Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI cz. I

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI cz. I"— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI cz. I
Doc. dr Sławomir Wymysłowski Warszawa 2013

2 CELE STRATEGII FINANSOWANIA
Utrzymanie długoterminowej płynności Osiąganie długoterminowej rentowności Maksymalizacja zysków Wzrost rentowności kapitałów własnych Wzrost wartości firmy Bezpieczeństwo finansowe (przetrwanie)

3 ETAPY PROCESU FINANSOWANIA
Organizacja dopływu zasobów finansowych Zarządzanie uzyskanymi środkami finansowymi Określenie zapotrzebowania podmiotu na kapitał Monitorowanie terminów spłaty pozyskanych źródeł finansowania Weryfikacja wykorzystania pozyskanych środków finansowych w stosunku do strategicznego planu finansowego

4 Aktywne – lokowanie wolnych środków finansowych w obcych podmiotach
FORMY FINANSOWANIA Aktywne – lokowanie wolnych środków finansowych w obcych podmiotach Pasywne - lokowanie wolnych środków finansowych we własnym przedsiębiorstwie

5 RODZAJE FINANSOWANIA ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁA POCHODZENIA KAPITAŁU
Finansowanie zewnętrzne Finansowanie wewnętrzne

6 RODZAJE FINANSOWANIA ZE WZGLĘDU NA POWODY FINANSOWANIA
Finansowanie pierwotne – niezbędne do podjęcia działalności i pokrycia związanych z tym wydatków Finansowanie bieżące – niezbędne do utrzymania płynności finansowej Finansowanie rozwoju – niezbędne do ekspansji rynkowej

7 RODZAJE FINANSOWANIA ZE WZGLĘDU NA OKRES DYSPONOWANIA KAPITAŁEM
Kapitał krótkoterminowy Kapitał długoterminowy

8 RODZAJE FINANSOWANIA ZE WZGLĘDU NA PRAWA WŁASNOŚCI KAPITAŁU
Kapitał własny Kapitał obcy

9 RODZAJE FINANSOWANIA ZE WZGLĘDU NA OBECNOŚĆ POŚREDNIKÓW
Finansowanie bezpośrednie Finansowanie pośrednie

10 RODZAJE FINANSOWANIA ZE WZGLĘDU NA POSTAĆ WYSTĘPOWANIA KAPITAŁU
Kapitał rzeczowy Kapitał finansowy

11 RODZAJE FINANSOWANIA ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE KAPITAŁU
Kapitał stały Kapitał zmienny

12 FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE WŁASNE
Emisja akcji Dopłaty akcjonariuszy Udziały Dopłaty wspólników Wkłady wpisowe Dotacje

13 FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE OBCE
Za pośrednictwem rynku finansowego: - kredyty i pożyczki krótkoterminowe - kredyty i pożyczki długoterminowe Za pośrednictwem rynku towarowego: - kredyt dostawcy kredyt odbiorcy szczególne formy finansowania (factoring, leasing)

14 FINANSOWANIE WEWNĘTRZNE
Z transformacji majątku: - z bieżących wpływów - z odpisów amortyzacyjnych - ze sprzedaży zbędnego majątku - z przyśpieszenia obrotu kapitału Przez kształtowanie kapitału: - zatrzymanie zysku - kształtowanie długookresowych rezerw oraz funduszy emerytalnych

