Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY"— Zapis prezentacji:

1 OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego według zawodów w latach

2 OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Uwagi wstępne… zadania OHP LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Do zadań OHP należy refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników. Od 1 września 2004 roku OHP to jedyna instytucja rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów dotyczących refundacji. Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Jednostkami OHP wykonującymi to zadanie są Wojewódzkie Komendy oraz Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

3 Wydatkowanie środków FP na realizację refundacji 2011 2012 2013 2014
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Rok Środki wykorzystane na realizację refundacji Liczba młodocianych objętych refundacją w danym roku W tym uczestników OHP Liczba pracodawców ubiegających się o refundację 2011 ,00 4616 989 992 2012 ,18 4239 918 974 2013 ,03 4333 1171 853 2014 ,12* 4194* 1150* 935 stan na zrealizowano 40,74% planu planowana liczba młodocianych do objęcia refundacją w roku 2014

4 Wydatkowanie środków FP na realizację refundacji Zawody refundowane
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na realizację refundacji w 2013 r. Środki otrzymane (planowane) na realizację refundacji w 2013 roku – 230 mln zł Wydatkowano kwotę – 225,2 mln zł, co stanowi 97,9% przyznanego planu. W skali kraju refundacja wynagrodzeń jest wypłacana za młodocianych pracowników odbywających naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy w 131 zawodach. W województwie lubuskim w wykazie zawodów refundowanych znajduje się 116 zawodów. Młodociani za których dokonywana jest refundacja odbywają naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy w 64 zawodach. Zawody refundowane

5 Najczęściej refundowane zawody w roku 2013 w województwie lubuskim
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY ok. 21% ok. 15% Fryzjer Mechanik pojazdów samochodowych ok. 12% ok. 13% Sprzedawca Kucharz ok. 5% ok. 5% Ślusarz ok. 4% Cukiernik Piekarz ok. 4% ok. 3% Stolarz Murarz-tynkarz

6 Młodociani pracownicy w podziale na zawody
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Najczęściej refundowane zawody w województwie lubuskim fryzjer ,4 tys. os. (18% ogółu młodocianych), mechanik pojazdów samochodowych 19,0 tys. os. (17 %), sprzedawca 13,5 tys. os. (12 %), cukiernik 6,2 tys. os. (5,5 %), stolarz 5,9 tys. os. (5,3 %), kucharz małej gastronomii 5,0  tys. os. (4,6 %), kucharz 4,7 tys. os. (4,2 %), piekarz 4,2 tys. os. (3,7 %), murarz 3,6 tys. os. (3,3 %). Najczęściej refundowane zawody w skali kraju w 2013 roku:

7 OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Przepisy ogólne Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. nr 60 poz. 278 z późn. zm.) LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zwanych dalej "młodocianymi", może odbywać się przez: 1) naukę zawodu; 2) przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletniość, kończą tę naukę na warunkach określonych dla młodocianych. Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP).

8 OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Nauka zawodu Nauka zawodu ma na celu przygotowanie pracownika młodocianego do pracy w charakterze robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne. Dokształcanie teoretyczne prowadzone jest w zakresie przygotowania ogólnego oraz zawodowego i może być realizowane w zasadniczej szkole zawodowej lub w systemie pozaszkolnym. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zawiera pracodawca z młodocianym głównie w terminie przyjęć do zasadniczych szkół zawodowych. Nauka zawodu trwa do 36 miesięcy

9 OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Nauka zawodu Nauka zawodu kończy się egzaminem. Rodzaj egzaminu, do którego musi przystąpić absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, aby uzyskać tytuł zawodowy, jest uzależniony od statusu pracodawcy. Jeżeli pracodawca: nie jest rzemieślnikiem - wówczas młodociany  przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną; jest rzemieślnikiem - młodociany zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przed komisją egzaminacyjną izb rzemieślniczych.

10 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Nauka zawodu Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu wysokości tego wynagrodzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski. Od 1czerwca do 31 sierpnia 2014 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą: • 155,81 zł w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia), • 194,77 zł w drugim roku nauki (nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia), • 233,72 zł w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia). Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne - odnosimy je zawsze (jako 4%, 5% lub 6%) do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

11 Przyuczenie do wykonywania określonej pracy
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Przyuczenie do wykonywania określonej pracy Przyuczenie młodocianego do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. W odniesieniu do młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy okres może być przedłużony do czasu ukończenia gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące. Młodociani zatrudnieni u pracodawców nie będących rzemieślnikami składają egzamin, bezpośrednio u swoich pracodawców. Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami składają egzamin, przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy stawka wynagrodzenia jest równa kwocie wypłacanej pracownikowi młodocianemu uczącemu się w pierwszej klasie nauki zawodu (4%). Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym.

