Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomika ochrony zdrowia (III)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomika ochrony zdrowia (III)"— Zapis prezentacji:

1 Ekonomika ochrony zdrowia (III)
Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

2 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
I - Koszty w ekonomii dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty w ekonomii Koszty produkcji Koszty zewnętrzne Koszty prywatne a koszty społeczne Koszty alternatywne Koszty produkcji w krótkim i długim okresie dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

4 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty produkcji Koszty całkowite Koszty przeciętne Koszty krańcowe dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

5 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty całkowite Koszty całkowite : koszty stałe koszty zmienne KC = Ks + Kz dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

6 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty przeciętne Koszty przeciętne stałe: KPs = Ks/q Koszty przeciętne zmienne: KPz = Kz/q Koszty przeciętne całkowite: KPc = Kc/q KPc = KPs + KPz dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

7 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty krańcowe KK to dodatkowy nakład poniesiony przez firmę, w celu powiększenia produkcji o jedną jednostkę KK = dKC/dq KK = dKZ/dq dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

8 Koszty przeciętne i koszty krańcowe
KP,KK KK KK KPc KPz KPs min Kpc minKK min KPz q dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

9 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty a utargi UC – utarg całkowity to przychód uzyskany ze sprzedaży wytworzonych produktów KC – koszty całkowite to nakłady poniesione na wytworzenie określonej ilości produktów dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

10 Koszty całkowite, utarg całkowity, globalny wynik finansowy
KC < UC – dodatni wynik finansowy: zysk globalny KC > UC – ujemny wynik finansowy: strata globalna ********************* KC = UC – wynik finansowy = 0 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

11 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty a utargi UP – utarg przeciętny to przychód uzyskany ze sprzedaży jednego produktu /jest to cena/ UP = UC/q KP – koszty przeciętne to nakłady poniesione na wytworzenie jednego produktu KP = KC/q dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

12 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty przeciętne, utarg przeciętny (cena), jednostkowy wynik finansowy KP < UP – dodatni wynik finansowy: zysk jednostkowy KP > UP – ujemny wynik finansowy: strata jednostkowa ********************* KP = UP – jednostkowy wynik finansowy = 0 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

13 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty a utargi KK – koszty krańcowe to dodatkowe nakłady poniesione na wytworzenie dodatkowego produktu KK = dKC/dq UK – utarg krańcowy to zmiana utargu całkowitego wywołana sprzedażą dodatkowej jednostki produktu UK = dUC/dq dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

14 Koszty krańcowe a utarg krańcowy
KK < UK – dodatkowo wytworzony produkt przyniesie zysk /wzrost produkcji – uzasadniony/ KK > UK – dodatkowo wytworzony produkt przyniesie stratę /rozszerzenie produkcji – nieuzasadnione/ KK = UK – punkt równowagi przedsiębiorstwa dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

15 II - Koszty w ochronie zdrowia
dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

16 Koszty w ochronie zdrowia
Koszt – wielkość nakładów zużytych do realizacji danego programu zdrowotnego (zapobiegania, leczenia lub zmniejszenia objawów choroby) i w konsekwencji uzyskania określonego wyniku dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

17 Rodzaje kosztów w ochronie zdrowia
Bezpośrednie - medyczne - niemedyczne Pośrednie (w obrębie sektora świadczeń zdrowotnych i poza nim) Niemierzalne (niewymierne) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

18 Koszty w ochronie zdrowia
medyczne niemedyczne dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

19 Koszty bezpośrednie (direct costs)
To wydatki bezpośrednio związane z procesem leczenia Dzielimy je na: - medyczne – wydatki na zakup leków, sprzętu medycznego, amortyzacja aparatury medycznej, pracę lekarzy i pielęgniarek, pobyt w szpitalu, diagnostykę - niemedyczne – inne koszty wynikające bezpośrednio z choroby i jej leczenia, np. wydatki związane z transportem do szpitala, zaangażowanie osoby opiekującej się chorym, stosowanie stosownej diety dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

20 Koszty pośrednie (indirect costs)
Zasoby utracone wskutek leczenia: - w obrębie sektora świadczeń zdrowotnych (dodatkowe koszty medyczne w czasie zyskanych lat życia) - poza sektorem świadczeń zdrowotnych (utrata produktywności wskutek nieobecności w pracy, zmniejszona wydajność w pracy, przedwczesna umieralność) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

21 Koszty utraconej produktywności
Można szacować przy użyciu 2 metod: 1) tradycyjnej, tzw. metoda kapitału ludzkiego (human capital approach) – szacowanie wartości potencjalnej utraty zarobków, 2) nowej, tzw. metoda kosztów frykcyjnych (friction cost method) – opiera się na założeniu, że wartość utraconej produktywności zależy od tego, ile czasu potrzeba do przywrócenia wyjściowego poziomu produktywności dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

22 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty niewymierne Koszty związane z pogorszeniem jakości życia, z subiektywnymi odczuciami chorego, np. bólem, cierpieniem Mogą być oceniane jako zmiana w jakości życia lub mierzone jako wynik zdrowotny dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

23 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszty stałe i zmienne Koszty stałe (fixed cost) – nie ulegają zmianie wraz ze zmianą uzyskanego wyniku, np. ilością udzielanych świadczeń zdrowotnych (są to np. koszty utrzymania przychodni – ogrzewanie, oświetlenie, obsługa kredytu) Koszty zmienne (variable cost) – związane z liczbą udzielanych świadczeń (np. koszty leków, materiałów opatrunkowych) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

