Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORADNIK DLA RODZICÓW DZIECI 5,6 - LETNICH B Ę D Ą CYCH U PROGU EDUKACJI SZKOLNEJ Zabrze 2012 Mamo! Tato! Chcę być uczniem, co Ty na to?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORADNIK DLA RODZICÓW DZIECI 5,6 - LETNICH B Ę D Ą CYCH U PROGU EDUKACJI SZKOLNEJ Zabrze 2012 Mamo! Tato! Chcę być uczniem, co Ty na to?"— Zapis prezentacji:

1 PORADNIK DLA RODZICÓW DZIECI 5,6 - LETNICH B Ę D Ą CYCH U PROGU EDUKACJI SZKOLNEJ Zabrze 2012 Mamo! Tato! Chcę być uczniem, co Ty na to?

2 WSTĘP Gotowo ść do rozpocz ę cia nauki w szkole objawia si ę u dziecka ch ę ci ą i zapałem do podejmowania nowych obowi ą zków, nowych wyzwa ń. Rado ść ta zwi ą zana jest przede wszystkim z przej ś ciem na wy ż szy stopie ń edukacji, czyli w mniemaniu przedszkolaka stanie si ę, przeobra ż enie w wa ż nego, „dorosłego” ucznia. Niestety, bardzo cz ę sto zapał i entuzjazm dzieci mija wraz z rozpocz ę ciem roku szkolnego, poniewa ż nowe warunki, nieznany nauczyciel, a cz ę sto zmiana kolegów - przytłacza pierwszaków. Do tego nakłada si ę przej ś cie z formy pracy, jak ą w przedszkolu była zabawa w obowi ą zek nauki. Nawet niewielkie braki, czy niedoci ą gni ę cia w umiej ę tno ś ciach dzieci mog ą wpłyn ąć negatywnie nie tylko na ich start, ale na cał ą edukacj ę szkoln ą. W du ż ej mierze zale ż y to od wra ż liwo ś ci emocjonalnej i odporno ś ci psychicznej dzieci. Jednak ż e ogromne znaczenie ma ich stopie ń przygotowania, czyli poziom osi ą gni ę tej gotowo ś ci szkolnej. Dlatego zadbajmy wspólnie, aby ten start był dla dzieci jak najlepszy, aby ju ż na pocz ą tku tej długiej drogi mogły odnosi ć sukcesy, oczywi ś cie na swoj ą, własn ą miar ę.

3 Ju ż dzisiaj my- nauczyciele, rodzice postarajmy si ę, aby dzieci nie stawały przed sytuacjami trudnymi, wynikaj ą cymi nie z braku ich własnych zdolno ś ci, czy potencjału, ale zaniedba ń nas-dorosłych. Wspierajmy nasze dzieci, pomó ż my im przygotowa ć si ę do szkoły, b ę d ą c z nimi, dostarczaj ą c im ro ż norodnych aktywno ś ci. Ale rozwijaj ą c ich umiej ę tno ś ci i sprawno ś ci, pozwólmy na tak wa ż n ą rzecz, jak ą jest samodzielno ść. Czyli stosuj ą c zasad ę : „mamo, tato, pomó ż mi zrobi ć to samemu…” Niniejsza publikacja pozwoli Pa ń stwu zwróci ć uwag ę na najwa ż niejsze aspekty gotowo ś ci szkolnej. Tylko dziecko samodzielne, sprawne fizycznie i umysłowo oraz silne emocjonalnie poradzi sobie w nowym ś rodowisku. Zadbajmy o to, aby szkoła stała si ę dla dziecka przygod ą, a obowi ą zek nauki nieko ń cz ą c ą si ę przyjemno ś ci ą ….. Anna Przepióra doradca metodyczny wychowania przedszkolnego w Zabrzu

4 CO ZAWIERA PORADNIK? Porady: Jak pomóc dziecku w wykształceniu gotowo ś ci szkolnej? Jak wykształci ć słuch fonemowy?- sylabizowanie, głoskowanie. Jak nauczy ć dziecko prawidłowego liczenia? Jak wypracowa ć sprawno ść grafomotoryczn ą ? Przydatne artykuły nauczycieli edukacji pocz ą tkowej i logopedy.

