Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola izb rzemieślniczych jako instytucji samorządu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola izb rzemieślniczych jako instytucji samorządu"— Zapis prezentacji:

1 Rola izb rzemieślniczych jako instytucji samorządu
IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCÓW ul. Obotrycka 8, Gorzów Wlkp. skr. poczt. 112 tel. (095) tel./fax (095) Rola izb rzemieślniczych jako instytucji samorządu gospodarczego rzemiosła wspierających rozwój kształcenia ustawicznego Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

2 Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!
1. Wstęp Wśród strategicznych celów działania organizacji rzemieślniczych (izb, celów) należy wymienić kształcenie ustawiczne w formie przygotowania zawodowego oraz w innych formach określonych w pkt Proces praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do pracy, odbywa się w łonie przedsiębiorstw zwłaszcza w mikro, małych i średnich Zaletą tej formy kształcenia ustawicznego jest: a/ zindywidualizowany tok nauczania, b/ zdobywanie zawodu w warunkach naturalnej pracy w otoczeniu doświadczonych pracowników, c/ poznawanie podczas pracy, tradycyjnych i innowacyjnych technologii, urządzeń i materiałów, d/ zapoznawanie się z rzeczywistymi warunkami pracy, co zwiększa mobilność uczestnika przygotowania zawodowego na rynku pracy, e/ zdobywanie w drodze praktycznych doświadczeń, wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, f/ tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy uczestnikiem przygotowania zawodowego a pracodawcą. Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

3 Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!
c.d Część teoretyczną programu nauki zawodu lub przyuczenia do pracy, realizuje Izba jako instytucja szkoleniowa w formie kursowej Rola organizacji rzemieślniczych (izb, cechów) jako partnerów procesów związanych z kształceniem ustawicznym jest znacząca, ważna i bardzo istotna dla gospodarki lubuskiej. Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

4 Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!
2. Status prawno - administracyjny Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców jest społeczno – zawodową i gospodarczą organizacją pracodawców Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia marca 1989 o rzemiośle Izba jest wojewódzka strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywną organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 o Trójstronnej komisji do spraw Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Jednym z podstawowych ustawowych zadań izby to działania w zakresie oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki. Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

5 Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!
c.d Izba posiada ustawowe uprawnienia do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa Izba posiada ustawowe uprawnienia do potwierdzania wyników egzaminów sprawdzających zaświadczeniami o posiadaniu wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu, odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła Izba jako instytucja szkoleniowa została wpisana w dniu r. do rejestru instytucji szkoleniowych (Nr 2.08/00010/2005) prowadzonego przez WUP Izba posiada akredytację Lubuskiego Kuratora Oświaty na mocy decyzji Nr 7/ LKO z dnia r. Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

6 Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!
3. Wykaz zawodów rzemieślniczych występujących w procesie kształcenia ustawicznego Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

7 Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!
c.d. Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

8 Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!
c.d. Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

9 Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!
3. Wykaz zawodów rzemieślniczych występujących w procesie kształcenia ustawicznego c.d UWAGI : Dla zawodów (w wykazie opatrzone *): "optyk-mechanik" kod z klasyfikacji szkolnej 731{04} oraz "kucharz małej gastronomii" kod z klasyfikacji szkolnej 512[ Zawody (w wykazie opatrzone **); "protetyk słuchu" kod z klasyfikacji szkolnej 322[17] "kucharz" kod z klasyfikacji szkolnej 512[02] "kosmetyczka" kod z klasyfikacji dla potrzeb rynku pracy ( "technik usług kosmetycznych" kod klasyfikacji szkolnej 514[03] ) "renowator zabytków architektury" kod z klasyfikacji szkolnej 712[07] "technik optyk (optyka okularowa)" kod z klasyfikacji szkolnej 322[16] "technik ortopeda" kod z klasyfikacji szkolnej 322[13] nie przewidziane do kształcenia na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w/w zawodach mogą być dopuszczeni kandydaci posiadający wykształcenie wyższe niż zasadnicza szkoła zawodowa. Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

10 Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!
4. Formy kształcenia ustawicznego realizowane przez organizacje rzemieślnicze: a/ przygotowanie zawodowe dorosłych w formie praktycznej nauki zawodu, umożliwiającej przystąpienie do egzaminu czeladniczego w danym zawodzie (okres od 12 do 18 miesięcy) b/ przygotowanie zawodowe dorosłych w formie przyuczenia do pracy dorosłych, umożliwiającego przystąpienie do egzaminu sprawdzającego w zakresie wykonywanych czynności w ramach danego zawodu (okres od 3 do 6 miesięcy) c/ kursy pedagogiczne (80 godz.) dla osób pragnących uzyskać status instruktora praktycznej nauki zawodu d/ kursy przygotowujące do egzaminów mistrzowskich w danym zawodzie (150 godz.) e/ kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych w danym zawodzie (120 godz.) f/ kursy bhp dla właścicieli zakładów rzemieślniczych (20 godz.) g/ kursy bhp dla osób zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych (10 godz.) h/ kursy szkoleniowe dla osób pragnących uruchomić własną działalność gospodarczą (50 godz.) Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

11 Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!
5. Podstawy prawne Ustawa z dnia 22 marca 1989 o rzemiośle (Dz. U. Nr 17 poz. 92 z 1989 z późn zmianami) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998 r z późn. zmianami) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz z 2004 r. z późn. zmianami) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 415 z 2008 r. z późn. zmianami) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60 poz. 278 z 1996 roku z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r w sprawie egzaminów na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. Nr 215 poz z 2005 r.) Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

12 Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!
5. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216 z 2006 r.) Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113 poz. 988 z 2002 r. z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. Nr 61 poz z 2009 r.) Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr 99 poz. 828 z 2009 r.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 88 poz. 518 z 2007 r. z późn. zmianami) Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!

13 Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!
5. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 88 poz. 518 z 2007 r. z późn. zmianami) Uchwała Nr 11 Zarządu Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. w sprawie egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (Decyzja Zarządu ZRP – NO-I-130/ES/03). Rynek pracy, czeka na fachowców w zawodach rzemieślniczych!


Pobierz ppt "Rola izb rzemieślniczych jako instytucji samorządu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google