Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P RAWO KONTRAKTOWE Sposoby i formy zwierania umów w obrocie gospodarczym. Zastrzeżenia umowne. Wzorce umowne. Niedozwolone postanowienia umowne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P RAWO KONTRAKTOWE Sposoby i formy zwierania umów w obrocie gospodarczym. Zastrzeżenia umowne. Wzorce umowne. Niedozwolone postanowienia umowne."— Zapis prezentacji:

1 P RAWO KONTRAKTOWE Sposoby i formy zwierania umów w obrocie gospodarczym. Zastrzeżenia umowne. Wzorce umowne. Niedozwolone postanowienia umowne.

2 Z AWARCIE UMOWY Sposoby zawarcia umowy Oferta i jej przyjęcie art. 66 – 70 KC Aukcja i przetarg art. 70 1 – 70 4 KC Negocjacje art. 72 – 72 1 KC

3 OFERTA Cechy oferty: Oświadczenie woli jednej strony (oferenta) Skierowanie oferty do dryguej strony (oblata) Zawiera stanowczą propozycję zawarcia umowy Określaja istotne postanowienia umowy Termin początkowy związania ofertą -> zgodnie z art. 61 KC (wyjątek: oferta elektroniczna) Termin końcowy związania ofertą Jeśli jest oznaczony w ofercie to do końca tego terminu Jeśli jest nieoznaczony w ofercie Oferta złożona w obecności drugiej strony (face-to-face) albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. telefon), oferta przestaje wiązać jeśli nie zostanie niezwłocznie przyjęta przez adresata Oferta złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez uzasadnionego opóźnienia Spóźnione przyjęcie oferty – art. 67 KC

4 OFERTA Przyjęcie oferty z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień Uważane jest za nową ofertę (art. 68 KC) W stosunkach między przedsiębiorcami jeśli zastrzeżenia nie zmieniają istotnych postanowień oferty poczytuje się to za jej przyjęcie z zastrzeżeniami. Aczkolwiek jeśli w treści oferty wskazano, że może ona być przyjęta tylko bez zastrzeżeń albo nie ma zgody co do tych zastrzeżeń to oferta nie zostaje przyjęta.

5 OFERTA Odwołanie oferty W stosunkach konsumenckich i innych -> zgodnie z treścią art. 61 §1 KC Wyłącznie w stosunkach między przedsiębiorfami -> ofertę można odwołać jeśli oświadczenie o odwołaniu oferty zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią odpowiedzi, ale tylko jeśli w treści oferty nie zastrzeżono, że jest ona nieodwołalna i nie wskazano terminu jej przyjęcia!

6 OFERTA Sposoby przyjęcia oferty Proste -> oblat oświadcza wolę zawarcia umowy o treści wskazanej w ofercie Modyfikujące -> zgodnie z art. 68 1 § KC Milczące -> zgodnie z art. 68 2 § KC (stałe stosunki gospodarcze między przedsiębiorcami) przez przystąpienie do wykonania umowy -> zgodnie z art. 69

7 O FERTA – CHWILA I MIEJSCE ZAWARCIA UMOWY Moment zawarcia umowy (art. 70 §1 KC ) Ustalony został na podstawie umowy W przeciwnym wypadku, gdy oferent otrzymał odpowiedź od oblata o przyjęciu oferty lub w wypadku art. 69 KC umowa zostaja zawarta w chwili przystąpienia do wykonywaniaumowy Miejsce zawarcia umowy (art. 70 §2 KC ) Ustalane na podstawie treści umowy W przeciwnym wypadku umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania przez oferenta oświadczenia o przyjęciu oferty. Jeśli oferta jest składana w postaci elektronicznej umowę poczytuje się za zawartą w miejscu zamieszkania/siedzibie oferenta w chwili zawarcia umowy

8 A UKCJA I PRZETARG Ogólne cechy aukcji i przetargu Umożliwia wybór kontrahenta osobie zainteresowanej zawarciem umowy Są postępowaniem wielostronnym – potencjalnych kontrahentów może być więcej niż jeden Są postępowaniami eliminacyjnymi – w toku aukcji/przetargu ma dojść do indywidualizacji kontrahenta Sformalizowana procedura wyboru kontrahenta

9 A UKCJA I PRZETARG Ogłoszenie o aukcji i przetargu powinno zawierać: Miejsce i czas Przedmiot Warunki Ew. sposób udostępnienia warunków Zmiana ogłoszenia albo warunków może być dokonana tylko jeśli wcześniej to zastrzeżono