5 „Lata dzieci ę ce s ą górami, z których rzeka bierze swój pocz ą tek……. Janusz Korczak

6 CHCĘ BYĆ MĄDRY! - Pytaj mnie ka ż dego dnia, co robili ś my w przedszkolu, co si ę działo? Nie tylko o to, czy wszystko zjadłem. - Rozmawiaj ze mn ą na ró ż ne tematy, kiedy tylko nadarza si ę ku temu okazja! To rozwija mój j ę zyk, poszerza mój zasób słów. - Ogl ą daj ze mn ą telewizj ę, tłumacz mi rzeczy niezrozumiałe. Dzisiejsze bajki i programy dla dzieci- nie zawsze s ą dla nas dobre! - Zapisz mnie do biblioteki! Chod ź my tan razem. - Czytaj mi codziennie ksi ąż ki i rozmawiaj ze mn ą o tym, czego si ę dowiedziałem. - Gdy przechodzimy przez ulic ę, utrwalaj mi nawyk prawidłowego wykonywania tej czynno ś ci- wkrótce b ę d ę chodził do szkoły sam!

7 CHCĘ BYĆ MĄDRY! - Ogl ą daj ze mn ą ksi ąż ki, albumy i filmy edukacyjne na interesuj ą ce mnie tematy! Tak rozwijaj ą si ę moje zainteresowania i poszerza zakres mojej wiedzy. - Zaczynam si ę interesowa ć literami i czytaniem, pomagaj mi, podawaj nazwy liter o które pytam. - Graj ze mn ą w gry planszowe, one bardzo dobrze rozwijaj ą mój mózg! - Sprawd ź, czy dobrze licz ę przedmioty, bo cz ę sto to robi ę. Wymy ś laj dla mnie zadania!. - Organizuj dla mnie wycieczki. Nie musz ą by ć dalekie, ale sp ę dzaj tak ze mn ą czas. - Pokazuj i obja ś niaj mi ró ż ne zjawiska, to dla mnie bardzo ciekawe.

8 CHCĘ BYĆ SAMODZIELNY! - Nie wyr ę czaj mnie podczas czynno ś ci zwi ą zanych z samoobsług ą, nawet jak si ę ś pieszymy, pozwól, bym robił to sam! W szkole nikt mnie nie wyr ę czy, b ę dzie mi ź le, gdy wszyscy inni sami si ę rozbior ą, ubior ą, a ja nie b ę d ę potrafił. - Pomó ż mi w nauce samodzielnego wi ą zania sznurowadeł. Przyda mi si ę ta umiej ę tno ść, zwłaszcza w szatni i podczas lekcji gimnastyki w szkole.

9 CHCĘ BYĆ SAMODZIELNY! Ja jestem lewor ę czny. - Pozwól pomaga ć sobie w kuchni! Nawet jak troch ę nabrudz ę, ć wicz ę swoje r ę ce i paluszki, a przy tym wiele wa ż nych funkcji, przydatnych w szkole. - Potrafi ę nakry ć do stołu. W przedszkolu ucz ę si ę posługiwania no ż em i widelcem! W ci ą gu dnia zjedzmy przynajmniej jeden wspólny posiłek- cał ą rodzin ą ! - Pozwól mi pomaga ć w czynno ś ciach porz ą dkowych w domu! Nawet jak nie zrobi ę tego tak porz ą dnie jak ty, za ka ż dym razem zrobi ę to lepiej. - Od czasu do czasu przydzielaj mi odpowiedzialne zadanie! Pochwal mnie, gdy si ę z nich dobrze wywi ążę.

