Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła - podsumowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła - podsumowanie."— Zapis prezentacji:

1 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła - podsumowanie. Koszalin 12 maja 2014 r.

2 Diagnoza stanu wyjściowego  Stan wyposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zwłaszcza urządzenia mobilne przed rozpoczęciem programu.  87% szkół podstawowych dysponuje co najmniej jedną pracownią komputerową;  9,6 – liczba uczniów szkół podstawowych przypadających na jeden komputer;  10,5 – liczba uczniów szkół podstawowych przypadających na jeden komputer z dostępem do Internetu;  Dostęp do komputerów w domu:  93,6 % gospodarstw domowych z dziećmi do 16 roku życia – posiada komputer  81,7% gospodarstw domowych z dziećmi do 16 roku życia – posiada komputer wraz z dostępem do Internetu szerokopasmowego (dane GUS za 2011 r.)  Działania regionalnych/lokalnych samorządów w zakresie doposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne (liderzy cyfryzacji: np. Nowy Tomyśl, Jarocin, Września) 2

3 Główne założenia programu pilotażowego Czas trwania programu: od dnia 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. Cele programu: rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy. 3

4 Kluczowe obszary programu pilotażowego. Program pilotażowy obejmował cztery kluczowe obszary:  „e-nauczyciel” dotyczący rozwijania umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania z wykorzystaniem TIK, a ponadto komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK,  „e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręcznik” dotyczący uzupełnienia oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do bezpłatnych e-podręczników,  „e-szkoła” dotyczący zapewnienia szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK, w szczególności nowoczesnych pomocy dydaktycznych,  „e-uczeń” dotyczący zapewnienia uczniom, w szczególności zagrożonym cyfrowym wykluczeniem, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

5 1. Organizacja sieci wsparcia i doskonalenia dla ok. 19 tys. „e-koordynatorów z zakresu stosowania TIK w nauczaniu przedmiotów; 2. Przygotowanie materiałów merytorycznych i szkoleniowych; 3. Przygotowanie edukacyjnej platformy informatycznej umożliwiającej organizację sieci wsparcia szkoły. 1. Organizacja sieci wsparcia i doskonalenia dla ok. 19 tys. „e-koordynatorów z zakresu stosowania TIK w nauczaniu przedmiotów; 2. Przygotowanie materiałów merytorycznych i szkoleniowych; 3. Przygotowanie edukacyjnej platformy informatycznej umożliwiającej organizację sieci wsparcia szkoły. 1. Rozbudowa cyfrowych zasobów edukacyjnych na portalu Scholaris; 2. Przygotowanie „e- podręczników”, które będą dostępne na otwartej platformie edukacyjnej; 3. Przygotowanie przez telewizję Polską S.A. audycji oświatowych dla szkół dostępnych na internetowym portalu edukacyjnym TVP 1. Rozbudowa cyfrowych zasobów edukacyjnych na portalu Scholaris; 2. Przygotowanie „e- podręczników”, które będą dostępne na otwartej platformie edukacyjnej; 3. Przygotowanie przez telewizję Polską S.A. audycji oświatowych dla szkół dostępnych na internetowym portalu edukacyjnym TVP Dotacje celowe dla organów prowadzących szkoły na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania Dotacje celowe dla organów prowadzących szkoły na zakup przenośnych komputerów do korzystania przez uczniów na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych 1. Realizacja komponentu badawczego w ramach pilotażu; 2. Ewaluacja procesu wdrażania TIK w szkołach, ewaluacja efektów edukacyjnych pilotażu. 1. Realizacja komponentu badawczego w ramach pilotażu; 2. Ewaluacja procesu wdrażania TIK w szkołach, ewaluacja efektów edukacyjnych pilotażu. Projekty systemowe Priorytetu III POKL 2007-2013 „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” i „System doskonalenia nauczycieli” – komplementarne i skoordynowanie z programem „Cyfrowa szkoła”. Projekty systemowe 1. „Scholaris-portal wiedzy dla nauczycieli” (ok. 11 mln) 2. „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” (45 mln)-skoordynowane z programem „Cyfrowa szkoła” 3. Porozumienie MEN-TP S.A. (0,5 mln) Projekty systemowe 1. „Scholaris-portal wiedzy dla nauczycieli” (ok. 11 mln) 2. „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” (45 mln)-skoordynowane z programem „Cyfrowa szkoła” 3. Porozumienie MEN-TP S.A. (0,5 mln) Program „Cyfrowa szkoła” od dnia 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. - pilotaż 1. Program „Cyfrowa szkoła” - pilotaż 2. Projekt systemowy „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego 1. Program „Cyfrowa szkoła” - pilotaż 2. Projekt systemowy „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego ORE ( w partnerstwie z innymi podmiotami) ORE ( w partnerstwie z innymi podmiotami), TP S.A. MEN, wojewodowie, organy prowadzące 1. MAiC 2. IBE 1. MAiC 2. IBE Ok. 20 mln zł. (w latach 2012-2015) Ok. 56,5 mln zł. (w latach 2012-2015) Ok. 55 mln zł. (w roku 2012) 5 mln zł. (w latach 2012-2013) Model organizacji i finansowania działań programu pilotażowego.