15 KAPITAŁY OBCE DŁUGOOKRESOWE
Kredyt bankowy Leasing Franchising Obligacje Dotacje

16 KAPITAŁ OBCY KRÓTKOTERMINOWY
Kredyt bankowy Kredyt handlowy Factoring Pożyczki Papiery dłużne

17 KAPITAŁ WŁASNY A KAPITAŁ OBCY
Okres zwrotu Kapitał jest powierzony firmie przez właścicieli bez terminu zwrotu Kapitał jest powierzony firmie przez wierzycieli na określony czas (okres umowy) Płatności Dywidendy są wypłacane akcjonariuszom w zależności od możliwości finansowych firmy (wypracowanego zysku netto) Bieżące odsetki (oprocentowanie) oraz spłaty kapitału są wypłacane wierzycielom zgodnie z umową (sztywne płatności) Opodatkowanie Wypłacone dywidendy nie stanowią dla przedsiębiorstwa kosztu zmniejszającego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym Odsetki (oprocentowanie) są dla przedsiębiorstwa kosztami finansowymi zmniejszającymi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym Kontrola zarządu Akcjonariusze mają prawo głosu w najważniejszych sprawach firmy Wierzyciele kontrolują firmę tylko w zakresie wynikającym z umowy Ryzyko bankructwa Niewypłacanie dywidend nie może być przyczyną postawienia firmy w stan upadłości Niewypłacenie oprocentowania lub niespłacenie kapitału może być podstawą ogłoszenia upadłości firmy (bankructwa)

18 FUNKCJE KAPITAŁU F. kreatywna – przypisana do kapitału założycieli przedsiębiorstwa, wyraża się w zdolności do pomnażania wartości F. finansowa – związana z zasilaniem przedsiębiorstwa w kapitały własne i obce F. strategiczna – przejawia się w planowaniu działań zmierzających do wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurentów

19 FUNKCJE KAPITAŁU c.d. F. rozwojowa – umożliwia rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje rzeczowe i finansowe F. robocza – odnosi się w szczególności do kapitału produkcyjnego i polega na zabezpieczaniu warunków realizacji produkcji, oddziaływaniu na przedmioty pracy i zmianie miejsca czynników produkcji

20 FUNKCJE KAPITAŁU – c.d. F. dochodowa - kapitał umożliwia przedsiębiorstwu realizację jego zadań i pomnażanie aktywów F. kosztowa – uwzględnia koszt pozyskania kapitału i jego wykorzystania F. gwarancyjna – w formie wewnętrznej funkcja ta przejawia się w zapewnianiu przez kapitał ciągłości i równomierności działania, w formie zewnętrznej odnosi się do kapitału własnego, stanowiącego gwarancję dla wierzycieli

21 FUNKCJE KAPITAŁU WŁASNEGO
Fundusz odpowiedzialności finansowej – gwarant spłaty zobowiązań i podstawa trwałości Podstawa ekonomicznej i prawnej samodzielności właściciela Fundusz ryzyka Podstawa wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa

22 KAPITAŁ WŁASNY - ZALETY
Jest stabilnym źródłem finansowania działalności Zwiększa płynność finansową Stanowi bazę gwarancyjną dla wierzycieli Cechuje go swoboda wykorzystania Tworzy podstawę kształtowania stosunków własnościowych

23 KAPITAŁ WŁASNY - WADY Zawodność co do oczekiwanych korzyści w przypadku wystąpienia straty Brak gwarancji zwrotu właścicielom Mała elastyczność w porównaniu do kapitału obcego

24 KAPITAŁ OBCY - ZALETY Jest elastycznym źródłem finansowania
Umożliwia podejmowanie przedsięwzięć przekraczających możliwości finansowe przedsiębiorstwa Wpływa na obniżenie obciążeń podatkowych

25 KAPITAŁ OBCY – ZALETY c.d.
Może wpływać na wzrost rentowności kapitału własnego Ma wpływ na optymalizację struktury kapitałowej Na ogół nie daje prawa głosu przy podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa wierzyciele są zaspokajani przed właścicielami

26 KAPITAŁ OBCY - WADY Konieczność zwrotu w ustalonym czasie
Obowiązek zapłaty odsetek Wymóg wniesienia zabezpieczenia lub gwarancji

27 KAPITAŁ OBCY – WADY c.d. W przypadku spadku wartości pieniądza wierzyciel może żądać dodatkowych gwarancji Wzrost zadłużenia przedsiębiorstwa powoduje zwiększone ryzyko i wzrost kosztów obsługi zadłużenia, a w pewnych przypadkach prowadzi do zwiększonej kontroli ze strony

28 KRYTERIA WYBORU ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DŁUGOTERMINOWEGO
Cele działalności firmy Dostępność kapitału Czasochłonność i uciążliwość pozyskiwania środków Szybkość dopływu gotówki

