Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie."— Zapis prezentacji:

1 Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego według zawodów w latach 2011-2013 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

2 Uwagi wstępne… zadania OHP Od 1 września 2004 roku OHP to jedyna instytucja rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów dotyczących refundacji. Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Do zadań OHP należy refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników. Jednostkami OHP wykonującymi to zadanie są Wojewódzkie Komendy oraz Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

3 Wydatkowanie środków FP na realizację refundacji stan na 30.05.2014 zrealizowano 40,74% planu LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Rok Środki wykorzystane na realizację refundacji Liczba młodocianych objętych refundacją w danym roku W tym uczestników OHP Liczba pracodawców ubiegających się o refundację 2011 8 030 643,004616989992 2012 7 063 815,184239918974 2013 7 499 933,0343331171853 2014 2 709 116,12*4194*1150*935 planowana liczba młodocianych do objęcia refundacją w roku 2014

4 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na realizację refundacji w 2013 r. Środki otrzymane (planowane) na realizację refundacji w 2013 roku – 230 mln zł Wydatkowano kwotę – 225,2 mln zł, co stanowi 97,9% przyznanego planu. W skali kraju refundacja wynagrodzeń jest wypłacana za młodocianych pracowników odbywających naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy w 131 zawodach. W województwie lubuskim w wykazie zawodów refundowanych znajduje się 116 zawodów. Młodociani za których dokonywana jest refundacja odbywają naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy w 64 zawodach. Wydatkowanie środków FP na realizację refundacji Zawody refundowane

5 Najczęściej refundowane zawody w roku 2013 w województwie lubuskim LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Mechanik pojazdów samochodowych Fryzjer Sprzedawca Ślusarz Piekarz Stolarz Murarz-tynkarz ok. 21% ok. 15% ok. 13% Kucharz ok. 12% Cukiernik ok. 5% ok. 4% ok. 3%

6 Młodociani pracownicy w podziale na zawody LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY fryzjer 20,4 tys. os. (18% ogółu młodocianych), mechanik pojazdów samochodowych 19,0 tys. os. (17 %), sprzedawca 13,5 tys. os. (12 %), cukiernik 6,2 tys. os. (5,5 %), stolarz 5,9 tys. os. (5,3 %), kucharz małej gastronomii 5,0 tys. os. (4,6 %), kucharz 4,7 tys. os. (4,2 %), piekarz 4,2 tys. os. (3,7 %), murarz 3,6 tys. os. (3,3 %). Najczęściej refundowane zawody w skali kraju w 2013 roku: Najczęściej refundowane zawody w województwie lubuskim

7 Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zwanych dalej "młodocianymi", może odbywać się przez: 1) naukę zawodu; 2) przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletniość, kończą tę naukę na warunkach określonych dla młodocianych. Przepisy ogólne Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. nr 60 poz. 278 z późn. zm.) LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP).

8 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Nauka zawodu Nauka zawodu ma na celu przygotowanie pracownika młodocianego do pracy w charakterze robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne. Dokształcanie teoretyczne prowadzone jest w zakresie przygotowania ogólnego oraz zawodowego i może być realizowane w zasadniczej szkole zawodowej lub w systemie pozaszkolnym. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zawiera pracodawca z młodocianym głównie w terminie przyjęć do zasadniczych szkół zawodowych. Nauka zawodu trwa do 36 miesięcy

9 Rodzaj egzaminu, do którego musi przystąpić absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, aby uzyskać tytuł zawodowy, jest uzależniony od statusu pracodawcy. Jeżeli pracodawca: nie jest rzemieślnikiem - wówczas młodociany przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną; jest rzemieślnikiem - młodociany zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przed komisją egzaminacyjną izb rzemieślniczych. LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Nauka zawodu Nauka zawodu kończy się egzaminem.

10 Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu wysokości tego wynagrodzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski. Od 1czerwca do 31 sierpnia 2014 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą: 155,81 zł w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia), 194,77 zł w drugim roku nauki (nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia), 233,72 zł w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia). LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Nauka zawodu Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne - odnosimy je zawsze (jako 4%, 5% lub 6%) do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

11 Przyuczenie młodocianego do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. W odniesieniu do młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy okres może być przedłużony do czasu ukończenia gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące. Młodociani zatrudnieni u pracodawców nie będących rzemieślnikami składają egzamin, bezpośrednio u swoich pracodawców. Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami składają egzamin, przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy stawka wynagrodzenia jest równa kwocie wypłacanej pracownikowi młodocianemu uczącemu się w pierwszej klasie nauki zawodu (4%). LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Przyuczenie do wykonywania określonej pracy Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym.

