Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompleksowe podejście do szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompleksowe podejście do szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku."— Zapis prezentacji:

1 Kompleksowe podejście do szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku

2 Diagnoza problemów na Dolnym Śląsku – punkt wyjścia w bieżącej perspektywie finansowej Niska efektywność nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i potrzeb rynku pracy Niska efektywność nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i potrzeb rynku pracy Słabe dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dolnośląskiego rynku pracy Słabe dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dolnośląskiego rynku pracy niska atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego przestarzała infrastruktura szkolnictwa zawodowego brak dostosowania szkolnictwa zawodowego do dolnośląskiego rynku pracy słaba współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorstwami niska atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego przestarzała infrastruktura szkolnictwa zawodowego brak dostosowania szkolnictwa zawodowego do dolnośląskiego rynku pracy słaba współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorstwami małe możliwości rozwijania kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez pracodawców braki w umiejętności wykorzystania przez uczniów wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia małe możliwości rozwijania kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez pracodawców braki w umiejętności wykorzystania przez uczniów wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia

3 Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku wrzesień 2009 – maj 2011 ponad 18 mln zł Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku wrzesień 2009 – maj 2011 ponad 18 mln zł Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku styczeń 2009 – czerwiec 2013 ponad 67 mln zł Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku styczeń 2009 – czerwiec 2013 ponad 67 mln zł Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II styczeń 2011 – wrzesień 2014 ponad 108 mln zł Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II styczeń 2011 – wrzesień 2014 ponad 108 mln zł Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 Kształcenie zawodowe – odpowiedź na problemy w latach 2007-2013

4 RPO WD Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych kwota dofinansowania EFRR ok. 46 mln zł. RPO WD Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych kwota dofinansowania EFRR ok. 46 mln zł. PO KL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego kwota dofinansowania EFS ok. 89 mln zł. optymalne wykorzystanie potencjału zmodernizowanej bazy dydaktyczno- szkoleniowej poprzez realizację projektów PO KL optymalne wykorzystanie potencjału zmodernizowanej bazy dydaktyczno- szkoleniowej poprzez realizację projektów PO KL Kształcenie zawodowe – odpowiedź na problemy w latach 2007-2013

5 RPO WD Unowocześnienie sytemu edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku poprzez stworzenie branżowych centrów kształcenia w 7 branżach i 9 powiatach oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych, odpowiadających potrzebom gospodarki opartej na wiedzy. RPO WD Unowocześnienie sytemu edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku poprzez stworzenie branżowych centrów kształcenia w 7 branżach i 9 powiatach oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych, odpowiadających potrzebom gospodarki opartej na wiedzy. PO KL Realizacja programów rozwojowych we wszystkich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w 14 kluczowych dla rozwoju województwa branżach (turystycznej, mechanicznej, budowlanej, informatycznej, elektryczno- energetycznej, mechatroniczno- elektronicznej, samochodowej, ekonomicznej, handlowo-usługowej, medycznej, logistyczno-spedycyjno- transportowej, odzieżowej, telekomunikacyjnej) z wykorzystaniem utworzonej bazy Kształcenie zawodowe – odpowiedź na problemy w latach 2007-2013

6 W ramach projektu systemowego PO KL realizowanych jest 250 szkolnych programów rozwojowych W ramach projektu systemowego PO KL realizowanych jest 250 szkolnych programów rozwojowych Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 140056 h / 13394 ucz. / Opieka psychologiczno - pedagogiczna Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych 201693 h/15890 ucz. Doradztwo edukacyjno - zawodowe 27599 h/7222 ucz. Zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach akademickich 669 edycji / udział 8626 uczniów docelowo 183 881h 46450h /7556 uczniów docelowo 60 732 h docelowo 247507 h docelowo 32728 h docelowo 1 000 edycji Formy wsparcia w latach 2007-2013 Wyjazdy na zagraniczne targi branżowe 135 / 1990 uczniów 296/4440

7 Formy wsparcia 2007-2013 - współpraca szkół z pracodawcami W ramach projektu systemowego PO KL położono szczególny nacisk na aktywne formy współpracy szkół z pracodawcami W ramach projektu systemowego PO KL położono szczególny nacisk na aktywne formy współpracy szkół z pracodawcami Wycieczki zawodoznawcze 1039 Projekty zawodoznawcze Targi pracy i edukacji 12 / udział 12817uczniów Praktyki/Staże zawodowe 14974 ucz. Fora zawodowe 126 Zajęcia wyjazdowe w nowoczesnych placówkach udział uczniów 3147 docelowo 1 776 270 docelowo 508 docelowo 16 docelowo 29 524 docelowo 190 docelowo udział 3 194 uczniów

8 Wsparcie systemowe 2007-2013: WNIOSKI Zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i potrzeb rynku pracy Lepsze dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dolnośląskiego rynku pracy Zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i potrzeb rynku pracy Lepsze dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dolnośląskiego rynku pracy poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy (przygotowanie do pracy na nowoczesnym, stosowanym w przemyśle sprzęcie) lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy (przygotowanie do pracy na nowoczesnym, stosowanym w przemyśle sprzęcie) wyrównanie poziomu kształcenia i dostosowanie do potrzeb rynku pracy we wszystkich dolnośląskich szkołach prowadzenie zajęć w oparciu o nowoczesny sprzęt najwyższej klasy o charakterze przemysłowym KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTY SYSTEMOWE KOMPLEMENTARNOŚĆ