10 CHCĘ BYĆ SPRAWNY! - Wychod ź ze mn ą ka ż dego dnia na spacer lub na plac zabaw. - Pozwól mi biega ć, pokonywa ć przeszkody, wspina ć si ę i korzysta ć z drabinki. To wzmocni mój kr ę gosłup, który niedługo b ę dzie d ź wigał ci ęż ki tornister do szkoły. - Graj ze mn ą w piłk ę ! To wyrabia mój refleks, sprawno ść rzutu i chwytu, a ka ż da z tych zabaw wspomaga prac ę oka i r ę ki. To tak wa ż ne w przygotowaniu do nauki pisania i czytania! -- Naucz mnie je ź dzi ć na rowerze! Organizuj rodzinne wycieczki rowerowe. - Rób dla mnie ś cie ż ki zdrowia, pokonujmy je razem. Zrobi to dobrze i Tobie i mnie.

11 CHCĘ BYĆ SPRAWNY! - Pozwól mi si ę samemu ubiera ć i rozbiera ć. Wiem, ż e robi ę to bardzo długo, ale z ka ż dym dniem b ę d ę lepszy. Pomó ż mi, abym sam sznurował buty. - Ć wicz ze mn ą całe ciało, nie zapominaj ą c o dłoniach i palcach. Przed nimi nauka pisania. - Zwró ć uwag ę, czy prawidłowo trzymam kredk ę, ołówek. - Zwracaj uwag ę, czy siedz ą c przed telewizorem, komputerem czy przy stole zachowuj ę prawidłow ą postaw ę ! To bardzo wa ż ne dla mojego kr ę gosłupa. Niedługo b ę dzie musiał prawidłowo utrzyma ć moje plecy w ławce. - Sprawd ź, czy nie za du ż o czasu przesiaduj ę przed komputerem czy telewizorem! Pami ę taj, ż e to Ty jeste ś dla mnie wzorem….

12 CHCĘ MIEĆ SPRAWNE RĘCE! - Urz ą d ź mi k ą cik w domu, w którym b ę d ę rozwijał umiej ę tno ś ci manualne. Czasami w nim troch ę na ś miec ę, ale to wa ż ne, bym miał sprawne r ę ce, nim zaczn ę pisa ć. - Kup mi no ż yczki, plastelin ę, kredki, farby, ołówek. Wyposa ż mój k ą cik w papier i gazety. - Baw si ę ze mn ą w wycinanie. Ze starych gazet mo ż emy wycina ć wszystko! To rozwija moje dłonie, ale równie ż wyobra ź ni ę.

13 CHCĘ MIEĆ SPRAWNE RĘCE! - Pozwól mi lepi ć plastelin ą mimo, ż e czasami przyklei si ę do podłogi. Plastelina wspaniale rozwija prac ę palców. - Pozwól mi malowa ć farbami na starych papierach, gazetach. Na nich mo ż na wymalowa ć wszystko. - Zadawaj mi do rysowania szlaczki! Pami ę taj o du ż ej liniaturze i o ich stopniu trudno ś ci. - Baw si ę ze mn ą w gry i rysowanie na du ż ych arkuszach papieru. Gra w „Kartofla” przypomni ci Twoje dzieci ń stwo.

14 CHCĘ PIĘKNIE PISAĆ! - Pozwól mi na aktywno ść w k ą ciku manualnym w domu, bym wycinał, lepił, malował, rysował do woli. Wiem, ż e nabrudz ę, ale to w tej chwili wa ż ne dla mojego rozwoju. Dopilnuj, bym pó ź niej posprz ą tał i pochwal mnie za to. - Dostarczaj mi motywacji do kre ś lenia szlaczków i innych wzorów. Mimo, ż e nie od razu mi wyjd ą, chwal mnie za najmniejsze post ę py. - Na pocz ą tku daj mi du ż e arkusze papieru i pozwól kre ś li ć nieregularne linie, wypełnia ć przestrzenie kolorem czy farb ą. - Nast ę pnie mog ę próbowa ć rysowa ć ołówkiem lub kredk ą linie proste, od lewej do prawej, odwrotnie, z góry na dół, z dołu do góry.

