Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Utrzymanie długoterminowej płynności  Osiąganie długoterminowej rentowności  Maksymalizacja zysków  Wzrost rentowności kapitałów własnych  Wzrost.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Utrzymanie długoterminowej płynności  Osiąganie długoterminowej rentowności  Maksymalizacja zysków  Wzrost rentowności kapitałów własnych  Wzrost."— Zapis prezentacji:

1

2  Utrzymanie długoterminowej płynności  Osiąganie długoterminowej rentowności  Maksymalizacja zysków  Wzrost rentowności kapitałów własnych  Wzrost wartości firmy  Bezpieczeństwo finansowe (przetrwanie)

3

4  Aktywne – lokowanie wolnych środków finansowych w obcych podmiotach  Pasywne - lokowanie wolnych środków finansowych we własnym przedsiębiorstwie

5  Finansowanie zewnętrzne  Finansowanie wewnętrzne

6  Finansowanie pierwotne – niezbędne do podjęcia działalności i pokrycia związanych z tym wydatków  Finansowanie bieżące – niezbędne do utrzymania płynności finansowej  Finansowanie rozw oju – niezbędne do ekspansji rynkowej

7  Kapitał krótkoterminowy  Kapitał długoterminowy

8  Kapitał własny  Kapitał obcy

9  Finansowanie bezpośrednie  Finansowanie pośrednie

10  Kapitał rzeczowy  Kapitał finansowy

11  Kapitał stały  Kapitał zmienny

12  Emisja akcji  Dopłaty akcjonariuszy  Udziały  Dopłaty wspólników  Wkłady wpisowe  Dotacje

13  Za pośrednictwem rynku finansowego : - kredyty i pożyczki krótkoterminowe - kredyty i pożyczki długoterminowe  Za pośrednictwem rynku towarowego: - kredyt dostawcy - kredyt odbiorcy - szczególne formy finansowania (factoring, leasing)

14  Z transformacji majątku : - z bieżących wpływów - z odpisów amortyzacyjnych - ze sprzedaży zbędnego majątku - z przyśpieszenia obrotu kapitału  Przez kształtowanie kapitału: - zatrzymanie zysku - kształtowanie długookresowych rezerw oraz funduszy emerytalnych

15  Kredyt bankowy  Leasing  Franchising  Obligacje  Dotacje

16  Kredyt bankowy  Kredyt handlowy  Factoring  Pożyczki  Papiery dłużne

17 Kapitał własnyKapitał obcy Okres zwrotuKapitał jest powierzony firmie przez właścicieli bez terminu zwrotu Kapitał jest powierzony firmie przez wierzycieli na określony czas (okres umowy) PłatnościDywidendy są wypłacane akcjonariuszom w zależności od możliwości finansowych firmy (wypracowanego zysku netto) Bieżące odsetki (oprocentowanie) oraz spłaty kapitału są wypłacane wierzycielom zgodnie z umową (sztywne płatności) OpodatkowanieWypłacone dywidendy nie stanowią dla przedsiębiorstwa kosztu zmniejszającego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym Odsetki (oprocentowanie) są dla przedsiębiorstwa kosztami finansowymi zmniejszającymi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym Kontrola zarząduAkcjonariusze mają prawo głosu w najważniejszych sprawach firmy Wierzyciele kontrolują firmę tylko w zakresie wynikającym z umowy Ryzyko bankructwa Niewypłacanie dywidend nie może być przyczyną postawienia firmy w stan upadłości Niewypłacenie oprocentowania lub niespłacenie kapitału może być podstawą ogłoszenia upadłości firmy (bankructwa)

18  F. kreatywna – przypisana do kapitału założycieli przedsiębiorstwa, wyraża się w zdolności do pomnażania wartości  F. finansowa – związana z zasilaniem przedsiębiorstwa w kapitały własne i obce  F. strategiczna – przejawia się w planowaniu działań zmierzających do wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurentów

19  F. rozwojowa – umożliwia rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje rzeczowe i finansowe  F. robocza – odnosi się w szczególności do kapitału produkcyjnego i polega na zabezpieczaniu warunków realizacji produkcji, oddziaływaniu na przedmioty pracy i zmianie miejsca czynników produkcji

