Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienia prawne część II Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część II BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienia prawne część II Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część II BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń."— Zapis prezentacji:

1 zagadnienia prawne część II Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część II BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.

2 Lekcja 2 Wybrane zagadnienia prawne dla agentów ubezpieczeniowych

3 Umocowanie 2.1Wprowadzenie ProkuraPełnomocnictwoPrzedstawicielstwoSzkoda Odpowiedzialność za szkodę MajątkowaNiemajątkowaZobowiązanieDeliktowaKontraktowa Lekcja 2 Umowa Zasady swobody umów Unieważnienie umowy Forma zawierania umowy Rodzaje umów Sposoby zawarcia umowy Tryb zawarcia umowy

4 Przedstawicielstwo Przedstawicielstwo to dokonanie w imieniu reprezentowanego czynności prawnej PrzedstawicielReprezentowany czynności prawne skutki przedstawicielstwo Zobacz warunki, które musi spełniać przedstawiciel

5 ma umocowanie Przedstawicielstwo Przedstawicielstwo jest to umocowanie do działania w cudzym imieniu. PrzedstawicielReprezentowany czynności prawne skutki przedstawicielstwo Zobacz warunki, które musi spełniać przedstawiciel działa w imieniu reprezentowanego posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych

6 2.2Rodzaje przedstawicielstwa Przedstawicielstwo ustawowe z mocy ustawy Pełnomocnictwo na podstawie oświadczenia woli reprezentowanego

7 Umocowanie, czyli upoważnienie, do działania w cudzym imieniu wynika z przepisów prawa. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice o ile posiadają prawa rodzicielskie. 2.2.1Przedstawicielstwo ustawowe Przedstawiciele ustawowi

8 – przy czynnościach prawnych pomiędzy dzieckiem a jednym z rodziców lub małżonkiem tego rodzica Żadne z rodziców nie może działać w imieniu dziecka: – przy czynnościach prawnych pomiędzy dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską, Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice o ile posiadają prawa rodzicielskie. Przedstawiciele ustawowi 2.2.1Przedstawicielstwo ustawowe - rodzice

9 – przy czynnościach prawnych pomiędzy dzieckiem a jednym z rodziców lub małżonkiem tego rodzica Żadne z rodziców nie może działać w imieniu dziecka: Prawa rodzicielskie ? 2.2.2Przedstawicielstwo ustawowe - opiekun

10 ? osoba ubezwłasnowolniona częściowo dziecka poczęte, ale jeszcze nie urodzone osoba ułomna (potrzebująca pomocy do prowadzenia jej spraw). KURATOR 2.2.2Przedstawicielstwo ustawowe - kurator

11 2.2.3Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo jest rodzajem przedstawicielstwa, w którym upoważnienie do działania wynika z decyzji udzielonej przez reprezentowanego. Pełnomocnictwo ogólne – umocowanie do wszystkich czynności zwykłego zarządu Pełnomocnictwo szczegółowe - pełnomocnictwo do konkretnej czynności np. kupna domu Pełnomocnictwo rodzajowe - wskazuje określony rodzaj czynności, których może dokonywać pełnomocnik

12 2.2.4 Prokura - pełnomocnictwo handlowe Upoważnia do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwa zarobkowego. spółka prawa handlowego przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji Prokura

13 spółka prawa handlowego przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji Prokura 2.2.4 Prokura - pełnomocnictwo handlowe Prokura Rozdzielna nie wymaga przy dokonywaniu czynności współdziałania prokurentów Prokura łączna wymaga przy dokonywaniu czynności współdziałania prokurentów Upoważnia do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwa zarobkowego. Prokura

14 2.4Pośrednictwo Pośrednictwo polega na wykonywaniu czynności faktycznych związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy. Agent Klient Pośrednik Polisa

15 2.5Umowa Przy interpretacji umów należy raczej badać, jaki był zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Strony umowy Podmioty Umowa Umowa jest czynnością prawną, dla której zaistnienia niezbędne są co najmniej dwie strony. Umowa to zgoda obu stron na wywołanie, zmianę, powstanie lub ustanie skutków prawnych.

16

17 Zastanów się Umowa ubezpieczenia W jakiej formie zawierana jest umowa ubezpieczenia? Zobacz odpowiedź

18 Zastanów się Odpowiedź W formie oferty lub rokowań. Umowa ubezpieczenia Kto składa ofertę w przypadku umowy ubezpieczenia? Zobacz odpowiedź W jakiej formie zawierana jest umowa ubezpieczenia? Zobacz odpowiedź

19 Zastanów się Umowa ubezpieczenia Odpowiedź Ubezpieczający, który kieruje do ubezpieczyciela wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia. W odpowiedzi ubezpieczyciel może zrobić trzy rzeczy: przyjąć, odrzucić ofertę lub złożyć kontrofertę. Odpowiedź W formie oferty lub rokowań. Kto składa ofertę w przypadku umowy ubezpieczenia? W jakiej formie zawierana jest umowa ubezpieczenia? Zobacz odpowiedź

20 Klient 2.7Tryb zawarcia umowy - Oferta Oferent wykonywanie umowy Oferta zostaje zawarta oświadczenie o przyjęciu oferty Umowa ubezpieczenia

21 2.7Tryb zawarcia umowy - Przetarg Przetarg ustny Przetarg pisemny

22 2.8Unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego wpłynięcie na wynik przetargu Umowa Strony umowy Umowa

23 Zastanów się Czy ulotki, które znajdujemy w naszej skrzynce są ofertą? Zobacz odpowiedź

24 Zadanie Odpowiedź Z reguły nie, bowiem często znajduje się w nich zastrzeżenie, że nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. Są więc swoistym zaproszeniem do negocjacji. Czy ulotki, które znajdujemy w naszej skrzynce są ofertą?