29 KRYTERIA WYBORU ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DŁUGOTERMINOWEGO – c.d.
Pewność osiągnięcia spodziewanych wpływów Stopień swobody w decydowaniu o przeznaczeniu uzyskanych środków Zabezpieczenie zwrotu środków Kwota kapitału

30 KRYTERIA WYBORU ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DŁUGOTERMINOWEGO – c.d.
Ryzyko obsługi Harmonogram zwrotu kapitału Elastyczność Tempo wzrostu przedsiębiorstwa

31 KRYTERIA WYBORU ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DŁUGOTERMINOWEGO – c.d.
Struktura kapitałowa Struktura aktywów Zagrożenie wrogim przejęciem Ujawnienie informacji o firmie

32 KRYTERIA WYBORU ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DŁUGOTERMINOWEGO – c.d.
Zyski przedsiębiorstwa i ich stabilność Opodatkowanie Płynność finansowa Rozmiar przedsiębiorstwa i jego wartość Koszt kapitału

33 ZASADY WYBORU OPTYMALNEJ STRUKTURY KAPITAŁOWEJ
Zasada utrzymania płynności finansowej Zasada utrzymania odpowiedniego poziomu ryzyka Zasada efektywności finansowania Zasada utrzymania niezależności i samodzielności finansowej Zasada kształtowania optymalnego obrazu finansowania

34 ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYBÓR STRUKTURY FINANSOWANIA
Poziom inflacji i oczekiwania przedsiębiorców w tym zakresie System podatkowy obowiązujący w gospodarce

35 WEWNĘTRZNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYBÓR STRUKTURY FINANSOWANIA
Stopień ryzyka operacyjnego działalności firmy Pozycja firmy w sektorze Uzyskiwane marże i inne mierniki wyniku finansowego

36 WEWNĘTRZNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYBÓR STRUKTURY FINANSOWANIA
Jakość zarządzania, szczególnie w obszarze finansów i rachunkowości zarządczej Adekwatność przepływów pieniężnych do pokrycia przyszłego zadłużenia firmy i jego obsługi Elastyczność finansowa firmy w przyszłości

37 KREDYT BANKOWY - istota
Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu

38 ELEMENTY UMOWY KREDYTU
Strona umowy Kwota i waluta kredytu Przeznaczenie (cel, na który udzielono kredytu) Okres kredytowania Zasady i termin spłaty kredytu Sposób zabezpieczenia zwrotu kredytu Warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy

39 PODZIAŁ KREDYTÓW NA CELE GOSPODARCZE ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE
Kredyty obrotowe – kredyty na rachunku bieżącym i kredyty na rachunku kredytowym Kredyty inwestycyjne – kredyty restrukturyzacyjne i kredyty na projekty inwestycyjne

40 PODZIAŁ KREDYTÓW NA CELE GOSPODARCZE ZE WZGLĘDU NA OKRES
Kredyty krótkoterminowe – do 1 roku Kredyty średnioterminowe – od 1 do 3 lat Kredyty długoterminowe – powyżej 3 lat

41 Kredyty o stałym oprocentowaniu Kredyty o zmiennym oprocentowaniu
PODZIAŁ KREDYTÓW NA CELE GOSPODARCZE ZE WZGLĘDU NA ZASADY OPROCENTOWANIA Kredyty o stałym oprocentowaniu Kredyty o zmiennym oprocentowaniu

42 PODZIAŁ KREDYTÓW NA CELE GOSPODARCZE ZE WZGLĘDU NA WALUTĘ
Kredyty złotowe Kredyty w walucie obcej

43 KREDYT - ZABEZPIECZENIA OSOBISTE
Weksel własny in blanco Poręczenie wekslowe Poręczenie według prawa cywilnego Gwarancja bankowa Przystąpienie do długu kredytowego Przejęcie długu Ubezpieczenie kredytu

44 KREDYT - ZABEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (RZECZOWE)
Zastaw ogólny Zastaw na prawach według kodeksu cywilnego Zastaw rejestrowy Przewłaszczenie na zabezpieczenie Przelew (cesja wierzytelności) Kaucja, przelew kwoty na rachunek banku Hipoteka