20  F. dochodowa - kapitał umożliwia przedsiębiorstwu realizację jego zadań i pomnażanie aktywów  F. kosztowa – uwzględnia koszt pozyskania kapitału i jego wykorzystania  F. gwarancyjna – w formie wewnętrznej funkcja ta przejawia się w zapewnianiu przez kapitał ciągłości i równomierności działania, w formie zewnętrznej odnosi się do kapitału własnego, stanowiącego gwarancję dla wierzycieli

21  Fundusz odpowiedzialności finansowej – gwarant spłaty zobowiązań i podstawa trwałości  Podstawa ekonomicznej i prawnej samodzielności właściciela  Fundusz ryzyka  Podstawa wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa

22  Jest stabilnym źródłem finansowania działalności  Zwiększa płynność finansową  Stanowi bazę gwarancyjną dla wierzycieli  Cechuje go swoboda wykorzystania  Tworzy podstawę kształtowania stosunków własnościowych

23  Zawodność co do oczekiwanych korzyści w przypadku wystąpienia straty  Brak gwarancji zwrotu właścicielom  Mała elastyczność w porównaniu do kapitału obcego

24  Jest elastycznym źródłem finansowania  Umożliwia podejmowanie przedsięwzięć przekraczających możliwości finansowe przedsiębiorstwa  Wpływa na obniżenie obciążeń podatkowych

25  Może wpływać na wzrost rentowności kapitału własnego  Ma wpływ na optymalizację struktury kapitałowej  Na ogół nie daje prawa głosu przy podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie  W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa wierzyciele są zaspokajani przed właścicielami

26  Konieczność zwrotu w ustalonym czasie  Obowiązek zapłaty odsetek  Wymóg wniesienia zabezpieczenia lub gwarancji

27  W przypadku spadku wartości pieniądza wierzyciel może żądać dodatkowych gwarancji  Wzrost zadłużenia przedsiębiorstwa powoduje zwiększone ryzyko i wzrost kosztów obsługi zadłużenia, a w pewnych przypadkach prowadzi do zwiększonej kontroli ze strony

28  Cele działalności firmy  Dostępność kapitału  Czasochłonność i uciążliwość pozyskiwania środków  Szybkość dopływu gotówki

29  Pewność osiągnięcia spodziewanych wpływów  Stopień swobody w decydowaniu o przeznaczeniu uzyskanych środków  Zabezpieczenie zwrotu środków  Kwota kapitału

30  Ryzyko obsługi  Harmonogram zwrotu kapitału  Elastyczność  Tempo wzrostu przedsiębiorstwa

31  Struktura kapitałowa  Struktura aktywów  Zagrożenie wrogim przejęciem  Ujawnienie informacji o firmie

32  Zyski przedsiębiorstwa i ich stabilność  Opodatkowanie  Płynność finansowa  Rozmiar przedsiębiorstwa i jego wartość  Koszt kapitału

33  Zasada utrzymania płynności finansowej  Zasada utrzymania odpowiedniego poziomu ryzyka  Zasada efektywności finansowania  Zasada utrzymania niezależności i samodzielności finansowej  Zasada kształtowania optymalnego obrazu finansowania

34  Poziom inflacji i oczekiwania przedsiębiorców w tym zakresie  System podatkowy obowiązujący w gospodarce

35  Stopień ryzyka operacyjnego działalności firmy  Pozycja firmy w sektorze  Uzyskiwane marże i inne mierniki wyniku finansowego

36  Jakość zarządzania, szczególnie w obszarze finansów i rachunkowości zarządczej  Adekwatność przepływów pieniężnych do pokrycia przyszłego zadłużenia firmy i jego obsługi  Elastyczność finansowa firmy w przyszłości

37 Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu

38  Strona umowy  Kwota i waluta kredytu  Przeznaczenie (cel, na który udzielono kredytu)  Okres kredytowania  Zasady i termin spłaty kredytu  Sposób zabezpieczenia zwrotu kredytu  Warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy

