Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie."— Zapis prezentacji:

1 Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego według zawodów w latach LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

2 Uwagi wstępne… zadania OHP Od 1 września 2004 roku OHP to jedyna instytucja rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów dotyczących refundacji. Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Do zadań OHP należy refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników. Jednostkami OHP wykonującymi to zadanie są Wojewódzkie Komendy oraz Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

3 Wydatkowanie środków FP na realizację refundacji stan na zrealizowano 40,74% planu LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Rok Środki wykorzystane na realizację refundacji Liczba młodocianych objętych refundacją w danym roku W tym uczestników OHP Liczba pracodawców ubiegających się o refundację , , , ,12*4194*1150*935 planowana liczba młodocianych do objęcia refundacją w roku 2014

4 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na realizację refundacji w 2013 r. Środki otrzymane (planowane) na realizację refundacji w 2013 roku – 230 mln zł Wydatkowano kwotę – 225,2 mln zł, co stanowi 97,9% przyznanego planu. W skali kraju refundacja wynagrodzeń jest wypłacana za młodocianych pracowników odbywających naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy w 131 zawodach. W województwie lubuskim w wykazie zawodów refundowanych znajduje się 116 zawodów. Młodociani za których dokonywana jest refundacja odbywają naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy w 64 zawodach. Wydatkowanie środków FP na realizację refundacji Zawody refundowane

5 Najczęściej refundowane zawody w roku 2013 w województwie lubuskim LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Mechanik pojazdów samochodowych Fryzjer Sprzedawca Ślusarz Piekarz Stolarz Murarz-tynkarz ok. 21% ok. 15% ok. 13% Kucharz ok. 12% Cukiernik ok. 5% ok. 4% ok. 3%

6 Młodociani pracownicy w podziale na zawody LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY fryzjer 20,4 tys. os. (18% ogółu młodocianych), mechanik pojazdów samochodowych 19,0 tys. os. (17 %), sprzedawca 13,5 tys. os. (12 %), cukiernik 6,2 tys. os. (5,5 %), stolarz 5,9 tys. os. (5,3 %), kucharz małej gastronomii 5,0 tys. os. (4,6 %), kucharz 4,7 tys. os. (4,2 %), piekarz 4,2 tys. os. (3,7 %), murarz 3,6 tys. os. (3,3 %). Najczęściej refundowane zawody w skali kraju w 2013 roku: Najczęściej refundowane zawody w województwie lubuskim

7 Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zwanych dalej "młodocianymi", może odbywać się przez: 1) naukę zawodu; 2) przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletniość, kończą tę naukę na warunkach określonych dla młodocianych. Przepisy ogólne Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. nr 60 poz. 278 z późn. zm.) LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP).

8 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Nauka zawodu Nauka zawodu ma na celu przygotowanie pracownika młodocianego do pracy w charakterze robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne. Dokształcanie teoretyczne prowadzone jest w zakresie przygotowania ogólnego oraz zawodowego i może być realizowane w zasadniczej szkole zawodowej lub w systemie pozaszkolnym. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zawiera pracodawca z młodocianym głównie w terminie przyjęć do zasadniczych szkół zawodowych. Nauka zawodu trwa do 36 miesięcy

9 Rodzaj egzaminu, do którego musi przystąpić absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, aby uzyskać tytuł zawodowy, jest uzależniony od statusu pracodawcy. Jeżeli pracodawca: nie jest rzemieślnikiem - wówczas młodociany przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną; jest rzemieślnikiem - młodociany zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przed komisją egzaminacyjną izb rzemieślniczych. LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Nauka zawodu Nauka zawodu kończy się egzaminem.

10 Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu wysokości tego wynagrodzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski. Od 1czerwca do 31 sierpnia 2014 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą: 155,81 zł w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia), 194,77 zł w drugim roku nauki (nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia), 233,72 zł w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia). LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Nauka zawodu Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne - odnosimy je zawsze (jako 4%, 5% lub 6%) do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

11 Przyuczenie młodocianego do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. W odniesieniu do młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy okres może być przedłużony do czasu ukończenia gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące. Młodociani zatrudnieni u pracodawców nie będących rzemieślnikami składają egzamin, bezpośrednio u swoich pracodawców. Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami składają egzamin, przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy stawka wynagrodzenia jest równa kwocie wypłacanej pracownikowi młodocianemu uczącemu się w pierwszej klasie nauki zawodu (4%). LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Przyuczenie do wykonywania określonej pracy Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym.

