakłady poniesione w 2013r. – 0 zł nakłady poniesione w 2013r. – 0 zł nakłady do poniesienia – 706.825 zł nakłady do poniesienia – 706.825 zł całkowita wartość zadania – 748.836 zł, z czego: całkowita wartość zadania – 748.836 zł, z czego: – środki własne Gminy Brusy – 315.749 zł – dofinansowanie UE w ramach PROW – 433.087 zł okres realizacji zadania – 2012-2014 okres realizacji zadania – 2012-2014 Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. - przedsięwzięcie obejmowało budowę ścieżki rowerowej o długości 3,14 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 236 na odcinku od skrzyżowania na Laskę i Czernicę do Drzewicza, - przedsięwzięcie obejmowało budowę ścieżki rowerowej o długości 3,14 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 236 na odcinku od skrzyżowania na Laskę i Czernicę do Drzewicza, - wykonawcą zadania była firma Handlowo – Usługowo – Budowlana „Maxi-Mix” Kazimierz Felski z Lipusza, - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007- 2013

27 Budowa trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 235 (Męcikał – Turowiec) nakłady poniesione przed 2013r. – 30.371 zł nakłady poniesione przed 2013r. – 30.371 zł nakłady poniesione w 2013r. – 0 zł nakłady poniesione w 2013r. – 0 zł nakłady do poniesienia – 651.389 zł nakłady do poniesienia – 651.389 zł całkowita wartość zadania – 681.760 zł, z czego: całkowita wartość zadania – 681.760 zł, z czego: – środki własne Gminy Brusy – 445.838 zł – dofinansowanie UE w ramach PROW – 235.922 zł okres realizacji zadania – 2012-2014 okres realizacji zadania – 2012-2014 Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. - przedsięwzięcie obejmowało budowę ścieżki rowerowej o długości 2,27 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku Męcikał – Turowiec, - wykonawcą zadania była firma SKANSKA S.A. z Warszawy, - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007- 2013

28 Zakup inwestycyjny – 19.547 zł - w całości sfinansowany ze środków własnych Gminy Brusy Zakup inwestycyjny – 19.547 zł - w całości sfinansowany ze środków własnych Gminy Brusy okres realizacji zadania – 2013 rok okres realizacji zadania – 2013 rok Zakup nożyc hydraulicznych dla jednostki OSP w Leśnie – koszt 14.000 zł Zakupy nożyc hydraulicznych dla OSP Leśno

29 Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kosobudach wartość zadania – 20.000 zł - w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy Brusy wartość zadania – 20.000 zł - w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy Brusy okres realizacji zadania – 2013 rok okres realizacji zadania – 2013 rok

30 Wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do Gimnazjum w Brusach wartość zadania – 8.994 zł - w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy Brusy wartość zadania – 8.994 zł - w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy Brusy okres realizacji zadania – 2013 rok okres realizacji zadania – 2013 rok

31 Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Czyczkowach na potrzeby socjalno-sportowe Zadanie zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Budynek zawiera szatnie, umywalnię, zaplecze magazynowe i toalety. Ponadto powstała przy nim zadaszona scena. Uroczyste przecięcie wstęgi – 11 kwietnia 2014r.Budynek po modernizacji nakłady poniesione przed 2013r. – 20.000 zł nakłady poniesione przed 2013r. – 20.000 zł nakłady poniesione w 2013r. – 339.149 zł nakłady poniesione w 2013r. – 339.149 zł całkowity koszt zadania – 359.149 zł, z czego: całkowity koszt zadania – 359.149 zł, z czego: – dofinansowanie UE w ramach PROW: 220.891 zł – środki własne Gminy Brusy: 138.258 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

32 Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Brusach nakłady poniesione przed 2013r. – 87.168 zł nakłady poniesione przed 2013r. – 87.168 zł nakłady poniesione w 2013r. – 986.269 zł nakłady poniesione w 2013r. – 986.269 zł nakłady do poniesienia – 2.284.267 zł nakłady do poniesienia – 2.284.267 zł całkowita wartość zadania – 3.357.704 zł, z czego: całkowita wartość zadania – 3.357.704 zł, z czego: – środki własne Gminy Brusy – 1.357.704 zł – środki UE w ramach RPO WP – 2.000.000 zł okres realizacji zadania – 2008/2014 okres realizacji zadania – 2008/2014 - pełna nazwa zadania brzmi: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem”, - w lutym 2013r. rozpoczęto roboty budowlane, - w 2013r. realizowano I etap zadania obejmujący budowę nowej części obiektu, - obecnie trwa realizacja II etapu (remont starej części ośrodka zdrowia), która powinna zakończyć się do 20 czerwca 2014r. Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ośrodek Zdrowia (nowa część) – stan obecny.

