Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W w w. n f o s i g w. g o v. p l Programy NFOŚIGW dla gmin i przedsiębiorstw: BOCIAN i KAWKA – szansą na obniżenie emisji CO₂ oraz rozwój rozproszonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W w w. n f o s i g w. g o v. p l Programy NFOŚIGW dla gmin i przedsiębiorstw: BOCIAN i KAWKA – szansą na obniżenie emisji CO₂ oraz rozwój rozproszonych."— Zapis prezentacji:

1 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Programy NFOŚIGW dla gmin i przedsiębiorstw: BOCIAN i KAWKA – szansą na obniżenie emisji CO₂ oraz rozwój rozproszonych OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departamentu Ochrony Klimatu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 w w w. n f o s i g w. g o v. p l okres wdrażania: 2013 – 2018 do 45% kk ze środków udostępnionych w formie dotacji przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW na rzecz Beneficjenta końcowego do 45% kk ze środków WFOŚiGW w formie dotacji lub pożyczki Beneficjentem programu są WFOŚiGW-które wskazują odbiorców końcowych –WFOŚiGW ogłaszają konkursy wg. własnych kryteriów z zachowaniem warunków programu Planowane do realizacji przedsięwzięcia muszą być wskazane w programach ochrony powietrza (działania naprawcze) miasto powyżej 10 tys. mieszkańców + uzdrowiska KAWKA - założenia

3 w w w. n f o s i g w. g o v. p l 1.o graniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii (m.in. likwidacja indywidualnych kotłowni, palenisk węglowych lub kotłowni osiedlowych, rozbudowa sieci ciepłowniczej, zastosowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła) 2.zmniejszenie emisji ze źródeł komunikacji miejskiej (m.in. wdrażanie systemów zarządzania ruchem, budowa stacji zasilania w CNG/LNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu zbiorowego -z wyłączeniem wymiany taboru) Beneficjent obowiązkowo dla działań 1 i 2 jest zobowiązany: 3.przeprowadzić kampanie edukacyjne na terenie objętym wnioskiem 4.utworzyć bazy danych pozwalające na inwentaryzację źródeł emisji (o ile takich jeszcze nie ma) Rodzaje przedsięwzięć

4 w w w. n f o s i g w. g o v. p l I nabór zakończony w 2013 roku: Podpisano z WFOŚiGW 11 umów o udostępnienie środków na kwotę ok. 121 mln zł Planowanym efektem dla zawartych umów jest likwidacja 14 913 szt. nieefektywnych, węglowych źródeł ciepła i ograniczenie emisji: PM 10 o 419,10 Mg/rok, PM2,5 o 426 Mg/rok oraz CO 2 o 68 286 Mg/rok. II nabór zakończony 8.09.2014 roku: W ramach naboru wpłynęło 11 wniosków WFOŚiGW o udostępnienie środków na kwotę ok. 161,5 mln zł. Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie. Planowanym efektem dla planowanych umów jest likwidacja 18 994 szt. nieefektywnych, węglowych źródeł ciepła i ograniczenie emisji : PM 10 o 442,95 Mg/rok, PM2,5 o 396,43 Mg/rok oraz CO 2 o 65 764 Mg/rok. KAWKA - nabory

5 w w w. n f o s i g w. g o v. p l NFOŚiGW planuje w latach następnych kontynuowanie programu KAWKA jako współfinansowanie działań POIŚ oś I działanie 4.5. : Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. KAWKA - dalsze plany

6 w w w. n f o s i g w. g o v. p l BOCIAN – wyniki naboru 2014 r. nabór zakończony 30.09.2014 r. wpłynęło 48 wniosków, z czego:  25 wniosków o dofinansowanie elektrowni fotowoltaicznej  15 wniosków o dofinansowanie biogazowni  4 wnioski o dofinansowanie elektrowni wiatrowej  4 wnioski o dofinansowanie elektrociepłowni na biomasę łączne wnioskowane dofinansowanie wynosi ok. 317,5 mln zł, przy koszcie całkowitym ok. 527,6 mln zł. Program BOCIAN na 2015 r. – wprowadzono zmiany.

