Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Giełda Papierów Wartościowych. Giełda papierów wartościowych Giełda papierów wartościowych jest to szczególny rynek finansowy, który oferuje możliwość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Giełda Papierów Wartościowych. Giełda papierów wartościowych Giełda papierów wartościowych jest to szczególny rynek finansowy, który oferuje możliwość."— Zapis prezentacji:

1 Giełda Papierów Wartościowych

2 Giełda papierów wartościowych Giełda papierów wartościowych jest to szczególny rynek finansowy, który oferuje możliwość dokonywania transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. Transakcje zawierane są między pośrednikami (domami maklerskimi) reprezentującymi inwestorów. Kursy są określane na bieżąco, na podstawie popytu i podaży. Przedmiotem obrotu na giełdzie są przede wszystkim akcje spółek, prawa do akcji, prawa poboru nowych akcji, certyfikaty inwestycyjne, obligacje oraz instrumenty pochodne.

3 Rynki giełdowe Akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowane są na:  Rynku regulowanym:  podstawowym (rynek oficjalnych notowań),  równoległym,  Alternatywnym Systemie Obrotu:  NewConnect.

4 Zlecenie maklerskie – definicja  Zlecenie maklerskie jest to polecenie dokonania transakcji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych na giełdzie.  Inwestor może złożyć za pośrednictwem maklera różnego typu zlecenia, w tym między innymi zlecenia z limitem ceny (określany jest maksymalny limit ceny dla zleceń kupna i minimalny limit ceny dla zleceń sprzedaży), zlecenia PKC (po każdej cenie), zlecenia po cenie rynkowej i po cenie rynkowej na otwarcie. Możliwe jest też składanie zleceń z dodatkowymi warunkami realizacji.  Zlecenie jest dokumentem składanym przez klienta (inwestora) w biurze maklerskim, w którym ma swój rachunek inwestycyjny. Rachunek inwestycyjny składa się z rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego.

5 Zlecenie maklerskie – sposób przekazania Zlecenie maklerskie inwestor może składać na kilka sposobów:  osobiście w domu maklerskim,  telefonicznie,  za pośrednictwem faksu,  przez Internet.

6 Zlecenie maklerskie − charakterystyka Zlecenie maklerskie powinno określać:  nazwę lub kod instrumentu finansowego, którego dotyczy,  rodzaj oferty (kupno lub sprzedaż),  limit ceny lub polecenie wykonania zlecenia bez określania limitu ceny,  liczbę instrumentów finansowych mających być przedmiotem transakcji,  termin ważności zlecenia,  nazwę lub kod wystawcy zlecenia,  datę wystawienia zlecenia.

7 Rodzaje zleceń − cena Z uwagi na możliwość określenia w zleceniu ceny wyróżnia się:  zlecenia z limitem ceny,  zlecenia bez limitu ceny:  po cenie rynkowej (PCR),  po cenie rynkowej na otwarcie (PCRO),  po każdej cenie (PKC).

8 Zlecenie z limitem ceny Zlecenie maklerskie z limitem ceny określa poziom ceny, poza którą zlecenie nie może być wykonane, przy czym dla zleceń kupna jest to maksymalny limit ceny kupna, a dla zleceń sprzedaży − minimalny limit ceny sprzedaży.

9 Zlecenie bez limitu ceny  Zlecenie po cenie rynkowej jest wykonywane natychmiast po wprowadzeniu do arkusza zleceń, przy czym pod uwagę brany jest najlepszy limit ceny z drugiej stron, tzn. dla zleceń kupna najniższa cena sprzedaży, a dla zleceń sprzedaży najwyższa cena kupna. Jeżeli zlecenie PCR nie zostanie zrealizowane w całości, wówczas niezrealizowana część tego zlecenia staje się zleceniem z limitem ceny równym cenie ostatnio zrealizowanej transakcji.  Zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie jest wykonywane po cenie równej kursowi otwarcia.  Zlecenie po każdej cenie jest realizowane po cenie lub cenach zgłoszonych wcześniej, a niezrealizowanych najlepszych zleceń przeciwstawnych – odpowiednio sprzedaży lub kupna.