45 WARUNKI UZYSKANIA KREDYTU
Posiadanie zdolności kredytowej Przedstawienie przekonującego biznes planu Ekonomiczna opłacalność projektu, który ma być finansowany przez bank Fizyczna wykonalność projektu wynikająca z analizy technicznej Posiadanie różnych form zabezpieczenia możliwych do zaakceptowania przez bank

46 ZALETY KREDYTU Różnorodność form umożliwiająca dostosowanie do wielkości i charakteru firmy Możliwość zastosowania do finansowania nawet bardzo złożonych inwestycji Uzyskanie w trakcie procedury kredytowej oceny swej kondycji finansowej przez potencjalnego kredytobiorcę Możliwość skorzystania z usług doradcy kredytowego, który przedstawi także alternatywne wobec kredytu źródła finansowania

47 WADY KREDYTU Niedostępność dla firm działających krócej niż rok
Długotrwałość procedury kredytowej Skomplikowana procedura dla małego przedsiębiorcy Częste problemy z ustanowieniem wymaganych zabezpieczeń Wpływ na pogorszenie zdolności kredytowej Relatywnie wysoki, na ogół często zmieniający się koszt pozyskania i obsługi Możliwość wzrostu opłat i prowizji w trakcie trwania umowy kredytu

48 leasing z dźwignią finansową.
Jest rodzajem umowy użyczenia, oddania do użytkowania przez jedną stronę (leasingodawcę - finansującego) drugiej stronie (leasingobiorcy-korzystającego) określonego środka trwałego albo innego zasobu na określony czas za ustaloną w umowie kwotę. Rodzaje leasingu leasing operacyjny, leasing finansowy, leasing zwrotny, leasing kombinowany, leasing z dźwignią finansową.

49 CECHY IDENTYFIKUJĄCE LEASING
zróżnicowany zakres stron umowy nabywanie przez korzystającego rzeczy będącej przedmiotem leasingu w uzgodnieniu z korzystającym wydanie nabytej przez finansującego rzeczy do „używania” lub „używania i pobierania pożytków’ świadczenie wzajemne korzystającego wobec finansującego polegające na zapłacie w ratach wynagrodzenia pieniężnego należnego na poziomie równym co najmniej cenie nabycia przedmiotu leasingu oznaczenie z gry w umowie czasu trwania umowy leasingu

50 NAJCZĘSTSZE PRZEDMIOTY LEASINGU
Środki transportu Sprzęt budowlany, rolniczy Sprzęt biurowy Maszyny i linie technologiczne Cysterny, statki, samoloty, tabor kolejowy Nieruchomości

51 POTENCJALNI UCZESTNICY TRANSAKCJI LEASINGOWEJ
Leasingodawca Leasingobiorca Producent (sprzedawca, zbywca) Bank Ubezpieczyciel

52 RODZAJE LEASINGU Leasing operacyjny – przedmiot umowy leasingowej nie jest wliczany do aktywów korzystającego i podlega zwrotowi po zakończeniu umowy. Cała opłata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodów i pokrywa okresowe konserwacje oraz naprawy przedmiotu umowy. Leasing finansowy – przedmiot umowy jest składnikiem majątku korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Jedynie część odsetkowa opłaty leasingowej zwiększa koszty uzyskania przychodów tworząc efekt osłony podatkowej. Opłata ta nie zapewnia pokrywania kosztów napraw i konserwacji.

53 RODZAJE LEASINGU – c.d. Leasing zwrotny – organizacja jako dotychczasowy właściciel przedmiotu sprzedaje go innej organizacji (np. firmie leasingowej, towarzystwu ubezpieczeniowemu), z którą zawiera umowę dzierżawy tego przedmiotu na oznaczony termin i określonych warunkach. Leasing zwrotny może mieć formę zarówno leasingu finansowego, jak i leasingu operacyjnego. Leasing kombinowany – umowa zawierana na warunkach, obejmujących cechy leasingu finansowego i operacyjnego. Leasing z dźwignią finansową – w transakcji występuje trzeci uczestnik finansujący przedmiot umowy leasingowej, z którego usług korzysta leasingodawca. Wyższy koszty finansowania jest przenoszony na leasingobiorcę.

