Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomika ochrony zdrowia (III) Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomika ochrony zdrowia (III) Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomika ochrony zdrowia (III) Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

2 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 2 I - Koszty w ekonomii

3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 3 Koszty w ekonomii Koszty produkcji Koszty zewnętrzne Koszty prywatne a koszty społeczne Koszty alternatywne Koszty produkcji w krótkim i długim okresie

4 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 4 Koszty produkcji Koszty całkowite Koszty przeciętne Koszty krańcowe

5 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 5 Koszty całkowite Koszty całkowite : koszty stałe koszty zmienne KC = Ks + Kz

6 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 6 Koszty przeciętne Koszty przeciętne stałe: KPs = Ks/q Koszty przeciętne zmienne: KPz = Kz/q Koszty przeciętne całkowite: KPc = Kc/q KPc = KPs + KPz

7 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 7 Koszty krańcowe KK to dodatkowy nakład poniesiony przez firmę, w celu powiększenia produkcji o jedną jednostkę KK = dKC/dq KK = dKZ/dq

8 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 8 Koszty przeciętne i koszty krańcowe KPc KPz q KPs min KPz min Kpc KK KP,KK minKK KK

9 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 9 Koszty a utargi KC – koszty całkowite to nakłady poniesione na wytworzenie określonej ilości produktów UC – utarg całkowity to przychód uzyskany ze sprzedaży wytworzonych produktów

10 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 10 Koszty całkowite, utarg całkowity, globalny wynik finansowy KC < UC – dodatni wynik finansowy: zysk globalny KC > UC – ujemny wynik finansowy: strata globalna ********************* KC = UC – wynik finansowy = 0

11 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 11 Koszty a utargi KP – koszty przeciętne to nakłady poniesione na wytworzenie jednego produktu KP = KC/q UP – utarg przeciętny to przychód uzyskany ze sprzedaży jednego produktu /jest to cena/ UP = UC/q

12 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 12 Koszty przeciętne, utarg przeciętny (cena), jednostkowy wynik finansowy KP < UP – dodatni wynik finansowy: zysk jednostkowy KP > UP – ujemny wynik finansowy: strata jednostkowa ********************* KP = UP – jednostkowy wynik finansowy = 0

13 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 13 Koszty a utargi KK – koszty krańcowe to dodatkowe nakłady poniesione na wytworzenie dodatkowego produktu KK = dKC/dq UK – utarg krańcowy to zmiana utargu całkowitego wywołana sprzedażą dodatkowej jednostki produktu UK = dUC/dq

14 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 14 Koszty krańcowe a utarg krańcowy KK < UK – dodatkowo wytworzony produkt przyniesie zysk /wzrost produkcji – uzasadniony/ KK > UK – dodatkowo wytworzony produkt przyniesie stratę /rozszerzenie produkcji – nieuzasadnione/ KK = UK – punkt równowagi przedsiębiorstwa

15 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 15 II - Koszty w ochronie zdrowia

16 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 16 Koszty w ochronie zdrowia Koszt – wielkość nakładów zużytych do realizacji danego programu zdrowotnego (zapobiegania, leczenia lub zmniejszenia objawów choroby) i w konsekwencji uzyskania określonego wyniku

17 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 17 Rodzaje kosztów w ochronie zdrowia Bezpośrednie - medyczne - niemedyczne Pośrednie (w obrębie sektora świadczeń zdrowotnych i poza nim) Niemierzalne (niewymierne)

18 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 18 Koszty w ochronie zdrowia koszty bezpośredniepośrednie niemierzalne (niewymierne) medyczneniemedyczne

19 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 19 Koszty bezpośrednie (direct costs) To wydatki bezpośrednio związane z procesem leczenia Dzielimy je na: - medyczne – wydatki na zakup leków, sprzętu medycznego, amortyzacja aparatury medycznej, pracę lekarzy i pielęgniarek, pobyt w szpitalu, diagnostykę - niemedyczne – inne koszty wynikające bezpośrednio z choroby i jej leczenia, np. wydatki związane z transportem do szpitala, zaangażowanie osoby opiekującej się chorym, stosowanie stosownej diety