6 W projekcie zsynchronizowano działania realizowane i finansowane z różnych źródeł, w tym projektów UE. „komponent badawczy” – rodzaj dodatkowego mini-pilotażu, w ramach którego 24 wyselekcjonowane szkoły, otrzymają dedykowane zestawy pracowni oraz sprofilowane szkolenia z zakresu wykorzystywania nowych metod pracy (np. e-podręczniki, programowanie obiektowe, odwrócona klasa) [ok. 5 mln zł] Ewaluacja programu – kompleksowe badanie efektów programu, w tym edukacyjnych (wpływ ICT na podnoszenie kompetencji uczniów) 6 Obszary działań w programie pilotażowym

7 Działania w obszarze „e-nauczyciel” miały na celu kompleksowe przygotowanie nauczycieli szkół podstawowych uczestniczących w programie do różnorodnego wykorzystywania TIK w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w szczególności do:  wzbogacania i unowocześniania warsztatu pracy nauczyciela;  stosowania i rozwijania metod kształcenia i oceniania z użyciem TIK;  prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz różnego rodzaju elektronicznych zasobów edukacyjnych;  inspirowania i angażowania uczniów do kształcenia się i kreatywności;  współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym;  rozwoju zawodowego, współpracy z innymi nauczycielami, w tym współpracy w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli, i samokształcenia. Formy wsparcia dyrektorów szkół i nauczycieli uczestniczących w programie:  Szkolenia i warsztaty (konferencje ogólnopolskie i regionalne; spotkania lokalne);  Sieci współpracy i samokształcenia w zakresie ICT;  Kursy interaktywne (interaktywny kurs internetowy dla koordynatorów, platforma wsparcia dla dyrektorów);  Poradniki TIK i samouczki;  Przykłady dobrych praktyk 7 Cele programu pilotażowego w obszarze „e-nauczyciel”

8 Obszar „e-zasoby edukacyjne” Projekt E-podręczniki do kształcenia ogólnego Celem projektu jest rozszerzenie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do bezpłatnych e-podręczników do nauczania wybranych przedmiotów w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych. W ramach projektu przewidziano opracowanie 18 elektronicznych podręczników do 14 przedmiotów/zajęć edukacyjnych, jak również 2,5 tysiąca uzupełniających je zasobów edukacyjnych. E-podręczniki będą miały otwarty charakter. Otwartość zasobów edukacyjnych oznacza powszechny, swobodny i darmowy dostęp w dowolnym miejscu i czasie. Korzystanie z wytworzonych w projekcie e-podręczników nie będzie obligatoryjne – prawo doboru podręcznika oraz innych materiałów edukacyjnych należy do wyłącznych kompetencji nauczycieli. 8

9 Obszar e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręcznik e – podręcznik - harmonogram (multimedialny, zawierający filmy, interaktywne obrazy i ćwiczenia) wrzesień 2013 r. – wersje próbne trzech e-podręczników do matematyki; wrzesień 2014 r. – pierwsze gotowe e-podręczniki; czerwiec 2015 r. – 18 e-podręczników do 14 przedmiotów – dostępne dla szkół 9

10 Obszar „e-szkoła” i „e-uczeń” Szkoły miały dowolność komponowania zestawów pomocy dydaktycznych w ramach listy określonej w programie. W programie określone zostały jedynie funkcjonalności i zadania, jakie szkoły powinny osiągnąć i zrealizować w programie. Otrzymanie środków na zakup pomocy dydaktycznych wiąże się z obowiązkiem realizacji określonych w programie zadań dydaktycznych (prowadzenie lekcji, realizacja projektów edukacyjnych, dzielenie się dobrymi praktykami). Z zakupionego w ramach programu sprzętu część uczniów będzie mogła korzystać również w domach.

11 Realizacja programu „Cyfrowa szkoła” obszary „e-szkoła” i „e-uczeń” 24 16 13 50 + 1 29 27 16 42 41 22 37 15 10 20 25 12 Zgodnie z informacją uzyskaną z poszczególnych województw po zakończeniu fazy zakupów pomocy dydaktycznych w 399 szkołach sprzęt komputerowy został dostarczony, zintegrowany i uruchomiony. W dalszej części programu uczestniczy dodatkowo szkoła podstawowa z Radomia, która otrzymała sprzęt komputerowy od organu prowadzącego.

12  ok. 50 000 lekcji z wykorzystaniem TIK;  ok. 70 tys. uczniów uczestniczyło w zajęciach w wykorzystaniem TIK;  ponad 2 tysiące scenariuszy lekcji;  ok. 1,5 tysiąca otwartych lekcji;  ponad 1,5 tysiąca projektów edukacyjnych;  ok. 3,5 tys. nauczycieli współpracuje i uczy się w 73 sieciach współpracy;  399 szkół, które zdobyło doświadczenie we wdrażaniu TIK. 12 Osiągnięte rezultaty

13 Dziękuję za uwagę. 13


Pobierz ppt "Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła - podsumowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google