39  Kredyty obrotowe – kredyty na rachunku bieżącym i kredyty na rachunku kredytowym  Kredyty inwestycyjne – kredyty restrukturyzacyjne i kredyty na projekty inwestycyjne

40  Kredyty krótkoterminowe – do 1 roku  Kredyty średnioterminowe – od 1 do 3 lat  Kredyty długoterminowe – powyżej 3 lat

41  Kredyty o stałym oprocentowaniu  Kredyty o zmiennym oprocentowaniu

42  Kredyty złotowe  Kredyty w walucie obcej

43  Weksel własny in blanco  Poręczenie wekslowe  Poręczenie według prawa cywilnego  Gwarancja bankowa  Przystąpienie do długu kredytowego  Przejęcie długu  Ubezpieczenie kredytu

44  Zastaw ogólny  Zastaw na prawach według kodeksu cywilnego  Zastaw rejestrowy  Przewłaszczenie na zabezpieczenie  Przelew (cesja wierzytelności)  Kaucja, przelew kwoty na rachunek banku  Hipoteka

45  Posiadanie zdolności kredytowej  Przedstawienie przekonującego biznes planu  Ekonomiczna opłacalność projektu, który ma być finansowany przez bank  Fizyczna wykonalność projektu wynikająca z analizy technicznej  Posiadanie różnych form zabezpieczenia możliwych do zaakceptowania przez bank

46  Różnorodność form umożliwiająca dostosowanie do wielkości i charakteru firmy  Możliwość zastosowania do finansowania nawet bardzo złożonych inwestycji  Uzyskanie w trakcie procedury kredytowej oceny swej kondycji finansowej przez potencjalnego kredytobiorcę  Możliwość skorzystania z usług doradcy kredytowego, który przedstawi także alternatywne wobec kredytu źródła finansowania

47  Niedostępność dla firm działających krócej niż rok  Długotrwałość procedury kredytowej  Skomplikowana procedura dla małego przedsiębiorcy  Częste problemy z ustanowieniem wymaganych zabezpieczeń  Wpływ na pogorszenie zdolności kredytowej  Relatywnie wysoki, na ogół często zmieniający się koszt pozyskania i obsługi  Możliwość wzrostu opłat i prowizji w trakcie trwania umowy kredytu

48  Jest rodzajem umowy użyczenia, oddania do użytkowania przez jedną stronę (leasingodawcę - finansującego) drugiej stronie (leasingobiorcy- korzystającego) określonego środka trwałego albo innego zasobu na określony czas za ustaloną w umowie kwotę.  Rodzaje leasingu › leasing operacyjny, › leasing finansowy, › leasing zwrotny, › leasing kombinowany, › leasing z dźwignią finansową.

49  zróżnicowany zakres stron umowy  nabywanie przez korzystającego rzeczy będącej przedmiotem leasingu w uzgodnieniu z korzystającym  wydanie nabytej przez finansującego rzeczy do „używania” lub „używania i pobierania pożytków’  świadczenie wzajemne korzystającego wobec finansującego polegające na zapłacie w ratach wynagrodzenia pieniężnego należnego na poziomie równym co najmniej cenie nabycia przedmiotu leasingu  oznaczenie z gry w umowie czasu trwania umowy leasingu

50  Środki transportu  Sprzęt budowlany, rolniczy  Sprzęt biurowy  Maszyny i linie technologiczne  Cysterny, statki, samoloty, tabor kolejowy  Nieruchomości

51  Leasingodawca  Leasingobiorca  Producent (sprzedawca, zbywca)  Bank  Ubezpieczyciel

52  Leasing operacyjny – przedmiot umowy leasingowej nie jest wliczany do aktywów korzystającego i podlega zwrotowi po zakończeniu umowy. Cała opłata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodów i pokrywa okresowe konserwacje oraz naprawy przedmiotu umowy.  Leasing finansowy – przedmiot umowy jest składnikiem majątku korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Jedynie część odsetkowa opłaty leasingowej zwiększa koszty uzyskania przychodów tworząc efekt osłony podatkowej. Opłata ta nie zapewnia pokrywania kosztów napraw i konserwacji.