33 Modernizacja Urzędu Miejskiego oraz Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach nakłady poniesione w 2013r. – 1.995.197 zł nakłady poniesione w 2013r. – 1.995.197 zł nakłady do poniesienia – 1.338.646 zł nakłady do poniesienia – 1.338.646 zł całkowita wartość zadania – 3.333.843 zł, z czego: całkowita wartość zadania – 3.333.843 zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – 2.183.207 zł - dofinansowanie UE w ramach PROW – 1.150.636 zł Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. - zadanie obejmuje m.in. modernizację systemu centralnego ogrzewania z montażem pompy ciepła oraz termomodernizację 2 obiektów użyteczności publicznej – Urzędu Miejskiego oraz Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, - 31 maja 2013r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych - Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski z Chojnic - 31 maja 2013r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych - Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski z Chojnic, - w 2013r. przebudowano i rozbudowano budynek UM w Brusach wraz z instalacjami oraz zamontowano pompę ciepła, - obecnie trwa modernizacja c.o. w budynku CKiB, - termin zakończenia zadania: 30 czerwca 2014r. Okres realizacji zadania: maj 2013 – czerwiec 2014 maj 2013 – czerwiec 2014 Projekt pn. „Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach” uzyskał wsparcie finansowe w ramach działania 321 ”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Urząd Miejski po modernizacji

34 Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania nakłady poniesione w 2013r. – 37.094 zł nakłady poniesione w 2013r. – 37.094 zł okres realizacji zadania – 2013 rok okres realizacji zadania – 2013 rok W 2013r. zakupiono: - 4 drukarki laserowe, - 1 zestaw komputerowy z oprogramowaniem, - 2 laptopy w oprogramowaniem, - switch TP-LINK, - kserokopiarkę kolorową, - router, - 4 licencje (na system eGmina wraz z mapą punktów adresowych, na opłaty lokalne, na uniwersalny program księgujący, na księgowość budżetową).

35 Remonty w lokatorskich budynkach komunalnych Zakres remontów: - remont sieci wod.-kan. i elektrycznej (Huta), - przestawienie 4 piecy kaflowych (Czaniż, Czapiewice, Leśno, ul. Kaszubska 1A, Brusy, ul. Szkolna 18), - wymiana stolarki okiennej w jednym mieszkaniu (Brusy, ul. Wojska Polskiego 52), - remont dachu na budynku komunalnym (Męcikał), - naprawa wiatrownic na budynku (Czapiewice), - zagospodarowanie terenu przy budynku (Małe Chełmy), - naprawa opierzenia z przemurowaniem kominów (Główczewice), - prace dekarskie na budynku, zakup schodów na strych (Kosobudy), - remont sieci wod.-kan. i instalacji elektrycznej oraz remont podłogi (Brusy, ul. Chełmowska 4), - prace termoizolacyjne oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (Leśno). Ogólna kwota wydatków na remonty budynków komunalnych w roku 2013 wyniosła 43.882 zł

36 Remonty w świetlicach wiejskich Zakres ważniejszych remontów: - zakup wyposażenia (stół kuchenny, naczynia) oraz montaż desek na ścianę (Czapiewice), - zakup wyposażenia(kuchenka i pochłaniacz) (Rolbik), - zakup wyposażenia (kuchenka i pochłaniacz) (Rolbik), - malowanie pomieszczeń: sali i korytarzy, zakup kinkietów(Kosobudy), - malowanie pomieszczeń: sali i korytarzy, zakup kinkietów (Kosobudy), - zakup wyposażenia: rolety wewnętrzne oraz przestawienie pieca kaflowego(Małe Chełmy), - zakup wyposażenia: rolety wewnętrzne oraz przestawienie pieca kaflowego (Małe Chełmy), - zakup oleju do konserwacji podłogi (Zalesie), - zakup wyposażenia (szafki pod zlewy, kuchenka), malowanie pomieszczeń(Czarniż), - zakup wyposażenia (szafki pod zlewy, kuchenka), malowanie pomieszczeń (Czarniż), - remont podłogi i położenie wykładziny (Kinice), - remont dachu (Czarnowo), - remont pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, zmiana systemu grzewczego na grzejniki elektryczne, remont podłogi na sali – położenie wykładziny, zakup wyposażenia: szafki kuchenne, podgrzewacze wody, schody strychowe, daszek nad drzwi (Huta). Ogólna kwota wydatków na remonty w świetlicach wiejskich w roku 2013 wyniosła 66.938 zł