12 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który zamierza zatrudnić młodocianych, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: chce zatrudnić ich w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym w wojewódzkim dzienniku urzędowym; spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona) do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego – zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 244 Poz. 1626);

13 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania Natomiast wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, może być składany w innych terminach ogłaszanych przez centrum edukacji w jego siedzibie. przed zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracodawca lub organizacja zrzeszająca pracodawców złoży wniosek o zawarcie umowy dotyczący refundowania pracodawcom kosztów wynagrodzeń i opłacanych od nich składek z tytułu zatrudniania pracowników młodocianych w Wojewódzkiej Komendzie OHP (konkretnie w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży), właściwej ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.

14 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania Pracodawca otrzymujący refundację musi zobowiązać się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę wszystkich młodocianych finansowanych z Funduszu Pracy przez 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego. Przepisy określają ścisłe limity w zakresie liczby młodocianych, którzy mogą być objęci refundacją. Wniosek o zawarcie umowy może dotyczyć: nie więcej niż trzech młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych, młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

15 Złożenie wniosku o zawarcie umowy o refundację wraz z: kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 244 Poz. 1626) Złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku zawiadamia pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy. LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania KROK PIERWSZY wniosek, formularz

16 Dostarczenie przez pracodawcę kopii umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych na czas nieokreślony z młodocianymi pracownikami oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (podpisane przez rodziców, bądź opiekunów). Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie może zostać zawarta przed dniem, ani w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy. Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a młodocianym) zawiera umowę o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń (umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a LWK OHP). Termin składania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi upływa 30 listopada danego roku. Umowy złożone po tym terminie będą rozpatrzone negatywnie. LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania KROK DRUGI umowy o pracę w celu przygotowania zaw.

17 Do wniosku należy dołączyć kopie list płac młodocianych pracowników wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia, kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne wraz z kopiami deklaracji rozliczeniowych. Wszystkie kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (tekst: "potwierdzam zgodność z oryginałem", data, pieczęć zakładu pracy zawierającą imię i nazwisko pracodawcy lub pieczęć imienną oraz podpis). Wnioski powinny być składane zgodnie z okresem rozliczeniowym deklarowanym we wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania KROK TRZECI wniosek o wypłatę refundacji Refundacja wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń za okres przygotowania zawodowego w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki nie przysługuje.

18 7 kwietnia 2014 roku na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Projektowane zmiany w refundacji Obowiązujące rozporządzenie Wniosek o zawarcie umowy między innymi zawierał: wykaz zawodów lub wykaz zakresów przyuczenia, w których będzie odbywać się przygotowanie zawodowe, i liczbę młodocianych, którzy będą odbywać przygotowanie zawodowe w poszczególnych zawodach lub zakresach przyuczenia; Projekt nowego rozporządzenia Wniosek o zawarcie umowy ma między innymi zawierać : wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy; Pracodawca po 1 lipca 2014 r. będzie składał wniosek o zawarcie umowy wraz z umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego

19 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Obowiązujące rozporządzenie Pracodawca dołączał do wniosku między innymi oświadczenie o: nieciążeniu na pracodawcy obowiązku zwrotu pomocy wynikającego z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem oraz niezaliczaniu się do kategorii przedsiębiorców zagrożonych w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych", lub w rozumieniu pkt. 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2); W projekcie nowego rozporządzenia powyższy punkt został usunięty Projektowane zmiany w refundacji

20 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Projekt nowego rozporządzenia Pracodawca będzie dołączał do wniosku między innymi: zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.); informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, oraz wzór formularza informacji, kierując się koniecznością zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji. Projektowane zmiany w refundacji

21 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Projektowane zmiany w refundacji

22 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja pomocą de minimis Wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne, aby dostosować przepisy wykonawcze do zmian, które zostały przyjęte ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. W ich wyniku nastąpi zmiana zasad udzielania pomocy w ramach refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom na pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów wydanych przez Komisję Europejską na podstawie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nowe rozporządzenie uwzględnia zasady udzielania przedsiębiorcom pomocy na zasadach pomocy de minimis Refundacja od 1 lipca 2014 r. stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis limit pomocy de minimis wynosi 200 tys. EUR (800 tys. zł.)

23 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY ul. Zamenhofa 1 65-186 Zielona Góra tel. +48 68 328 48 70 fax + 48 68 328 48 71 lwk.zgora@ohp.pl Refundacja tel. +48 68 328 48 86 CEiPM Zielona Góra tel. +48 95 732 65 44 CEiPM Gorzów Wlkp. refundacja.lubuska@ohp.pl Strona internetowa www.lubuska.ohp.pl zakładka refundacja wynagrodzeń

24 Dziękuję za uwagę LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY


Pobierz ppt "Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google