Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja TAX-NET. /01 Informacja o Spółce s. 2 /02 Księgowość s. 4 /03 Wsparcie biznesu s. 6 /04 TAX-NET Direct s. 9 /05 Misja społeczna s. 11.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja TAX-NET. /01 Informacja o Spółce s. 2 /02 Księgowość s. 4 /03 Wsparcie biznesu s. 6 /04 TAX-NET Direct s. 9 /05 Misja społeczna s. 11."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja TAX-NET

2 /01 Informacja o Spółce s. 2 /02 Księgowość s. 4 /03 Wsparcie biznesu s. 6 /04 TAX-NET Direct s. 9 /05 Misja społeczna s. 11

3 / Informacje o Spółce / Pewna przyszłość. Wiedza i doświadczenie są naszym kapitałem. Firma TAX-NET S.A., powstała w 1995 roku, jest wyspecjalizowanym biurem rachunkowym, świadczą- cym kompleksowe usługi z zakresu doradztwa finansowego. Główne obszary działalności Spółki obejmują obsługę ewidencyjno-rachunkową, kadrowo-płacową, doradztwa podatkowego oraz gospodarczego. TAX-NET S.A. zarządzana jest przez licencjonowanych specjalistów, doskonale znających realia branży dzięki wieloletniej praktyce w dziedzinie księgowości oraz doradztwa podatkowego. 02. Prezentacja TAX-NET

4 / OFERTA / STRATEGIA Spółka, oferując przełomowe rozwiązanie systemu księgowo wacji w branży finansowo-rachunkowej. Nowa platforma jest rewo- lucyjnym rozwiązaniem dla usług księgowych ze względu na zapewnianie elastycznego, w pełni zautomatyzowanego, dostępu do wszystkich danych finansowych Klientów, bez konieczności za- trudniania wykwalifikowanych księgowych po stronie Klienta. TAX- NET S.A., mając świadomość potrzeb oraz oczekiwań przedsię- biorstw, dąży do oferowania najnowszych zdobyczy technologii, zapewniających kompleksowe i wyjątkowo praktyczne w obsłudze rozwiązania. System TAX-NET Direct jest wygodny, oszczędny i spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów. Jasno określona polityka rozwoju Firmy skupia się na ekspansji działalności o nowe segmenty oraz stosowaniu najnowszych tech- nologii w oferowanych usługach. Przyjęta strategia fuzji oraz prze- jęć pozwala na szybki wzrost rentowności, pozyskanie nowych grup Klientów oraz stałą kontrolę jakości dostarczanych rozwiązań przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego wskaźnika zysku na jedną akcję. W przeciągu zaledwie pięciu lat Spółka zrealizowała z ogromnym sukcesem przejęcia czterech firm z branży finanso- wo-rachunkowej. Aglomeracja śląska, na obszarze której prowadzi działalność TAX-NET S.A., jest lokalizacją bardzo atrakcyjną pod względem potencjalnych przejęć. Blisko dwudziestoletnie doświadczenie przekłada się na precyzyjny model biznesowy wypracowany na profesjonalizmie wykonywanych usług, komplementarności ofert proponowanych Klientom oraz dążeniu do stosowania najnowszych technologii na każdym szczeblu prowadzonej Działalności.Rzetelność wsparta najwyższym poziomem świadczonych usług oraz produktów umożliwiła Firmie pozyskanie zaufania wielu Klientów, którzy obecnie tworzą bazę około tysiąca podmiotów gospodarczych. 03. Prezentacja TAX-NET

5 / Precyzja w działaniu. Liczymy się z każdym kosztem. Wieloletnie doświadczenie na rynku usług księgowych zaowocowało wypracowaniem jednocześnie wszech- stronnej, jak i profesjonalnie przygotowanej oferty skierowanej do najbardziej wymagających Klientów. Widząc szybko postępujący rozwój technologiczny, TAX-NET S.A. dostrzega ogromny potencjał oraz wielkie możliwości najnowszych rozwiązań e-księgowości. Celem Spółki jest proponowanie przedsiębiorstwom innowacyjnych, wygodnych, jak również oszczędnych usług prowadzenia rachunkowości. Księgowość / 04. Prezentacja TAX-NET