24 Koszt przeciętny i krańcowy
Koszt przeciętny, średni, jednostkowy (average cost) – nakład finansowy poniesiony na uzyskanie jednostki wyniku (korzyści, efektu), np. porady udzielonej pacjentowi, zabiegu rehabilitacyjnego Koszt krańcowy (marginal cost) – wzrost kosztu (faktycznie – kosztu zmiennego) , wynikający z uzyskania dodatkowej jednostki wyniku (korzyści, efektu), np. przyjęcie dodatkowego 21-go pacjenta, wykonanie dodatkowego zabiegu rehabilitacyjnego dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

25 Koszt krańcowy a koszt inkrementalny
Koszt krańcowy to koszt dodatkowej jednostki wyniku, należącej do logicznej serii wyników, np. przyjęcie dodatkowego pacjenta przez lekarza Koszt inkrementalny (incremental cost) - to koszt uzyskania dodatkowej jednostki wyniku, przy zastąpieniu jednego programu innym – dającym lepsze efekty, ale droższym dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

26 Koszt krańcowy a koszt inkrementalny
B A Koszt krańcowy A Koszt krańcowy B Koszt inkrementalny AB wynik x x+1 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

27 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Koszt alternatywny Koszt alternatywny (opportunity cost) – to koszt „utraconej okazji”, czyli koszt najlepszej alternatywy, którą utraciliśmy decydując się na dany program medyczny To najlepsza miara wartości poniesionych nakładów dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

28 Identyfikacja i pomiar kosztów – etapy:
1. określenie punktu widzenia, z jakiego przeprowadza się analizę 2. wyszczególnienie zużytych zasobów 3. określenie jednostek dla zużytych zasobów 4. ustalenie wartości pieniężnych dla zużytych zasobów 5. dyskontowanie 6. analiza wrażliwości dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

29 1. Punkty widzenia (perspektywa) analizy
Pacjent Szpital Płatnik (NFZ, MZ) Społeczeństwo - Przyjęcie punktu widzenia determinuje rodzaje kosztów, które są brane pod uwagę dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

30 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Składniki kosztów PACJENT SZPITAL PŁATNIK SPOŁECZEŃSTWO dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

31 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
2. Zużyte zasoby Ocena ekonomiczna musi obejmować zasoby zużyte do realizacji danego programu zdrowotnego Zasoby podstawowe: personel fachowy, wyposażenie, leki,… Zasoby pośrednie: opieka lekarska, opieka pielęgniarska, testy laboratoryjne, usługi dodatkowe dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

32 3. Jednostki obliczeniowe zużytych zasobów
Dla każdego zużytego zasobu należy określić właściwą jednostkę obliczeniową: Leki – dawki Usługi farmaceutyczne – godziny pracy farmaceuty Opieka medyczna – ilość wykonywanych procedur Leczenie szpitalne – ilość dni spędzonych w szpitalu dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

33 4. Wycena zużytych zasobów
Teoretycznie – właściwa wycena wg kosztu alternatywnego Praktycznie – wg cen rynkowych (należy mieć świadomość ograniczeń – niektóre zasoby nie mają ceny np. opieka rodziny) Podział (alokacja) zasobów użytych do realizacji kilku programów dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

34 5. Dyskontowanie kosztów
Dyskontowanie kosztów to zmniejszenie wartości przyszłych kosztów dla ich porównywalności z kosztami ponoszonymi obecnie PV = FC x DF PV – teraźniejsza wartość kosztów poniesionych w ciągu n lat FC – koszty poniesione w przyszłości DF – współczynnik dyskontowania DF = 1/(1 + r)n , gdzie: r – stopa dyskontowa n – liczba lat, w ciągu których będą ponoszone koszty dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

35 Dyskontowanie kosztów - przykład (1)
Hipotetyczny program zdrowotny generuje koszty: 3000 PLN – w I roku 2000 PLN – w II roku 1000 PLN – w III roku Nieskorygowany łączny koszt – 6000 PLN Jeżeli stopa dyskontowa = np. 6%, to współczynnik dyskontowania: - w I roku: 1/1,06 = 0,943 - w II roku: 1/(1,06)2 = 0,89 - w III roku: 1/(1,06)3 = 0,84 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

36 Dyskontowanie kosztów - przykład (2)
Wartość kosztów poniesionych w ciągu trzech lat - jeżeli wydatki ponoszone są na koniec roku: 3000 x 0, x 0, x 0,84 = 5449 PLN Wartość kosztów poniesionych w ciągu trzech lat - jeżeli wydatki ponoszone są na początku roku: x 0, x 0,89 = 5776 PLN dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

37 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Stopa dyskontowa W międzynarodowych wytycznych dla ekonomicznej oceny programów zdrowotnych zaleca się stopę dyskontową na poziomie 3-6% Możliwość korygowania stopy dyskontowej o inflację: np. stopa dyskontowa – 6%, stopa inflacji – 9%, to stopa dyskontowa skorygowana o inflację: 1,06 x 1,09 = 1,155, czyli 15,5% dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

38 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
6. Analiza wrażliwości Często nie jest możliwe precyzyjne określenie zużytych zasobów - przyjmuje się wówczas pewne założenia i przeprowadza analizę wrażliwości, zadając pytanie o siłę reakcji na np. 50% wzrost ceny leku czy 20% obniżkę stawki za dzienny pobyt w szpitalu jeżeli reakcja jest znaczna – tzn. istotnie wpływa na poziom kosztów, koszty są „wrażliwe” na daną zmienną dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW


Pobierz ppt "Ekonomika ochrony zdrowia (III)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google