53  Leasing zwrotny – organizacja jako dotychczasowy właściciel przedmiotu sprzedaje go innej organizacji (np. firmie leasingowej, towarzystwu ubezpieczeniowemu), z którą zawiera umowę dzierżawy tego przedmiotu na oznaczony termin i określonych warunkach. Leasing zwrotny może mieć formę zarówno leasingu finansowego, jak i leasingu operacyjnego.  Leasing kombinowany – umowa zawierana na warunkach, obejmujących cechy leasingu finansowego i operacyjnego.  Leasing z dźwignią finansową – w transakcji występuje trzeci uczestnik finansujący przedmiot umowy leasingowej, z którego usług korzysta leasingodawca. Wyższy koszty finansowania jest przenoszony na leasingobiorcę.

54  wydanie przez finansującego korzystającemu rzeczy w takim stanie, w jakim mu ona została wydana przez zbywcę  Przekazanie korzystającemu wraz z rzeczą odpisu umowy zawartej ze zbywcą, w szczególności odpisu dokumentu gwarancji jakości

55  Domaganie się od leasingobiorcy natychmiastowego zapłacenia wszelkich rat, jeśli umowa leasingu wygasła z powodu utraty rzeczy po wydaniu jej korzystającemu lub w przypadku zerwania umowy z powodu zanidbań korzystającego  Odstąpienie od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy  Wypowiedzenie umowy korzystającemu, gdy ten narusza swoje obowiązki określone w umowie  Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli korzystający odda w użytkowanie rzecz osobie trzeciej bez zgody finansującego  Wyznaczenie korzystającemu terminu dodatkowego do zapłacenia zaległych należności i wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym po upływie tego terminu

56  nie pomniejsza zdolności kredytowej przedsiębiorcy;  uproszona procedura weryfikacji potencjalnych klientów;  stosunkowy krótki okres decyzyjny;  zabezpieczeniem umowy najczęściej jest weksel wystawiony przez leasingobiorcę;  możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy leasingowej na osobę trzecią (za zgodą leasingodawcy).

57  Deklaracja wekslowa  Blokada środków na rachunku bankowym  Gwarancja bankowa  Hipoteka  Kaucja  Poręczenie według prawa cywilnego

58  Dotyczy wyłącznie wierzytelności wynikających z umów dostawy, sprzedaży oraz umów o wykonanie usług.  Uczestnicy transakcji › Faktorant – przedsiębiorstwo dostarczające produkty lub usługi, uprawnione do otrzymania świadczenia. › Dłużnik – odbiorca towarów lub usług, mający zobowiązania w stosunku do faktoranta. › Faktor – podmiot nabywający wierzytelności.  Faktor dokonuje wykupu od faktoranta (dostawcy) wierzytelności z tytułu sprzedaży produktów lub usług. Faktorant otrzymuje kwotę pieniężną zgodną z przedstawionymi fakturami i pomniejszoną o odsetki dyskontowe i prowizje.

59 DłużnikFaktor Faktorant zapłata za towar lub usługę ewentualna windykacja należności dostawa towaru lub usługi wypłata wierzytelności świadczenie usług

60  F. administracyjna – m.in. badanie wiarygodności kredytowej dłużnika, prowadzenie rozliczeń z dłużnikami, inkasowanie należności, monitoring opóźnień, wysyłanie monitów, windykacja pozasądowa i sądowa, bieżący monitoring kondycji finansowej partnerów gospodarczych  F. zabezpieczająca – przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności dłużnika  F. finansowania – uzyskiwanie przez faktoranta środków pieniężnych w okresie oczekiwania na spływ należności od dłużnika

61  Faktoring właściwy (faktoring pełny) – faktor przy przelewie wierzytelności przejmuje na siebie ryzyko wypłacalności dłużnika.  Faktoring niewłaściwy (faktoring niepełny) – ryzyko niewypłacalności dłużnika nie jest przenoszone na faktora. W przypadku niewypłacalności dłużnika faktorant jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej zaliczki faktorowi oraz samodzielnego dochodzenia wymaganej kwoty od dłużnika.  Faktoring mieszany – w umowie faktoringu faktor określa kwotę graniczną, do wysokości której ponosi ryzyko związane z wypłacalnością dłużnika.