25 Zastanów się Oferent określa termin, w którym oferta jest aktualna. Jak myślisz, czy możemy określić ten termin w następujący sposób? 1.do 15 marca 2.12 dni od otrzymania oferty 3.do przyszłego huraganu w Polsce Zobacz odpowiedź

26 Zadanie Odpowiedź 1.Tak 2.Tak, ale wtedy oferta musi być wysłana za potwierdzeniem odbioru 3.Nie, gdyż jest to zdarzenie przyszłe niepewne i nie można od niego uzależnić terminu. Termin musi być zawsze wskazany precyzyjnie albo uzależniony od pewnego zdarzenia przyszłego. Zapamiętaj! Oferent określa termin, w którym oferta jest aktualna. Jak myślisz, czy możemy określić ten termin w następujący sposób? 1.do 15 marca 2.12 dni od otrzymania oferty 3.do przyszłego huraganu w Polsce

27 2.9Zasada swobody umów Decyzja o zawarciu umowy Decyzja o wyborze drugiej strony umowy Swoboda kształtowania treści umowy Wolność kontraktowa

28 2.9.1Ograniczenia zasady swobody umów Ograniczenia swobody umów wynikają jedynie z ustawy lub z jej aktu wykonawczego. Umowy dotyczące niektórych czynności prawnych mają ustawowo określone, kto może je zawierać. Niekiedy ustawa wymaga indywidualnej decyzji administracyjnej dla dokonania pewnych czynności. Swoboda wyłaniania doboru kontrahenta może być ograniczona ustawowo.

29

30

31 2.10Pojęcie zobowiązania Zobowiązanie to stosunek prawny, w którym jedna osoba (wierzyciel), może żądać od drugiej (dłużnika) spełnienia świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić. 3 12

32 2.11Pojęcie szkody Niemajątkowa Majątkowa

33 Szkoda majątkowa oznacza stratę w mieniu poszkodowanego lub oznacza utratę korzyści jakiej mógłby się poszkodowany spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono 2.11Szkoda majątkowa Naraziłeś mnie na szkodę majątkową!!

34 Przedmiotem świadczenia może być odszkodowanie, a więc obowiązek naprawienia szkody. 2.11Szkoda majątkowa Szkoda majątkowa oznacza stratę w mieniu poszkodowanego lub oznacza utratę korzyści jakiej mógłby się poszkodowany spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono

35 2.11Pojęcie szkody Niemajątkowa Majątkowa

36 2.11Szkoda niemajątkowa Szkoda niemajątkowa, nazywana także krzywdą jest konsekwencją naruszenia dóbr osobistych. W szczególności dobrami osobistymi człowieka są: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska – szkodę określa się wówczas jako krzywdę.

37 Szkoda niemajątkowa, nazywana także krzywdą jest konsekwencją naruszenia dóbr osobistych. W szczególności dobrami osobistymi człowieka są: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska 2.11Szkoda niemajątkowa

38 Szkoda niemajątkowa, nazywana także krzywdą jest konsekwencją naruszenia dóbr osobistych. W szczególności dobrami osobistymi człowieka są: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska

39 2.11Pojęcie szkody Niemajątkowa Majątkowa

40 Zastanów się Złodziej!! Czy jeżeli jesteśmy świadkami kradzieży na ulicy i krzyczymy za uciekającym człowiekiem „Łapać złodzieja!” to naruszymy jego dobra osobiste? Zobacz odpowiedź

41 Zastanów się Odpowiedź Nie, ponieważ nasze działanie nie jest bezprawne. Doświadczenie życiowe mówi nam, że mamy do czynienia z kradzieżą zuchwałą. Złodziej!!

42 2.12Odpowiedzialność za szkodę odpowiedzialność deliktowa Odpowiedzialności za szkodę odpowiedzialność kontraktowa

43 2.12Odpowiedzialność za szkodę - deliktowa Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia Definicja ustawowa Odpowiedzialność deliktowa obejmuje przypadki szkody z tytułu czynów niedozwolonych.

44 2.12Odpowiedzialność za szkodę - deliktowa To nie jest właściciel :) Zobacz skutki

45 2.12Odpowiedzialność za szkodę - deliktowa Przykład: Osoba, która uszkodziła cudze mienie ma obowiązek naprawienia szkody. To nie jest właściciel :) Zobacz skutki

46 2.12Odpowiedzialność za szkodę odpowiedzialność deliktowa Odpowiedzialności za szkodę odpowiedzialność kontraktowa

47 2.12Odpowiedzialność za szkodę - kontraktowa Odpowiedzialność kontraktowa powstaje w przypadku wyrządzenia szkody przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które istniało wcześniej między stronami. Dłużnik musi naprawić szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że dzieje się to nie z winy dłużnika. Zobacz przykład

48 2.12Odpowiedzialność za szkodę - kontraktowa Prezesie, dom jest jak nowy. Należy się 500.

49 2.12Odpowiedzialność za szkodę - kontraktowa

50 Odpowiedzialność kontraktowa powstaje w przypadku wyrządzenia szkody przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które istniało wcześniej między stronami. Dłużnik musi naprawić szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że dzieje się to nie z winy dłużnika. Zobacz przykład

51 Możemy mówić jeszcze o odpowiedzialności subsydialnej, czyli zastępczej, np. w przypadku ubezpieczyciela, który wypłaca odszkodowanie za szkodę osobie ubezpieczonej. 2.12Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę

52 Podsumowanie - przedstawicielstwo - umocowanie - pełnomocnictwo - umowa - szkoda - odpowiedzialność za szkodę Podsumowanie


Pobierz ppt "Zagadnienia prawne część II Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część II BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google