Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych! IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCÓW ul. Obotrycka 8, 66 - 400 Gorzów Wlkp. skr. poczt. 112 tel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych! IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCÓW ul. Obotrycka 8, 66 - 400 Gorzów Wlkp. skr. poczt. 112 tel."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych! IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCÓW ul. Obotrycka 8, 66 - 400 Gorzów Wlkp. skr. poczt. 112 tel. (095) 720 60 77 tel./fax (095) 722 36 68 www.republika.pl/izbarzemgorz e-mail: izbarzemgorz@poczta.onet.pl Rola izb rzemieślniczych jako instytucji samorządu gospodarczego rzemiosła wspierających rozwój kształcenia ustawicznego

2 1. Wstęp 1.1. Wśród strategicznych celów działania organizacji rzemieślniczych (izb, celów) należy wymienić kształcenie ustawiczne w formie przygotowania zawodowego oraz w innych formach określonych w pkt. 4. 1.2. Proces praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do pracy, odbywa się w łonie przedsiębiorstw zwłaszcza w mikro, małych i średnich. 1.3. Zaletą tej formy kształcenia ustawicznego jest: a/ zindywidualizowany tok nauczania, b/ zdobywanie zawodu w warunkach naturalnej pracy w otoczeniu doświadczonych pracowników, c/ poznawanie podczas pracy, tradycyjnych i innowacyjnych technologii, urządzeń i materiałów, d/ zapoznawanie się z rzeczywistymi warunkami pracy, co zwiększa mobilność uczestnika przygotowania zawodowego na rynku pracy, e/ zdobywanie w drodze praktycznych doświadczeń, wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, f/ tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy uczestnikiem przygotowania zawodowego a pracodawcą. Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

3 c.d. 1.4. Część teoretyczną programu nauki zawodu lub przyuczenia do pracy, realizuje Izba jako instytucja szkoleniowa w formie kursowej 1.5. Rola organizacji rzemieślniczych (izb, cechów) jako partnerów procesów związanych z kształceniem ustawicznym jest znacząca, ważna i bardzo istotna dla gospodarki lubuskiej. Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

4 2. Status prawno - administracyjny 2.1. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców jest społeczno – zawodową i gospodarczą organizacją pracodawców. 2.2. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 o rzemiośle. 2.3. Izba jest wojewódzka strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywną organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 o Trójstronnej komisji do spraw Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. 2.4 Jednym z podstawowych ustawowych zadań izby to działania w zakresie oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki. Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

5 c.d. 2.5. Izba posiada ustawowe uprawnienia do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa. 2.6. Izba posiada ustawowe uprawnienia do potwierdzania wyników egzaminów sprawdzających zaświadczeniami o posiadaniu wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu, odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła. 2.7. Izba jako instytucja szkoleniowa została wpisana w dniu 27.05.2005 r. do rejestru instytucji szkoleniowych (Nr 2.08/00010/2005) prowadzonego przez WUP. 2.8. Izba posiada akredytację Lubuskiego Kuratora Oświaty na mocy decyzji Nr 7/2005 LKO z dnia 17.03.2005 r. Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

6 3. Wykaz zawodów rzemieślniczych występujących w procesie kształcenia ustawicznego Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

7 c.d. Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

8 c.d. Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

9 3. Wykaz zawodów rzemieślniczych występujących w procesie kształcenia ustawicznego c.d. UWAGI : Dla zawodów (w wykazie opatrzone *): "optyk-mechanik" kod z klasyfikacji szkolnej 731{04} oraz "kucharz małej gastronomii" kod z klasyfikacji szkolnej 512[05 Zawody (w wykazie opatrzone **); "protetyk słuchu" kod z klasyfikacji szkolnej 322[17] "kucharz" kod z klasyfikacji szkolnej 512[02] "kosmetyczka" kod z klasyfikacji dla potrzeb rynku pracy 514103 ( "technik usług kosmetycznych" kod klasyfikacji szkolnej 514[03] ) "renowator zabytków architektury" kod z klasyfikacji szkolnej 712[07] "technik optyk (optyka okularowa)" kod z klasyfikacji szkolnej 322[16] "technik ortopeda" kod z klasyfikacji szkolnej 322[13] nie przewidziane do kształcenia na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w/w zawodach mogą być dopuszczeni kandydaci posiadający wykształcenie wyższe niż zasadnicza szkoła zawodowa. Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

10 4. Formy kształcenia ustawicznego realizowane przez organizacje rzemieślnicze: a/ przygotowanie zawodowe dorosłych w formie praktycznej nauki zawodu, umożliwiającej przystąpienie do egzaminu czeladniczego w danym zawodzie (okres od 12 do 18 miesięcy). b/ przygotowanie zawodowe dorosłych w formie przyuczenia do pracy dorosłych, umożliwiającego przystąpienie do egzaminu sprawdzającego w zakresie wykonywanych czynności w ramach danego zawodu (okres od 3 do 6 miesięcy). c/ kursy pedagogiczne (80 godz.) dla osób pragnących uzyskać status instruktora praktycznej nauki zawodu. d/ kursy przygotowujące do egzaminów mistrzowskich w danym zawodzie (150 godz.) e/ kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych w danym zawodzie (120 godz.) f/ kursy bhp dla właścicieli zakładów rzemieślniczych (20 godz.) g/ kursy bhp dla osób zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych (10 godz.) h/ kursy szkoleniowe dla osób pragnących uruchomić własną działalność gospodarczą (50 godz.) Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

11 5. Podstawy prawne 5.1. Ustawa z dnia 22 marca 1989 o rzemiośle (Dz. U. Nr 17 poz. 92 z 1989 z późn. zmianami). 5.2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998 r. z późn. zmianami). 5.3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. z późn. zmianami) 5.4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 415 z 2008 r. z późn. zmianami) 5.5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60 poz. 278 z 1996 roku z późn. zmianami) 5.6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. Nr 215 poz. 1820 z 2005 r.) Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

12 5. Podstawy prawne 5.7. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216 z 2006 r.) 5.8. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113 poz. 988 z 2002 r. z późn. zmianami) 5.8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. Nr 61 poz. 502 z 2009 r.) 5.9. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr 99 poz. 828 z 2009 r.) 5.10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 88 poz. 518 z 2007 r. z późn. zmianami) Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

13 5. Podstawy prawne 5.11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 88 poz. 518 z 2007 r. z późn. zmianami) 5.12. Uchwała Nr 11 Zarządu Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. w sprawie egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (Decyzja Zarządu ZRP – NO-I-130/ES/03). Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!


Pobierz ppt "Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych! IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCÓW ul. Obotrycka 8, 66 - 400 Gorzów Wlkp. skr. poczt. 112 tel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google