10 Zlecenia – dodatkowe warunki wykonania  minimalna wielkość (wolumen) wykonania,  limit aktywacji,  wielkość (wolumen) ujawniana. Zlecenie maklerskie może zawierać następujące dodatkowe warunki wykonania:

11 Dodatkowe warunki wykonania zlecenia: minimalna wielkość Minimalna wielkość wykonania to poziom, poniżej którego inwestor nie zgadza się na realizację zlecenia. Zlecenie po przekazaniu na giełdę jest realizowane w całości lub co najmniej w wielkości minimalnej określonej w zleceniu, a gdy nie może być zrealizowane co najmniej w wielkości określonej w warunku, jest anulowane.

12 Dodatkowe warunki wykonania zlecenia: limit aktywacji Zlecenia z limitem aktywacji pojawiają się w arkuszu zleceń dopiero po osiągnięciu przez kurs ostatniej transakcji poziomu równego limitowi aktywacji podanemu w zleceniu, tj. gdy kurs jest:  wyższy lub równy (w przypadku zleceń kupna) od limitu aktywacji albo  niższy lub równy (w przypadku zleceń sprzedaży) od limitu aktywacji. Możliwe są dwa rodzaje zleceń z limitem aktywacji:  zlecenia z limitem aktywacji, w których podany jest limit ceny – po aktywacji zlecenie jest traktowane jak zlecenie z limitem ceny,  zlecenia z limitem aktywacji bez podania limitu ceny – zlecenie po każdej cenie (PKC) – po aktywacji zlecenie jest traktowane jak zlecenie po każdej cenie.

13 Dodatkowe warunki wykonania zlecenia: wielkość ujawniana Warunek wielkości ujawnianej oznacza, że z całej liczby akcji ze zlecenia w arkuszu zleceń ujawniana jest tylko część. Kolejna część zlecenia ujawniana jest po zrealizowaniu poprzednio ujawnianej części zlecenia. Wielkość ujawniana zlecenia nie może być mniejsza niż 100 jednostek.

14 Zlecenia – określenie daty ważności Z uwagi na datę ważności zlecenia wyróżnia się:  zlecenia z oznaczeniem ważności – ważne do określonej w zleceniu daty,  zlecenia bez określonej daty ważności:  do końca sesji giełdowej – ważne są tylko w dniu ich przekazania na giełdę,  ważność domyślna – ważne są bezterminowo,  ważne do pierwszego wykonania – ważne są do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w kilku transakcjach),  wykonaj lub anuluj – ważne są do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w kilku transakcjach), przy czym zlecenie musi być zrealizowane w całości albo w ogóle.

15 Indeksy giełdowe  Indeksy giełdowe obliczane na podstawie kursów wybranych instrumentów umożliwiają syntetyczne przedstawienie sytuacji na giełdzie lub w wybranym segmencie rynku.  Indeksy giełdowe są również punktem odniesienia przy ocenie wyników finansowych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych (tzw. benchmarki).  Indeksy stanowią także bazę dla instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe czy opcje.

16 Indeksy giełdowe − WIG  WIG – Warszawski Indeks Giełdowy − jest najstarszym indeksem giełdy warszawskiej. Jest obliczany od pierwszej sesji, czyli od 16 kwietnia 1991 roku. Jego pierwsza wartość wynosiła 1000 punktów.  WIG jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno kursy akcji spółek wchodzących w skład indeksu, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Wartość indeksu na otwarcie wyznaczana jest 60 sekund po otwarciu notowań, a podczas trwania notowań ciągłych co 60 sekund. Wartość zamknięcia wyznaczana jest po zakończeniu sesji o godzinie 16.35.

17 Indeksy giełdowe – WIG20  WIG20 – w skład portfela tego indeksu wchodzi 20 największych i najbardziej płynnych spółek z rynku podstawowego. Indeks WIG20 obliczany jest od 16 kwietnia 1994 roku. Jego pierwsza wartość wynosiła 1000 punktów.  WIG20 jest indeksem cenowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim akcji (nie uwzględnia się wartości dywidend i praw poboru).  W skład indeksu nie może wchodzić więcej niż 5 spółek z jednego sektora.  Wartość indeksu na otwarcie wyznaczana jest 60 sekund po rozpoczęciu notowań, wartość bieżąca podczas notowań ciągłych co 15 sekund, a wartość zamknięcia po zakończeniu sesji o godzinie 16.35.

