Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno–komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno–komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji."— Zapis prezentacji:

1 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno–komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji – 13 listopada 2012 r.

2 Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (Dz. U. nr 72 z dn. 16 kwietnia 2012 r. poz. 411) Podstawa prawna: 2

3 Model organizacji i finansowania działań programu pilotażowego i programu wieloletniego. 3

4 Liczba szkół i organów prowadzących, które złożyły wnioski do udziału w programie Cyfrowa szkoła. 4

5 Liczba szkół zakwalifikowanych do pilotażu 5

6 Harmonogram Lp.Zadanie Termin realizacji wg harmonogramu Stan realizacji 1. Złożenie przez dyrektorów szkół do organów prowadzących wniosków o udział w programie. do dnia 18 kwietnia 2012 r.zrealizowano 2. Złożenie do wojewodów przez organy prowadzące wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. do dnia 30 kwietnia 2012 r.zrealizowano 3. Kwalifikacja wniosków przez wojewodów i przekazanie przez wojewodów ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacji o łącznej wysokości przyznanych kwot wsparcia finansowego wraz z kopią protokołów z postępowania kwalifikacyjnego. do dnia 14 maja 2012 r.zrealizowano 4. Wystąpienie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej w podziale na poszczególne województwa, zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa. do dnia 21 maja 2012 r. Wystąpienie MEN do MF pismem nr DE-WB-KHO-332- 16/RC 65/2012 z dnia 21 maja 2012r. (kwota 43 818 844 zł) - przekazano do wiadomości wojewodom. 5. Przedłożenie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych przez wojewodów wniosków o zwiększenie budżetu, z podaniem klasyfikacji budżetowej. do dnia 25 maja 2012 r.zrealizowano 6. Wykorzystanie przez organy prowadzące wsparcia finansowego. do dnia 31 grudnia 2012 r. W trakcie realizacji 7. Rozliczenie dotacji przez organy prowadzące. do dnia 15 stycznia 2013 r. 8. Przekazanie przez szkoły organom prowadzącym sprawozdań z realizacji zadań polegających na wdrożeniu TIK w proces nauczania, określonych w pkt VI.3. programu. do dnia 10 czerwca 2013 r. 9. Przekazanie przez organy prowadzące wojewodom sprawozdań z realizacji programu. do dnia 30 czerwca 2013 r. 10. Przekazanie przez wojewodów ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdań z realizacji programu. do dnia 15 lipca 2013 r. 11.Analiza i ocena efektów realizacji programu.do dnia 31 sierpnia 2013 r. 6

7 Realizacja programu "Cyfrowa szkoła" obszar e-szkoła, e-uczeń TerminDziałanie 23.05.2012 r. - 31.05.2012 r.Wystąpienie Wojewodów do MF o zwiększenie budżetu województw. 14.06.2012 r. - 30.08.2012 r.Wydanie decyzji dla województw przez MF. do 6 listopada 2012 r. rozstrzygnięto 274 przetargi; unieważniono 171 przetargów; w 225 przypadkach zostały już zawarte umowy na dostawę sprzętu; w 121 szkołach (30%) sprzęt dostarczono, zintegrowano i uruchomiono. 7

8 Realizacja programu "Cyfrowa szkoła" obszar e-nauczyciel TerminDziałanie listopad 2012 r.początek kursu e-learningowego dla Dyrektorów (4 modułowy kurs) 20.11.2012 r. - 04.12.2012 r. cykl dwudniowych konferencji szkoleniowych otwierających projekt dla Dyrektorów i Koordynatorów styczeń – marzec 2013 r.cykl konferencji regionalnych dla Koordynatorów marzec - czerwiec 2013 r.spotkania sieci współpracy Koordynatorów z Trenerami i Moderatorami maj 2013 r. cykl konferencji regionalnych dla Koordynatorów z udziałem Moderatorów Liderów czerwiec 2013 r.konferencja zamykająca realizację komponentu e-nauczyciel Szkolenia z zakresu wykorzystania TIK w praktyce szkolnej, będące jednym z warunków udziału w Rządowym Programie "Cyfrowa szkoła", są realizowane w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pn. "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. 8

9 Partnerzy z sektora finansów publicznych: Politechnika Łódzka (podręczniki do matematyki i przedmiotów informatycznych), Uniwersytet Wrocławski (podręczniki do przedmiotów humanistycznych), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (podręczniki do przedmiotów przyrodniczych), Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe - jednostka organizacyjna Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (partner technologiczny); II. Partner spoza sektora finansów publicznych: Grupa Edukacyjna S.A. (podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej). Realizacja programu "Cyfrowa szkoła" obszar e-podręcznik e – podręcznik Multimedialny, zawierający filmy, interaktywne obrazy i ćwiczenia Wrzesień 2013 r. – wersje próbne trzech e-podręczników do matematyki; Wrzesień 2014 r. – pierwsze gotowe e-podręczniki; Czerwiec 2015 r. – 18 e-podręczników do 14 przedmiotów – dostępne dla szkół 9

10 Program Cyfrowa szkoła wyzwania ObszarWyzwania e - szkoła e - uczeń Zakończenie przez szkoły i organy prowadzące wszystkich postępowań przetargowych zgodnie z harmonogramem realizacji programu e - podręcznik Pozyskanie (wykorzystanie zasobów innych platform) i przygotowanie przez partnerów merytorycznych dobrej jakości treści, które będą udostępniane na wolnych licencjach. Opracowanie optymalnego standardu technologicznego umożliwiającego korzystanie z e-podręczników na różnego rodzaju urządzeniach. e - nauczyciel Zaangażowanie szkolnych koordynatorów w pomoc nauczycielom poszczególnych przedmiotów. Efektywne współdziałanie/dzielenie się dobrymi praktykami nauczycieli w sieciach współpracy. 10

11 Strona Internetowa Cyfrowej szkoły Po podpisaniu przez Prezesa Rady Ministrów Rozporządzenia w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło stronę WWW dotyczącą programu: www.cyfrowaszkola.men.gov.pl Strona zawiera informacje na temat rządowego programu, które ułatwią szkołom i organom prowadzącym szkoły udział w programie oraz publikacje na temat e-podręczników. Jest narzędziem do komunikacji MEN ze szkołami i organami prowadzącymi szkoły. 11

12 Dziękuję za uwagę 12


Pobierz ppt "Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno–komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google