54 OBOWIĄZKI LEASINGODAWCY
wydanie przez finansującego korzystającemu rzeczy w takim stanie, w jakim mu ona została wydana przez zbywcę Przekazanie korzystającemu wraz z rzeczą odpisu umowy zawartej ze zbywcą, w szczególności odpisu dokumentu gwarancji jakości

55 Odstąpienie od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy
PRAWA LEASINGODAWCY Domaganie się od leasingobiorcy natychmiastowego zapłacenia wszelkich rat, jeśli umowa leasingu wygasła z powodu utraty rzeczy po wydaniu jej korzystającemu lub w przypadku zerwania umowy z powodu zanidbań korzystającego Odstąpienie od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy Wypowiedzenie umowy korzystającemu, gdy ten narusza swoje obowiązki określone w umowie Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli korzystający odda w użytkowanie rzecz osobie trzeciej bez zgody finansującego Wyznaczenie korzystającemu terminu dodatkowego do zapłacenia zaległych należności i wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym po upływie tego terminu

56 KORZYŚCI OFEROWANE PRZEZ LEASING
nie pomniejsza zdolności kredytowej przedsiębiorcy; uproszona procedura weryfikacji potencjalnych klientów; stosunkowy krótki okres decyzyjny; zabezpieczeniem umowy najczęściej jest weksel wystawiony przez leasingobiorcę; możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy leasingowej na osobę trzecią (za zgodą leasingodawcy).

57 FORMY ZABEZPIECZENIA TRANSAKCJI LEASINGOWEJ
Deklaracja wekslowa Blokada środków na rachunku bankowym Gwarancja bankowa Hipoteka Kaucja Poręczenie według prawa cywilnego

58 FAKTORING Dotyczy wyłącznie wierzytelności wynikających z umów dostawy, sprzedaży oraz umów o wykonanie usług. Uczestnicy transakcji Faktorant – przedsiębiorstwo dostarczające produkty lub usługi, uprawnione do otrzymania świadczenia. Dłużnik – odbiorca towarów lub usług, mający zobowiązania w stosunku do faktoranta. Faktor – podmiot nabywający wierzytelności. Faktor dokonuje wykupu od faktoranta (dostawcy) wierzytelności z tytułu sprzedaży produktów lub usług. Faktorant otrzymuje kwotę pieniężną zgodną z przedstawionymi fakturami i pomniejszoną o odsetki dyskontowe i prowizje.

59 TRANSAKCJA FAKTORINGU
ewentualna windykacja należności Faktor Dłużnik zapłata za towar lub usługę wypłata wierzytelności świadczenie usług dostawa towaru lub usługi Faktorant

60 PODSTAWOWE FUNKCJE FAKTORINGU
F. administracyjna – m.in. badanie wiarygodności kredytowej dłużnika, prowadzenie rozliczeń z dłużnikami, inkasowanie należności, monitoring opóźnień, wysyłanie monitów, windykacja pozasądowa i sądowa, bieżący monitoring kondycji finansowej partnerów gospodarczych F. zabezpieczająca – przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności dłużnika F. finansowania – uzyskiwanie przez faktoranta środków pieniężnych w okresie oczekiwania na spływ należności od dłużnika

61 RODZAJE FAKTORINGU ZE WZGLĘDU NA ZAKRES WYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA
Faktoring właściwy (faktoring pełny) – faktor przy przelewie wierzytelności przejmuje na siebie ryzyko wypłacalności dłużnika. Faktoring niewłaściwy (faktoring niepełny) – ryzyko niewypłacalności dłużnika nie jest przenoszone na faktora. W przypadku niewypłacalności dłużnika faktorant jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej zaliczki faktorowi oraz samodzielnego dochodzenia wymaganej kwoty od dłużnika. Faktoring mieszany – w umowie faktoringu faktor określa kwotę graniczną, do wysokości której ponosi ryzyko związane z wypłacalnością dłużnika.

