Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wpływ wdrażania działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wpływ wdrażania działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wpływ wdrażania działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL na modernizację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim

2 Jakie podmioty mogą być objęte projektami w ramach działania 9.2? Działaniem 9.2 POKL objęte są zasadnicze szkoły zawodowe i technika (z wyjątkiem szkół dla dorosłych) oraz placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Szkoły policealne zostały objęte wsparciem w ramach Działania 9.6.1.

3 Szkoły zawodowe samodzielnie – na podstawie upoważnienia organu prowadzącego (nie posiadają osobowości prawnej) Organy prowadzące ww. szkół Inne podmioty o ile składane przez nie projekty stanowią możliwy do realizacji typ projektu i projekt dotyczy konkretnej szkoły/szkół za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły i organu prowadzącego Kto może składać wnioski?

4 Kto może uczestniczyć w projektach? uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) partnerzy społeczno – gospodarczy pracodawcy

5 Przykłady finansowanych działań: zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne i pozaszkolne) ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo- matematycznych doradztwo edukacyjno-zawodowe wprowadzanie nowych kierunków kształcenia wprowadzanie nowych systemów kształcenia (np. kształcenie modułowe) modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących

6 Przykłady finansowanych działań: współpraca z pracodawcami, włączanie pracodawców do procesu kształcenia organizowanie praktyk i staży zawodowych (będących rozszerzeniem, wzbogaceniem, uatrakcyjnieniem w stosunku do tych wynikających z programu nauczania lub dotychczasowej działalności szkoły) finansowanie opiekunów praktyk doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt informatyczny i nowoczesne materiały dydaktyczne doposażenie szkolnych pracowni/warsztatów do nauki zawodu zatrudnianie do nauczania zawodu specjalistów w danej branży, nie będących nauczycielami

7 Działanie 9.2 w województwie podlaskim: Alokacja dla województwa podlaskiego na cały okres programowania: 18,9 mln euro (ok. 79 mln zł) dotychczas wykorzystano ok. 37 mln zł

8 Działanie 9.2 w województwie podlaskim: Od początku okresu programowania w ramach Działania 9.2 wpłynęło do IP 222 wnioski, z czego 163 przyjęto do oceny merytorycznej. Wszystkie spośród 74 wniosków poprawnych merytorycznie, zostały wybrane do dofinansowania.

9 Działanie 9.2 w województwie podlaskim:

10 Efekty Działania 9.2 w województwie podlaskim: Od początku realizacji zawarto 61 umów, w ramach których: 36 projektów zakończono 25 projektów jest obecnie realizowanych

11 Efekty Działania 9.2 w województwie podlaskim: Wartość środków rozliczonych Wartość dofinansowania rozliczona we wnioskach o płatność: 18 083 502,96 zł

12 Działanie 9.2 w województwie podlaskim:

13 Efekty Działania 9.2 w województwie podlaskim: Wartości wskaźników osiągnięte w ramach realizacji Działania 9.2 na koniec okresu sprawozdawczego (31 grudnia 2011r):

14 Efekty Działania 9.2 w województwie podlaskim: Liczba szkół zawodowych, które wdrożyły programy rozwojowe: 83

15 Efekty Działania 9.2 w województwie podlaskim: Liczba szkół zawodowych, które wdrożyły programy rozwojowe we współpracy z przedsiębiorstwami: 72

16 Efekty Działania 9.2 w województwie podlaskim: Liczba uczniów, którzy wzięli udział w atrakcyjnych stażach i praktykach zawodowych: 1473

17 Efekty Działania 9.2 w województwie podlaskim: Liczba i wartość umów Zakontraktowano 74 projekty na kwotę ponad 37 mln zł

18 Działanie 9.2 w województwie podlaskim: Problemy we wdrażaniu Działania 9.2: Niskie zainteresowanie Beneficjentów Działaniem, spowodowane m.in.: koniecznością wniesienia wkładu własnego, surowymi wymaganiami kryteriów itd.

19 Działanie 9.2 w województwie podlaskim: Niska jakość merytoryczna składanych wniosków, powodująca problem z wykorzystaniem całości alokacji dostępnej na konkursy w poszczególnych latach

20 Działanie 9.2 w województwie podlaskim:

21 Korzystne zmiany w stosunku do lat ubiegłych dotyczące konkursu na 2012 rok:

22 Działanie 9.2 w województwie podlaskim: Możliwość ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu do 60% wartości projektu.

23 Działanie 9.2 w województwie podlaskim: Brak konieczności wnoszenia wkładu własnego Brak limitu środków na jedną szkołę, jak również maksymalnej wartości projektów.

24 Działanie 9.2 w województwie podlaskim: Wprowadzono nowy typ projektu umożliwiający realizację praktyk i staży dla uczniów we współpracy z pracodawcą bez konieczności realizacji programu rozwojowego szkoły.

25 Działanie 9.2 w województwie podlaskim: Możliwość objęcia wsparciem uczniów kształcących się na wszystkich kierunkach bez ograniczania do konkretnych branż.

26 Działanie 9.2 w województwie podlaskim: Alokacja na rok 2012: 20 000 000,00 zł Dotychczas wykorzystano: 7 100 000,00 zł

27 Możliwy do realizacji typ projektu: 1. Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczna naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu. Podstawą prawną organizacji praktycznej nauki zawodu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu.

28 Możliwy do realizacji typ projektu: 2. Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

29 Działanie 9.2 w województwie podlaskim: Kryteria strategiczne - nieobowiązkowe Dodatkowe punkty będzie można otrzymać za spełnienie następujących warunków:

30 Działanie 9.2 w województwie podlaskim: Projekt w ramach programu rozwojowego szkoły zakłada wdrażanie modułowego systemu kształcenia – 10 punktów Projekt zakłada jako jedno z działań realizację poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej – 10 punktów

31 Działanie 9.2 w województwie podlaskim: Projekt obejmuje wyłącznie uczniów kształcących się na kierunkach zawodowych powiązanych z branżami: spożywczą, drzewną i meblarską, maszynową (w tym elektromaszynową, elektroniczną, mechatroniczną), szkutniczą, turystyczną, bieliźniarską, medyczną, rehabilitacyjną oraz budownictwem – 20 punktów

32 Działanie 9.2 w województwie podlaskim: Uaktualniono listę branż kluczowych dla rozwoju województwa o branżę medyczną i rehabilitacyjną

33 BRANŻE KLUCZOWE DLA ROZWOJU REGIONU Na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz Raportu Rozwój Struktur Klastrowych w Polsce Wschodniej

34 SPOŻYWCZA

35 DRZEWNA I MEBLARSKA

36 MASZYNOWA (ELEKTROMASZYNOWA, ELEKTRONICZNA, MECHATRONICZNA)

37 SZKUTNICZA

38 TURYSTYCZNA

39 BIELIŹNIARSKA

40 BUDOWNICTWO

41 MEDYCZNA I REHABILITACYJNA

42 Działanie 9.2 w województwie podlaskim: Planowany termin rozstrzygnięcia II rundy konkursowej: początek czerwca 2012r. Planowany termin naboru III rundy konkursowej: koniec czerwca 2012r.

43 Dziękuję za uwagę! Urząd Marszałkowski Wojew ó dztwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15 – 874 Białystok Tel. (0-85) 66 54 220 (0-85) 66 54 245 (0-85) 66 54 245 (0-85) 66 54 255 (0-85) 66 54 255 Faks: (0-85) 66 54 220 INFOLINIA: 0 801 308 008 www.pokl.wrotapodlasia.p l www.pokl.wrotapodlasia.p l


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wpływ wdrażania działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google