20 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 20 Koszty pośrednie (indirect costs) Zasoby utracone wskutek leczenia: - w obrębie sektora świadczeń zdrowotnych (dodatkowe koszty medyczne w czasie zyskanych lat życia) - poza sektorem świadczeń zdrowotnych (utrata produktywności wskutek nieobecności w pracy, zmniejszona wydajność w pracy, przedwczesna umieralność)

21 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 21 Koszty utraconej produktywności Można szacować przy użyciu 2 metod: 1) tradycyjnej, tzw. metoda kapitału ludzkiego (human capital approach) – szacowanie wartości potencjalnej utraty zarobków, 2) nowej, tzw. metoda kosztów frykcyjnych (friction cost method) – opiera się na założeniu, że wartość utraconej produktywności zależy od tego, ile czasu potrzeba do przywrócenia wyjściowego poziomu produktywności

22 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 22 Koszty niewymierne Koszty związane z pogorszeniem jakości życia, z subiektywnymi odczuciami chorego, np. bólem, cierpieniem Mogą być oceniane jako zmiana w jakości życia lub mierzone jako wynik zdrowotny

23 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 23 Koszty stałe i zmienne Koszty stałe (fixed cost) – nie ulegają zmianie wraz ze zmianą uzyskanego wyniku, np. ilością udzielanych świadczeń zdrowotnych (są to np. koszty utrzymania przychodni – ogrzewanie, oświetlenie, obsługa kredytu) Koszty zmienne (variable cost) – związane z liczbą udzielanych świadczeń (np. koszty leków, materiałów opatrunkowych)

24 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 24 Koszt przeciętny i krańcowy Koszt przeciętny, średni, jednostkowy (average cost) – nakład finansowy poniesiony na uzyskanie jednostki wyniku (korzyści, efektu), np. porady udzielonej pacjentowi, zabiegu rehabilitacyjnego Koszt krańcowy (marginal cost) – wzrost kosztu (faktycznie – kosztu zmiennego), wynikający z uzyskania dodatkowej jednostki wyniku (korzyści, efektu), np. przyjęcie dodatkowego 21-go pacjenta, wykonanie dodatkowego zabiegu rehabilitacyjnego

25 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 25 Koszt krańcowy a koszt inkrementalny Koszt krańcowy to koszt dodatkowej jednostki wyniku, należącej do logicznej serii wyników, np. przyjęcie dodatkowego pacjenta przez lekarza Koszt inkrementalny (incremental cost) - to koszt uzyskania dodatkowej jednostki wyniku, przy zastąpieniu jednego programu innym – dającym lepsze efekty, ale droższym

26 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 26 Koszt krańcowy a koszt inkrementalny koszt wynik B A xx+1 Koszt krańcowy A Koszt krańcowy B Koszt inkrementalny AB

27 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 27 Koszt alternatywny Koszt alternatywny (opportunity cost) – to koszt „utraconej okazji”, czyli koszt najlepszej alternatywy, którą utraciliśmy decydując się na dany program medyczny To najlepsza miara wartości poniesionych nakładów

28 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 28 Identyfikacja i pomiar kosztów – etapy: 1. określenie punktu widzenia, z jakiego przeprowadza się analizę 2. wyszczególnienie zużytych zasobów 3. określenie jednostek dla zużytych zasobów 4. ustalenie wartości pieniężnych dla zużytych zasobów 5. dyskontowanie 6. analiza wrażliwości

29 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 29 1. Punkty widzenia (perspektywa) analizy Pacjent Szpital Płatnik (NFZ, MZ) Społeczeństwo - Przyjęcie punktu widzenia determinuje rodzaje kosztów, które są brane pod uwagę