6 Księgowość uproszczona. TAX-NET S.A. posiada szeroką ofertę świadczonych usług dostosowanych do indywidualnych wymagań Klientów. Obsługa w zakresie księgowości uproszczonejobejmuje prowadzenie: \ karty podatkowej z VAT (pełna obsługa księgowa dla firm będących podatnikami VAT), \ ryczałtu bez VAT (pełna obsługa księgowa dla firm rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie będących podatnikami VAT), \ ryczałtu z VAT (pełna obsługa księgowa dla firm rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego będących podatnikami VAT), \ książki przychodów i rozchodów bez VAT (pełna obsługa podmiotów prowadzących książkę), \ książki przychodów i rozchodów z VAT (pełna obsługa podmiotów Prowadzących książkę będących podatnikami VAT). Księgi handlowe. Mając na uwadze wymagania stawiane przez przepisy prawne oraz znacznie informacyjne ksiąg handlowych dla zarządzających, TAX-NET S.A. oferuje systemowe prowadzenie ksiąg przez najlepszych specjalistów w dziedzinie Rachunkowości. Pełna obsługa Klientów obejmuje: \ weryfikację poprawności dokumentów księgowych, \ dekretację dokumentów i księgowanie operacji gospodarczych, \ obliczanie podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rejestrów VAT, \ sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych GUS oraz zestawień rozrachunków, \ prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, \ reprezentowanie Klienta w Urzędach. Księgowość pracownicza. Kompleksowe usługi TAX-NET S.A. w zakresie rozliczeń pracowniczych umożliwiają, naszym Klientom, uzyskanie szeregu wymiernych korzyści. Optymalne efekty zapewnia komplementarna, rzetelna i terminowa obsługa, która obejmuje pełny zakres usług. Oferta Spółki dotyczy między innymi: zakładania akt osobowych, sporządzania dokumentów na temat Zatrudnień i zwolnień, rozliczania wynagrodzeń na podstawie umów o pracę, zleceń i dzieło, przygotowywania miesięcznych raportów oraz reprezentowanie Klienta podczas kontroli ZUS I Urzędu Skarbowego. / KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA / KSIĘGI HANDLOWE / KSIĘGOWOŚĆ PRACOWNICZA 05. Prezentacja TAX-NET

7 / Pełna kompleksowość. Pozostawiamy do dyspozycji nasze kompetencje. Firma TAX-NET S.A. zdobyła zaufanie wielu Klientów dzięki rzetelności i najwyższej jakości świadczonych usług rachunkowych. Mając na względzie zapotrzebowanie przedsiębiorstw na różnego rodzaju usługi oraz rozwiązania, oferta TAX-NET S.A. jest systematycznie poszerzana o nowe, wszechstronne propozycje. Obok standardowej obsługi księgowo-rachun- kowej, oferowane są Klientom szczegółowo opracowane programy doradztwa, szkoleń, restrukturyzacji, specjalis- tycznych tłumaczeń oraz wynajmu biura. Wsparcie biznesu / 06. Prezentacja TAX-NET

8 Audyt, kontrole i postępowanie podatkowe oraz ceny transfero- we są głównymi obszarami usług doradczych świadczonych przez specjalistów TAX-NET Doradzctwo Sp. z o.o. Do dyspozycji Klien- tów pozostaje ośmiu licencjonowanych doradców podatkowych, mogących poszczycić się sukcesami zawodowymi. Oferta TAX-NET S.A. obejmuje szeroko pojęte udzielanie porad i opinii w zakresie polskiego prawa podatkowego, sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych, prowadzenie ewidencji podatkowej zgodnie z przepisami prawa oraz doradztwo w kwestii funduszy unijnych i pomocy publicznej. TAX-NET S.A. oferuje działania w zakresie szczegółowej analizy systemów kadrowych, wdrażania nowo-czesnych rozwiązań podnoszących efektywność oraz zaanga-żowanie pracowników w wykonywane zadania. Proponowane usługi mają na celu ustal- enie i ocenę skuteczności funkcjo-nowania systemu kadrowo- płacowego oraz jego związek z działaniem całego przedsiębiorstwa. Świadczone przez TAX-NET S.A. usługi doradcze mają na celu wsparcie personalnej struktury przedsiębiorstwa poprzez ocenę procesów zarządzania zasobami ludzkimi, analizę pracy, tworzenie matryc kompetencyjnych oraz coaching kadry menedżerskiej. Efek- tem jest identyfikacja nieprawidłowości i słabych punktów procesu pracy w przedsiębiorstwie, co stanowi punkt wyjścia dla określenia racjonalnego i spójnego systemu oceny efektywności i jakości wyko- nywanych obowiązków zawodowych. / DORADZTWO PODATKOWE / DORADZTWO KADROWO - PŁACOWE / DORADZTWO PERSONALNE Optymalizacja i controlling. Usługi związane z optymalizacją po- datkową, kosztów, controllingiem i analizą zarządzania są konse- kwencją dążenia TAX-NET S.A. do oferowania Klientom komplekso- wych rozwiązań maksymalizujących wartość przedsiębiorstwa. Należą do nich: opracowanie i wdrożenie planu redukcji kosztów, minimalizowanie obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa oraz zin- dywidualizowane oferty sprawozdawczości okresowej. / OPTYMALIZACJA I CONTROLLING 07. Prezentacja TAX-NET