18 Indeksy giełdowe – mWIG40  mWIG40 jest obliczany od 31 grudnia 1997 roku i obejmuje 40 średnich spółek notowanych na GPW. Do 16 marca 2007 roku indeks nosił nazwę MIDWIG.  mWIG40 jest indeksem cenowym, a w jego skład nie wchodzą spółki z indeksów WIG20 i sWIG80 oraz spółki zagraniczne notowane na GPW oraz innych rynkach o wartości rynkowej powyżej 1 mld euro.  W trakcie sesji wartość indeksu publikowana jest co 60 sekund.

19 Indeksy giełdowe – sWIG80  sWIG80 jest obliczany od 31 grudnia 1994 roku i obejmuje 80 małych spółek notowanych na GPW. Do 16 marca 2007 roku indeks nosił nazwę WIRR i był indeksem dochodowym.  sWIG80 jest indeksem cenowym. W indeksie nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40 oraz spółki zagraniczne notowane na GPW oraz innych rynkach o wartości rynkowej powyżej 100 mln euro.

20 Indeksy giełdowe – WIG-PL  WIG-PL – Warszawski Indeks Giełdowy Spółek Krajowych − jest obliczany od 22 grudnia 2003 roku. W jego skład wchodzą spółki z indeksu WIG, z wyjątkiem spółek zagranicznych.  Wartość otwarcia publikowana jest o godzinie 11.30, wartość bieżąca po drugim fixingu o 15.20, a wartość zamknięcia po zakończeniu sesji o 16.35.

21 Indeksy giełdowe – subindeksy sektorowe  Subindeksy sektorowe – oprócz indeksów szerokiego portfela GPW oblicza również indeksy dla spółek należących do określonych branż i sektorów.  W 2009 roku GPW obliczała wartości indeksów dla dziewięciu sektorów: banki, budownictwo, chemia, deweloperzy, informatyka, media, paliwa, przemysł spożywczy i telekomunikacja.  W portfelach subindeksów sektorowych znajdują się takie same pakiety jak w portfelu indeksu WIG, ale wybrane na podstawie kryterium sektorowego.  Subindeksy sektorowe opierają się na metodologii indeksu WIG i uwzględniają dochody z tytułu dywidend i praw poboru.

22 System notowań Na GPW istnieją dwa podstawowe systemy ustalania cen:  system notowań ciągłych,  system notowań jednolitych z dwukrotnym ustalaniem kursu.  W systemie notowań ciągłych kurs może zmieniać się od transakcji do transakcji, w zależności od napływających zleceń.  W systemie notowań jednolitych w pewnym okresie przyjmowane są zlecenia kupna i sprzedaży, a następnie na ich podstawie ustala się kurs, po którym zawierane są transakcji. W trakcie sesji procedura ta stosowana jest dwukrotnie – przed południem i po południu. W systemie tym notowane są akcje najmniej płynnych spółek.

23 Harmonogram sesji – notowania ciągłe akcji  8.00 – 9.00Przyjmowanie zleceń na otwarcie  9.00Określenie kursu na otwarciu (Fixing)  9.00 – 16.10Notowania ciągłe  16.10 – 16.20Przyjmowanie zleceń na zamknięcie  16.20Określenie kursu na zamknięciu (Fixing)  16.20 – 16.30Dogrywka  16.30 – 16.35Przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji

24 Harmonogram sesji – notowania jednolite  8.00 – 11.00Przyjmowanie zleceń na otwarcie  11.00 – 11.15Interwencja  11.15Określenie kursu jednolitego (Fixing)  11.15 – 11.45Dogrywka  11.45 – 14.45Przyjmowanie zleceń na otwarcie  14.45 – 15.00Interwencja  15.00Określenie kursu jednolitego (Fixing)  15.00 – 15.30Dogrywka  15.30 – 16.35Przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji


Pobierz ppt "Giełda Papierów Wartościowych. Giełda papierów wartościowych Giełda papierów wartościowych jest to szczególny rynek finansowy, który oferuje możliwość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google