30 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 30 Składniki kosztów Opłaty z własnej kieszeni Koszty transportu Koszty leków Koszty hospitalizacji Koszty leków Koszty leczenia ambulatoryjnego Koszty hospitalizacji Utrata produktywności Koszty transportu Koszty leków Koszty leczenia ambulatoryjnego Koszty hospitalizacji PACJENT SZPITAL PŁATNIKSPOŁECZEŃSTWO

31 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 31 2. Zużyte zasoby Ocena ekonomiczna musi obejmować zasoby zużyte do realizacji danego programu zdrowotnego Zasoby podstawowe: personel fachowy, wyposażenie, leki,… Zasoby pośrednie: opieka lekarska, opieka pielęgniarska, testy laboratoryjne, usługi dodatkowe

32 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 32 3. Jednostki obliczeniowe zużytych zasobów Dla każdego zużytego zasobu należy określić właściwą jednostkę obliczeniową: Leki – dawki Usługi farmaceutyczne – godziny pracy farmaceuty Opieka medyczna – ilość wykonywanych procedur Leczenie szpitalne – ilość dni spędzonych w szpitalu

33 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 33 4. Wycena zużytych zasobów Teoretycznie – właściwa wycena wg kosztu alternatywnego Praktycznie – wg cen rynkowych (należy mieć świadomość ograniczeń – niektóre zasoby nie mają ceny np. opieka rodziny) Podział (alokacja) zasobów użytych do realizacji kilku programów

34 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 34 5. Dyskontowanie kosztów Dyskontowanie kosztów to zmniejszenie wartości przyszłych kosztów dla ich porównywalności z kosztami ponoszonymi obecnie PV = FC x DF PV – teraźniejsza wartość kosztów poniesionych w ciągu n lat FC – koszty poniesione w przyszłości DF – współczynnik dyskontowania DF = 1/(1 + r) n, gdzie: r – stopa dyskontowa n – liczba lat, w ciągu których będą ponoszone koszty

35 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 35 Dyskontowanie kosztów - przykład (1) Hipotetyczny program zdrowotny generuje koszty: 3000 PLN – w I roku 2000 PLN – w II roku 1000 PLN – w III roku Nieskorygowany łączny koszt – 6000 PLN Jeżeli stopa dyskontowa = np. 6%, to współczynnik dyskontowania: - w I roku: 1/1,06 = 0,943 - w II roku: 1/(1,06) 2 = 0,89 - w III roku: 1/(1,06) 3 = 0,84

36 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 36 Dyskontowanie kosztów - przykład (2) Wartość kosztów poniesionych w ciągu trzech lat - jeżeli wydatki ponoszone są na koniec roku: 3000 x 0,943 + 2000 x 0,89 + 1000 x 0,84 = 5449 PLN Wartość kosztów poniesionych w ciągu trzech lat - jeżeli wydatki ponoszone są na początku roku: 3000 + 2000 x 0,943 + 1000 x 0,89 = 5776 PLN

37 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 37 Stopa dyskontowa W międzynarodowych wytycznych dla ekonomicznej oceny programów zdrowotnych zaleca się stopę dyskontową na poziomie 3-6% Możliwość korygowania stopy dyskontowej o inflację: np. stopa dyskontowa – 6%, stopa inflacji – 9%, to stopa dyskontowa skorygowana o inflację: 1,06 x 1,09 = 1,155, czyli 15,5%

38 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 38 6. Analiza wrażliwości Często nie jest możliwe precyzyjne określenie zużytych zasobów - przyjmuje się wówczas pewne założenia i przeprowadza analizę wrażliwości, zadając pytanie o siłę reakcji na np. 50% wzrost ceny leku czy 20% obniżkę stawki za dzienny pobyt w szpitalu jeżeli reakcja jest znaczna – tzn. istotnie wpływa na poziom kosztów, koszty są „wrażliwe” na daną zmienną


Pobierz ppt "Ekonomika ochrony zdrowia (III) Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google