37 Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną Świetlica w Leśnie – stan z 2012 rokuŚwietlica w Leśnie – stan obecny nakłady poniesione przed 2013r. – 49.450 nakłady poniesione przed 2013r. – 49.450 nakłady poniesione w 2013r. – 595.859 zł nakłady poniesione w 2013r. – 595.859 zł nakłady do poniesienia – 1.062.913 zł nakłady do poniesienia – 1.062.913 zł całkowita wartość zadania – 1.708.222 zł, całkowita wartość zadania – 1.708.222 zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – 886.655 zł - dofinansowanie UE w ramach PO Ryby – 821.567 zł Okres realizacji zadania: 2012 – 2014 Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Europejskiego Funduszu Rybackiego Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Europejskiego Funduszu Rybackiego - przedsięwzięcie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej z zapleczem magazynowym, herbaciarnią, biblioteką oraz sanitariatami, a także utwardzenie terenu w postaci parkingu dla samochodów osobowych (5 miejsc + 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych) i ciągów pieszych, - projekt dofinansowany w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” Europejskiego Funduszu Rybackiego

38 Budowa świetlicy wiejskiej w Lubni Świetlica w Lubni – stan obecny nakłady poniesione przed 2013r. – 39.772 zł nakłady poniesione przed 2013r. – 39.772 zł nakłady poniesione w 2013r. – 273.071 zł nakłady poniesione w 2013r. – 273.071 zł nakłady do poniesienia – 820.733 zł nakłady do poniesienia – 820.733 zł całkowita wartość zadania – 1.133.576 zł, całkowita wartość zadania – 1.133.576 zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – 689.067 zł - dofinansowanie UE w ramach PROW – 444.509 zł Okres realizacji projektu: 2012 – 2014 - przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku kulturalno – sportowego, zawierającego salę świetlicową z zapleczem magazynowym i herbaciarnią, niezbędne sanitariaty oraz zaplecze sanitarno – socjalne dla sportowców, a także zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie nawierzchni pieszo – jezdnej z miejscami postojowymi, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

39 Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego L.p.Nazwa zadaniaWydatek 1Wykup gruntu na poszerzenie drogi w Brusach-Jagliach6.480 2Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czapiewicach8.999 3Remont odcinka chodnika w Czarniżu6.000 4Remont świetlicy wiejskiej w Czarniżu5.281 5Termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowie wraz z jej remontem i doposażeniem 10.499 6Montaż piłkochwytów na boisko sportowe w Czyczkowach10.000 7Remont świetlicy wiejskiej w Kinicach11.000 8Budowa chodnika pomiędzy ul. Brzozową i Kard. St. Wyszyńskiego w Leśnie 21.996 9Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Lubnia9.800 10Doposażenie jednostki OSP w Małych Chełmach6.495 11Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małych Chełmach5.103 12Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Męcikał13.000 13Remont świetlicy wiejskiej w Rolbiku wraz z wyposażeniem 13.993 14Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania porządku i czystości w Wielkich Chełmach 10.000 Sołtys Eugeniusz Pastwa w świetlicy wiejskiej w Rolbiku Zagospodarowanie terenu przy stawie w Zalesiu

40 c.d. funduszu sołeckiego Dzień kobiet w Kosobudach 15Zagospodarowanie terenu przy stawie w Zalesiu24.000 16Utworzenie placu zabaw w Żabnie10.000 17Naprawa nawierzchni dróg gminnych w poszczególnych sołectwach 176.997 18Organizacja imprez w poszczególnych sołectwach41.096 19Pozostałe zadania (o wartości poniżej 5 tyś. zł) łącznie32.756 RAZEM423.495 Piłkochwyt na boisku w Czyczkowach Kosiarka samojezdna w Wielkich Chełmach