15 CHCĘ PIĘKNIE PISAĆ! - Kolejnym etapem przygotowuj ą cym mnie do nauki pisania jest kre ś lenie linii prostych w liniaturze. Nie mo ż e to by ć zeszyt! To musi by ć du ż a kartka i szeroka liniatura. B ę d ę kre ś lił linie proste od lewej do prawej strony. - Nast ę pnie mog ę zacz ąć rysowa ć zygzaki i fale. Gdy je opanuj ę, kolejne wzory. - Na ko ń cu ucz ę si ę rysowa ć wzory p ę telkowe, przypominaj ą ce litery. Ci ą gle jednak rysuj ę wzory w szerokiej liniaturze. - Przed pój ś ciem do szkoły, z dobrze opanowanymi wzorami stopniowo mo ż esz mi zmniejsza ć liniatur ę. - Przez cały czas tych ć wicze ń sprawdzaj, czy siedz ę prawidłowo przy stole, czy dobrze mam uło ż on ą kartk ę i czy przybór do pisania trzymam w odpowiedni sposób.

16 CHCĘ DOBRZE CZYTAĆ! - Czytaj przy mnie gazety i ksi ąż ki- pami ę taj, ż e ucz ę si ę przez na ś ladownictwo. Czytaj mi ksi ąż ki ka ż dego dnia. - Pomagaj mi w opanowaniu kierunków, czyli odró ż nianiu strony prawej od lewej. - Baw si ę ze mn ą w kodowanie obrazków i odczytywanie kodów- to ju ż elementy czytania! - Rozwi ą zuj ze mn ą rebusy i zagadki, układaj puzzle- rozwijaj ą moj ą spostrzegawczo ść. - Urz ą d ź my wy ś cigi, kto znajdzie wi ę cej szczegółów lub ró ż nic na obrazku? - Sprawd ź, czy dobrze orientuj ę si ę na kartce ksi ąż ki i potrafi ę wskaza ć np. jej prawy dolny róg?

17 CHCĘ DOBRZE CZYTAĆ! - Baw si ę ze mn ą w sylabizowanie, bym dzielił wyraz na sylaby, liczył sylaby w wyrazie, ł ą czył sylaby w nowe wyrazy. - Pomó ż mi w opanowaniu głoskowania! To do ść trudne i wymaga wiele czasu. Musz ę wykształci ć umiej ę tno ść wyodr ę bniania głosek w wyrazie, ł ą czenia głosek w wyraz, okre ś lania pierwszej, ś rodkowej i ostatniej. - Odwied ź my bibliotek ę, na razie ogl ą dam obrazki, ale niedługo b ę d ę odczytywa ć pierwsze wyrazy. Chwal mnie zawsze za to.

18 CHCĘ WYRAŹNIE MÓWIĆ Baw si ę ze mn ą w teatr w domu. To doskonale wpływa na rozwój mojej mowy. Pro ś bym ci mówił wiersze, ś piewał piosenki, których si ę nauczyłem w przedszkolu. Wyja ś niaj mi niezrozumiałe słowa. Je ż eli moja mowa nie jest prawidłowa, odwied ź my logoped ę - on na pewno mi pomo ż e. Nie b ę d ę miał pó ź niej problemów w szkole.

19 CHCĘ DOBRZE LICZYĆ! Sprawdzaj, czy dobrze licz ę ! Pozwól mi liczy ć na palcach, lub wska ż przedmioty do przeliczenia. Nawet do 100! Baw si ę ze mn ą w dodawanie i odejmowanie przedmiotów. Ale na razie tylko do 10, bo dalej nie potrafi ę. Sprawd ź, czy odró ż niam poj ę cia: na, pod, za, przed itp. Zwracaj uwag ę, czy w dobrej kolejno ś ci wymieniam dni tygodnia, pory roku i nazwy miesi ę cy. Urz ą d ź my wy ś cigi, zobacz czy potrafi ę okre ś li ć, kto przybył do mety pierwszy, drugi czy trzeci ? Rozwi ą zuj ze mn ą zagadki matematyczne. Zobacz, czy prawidłowo szereguj ę przedmioty- np. od najwi ę kszego do najmniejszego. Układaj ze mn ą rytmiczne kompozycje- to fajna zabawa! Zrób ze mn ą gr ę, wymy ś lmy reguły i zagrajmy cał ą rodzin ą !