9 / OPTYMALIZACJA I CONTROLLING Szkolenia. TAX-NET S.A. posiada starannie przygotowaną ofertę szkoleniową z zakresu księgowości, prawa oraz zarządzania zasobami ludzkimi, wspierającą kluczowe aspekty kierowania przedsiębior- stwem. W celu zapewnienia najwyższej efektywności prowadzonych szkoleń, oferowane jest przygotowanie autorskich programów zgodnie z wymaganiami Klientów. W celu wsparcia działalności przedsię- biorstw, TAX-NET S.A. oferuje Klientom powitalny pakiet szkoleń za 1 zł, dotyczących kluczowych zagadnień takich jak, jak analiza finansowa, inwentaryzacja czy wystawianie faktur w praktyce. Tłumaczenia specjalistyczne. TAX-NET S.A. oferuje wykonywa- nie specjalistycznych tłumaczeń we wszystkich grupach języków. Wysokiej klasy tłumacze, specjalizujący się w dziedzinach banko- wości, finansów, rachunkowości i prawa są gwarancją usług wyko- nanych w terminie i przy zachowaniu pełnej poufności. / REORGANIZACJA DZIAŁU FIRMY / TANIE BIURO / SZKOLENIA / TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE Optymalizacja i controlling. Usługi związane z optymalizacją po- datkową, kosztów, controllingiem i analizą zarządzania są konse- kwencją dążenia TAX-NET S.A. do oferowania Klientom komplekso- wych rozwiązań maksymalizujących wartość przedsiębiorstwa. Należą do nich: opracowanie i wdrożenie planu redukcji kosztów, minimalizowanie obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa oraz zin- dywidualizowane oferty sprawozdawczości okresowej. Reorganizacja działu/firmy. TAX-NET S.A. proponuje obsługę re- strukturyzacyjną pod względem prawnym, personalnym i finanso- wo-księgowym według wybranego wraz z Klientem scenariusza wdrożeniowego. Dzięki temu temu nasz Klient uzyskuje wymierne oszczędności, które podnoszą jego konkurencyjność na rynku oraz ułatwiają pozyskanie nowych kontrahentów. Tanie biuro. W myśl komplementarności świadczonych usług, TAX-NET S.A. oferuje Klientom możliwość zlecenia kompleksowego prowadzenia sekretariatu w biurze należącym do Spółki. Klient ma możliwość ustalenia dogodnych godzin pracy oraz wykorzystania adresu lokalu TAX-NET S.A. do prowadzonej działalności. 08. Prezentacja TAX-NET

10 Dynamiczny rozwój. Innowacja ma dla nas największą wartość. TAX-NET Direct jest propozycją innowacyj- nego, pierwszego w Polsce rozwiązania umożliwia- jącego świadczenie usług księgowych drogą elektro- niczną. Zdalna i w pełni zautomatyzowana wymiana informacji za pośrednictwem TAX-NET Direct jest szczególnie wygodnym i oszczędnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających Klientów. / TAX-NET Direct / 09. Prezentacja TAX-NET