41 ZADANIA NIEINWESTYCYJNE

42 Maskotka Gminy Brusy nakłady poniesione w 2013r. – 33.548 zł nakłady poniesione w 2013r. – 33.548 zł całkowita wartość zadania – 33.548 zł, z czego: całkowita wartość zadania – 33.548 zł, z czego: – środki Gminy Brusy – 13.586 zł – dofinansowanie UE w ramach PROW – 19.962 zł okres realizacji zadania – 2013 okres realizacji zadania – 2013 Zadanie pod nazwą „Maskotka Gminy Brusy wraz z kolportażem folderów i ulotek sposobem na promocję walorów przyrodniczych i kulturowych regionu” zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Przedsięwzięcie polegało na: - przeprowadzeniu konkursu na zaprojektowanie maskotki Gminy Brusy, - zakupie maskotki 2-metrowej (kostium) 2 szt., - zakupie małych maskotek (550 szt.), - wydaniu folderu promującego lokalne walory przyrodnicze i kulturowe regionu w nakładzie 1200 szt., - wydaniu ulotek promujących walory i atrakcje turystyczne regionu w nakładzie 5123 szt. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Dzieci pokochały Bruska (z wzajemnością).

43 „Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy program wsparcia dla dzieci z terenu gminy Brusy w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych” Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów i uczennic z klas I-III szkół podstawowych poprzez prowadzenie następujących (nieodpłatnych) zajęć: - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. W latach 2011-2013 z możliwości uczestnictwa w zajęciach dodatkowych skorzystało łącznie 312 dzieci tj. 179 uczniów i 133 uczennic. Ponadto wszystkie szkoły podstawowe zostały doposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych, a także w sprzęt komputerowy oraz tematyczne programy komputerowe wspomagające proces nauczania. nakłady poniesione przed 2013r. – 278.637 zł nakłady poniesione przed 2013r. – 278.637 zł nakłady poniesione w 2013r. – 49.690 zł nakłady poniesione w 2013r. – 49.690 zł CzapiewiceMęcikałBrusy koszt całkowity projektu – 328.327 zł, z czego: koszt całkowity projektu – 328.327 zł, z czego: dofinansowanie UE w ramach PO KL – 279.078 zł dofinansowanie UE w ramach PO KL – 279.078 zł dofinansowanie z budżetu państwa – 49.249 zł dofinansowanie z budżetu państwa – 49.249 zł Okres realizacji zadania – 2011/2013

44 Projekt „Aktywność drogą do sukcesu” Projekt „Aktywność drogą do sukcesu”: - realizowany przez MGOPS w Brusach, - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, - ukierunkowany na zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej kobiet z terenu miasta i gminy Brusy pozostających bez pracy, długotrwale korzystających z pomocy społecznej, - kolejna edycja projektu rozpoczęła się w grudniu 2012 roku i trwać będzie do grudnia 2014r., - obecnie w projekcie uczestniczy 16 bezrobotnych pań, - w 2013r. roku odbyły się warsztaty umiejętności społecznych i wychowawczych, warsztaty aktywizacji zawodowej - w 2013r. roku odbyły się warsztaty umiejętności społecznych i wychowawczych, warsztaty aktywizacji zawodowej, a także wyjazd integracyjno-edukacyjny. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. nakłady poniesione przed 2013r. – 484.031 zł, nakłady poniesione przed 2013r. – 484.031 zł, nakłady poniesione w 2013r. – 122.452 zł nakłady poniesione w 2013r. – 122.452 zł, nakłady do poniesienia – 119.940 zł nakłady do poniesienia – 119.940 zł koszt całkowity projektu – 726.423 zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – 86.559 zł - budżet państwa – 29.031 zł - dofinansowanie UE – 610.833 zł koszt całkowity projektu – 726.423 zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – 86.559 zł - budżet państwa – 29.031 zł - dofinansowanie UE – 610.833 zł okres realizacji zadania – 2008/2014 okres realizacji zadania – 2008/2014

45 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brusy – edycja 2013 W 2013 roku 37 gospodarstw przystąpiło do programu usuwania azbestu przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Dofinansowaniu podlegały koszty demontażu, transportu oraz utylizacji odpadów zawierających azbest w wysokości do 70% całkowitych kosztów. W 2013 roku unieszkodliwiono 9.405,62 m2 (114,68 Mg)wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 91.449 zł. W 2013 roku unieszkodliwiono 9.405,62 m2 (114,68 Mg) wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 91.449 zł. koszt całkowity zadania – 91.449 zł, z czego: - udział mieszkańców – 27.435 zł - dofinansowanie WFOŚiGW – 32.007 zł - dofinansowanie w ramach programu NFOŚiGW – 32.007 zł koszt całkowity zadania – 91.449 zł, z czego: - udział mieszkańców – 27.435 zł - dofinansowanie WFOŚiGW – 32.007 zł - dofinansowanie w ramach programu NFOŚiGW – 32.007 zł okres realizacji zadania – 2013

46 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2013 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google