20 CHCĘ MIEĆ PRZYJACIÓŁ! Zwracaj uwag ę na moje zachowanie w domu i na podwórku - wzgl ę dem kolegów, rodze ń stwa, osób starszych. Je ż eli stan ę przed sytuacj ą trudn ą, rozmawiaj ze mn ą i wyja ś niaj, co zrobiłem ź le, a pochwal mnie zawsze, gdy zrobi ę co ś dobrze. Podkre ś laj mi cz ę sto wag ę kole ż e ń stwa, przyja ź ni, podawaj dobre przykłady- postaram si ę je na ś ladowa ć. Rozmawiaj ze mn ą o moich kolegach. Nie krytykuj przy mnie innych- b ę d ę robił to samo. Pilnuj, bym nie krzywdził zwierz ą t, kiedy ś mógłbym skrzywdzi ć człowieka. B ą d ź konsekwentny w tym co mówisz i robisz- jak co ś obiecasz, dotrzymaj słowa. Nawet, jak ma to by ć kara.

21 Z mamą i tatą ćwiczę, rysuję szlaczki, głoskuję i liczę!

22 PODZIAŁ WYRAZU NA SYLABY ZACZYNAMY OD BARDZO KRÓTKICH WYRAZÓW: 1 sylabowych 2 sylabowych 3 sylabowych DZIECKO KLASZCZE, MÓWI Ą C WYRAZ: ul, las, lis, dom, kot, ma-ma, ta-ta, lo-dy, ko-ty, la-la, me-ta, sa-mo-lot, ce-bu-la, ba-na- ny, la-ta-wiec,

23 PODZIAŁ WYRAZU NA GŁOSKI ZACZYNAMY OD BARDZO KRÓTKICH WYRAZÓW: 2-3 głoskowych Gdy dziecko opanuje umiej ę tno ść głoskowania krótkich wyrazów, mo ż na przyst ą pi ć do głoskowania dłu ż szych. 4 głoskowych Gdy dziecko opanuje umiej ę tno ść głoskowania 4- głoskowych wyrazów, mo ż na przyst ą pi ć do głoskowania dłu ż szych. 5-6 głoskowych w zale ż no ś ci od umiej ę tno ś ci dziecka DZIECKO KRÓTKO WYMAWIA GŁOSK Ę : u-l, l-a-s, l-i-s, d-o-m, k-o-t, o-k-o, u-ch-o m-a-m-a, t-a-t-a, l-o-d-y, k-o- t-y, l-a-l-a, m-e-t-a, s-e-l-e-r, l-a-l-k-a, c-e-b-u-l-a, b-a-n-a-n-y

24 WYODRĘBNIANIE GŁOSEK ZACZYNAMY OD BARDZO KRÓTKICH WYRAZÓW: Co słyszysz na pocz ą tku wyrazu UL? Gdy dziecko opanuje umiej ę tno ść wskazywania pierwszej głoski, mo ż na przyst ą pi ć do wskazywania ostatniej. Co słyszysz na ko ń cu wyrazu LAS? Gdy dziecko opanuje umiej ę tno ść wskazywania ostatniej głoski, mo ż na przyst ą pi ć do wskazywania ś rodkowej. Co słyszysz w ś rodku wyrazu LIS? DZIECKO KRÓTKO WYMAWIA GŁOSK Ę : U S I

25 GŁOSKOWANIE! UWAGA! NIE NALE Ż Y Z DZIECKIEM GŁOSKOWA Ć WYRAZÓW O ZŁO Ż ONEJ, B Ą D Ź TRUDNEJ WYMOWIE: autobus, auto, jabłko, automat, eukaliptus, itp. WYRAZY TE INACZEJ WYMAWIAMY, A INACZEJ PISZEMY.