7 w w w. n f o s i g w. g o v. p l BOCIAN od 2015 r.– założenia budżet programu: 570 mln zł forma dofinansowania: pożyczka okres wdrażania: 2015 – 2023 nabór ciągły intensywność dofinansowania – do 85% kosztów kwalifikowanych z uwzględnieniem przepisów pomocy publicznej kwota pożyczki: do 40 mln zł oprocentowanie pożyczki w skali roku - WIBOR 3M, nie mniej niż 2% wyłącznie refundacja ( bez zaliczek) obowiązkowe jest złożenie Studium Wykonalności

8 w w w. n f o s i g w. g o v. p l BOCIAN od 2015 r.- rodzaje przedsięwzięć Lp.Rodzaj przedsięwzięciaMoc minimalnaMoc maksymalna 1elektrownie wiatrowe >40 kWe3MWe 2systemy fotowoltaiczne >40 kWp1 MWp 3pozyskiwanie energii z wód geotermalnych 5 MWt20 MWt 4małe elektrownie wodne 300 kWt5 MW 5źródła ciepła opalane biomasą >300 kWt20 MWt 6wielkoformatowe kolektory słoneczne wraz z akumulatorem ciepła (>300 kWt+3MWt)(2 MWt +20 MWt) 7 biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego >40 kWe2 MWe instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej 8 wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę >40 kWe5 MWe

9 w w w. n f o s i g w. g o v. p l BOCIAN od 2015 r.- maksymalny koszt jednostkowy kwalifikowany do dofinansowania ze środków NFOŚiGW 1/3 Lp.Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto kwalifikowany do dofinansowania ze środków NFOŚiGW (w mln zł/MW) 1.elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 40 kWe do 3 MWe 6,0 2. systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej:  powyżej 40 kWp do 200 kWp 8,0  powyżej 200 kWp do 1 MWp – na budynku 8,5  powyżej 200 kWp do 1 MWp – na gruncie 6,0 3.pozyskiwanie energii z wód geotermalnych o zainstalowanej mocy cieplnej od 5 MWt do 20 MWt 3,5 4. małe elektrownie wodne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 5 MWe  do 1 MWe 12,0  powyżej 1 MWe 15,0

10 w w w. n f o s i g w. g o v. p l BOCIAN od 2015 r.- maksymalny koszt jednostkowy kwalifikowany do dofinansowania ze środków NFOŚiGW2/3 Lp.Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto kwalifikowany do dofinansowania ze środków NFOŚiGW (w mln zł/MW) 5. źródła ciepła opalane biomasą – źródła rozproszone o mocy:  powyżej 300 kWt do 1 MWt bez układów przygotowania paliwa, kondycjonowania spalin, magazynowania ciepła 1,6  powyżej 300 kWt do 1 MWt z układami przygotowania paliwa, kondycjonowania spalin, magazynowania ciepła 6,0  powyżej 1 MWt do 20 MWt 12,0 6. wielkoformatowe kolektory słoneczne wraz z akumulatorem ciepła:  wielkoformatowe kolektory słoneczne 3,5  akumulator ciepła 0,3

11 w w w. n f o s i g w. g o v. p l BOCIAN od 2015 r.- maksymalny koszt jednostkowy kwalifikowany do dofinansowania ze środków NFOŚiGW 3/3 Lp.Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto kwalifikowany do dofinansowania ze środków NFOŚiGW (w mln zł/MW) 7. biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego o mocy elektrycznej:  powyżej 40 kWe do 100 kWe 25,0  powyżej 100 kWe do 300 kWe 20,0  powyżej 300 kWe do 2 MWe 16,0 oraz instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej 8. wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy elektrycznej:  powyżej 40 kWe do 500 kWe 7,0  powyżej 500 kWe do 5 MWe 15,0

12 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej BOCIAN od 2015 r.- beneficjenci

13 w w w. n f o s i g w. g o v. p l BOCIAN od 2015 r. – kryteria wyboru 1/2 kryteria dostępu (m.in. kompletność, zgodność z wymogami programu priorytetowego) kryteria jakościowe punktowe:  zasadność realizacji przedsięwzięcia  wykonalność przedsięwzięcia  efektywność kosztowa Za poszczególne kryteria jakościowe punktowe przyznawane są punkty. Łącznie można uzyskać 100 pkt. Warunkiem pozytywnej oceny według kryteriów jakościowych punktowych jest uzyskanie min. 60 pkt.

14 w w w. n f o s i g w. g o v. p l BOCIAN od 2015 r. – kryteria wyboru 2/2 kryteria jakościowe dopuszczające – negatywna ocena któregokolwiek skutkuje odrzuceniem wniosku w tym:  ocena finansowa  ocena dopuszczalności pomocy publicznej kryteria horyzontalne – dodatkowe punkty za posiadanie systemów zarządzania środowiskowego i za działania ekologiczne

15 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Zapraszamy do składania wniosków Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "W w w. n f o s i g w. g o v. p l Programy NFOŚIGW dla gmin i przedsiębiorstw: BOCIAN i KAWKA – szansą na obniżenie emisji CO₂ oraz rozwój rozproszonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google