Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie szkolnictwa zawodowego: dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa Opole, 7 listopada 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie szkolnictwa zawodowego: dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa Opole, 7 listopada 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego: dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa Opole, 7 listopada 2014 r.

2 Opolskie uczelnie zrealizowały: - w ramach RPO WO 37 projektów, - w ramach POKL - 60 projektów. Z tych projektów skorzystało 46 486 osób. Na realizację różnego rodzaju zadań w tych placówkach dotychczas przeznaczono środki w wysokości 209 509 118,00 zł.

3 Przykłady Laboratoria Wydziału Chemii UO

4 Wydział Budownictwa PO

5 Powiaty zrealizowały w ramach RPO WO 16 projektów, a w ramach IX priorytetu POKL zrealizowano - 64 projekty. Z tych inicjatyw skorzystało 36 116 osób. Na realizację różnego rodzaju zadań w tych placówkach dotychczas przeznaczono wsparcie w wysokości 44 424 383,- zł.

6 Projekt Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu Wartość projektu: 2 521 206,37 zł Dofinansowanie: 2 143 025,41 zł Charakterystyka: Projekt zakładał modernizację trzech regionalnych placówek: 1. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej – przebudowano i doposażono barkę motorową jedynej szkoły tego typu w Polsce. 2. Zespół Szkół nr 3 przebudowano dawne laboratorium chemiczne i zaadoptowano je na potrzeby nowych form kształcenia poszukiwanych na rynku: symulacyjnych sal dydaktycznych do nauki hotelarstwa i obsługi ruchu turystycznego, które w powiecie prowadzi tylko ta szkoła. 3. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – zmodernizowano i uzupełniono park maszynowy, co m.in. umożliwi poszerzenie oferty edukacyjnej o dwa nowe zawody.

7 Projekt OPOLSKIE SZKOLNICTWO BLIŻEJ RYNKU PRACY Uczestniczą 54 szkoły zawodowe z regionu Cele : - doposażenie pracowni zawodowych, - praktyki zawodowe, - zajęcia dodatkowe, -doradztwo zawodowe, - spotkania z przedstawicielami biznesu.

8 Udział w Targach CEBIT w Hanowerze

9 Najważniejsze efekty - unowocześnienie opolskiej szkoły zawodowej ( np. pracownie specjalistyczne, poprawa bazy kształcenia praktycznego, e Szkoła ); - poszerzenie oferty edukacyjnej, - podniesienie efektów kształcenia - wzmocnienie przygotowania praktycznego ( np. praktyki ); - zapewnienie dostępu do wsparcia unijnego wszystkim szkołom.

10 Kierunki wsparcia szkolnictwa zawodowego w nowej perspektywie - zapewnienie szerszej, systemowej współpracy szkół z pracodawcami; - szersza współpraca podmiotów organizujących kształcenie dla zapewnienia większej koordynacji oferty kształcenia; - koncentracja wsparcia bazy kształcenia praktycznego na kluczowych dla regionu branżach. Wszystko dla podniesienia poziomu kształcenia zawodowego i lepszego przygotowania absolwentów do funkcjonowania w życiu zawodowym.

11 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W NOWEJ PERSPEKTYWIE COPYRIGHT ©2014 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

12 EDUKACJA ZAWODOWA W RPO WO 2014-2020 (2) COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ZAKRES RZECZOWY: Modernizacja i doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w odniesieniu do nowych zadań wynikających z założeń reformy kształcenia zawodowego z 2012 r. w określonych dla regionu specjalizacjach regionalnych. Planowane efekty: 14 przebudowanych placówek oświatowych; 20 doposażonych szkół; 11 zmodernizowanych/doposażonych pracowni kształcenia zawodowego; 6 281 uczniów wspartych w wyniku realizacji projektu. Samorząd Województwa Opolskiego Kształcenie zawodowe (PI 10a) Kształcenie zawodowe (PI 10a) Partnerzy: Starostwa Powiatowe w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach, Namysłowie, Nysie, Oleśnie, Strzelcach Opolskich, Prudniku, Miasto Opole. 6,9 mln Euro EFRR 6,9 mln Euro EFRR

13 COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE EDUKACJA ZAWODOWA W RPO WO 2014-2020 (1) Wsparcie wyłącznie dla szkół kształcenia zawodowego w zakresie stricte zawodowym jst szczebla powiatowego jst szczebla powiatowego Kształcenie zawodowe (PI 10iv) Kształcenie zawodowe (PI 10iv) Przykładowe formy wsparcia: Wsparcie współpracy szkół kształcenia zawodowego z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym głównie z pracodawcami gwarantujące rzeczywisty kontakt ze środowiskiem pracy w danym zawodzie; Wzmocnienie kształcenia praktycznego (staże, praktyki); Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego oraz opiekunów praktyk i staży; Prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów. 7,8 mln Euro EFS 7,8 mln Euro EFS Komplementarność z projektem EFRR Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach ZIT 2,9 mln Euro EFS 2,9 mln Euro EFS

14 COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE EDUKACJA DOROSŁYCH W RPO WO 2014-2020 Kształcenie ustawiczne (PI 10iii) Przykładowe formy wsparcia: Edukacja formalna (kształcenie i szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanych) oraz edukacja pozaformalna; Zwiększenie udziału osób dorosłych w ramach praktycznego uczenia się; Zwiększenie dostępu do innowacyjnych ofert kształcenia ustawicznego w formach kształcenia ogólnego i zawodowego; Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych np. informatycznych, językowych, społecznych; Podwyższanie kwalifikacji i kompetencji mieszkańców województwa w zakresie specjalizacji regionalnych; Zwiększenie udziału w ramach edukacji ustawicznej osób najbardziej potrzebujących, np. z terenów wiejskich, 50+, niepełnosprawnych. 9,5 mln Euro EFS 9,5 mln Euro EFS FINANSOWANIE W OPARCIU O MECHANIZM POPYTOWY

15 Dziękuję za uwagę Waldemar Zadka Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego tel. 77/54 16 503 dep@opolskie.pl


Pobierz ppt "Wsparcie szkolnictwa zawodowego: dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa Opole, 7 listopada 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google