26 NAUKA LICZENIA 1. Niech Twoje dziecko zawsze liczy na konkretach, czyli na przedmiotach: palcach, klockach. Niech dodaje przedmioty, odejmuje, ale nie wymagaj, by robił to w pami ę ci. 2. Zwró ć uwag ę, czy Twoje dziecko liczy prawidłowo. To, ż e liczy pami ę ciowo i wymienia w kolejno ś ci liczby np. do 20, to jeszcze nie liczenie. Je ż eli przeliczy 20 kasztanów, czy cukierków, wskazuj ą c ka ż dego po kolei, dopiero mo ż emy powiedzie ć, ż e posiada t ę umiej ę tno ść.

27 PISOWNIA SZLACZKÓW ZACZYNAMY OD DU Ż YCH FORMATÓW PAPIERU- STARE GAZETY, SZARY PAPIER PAKOWY- NIECH DZIECKO P Ę DZLEM, KRED Ą, KREDK Ą RYSUJE DU Ż E WZORY, LINIE, BAZGROTY. NAST Ę PNIE RYSUJEMY NA KARTCE Z BLOKU SZEROKIE LINIE, W KTÓRYCH DZIECKO B Ę DZIE RYSOWAŁO SZLACZKI. ZAWSZE PO OPANOWANIU PIERWSZYCH WZOROW PRZYST Ę PUJEMY DO TRUDNIEJSZYCH. NIGDY OD RAZU DO TRUDNYCH, BO ZNIECH Ę CIMY DZIECKO DO PISANIA. NIE DAJEMY DZIECKU ZBYT DU Ż O DO PISANIA. LEPIEJ CZ ĘŚ CIEJ, A MNIEJ. CHYBA, Ż E DZIECKO MA NIEDOSYT.

28 PISOWNIA SZLACZKÓW NA OPANOWANIE SZLACZKÓW DZIECKO MA CZAS DO WAKACJI. WA Ż NE, BY : - STARAŁO SI Ę TRZYMA Ć WZORU, -PISAŁO OD LEWEJ STRONY DO PRAWEJ, -KRESECZKI STAWIAŁO Z GÓRY DO DOŁU, -KOŁA KRE Ś LIŁO W KIERUKU PRZECIWNYM DO KIERUNKU WSKAZÓWEK ZEGARA, -NA POCZ Ą TKU MO Ż E PISA Ć WOLNO, ALE Z CZASEM POWINNO WYRÓWNA Ć TEMPO, -TRZYMAŁO SI Ę LINIATURY. ZWRACAMY UWAG Ę NA UŁOZENIE KARTKI, SPOSÓB TRZYMANIA PRZYBORU ORAZ NA STOPIE Ń NACISKU OŁÓWKA (je ż eli dziecko zbyt mocno naciska, kupujemy mu ołówek z serii B, je ż eli zbyt lekko, z serii H). JE Ż ELI DZIECKO DOBRZE RADZI SOBIE Z KRE Ś LENIEM WZOROW, MO Ż NA ZMNIEJSZY Ć – ZW ĘŻ Y Ć LINIATUR Ę.

29 KOLEJNOŚĆ WPROWADZANIA SZLACZKÓW 1. Linie proste pionowe, poziome i uko ś ne. 2. Linie łamane, zygzaki. 3. Linie faliste, zaokr ą glone i koła. 4. P ę telki i ś limaki. 5. Szlaczki literopodobne.

30 Strona z wzorami szlaczków……zał ą czona w materiałach

31 Artykuły nauczycieli…….zał ą czone w materiałach

32 OPRACOWANIE: ANNA PRZEPIÓRA DORADCA METODYCZNY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ZABRZU NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA AUTORKI ARTYKUŁÓW: ANETA KAWECKA LOGOPEDA NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ JOLANTA JASKÓŁKA NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ZABRZE 2012/2013


Pobierz ppt "PORADNIK DLA RODZICÓW DZIECI 5,6 - LETNICH B Ę D Ą CYCH U PROGU EDUKACJI SZKOLNEJ Zabrze 2012 Mamo! Tato! Chcę być uczniem, co Ty na to?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google