9 Efekty wsparcia systemowego i komplementarnego 2007-2013 Porozumienie samorządów powiatowych i województwa na rzecz kształcenia zawodowego dla przyszłości Dolnego Śląska Porozumienie samorządów powiatowych i województwa na rzecz kształcenia zawodowego dla przyszłości Dolnego Śląska Sprawne przystosowanie do zmian w systemie kształcenia zawodowego (nowelizacja ustawy o systemie oświaty obowiązująca od 1.09.2012 r.) Sprawne przystosowanie do zmian w systemie kształcenia zawodowego (nowelizacja ustawy o systemie oświaty obowiązująca od 1.09.2012 r.) Systemowa sieć wsparcia dla publicznych szkół zawodowych (ponad 92% wszystkich szkół zawodowych w województwie (przy założeniu MRR – 38%)) Systemowa sieć wsparcia dla publicznych szkół zawodowych (ponad 92% wszystkich szkół zawodowych w województwie (przy założeniu MRR – 38%)) Branżowe centra kształcenia zawodowego, jako nowoczesne podejście do nauki zawodu na Dolnym Śląsku Branżowe centra kształcenia zawodowego, jako nowoczesne podejście do nauki zawodu na Dolnym Śląsku

10 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 edukacji Działania priorytetowe w zakresie edukacji Poprawa efektywności kształcenia na każdym poziomie i etapie życia. Dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań gospodarki i rynku pracy. Rozbudowa i modernizacja szkolnictwa zawodowego. Możliwość rozwoju zasobów ludzkich oraz wyrównania szans na rynku pracy poprzez wykorzystanie EFS SzansaSzansa

11 Działania systemowe Kompleksowość i komplementarność Racjonalność wydatków - niższy koszt jednostkowy Dalsze plany w zakresie modernizacji kształcenia zawodowego – 2014-2020

12 Kontynuacja i zacieśnianie współpracy szkół z przedsiębiorstwami Zapewnienie skoordynowanego wspierania szkół: doposażenie – wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania – szkolenie nauczycieli Zapewnienie skoordynowanego wspierania szkół: doposażenie – wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania – szkolenie nauczycieli Wykorzystanie bazy infrastrukturalnej dofinansowanej z RPO WD 2007-2013

13 Wsparcie systemowe w latach 2014-2020: PLANY Inicjatywa Projektowa powstała w porozumieniu z Konwentem Powiatów Dolnego Śląska, jako organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne zawodowe. Ma ona na celu stworzenie wspólnego, systemowego rozwiązania problemów związanych z dostosowaniem kształcenia zawodowego do wciąż zmieniającego się rynku pracy. Promocja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkół kształcenia zawodowego i podniesienie jakości kształcenia PROJEKT SYSTEMOWY PROJEKT SYSTEMOWY Dolnośląska Szkoła Zawodowa Inkubatorem Mistrzów Zawodu Wyposażenie uczniów w kompetencje pozwalające im odnaleźć się na ciągle zmieniającym się rynku pracy i umożliwią im planowanie rozwoju osobistego, edukacyjnego i zawodowego

14 Formy wsparcia 2014-2020 - współpraca szkół z pracodawcami W ramach planowanego projektu EFS położono szczególny nacisk na następujące formy wsparcia: W ramach planowanego projektu EFS położono szczególny nacisk na następujące formy wsparcia: Konkursy i turnieje zawod owe Kursy zawodowe doskonalące i kwalifikacyjne Targi pracy i edukacji Wykonywanie projektów zawodowych Realizacja staży/praktyk zawodowych u pracodawców krajowych i zagranicznych Zajęcia wyjazdowe w nowoczesnych placówkach

15 Formy wsparcia 2014-2020 - współpraca szkół z pracodawcami W ramach planowanego projektu EFS położono szczególny nacisk na następujące formy wsparcia: W ramach planowanego projektu EFS położono szczególny nacisk na następujące formy wsparcia: Wsparcie nauczycieli Wyjazdy na krajowe i zagraniczne targi branżowe Udział uczniów w zajęciach w dolnośląskich szkołach wyższych Udział uczniów w zajęciach w Wyspecjalizowanych Branżowych Centrach Kształcenia Zawodowego Organizacja dla uczniów 4 rodzajów zajęć pozalekcyjnych: ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, dydaktyczno-wyrównawczych, doradztwa zawodowego i pomocy psychologiczno- pedagogicznej Prowadzenie na terenie Dolnego Śląska kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej kształcenia zawodowego oraz integrowania Dolnośląskiego Środowiska Związanego z szerokorozumianą Edukacją Zawodową na Dolnośląskiej Platformie Edukacyjnej

16 Przewidywane efekty wsparcia systemowego 2014-2020 Działania realizowane będą w podziale na 14 wiodących na Dolnym Śląsku branż zawodowych, tak aby stworzona została możliwość realnego włączenia się w realizację projektu pracodawców Projekt planowany jest na dwa 3-letnie cykle edukacyjne. Planuje się, że w okresie tym weźmie w nim udział ok. 30 tys. uczniów z: Techników, Zasadniczych Szkół Zawodowych i Szkół Policealnych Z oferty skorzysta ok. 200 szkół ponadgimnazjalnych zawodowych dla młodzieży (w tym również szkoły specjalne) Wartością dodaną projektu będzie realizacja jednego z działań w 9 centrach kształcenia zawodowego, które wyposażone zostały w wyniku zrealizowanego przez SWD projektu współfinansowanym ze środków RPO (2007-2013) pn.: "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"

17 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich Departament Rozwoju Regionalnego Departament Spraw Społecznych


Pobierz ppt "Kompleksowe podejście do szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google