62 RODZAJE FAKTORINGU ZE WZGLĘDU NA MOMENT OTRZYMANIA PRZEZ FAKTORA PIENIĘDZY
F. przyśpieszony - faktorant otrzymuje w momencie przeniesienia wierzytelności ok.90-95% kwoty wierzytelności po uwzględnieniu prowizji F. zaliczkowy - faktorant otrzymuje w momencie przeniesienia wierzytelności zaliczkę w wysokości ok.75-80% kwoty wierzytelności po uwzględnieniu prowizji F. wymagalnościowy – faktor wypłaca należne kwoty z chwilą nadejścia terminu zapłaty, a nawet dopiero po zainkasowaniu należności od dłużnika

63 RODZAJE FAKTORINGU ZE WZGLĘDU NA POWIADOMIENIE DŁUŻNIKA
F. otwarty – po zawarciu umowy faktoringowej dłużnik zostaje zawiadomiony o zmianie wierzyciela F. tajny – dłużnik nie zostaje w ogóle zawiadomiony

64 KOSZTY FAKTORINGU odsetki dyskontowe naliczane od kwoty zaliczki (8-15%); opłata za usługi dodatkowe np. doradcze, egzekucja, usługi prawne, księgowe (0,4-4%); prowizja przygotowawcza (1%). usługa stosunkowa droga pozwalająca na szybkie uzyskanie środków finansowych.

65 PRZESŁANKI FAKTORINGU
Nieterminowość spływu należności od odbiorców Brak zdolności kredytowej Brak odpowiednich zabezpieczeń potrzebnych do uzyskania kredytu Wysokie koszty kredytów kupieckich Nierównomierne w czasie rozłożenie zapotrzebowania na środki finansowe

66 KORZYŚCI DLA FAKTORANTA
Skuteczniejsze i efektywniejsze zarządzanie gotówką, możliwość dokładniejszego planowania wpływów i wydatków Poprawa bieżącej płynności firmy Zmniejszenie kosztów zarządzania należnościami

67 KORZYŚCI DLA FAKTORANTA c.d.
Przeniesienie ryzyka strat z tytułu należności przeterminowanych na faktora Usunięcie skutków opóźnień płatniczych dłużnika Możliwość korzystania z krótkoterminowego źródła finansowania

68 PRAWA FAKTORANTA Prawo wyboru faktora – może być ograniczone prze dłużnika Prawo do odsprzedaży faktorowi wierzytelności - może być ograniczone przez dłużnika Prawo domagania się świadczenia usług określonych w umowie Prawo do zwrotu przez faktora kwot należnych np. przezeń niewykupionych

69 OBOWIĄZKI FAKORANTA udostępnianie oraz dostarczanie dokumentów i informacji niezbędnych faktorowi wnoszenie terminowych opłat poniesienie kosztów ustanowienia zabezpieczenia, jeśli wynika ono z umowy zwrot kwot nienależnych faktorantowi, otrzymanych od faktora posiadanie wierzytelności do wykupu dokonanie płatności - w przypadku faktoringu niepełnego – jeśli dłużnik nie ureguluje zobowiązań

70 PRAWA FAKTORA wybór faktoranta akceptacja dłużników
wymaganie od faktoranta stosownych opłat odmowa wykupu określonych wierzytelności uprzednio określonych w umowie np. gdy dłużnik się spóźnia domaganie się za opłaty za wierzytelności nieistniejące domaganie się – w przypadku faktoringu niepełnego –zapłaty za niespłacone przez dłużnika wierzytelności wypowiedzenie umowy w określonych w niej przypadkach

71 OBOWIĄZKI FAKTORA świadczenie usług objętych umowa
ponoszenie ryzyka niewypłacalności dłużnika w faktoringu właściwym i mieszanym zwrot kwot nienależnych zapłata za przejęte wierzytelności

72 SEKURYTYZACJA NALEŻNOŚCI
jest to proces, w ramach którego następuje wyodrębnienie w bilansie homogenicznej niepłynnej grupy aktywów, przeniesienie praw własności lub praw do czerpania pożytków na specjalnie powołaną do tego celu jednostkę, która na ich podstawie dokonuje emisji dłużnych papierów wartościowych.

73 STRUKTURA PROCESU SEKURYTYZACJI
Dłużnicy Kreator Spółka celowa Agencja ratingowa Gwarant i dystrybutor emisji Finalni inwestorzy


Pobierz ppt "FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI cz. I"

Podobne prezentacje


Reklamy Google