12 OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który zamierza zatrudnić młodocianych, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: chce zatrudnić ich w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym w wojewódzkim dzienniku urzędowym; spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona) do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego – zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 244 Poz. 1626);

13 OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania przed zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracodawca lub organizacja zrzeszająca pracodawców złoży wniosek o zawarcie umowy dotyczący refundowania pracodawcom kosztów wynagrodzeń i opłacanych od nich składek z tytułu zatrudniania pracowników młodocianych w Wojewódzkiej Komendzie OHP (konkretnie w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży), właściwej ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku. Natomiast wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, może być składany w innych terminach ogłaszanych przez centrum edukacji w jego siedzibie.

14 OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania Pracodawca otrzymujący refundację musi zobowiązać się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę wszystkich młodocianych finansowanych z Funduszu Pracy przez 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego. Przepisy określają ścisłe limity w zakresie liczby młodocianych, którzy mogą być objęci refundacją. Wniosek o zawarcie umowy może dotyczyć: nie więcej niż trzech młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych, młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

15 Refundacja – warunki otrzymania KROK PIERWSZY wniosek, formularz
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania KROK PIERWSZY wniosek, formularz Złożenie wniosku o zawarcie umowy o refundację wraz z: kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 244 Poz. 1626)    Złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku zawiadamia pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy.

16 OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania KROK DRUGI umowy o pracę w celu przygotowania zaw. Dostarczenie przez pracodawcę kopii umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych na czas nieokreślony z młodocianymi pracownikami oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (podpisane przez rodziców, bądź opiekunów). Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie może zostać zawarta przed dniem, ani w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy.    Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a młodocianym) zawiera umowę o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń (umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a LWK OHP). Termin składania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi upływa 30 listopada danego roku. Umowy złożone po tym terminie będą rozpatrzone negatywnie.

17 OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania KROK TRZECI wniosek o wypłatę refundacji Do wniosku należy dołączyć kopie list płac młodocianych pracowników wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia, kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne wraz z kopiami deklaracji rozliczeniowych. Wszystkie kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (tekst: "potwierdzam zgodność z oryginałem", data, pieczęć zakładu pracy zawierającą imię i nazwisko pracodawcy lub pieczęć imienną oraz podpis). Wnioski powinny być składane zgodnie z okresem rozliczeniowym deklarowanym we wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń Refundacja wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń za okres przygotowania zawodowego w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki nie przysługuje.

18 OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Projektowane zmiany w refundacji
Pracodawca po 1 lipca 2014 r. będzie składał wniosek o zawarcie umowy wraz z umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Projektowane zmiany w refundacji 7 kwietnia 2014 roku na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom Obowiązujące rozporządzenie Wniosek o zawarcie umowy między innymi zawierał: wykaz zawodów lub wykaz zakresów przyuczenia, w których będzie odbywać się przygotowanie zawodowe, i liczbę młodocianych, którzy będą odbywać przygotowanie zawodowe w poszczególnych zawodach lub zakresach przyuczenia; Projekt nowego rozporządzenia Wniosek o zawarcie umowy ma między innymi zawierać : wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy;

19 OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Projektowane zmiany w refundacji
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Projektowane zmiany w refundacji Obowiązujące rozporządzenie Pracodawca dołączał do wniosku między innymi oświadczenie o: nieciążeniu na pracodawcy obowiązku zwrotu pomocy wynikającego z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem oraz niezaliczaniu się do kategorii przedsiębiorców zagrożonych w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z , str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych", lub w rozumieniu pkt Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str. 2); W projekcie nowego rozporządzenia powyższy punkt został usunięty

20 OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Projektowane zmiany w refundacji
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Projektowane zmiany w refundacji Projekt nowego rozporządzenia Pracodawca będzie dołączał do wniosku między innymi: zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.); informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, oraz wzór formularza informacji, kierując się koniecznością zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji.

21 OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Projektowane zmiany w refundacji
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Projektowane zmiany w refundacji

22 OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja pomocą de minimis
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja pomocą de minimis Wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne, aby dostosować przepisy wykonawcze do zmian, które zostały przyjęte ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. W ich wyniku nastąpi zmiana zasad udzielania pomocy w ramach refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom na pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów wydanych przez Komisję Europejską na podstawie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nowe rozporządzenie uwzględnia zasady udzielania przedsiębiorcom pomocy na zasadach pomocy de minimis Refundacja od 1 lipca 2014 r. stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis limit pomocy de minimis wynosi 200 tys. EUR (800 tys. zł.)

23 OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY ul. Zamenhofa 1 Zielona Góra tel.  fax  Refundacja tel CEiPM Zielona Góra tel CEiPM Gorzów Wlkp. Strona internetowa zakładka refundacja wynagrodzeń

24 OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google