62  F. przyśpieszony - faktorant otrzymuje w momencie przeniesienia wierzytelności ok.90-95% kwoty wierzytelności po uwzględnieniu prowizji  F. zaliczkowy - faktorant otrzymuje w momencie przeniesienia wierzytelności zaliczkę w wysokości ok.75-80% kwoty wierzytelności po uwzględnieniu prowizji  F. wymagalnościowy – faktor wypłaca należne kwoty z chwilą nadejścia terminu zapłaty, a nawet dopiero po zainkasowaniu należności od dłużnika

63  F. otwarty – po zawarciu umowy faktoringowej dłużnik zostaje zawiadomiony o zmianie wierzyciela  F. tajny – dłużnik nie zostaje w ogóle zawiadomiony

64  odsetki dyskontowe naliczane od kwoty zaliczki (8-15%);  opłata za usługi dodatkowe np. doradcze, egzekucja, usługi prawne, księgowe (0,4-4%);  prowizja przygotowawcza (1%).  usługa stosunkowa droga pozwalająca na szybkie uzyskanie środków finansowych.

65  Nieterminowość spływu należności od odbiorców  Brak zdolności kredytowej  Brak odpowiednich zabezpieczeń potrzebnych do uzyskania kredytu  Wysokie koszty kredytów kupieckich  Nierównomierne w czasie rozłożenie zapotrzebowania na środki finansowe

66  Skuteczniejsze i efektywniejsze zarządzanie gotówką, możliwość dokładniejszego planowania wpływów i wydatków  Poprawa bieżącej płynności firmy  Zmniejszenie kosztów zarządzania należnościami

67  Przeniesienie ryzyka strat z tytułu należności przeterminowanych na faktora  Usunięcie skutków opóźnień płatniczych dłużnika  Możliwość korzystania z krótkoterminowego źródła finansowania

68  Prawo wyboru faktora – może być ograniczone prze dłużnika  Prawo do odsprzedaży faktorowi wierzytelności - może być ograniczone przez dłużnika  Prawo domagania się świadczenia usług określonych w umowie  Prawo do zwrotu przez faktora kwot należnych np. przezeń niewykupionych

69  udostępnianie oraz dostarczanie dokumentów i informacji niezbędnych faktorowi  wnoszenie terminowych opłat  poniesienie kosztów ustanowienia zabezpieczenia, jeśli wynika ono z umowy  zwrot kwot nienależnych faktorantowi, otrzymanych od faktora  posiadanie wierzytelności do wykupu  dokonanie płatności - w przypadku faktoringu niepełnego – jeśli dłużnik nie ureguluje zobowiązań

70  wybór faktoranta  akceptacja dłużników  wymaganie od faktoranta stosownych opłat  odmowa wykupu określonych wierzytelności uprzednio określonych w umowie np. gdy dłużnik się spóźnia  domaganie się za opłaty za wierzytelności nieistniejące  domaganie się – w przypadku faktoringu niepełnego – zapłaty za niespłacone przez dłużnika wierzytelności  wypowiedzenie umowy w określonych w niej przypadkach

71  świadczenie usług objętych umowa  ponoszenie ryzyka niewypłacalności dłużnika w faktoringu właściwym i mieszanym  zwrot kwot nienależnych  zapłata za przejęte wierzytelności

72  jest to proces, w ramach którego następuje wyodrębnienie w bilansie homogenicznej niepłynnej grupy aktywów, przeniesienie praw własności lub praw do czerpania pożytków na specjalnie powołaną do tego celu jednostkę, która na ich podstawie dokonuje emisji dłużnych papierów wartościowych.

73 Spółka celowa KreatorDłużnicy Gwarant i dystrybutor emisji Finalni inwestorzy Agencja ratingowa


Pobierz ppt " Utrzymanie długoterminowej płynności  Osiąganie długoterminowej rentowności  Maksymalizacja zysków  Wzrost rentowności kapitałów własnych  Wzrost."

Podobne prezentacje


Reklamy Google