10 A UKCJA I PRZETARG Oferta w toku aukcji art. 70 2 KC Oferta w toku aukcji przstaje wiązać jeśli wystąpi przebicie (inny licytant złożył ofertę korzysteniejszą), a w warunkach aukcji nie zastrzeżono inaczej Zawarcie umowy – co do zasady, przybicie Oferta w toku przetargu 70 2 KC Oferta przestaje wiązać gdy zostanie wybrana inna oferta albo Gdy przetarg został zamknięty bez rozstrzygnięcia, a w warunkach przetargu nie zastrzeżono inaczej

11 A UKCJA I PRZETARG Wadium art. 70 4 KC Skutki zastrzeżenia wadium: Zainteresowany udziałem w aukcji/przetargu nie wpłaca wadium – skutek eliminacyjny Zainteresowany udziałem w aukcji/przetargu wpłaca wadium i wygrywa – wówczas wadium zalicza się na poczet zobowiązania, a jeśli zaliczenie nie jest możliwe wadium ulega zwrotowi (patrz art. 394 §2 KC ) Zainteresowany udziałem w aukcji/przetargu wpłaca wadium, ale jego oferta nie zostaje wybrana – wadium podlega zwrotowi Po zawarciu umowy strony nie przystępują do jej wykonania (gdy oferent – organizator aukcji/przetargu może zatrzymać wadium, gdy organizator aukcji/przetargu – oferent może żądać zwrotu dwukrotności wadium albo naprawienia szkody)

12 A UKCJA I PRZETARG Unieważnienie umowy zawartej w trybie aukcyjnym/przetargowym art. 70 5 KC Unieważnienia może żądać tylko właściwy podmiot Właściwy podmiot może żądać unieważnienia z uwagi na wpływ strony, innego uczestnika lub osoby działającej w porozumieniu z nimi na wynik aukcji/przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami Uprawnienie wygasa po upływie miesiąca od otrzymania informacji o przesłance unieważniającej ale nie później niż po upływie roku od zakończenia aukcji/przetargu

13 F ORMY CZYNNOŚCI PRAWNEJ Forma ustna Forma pisemna Zwykła Dla określonych celów Pod rygorem nieważności Z datą pewną Z podpisami notarialnie poświadczonymi Akt notarialny

14 U MOWA PRZEDWSTĘPNA ART. 389-390 KC Umowa, w której jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy Musi zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej (np. cena i oznaczenie przedmiotu przy umowie najmu) Może być termin, w którym umowa przyrzeczona ma być zawarta Termin zawarcia umowy przyrzeczonej Wyznaczony w umowie przedwstępnej Wyznaczony przez stronę uprawnioną (w braku uprawnionej strony, ta strona, która wcześniej złoży stosowne oświadczenie) Do roku od zawarcia umowy przedwstępnej (skutek – brak możliwości żądania zawarcia umowy przyrzeczonej)

15 U MOWA PRZEDWSTĘPNA ART. 389-390 KC Skutki zawarcia umowy przedwstępnej (w wypadku uchlania się przez jedną ze stron od zawarcia umowy przyrzeczonej) Druga strona może żądać naprawienia szkody w granicach ujemnego interesu umownego albo Jeżeli umowa przedwstępna zawiera wszelkie przesłanki od których zależy zawarcie umowy przyrzeczonej strona uprawniona może dochodzić przed sądem zawarcia umowy przyrzeczonej

16 D ODATKOWE ZASTRZEŻENIA UMOWNE Zadatek 394 KC Umowne prawo odstąpienia 395 KC Odstępne 396 KC Kara umowna 483-485 KC Inne

17 Z ADATEK A ZALICZKA

18 W ZORCE UMOWNE Art. 384 KC § 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warun- ki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej dorę-czony przed zawarciem umowy. § 2. W razie gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego § 3. (uchylony). § 4. Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. § 5. (uchylony).

19 W ZORCE UMOWNE Art. 3841. Wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wią-że drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. Art. 385. § 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. § 2. Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta. Zasady wyrażonej w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się w postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

20 N IEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE Art. 385 1. § 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. § 2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie. § 3. Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. § 4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje. Art. 385 2. Oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny.

21 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! Na raz następny: umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o roboty budowlane!!!


Pobierz ppt "P RAWO KONTRAKTOWE Sposoby i formy zwierania umów w obrocie gospodarczym. Zastrzeżenia umowne. Wzorce umowne. Niedozwolone postanowienia umowne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google