12 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który zamierza zatrudnić młodocianych, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: chce zatrudnić ich w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym w wojewódzkim dzienniku urzędowym; spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona) do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego – zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 244 Poz. 1626);

13 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania Natomiast wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, może być składany w innych terminach ogłaszanych przez centrum edukacji w jego siedzibie. przed zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracodawca lub organizacja zrzeszająca pracodawców złoży wniosek o zawarcie umowy dotyczący refundowania pracodawcom kosztów wynagrodzeń i opłacanych od nich składek z tytułu zatrudniania pracowników młodocianych w Wojewódzkiej Komendzie OHP (konkretnie w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży), właściwej ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.

14 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania Pracodawca otrzymujący refundację musi zobowiązać się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę wszystkich młodocianych finansowanych z Funduszu Pracy przez 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego. Przepisy określają ścisłe limity w zakresie liczby młodocianych, którzy mogą być objęci refundacją. Wniosek o zawarcie umowy może dotyczyć: nie więcej niż trzech młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych, młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

15 Złożenie wniosku o zawarcie umowy o refundację wraz z: kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 244 Poz. 1626) Złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku zawiadamia pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy. LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania KROK PIERWSZY wniosek, formularz

16 Dostarczenie przez pracodawcę kopii umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych na czas nieokreślony z młodocianymi pracownikami oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (podpisane przez rodziców, bądź opiekunów). Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie może zostać zawarta przed dniem, ani w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy. Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a młodocianym) zawiera umowę o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń (umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a LWK OHP). Termin składania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi upływa 30 listopada danego roku. Umowy złożone po tym terminie będą rozpatrzone negatywnie. LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania KROK DRUGI umowy o pracę w celu przygotowania zaw.

17 Do wniosku należy dołączyć kopie list płac młodocianych pracowników wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia, kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne wraz z kopiami deklaracji rozliczeniowych. Wszystkie kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (tekst: "potwierdzam zgodność z oryginałem", data, pieczęć zakładu pracy zawierającą imię i nazwisko pracodawcy lub pieczęć imienną oraz podpis). Wnioski powinny być składane zgodnie z okresem rozliczeniowym deklarowanym we wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja – warunki otrzymania KROK TRZECI wniosek o wypłatę refundacji Refundacja wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń za okres przygotowania zawodowego w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki nie przysługuje.

18 7 kwietnia 2014 roku na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Projektowane zmiany w refundacji Obowiązujące rozporządzenie Wniosek o zawarcie umowy między innymi zawierał: wykaz zawodów lub wykaz zakresów przyuczenia, w których będzie odbywać się przygotowanie zawodowe, i liczbę młodocianych, którzy będą odbywać przygotowanie zawodowe w poszczególnych zawodach lub zakresach przyuczenia; Projekt nowego rozporządzenia Wniosek o zawarcie umowy ma między innymi zawierać : wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy; Pracodawca po 1 lipca 2014 r. będzie składał wniosek o zawarcie umowy wraz z umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego

19 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Obowiązujące rozporządzenie Pracodawca dołączał do wniosku między innymi oświadczenie o: nieciążeniu na pracodawcy obowiązku zwrotu pomocy wynikającego z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem oraz niezaliczaniu się do kategorii przedsiębiorców zagrożonych w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z , str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych", lub w rozumieniu pkt Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str. 2); W projekcie nowego rozporządzenia powyższy punkt został usunięty Projektowane zmiany w refundacji

20 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Projekt nowego rozporządzenia Pracodawca będzie dołączał do wniosku między innymi: zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.); informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, oraz wzór formularza informacji, kierując się koniecznością zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji. Projektowane zmiany w refundacji

21 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Projektowane zmiany w refundacji

22 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Refundacja pomocą de minimis Wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne, aby dostosować przepisy wykonawcze do zmian, które zostały przyjęte ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. W ich wyniku nastąpi zmiana zasad udzielania pomocy w ramach refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom na pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów wydanych przez Komisję Europejską na podstawie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nowe rozporządzenie uwzględnia zasady udzielania przedsiębiorcom pomocy na zasadach pomocy de minimis Refundacja od 1 lipca 2014 r. stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis limit pomocy de minimis wynosi 200 tys. EUR (800 tys. zł.)

23 LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY ul. Zamenhofa Zielona Góra tel fax Refundacja tel CEiPM Zielona Góra tel CEiPM Gorzów Wlkp. Strona internetowa zakładka refundacja wynagrodzeń

24 Dziękuję za uwagę LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY


Pobierz ppt "Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google