11 TAX-NET Direct jest propozycją innowacyjnego, pierwszego w Polsce rozwiązania umożliwiającego świadczenie usług księgo- wych drogą elektroniczną. Zdalna i w pełni zautomatyzowana wy- miana informacji za pośrednictwem TAX-NET Direct jest szcze-gólnie wygodnym i oszczędnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających Klientów. Oferuje użytkownikom zarówno stan-dardowe, jak i dostosowane do indywidualnych potrzeb opcje obsługi pozwalające na dostęp do danych o każdej porze i z każ-dego miejsca. Równie istotnym jest fakt, iż korzystanie z systemu TAX-NET Direct nie wymaga zatrudniania pracownika z wiedzą księgową. Przewaga tego rozwiązania nad typową księgowością online polega na zapewnieniu współpracy z różnego rodzaju systemami księgowymi, które mogą funkcjonować u Klienta. Dzięki nowej platformie, redukującej koszty utrzymania tradycy-jnego biura rachunkowego, TAX-NET S.A. może oferować swoim Klientom konkurencyjne ceny. Ponadto usługa internetowa pozwoli na zniwelowanie tradycyj- nych barier geograficznych obsługi Klientów biura rachunkowego i umożliwi ekspansję na rynek ogólnopolski. Wdrożenie TAX-NET Direct wiąże się również z możliwością zaoferowania zupełnie no- wych, dopasowanych do potrzeb każdego Klienta, produktów i usług. / TAX-NET DIRECT 10. Prezentacja TAX-NET

12 / Misja społeczna / Społeczna odpowiedzialność biznesu jest zjawiskiem stosunkowo młodym, lecz docenianym przez globalne firmy niezależnie od branży, w jakiej funkcjonują. Działania w ramach tej idei zakła- dają dobrowolne zaangażowanie w najistotniejsze kwestie, z jaki- mi Spółka ma do czynienia na co dzień. Również TAX-NET S.A. nie pozostaje obojętny wobec współczesnych problemów. Firma przyjęła zasady zrównoważonego rozwoju, który realizowany jest w kilku obszarach: Koncepcja działalności TAX-NET S.A. uwzględnia wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie, w którym funkcjonuje. Jedną z form zaangażowania jest współpraca z Fundacją Iskierka na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Okazane przez nas wsparcie oraz wdzięczność osób tworzących Fundację jest dla Firmy TAX-NET S.A. niezbitym dowodem na ogromny sens rozwoju w kierunku społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma TAX-NET S.A. przestrzega zapisów Dyrektyw Rady i Par- lamentuEuropejskiegodotyczącychrównychszansdlawszystkich, w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i zapewnienia równych szans rozwoju na płaszczyźnie zawodowej, prywatnej i społecznej. TAX-NET S.A. zobowiązuje się do równego traktowania zarówno na etapie rekrutacji, jak również w momencie wynagradzania pra- cowników za tę samą pracę. Jako Firma społecznie odpowiedzial- na, TAX-NET S.A. ma na uwadze ogromne rozbieżności w rozwo- ju ekonomicznym społeczności lokalnych i dba o wyrównywanie szans dzieci pochodzących z biednych rodzin. / DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE / RÓWNE SZANSE ZATRUDNIENIA 11. Prezentacja TAX-NET

13 Firma TAX-NET S.A., mając na celu korzyść Klientów, stosuje się do wszystkich obowiązujących praw konsumenckich uregu- lowanych polskim prawodawstwem, jak również regulacjami Unii Europejskiej. Spółka stawia na jasne i uczciwe komunikowanie dostępnych produktów i usług, dbanie o spełnianie wymaganych na terenie Unii Europejskiej norm bezpieczeństwa oraz ochronę ekonomicznych interesów Klienta. Działania w tym zakresie skupiają się na zapewnieniu pra- cownikom przyjaznego miejsca pracy, ograniczanie i racjonalne wykorzystanie mediów oraz surowców naturalnych, prowadzenie efektywnej gospodarki odpadami, właściwy wybór, systematycz- ny nadzór i ocenę dostawców oraz zwiększanie świadomości za- gadnień związanych z ochroną środowiska osób bezpośrednio związanych z TAX-NET S.A. Wdrażane instrumenty i dobre praktyki dowodzą, iż prowadze- nie działalności w oparciu o społeczną odpowiedzialność nie jest uciążliwe. Kluczową rolę odgrywa sposób myślenia, a nie duże nakłady finansowe. TAX-NET S.A. ogromną wagę przykłada do utrzymania rzetelnej i ciągłej komunikacji z otoczeniem, w którym działa Firma. / PRAWA KONSUMENTA / OCHRONA ŚRODOWISKA 12. Prezentacja TAX-NET


Pobierz ppt "Prezentacja TAX-NET. /01 Informacja o Spółce s. 2 /02 Księgowość s. 4 /03 Wsparcie biznesu s. 6 /04 TAX-NET Direct s. 9 /05 Misja społeczna s. 11."

Podobne prezentacje


Reklamy Google