Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOTOWO Ś Ć SZKOLNA Pedagog szkolny Patela M. Wnuk R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOTOWO Ś Ć SZKOLNA Pedagog szkolny Patela M. Wnuk R."— Zapis prezentacji:

1 GOTOWO Ś Ć SZKOLNA Pedagog szkolny Patela M. Wnuk R.

2 Gotowo ś ć szkolna GOTOWO Ś Ć (DOJRZAŁO Ś Ć SZKOLNA) oznacza osi ą gni ę cie przez dziecko takiego stopnia rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowi ą zkom szkolnym.

3 Gotowo ś ć szkolna Gotowo ś ć szkolna zale ż y od: czynników biologicznych, np. stanu zdrowia, rozwoju dziecka, w tym dojrzało ś ci jego układu nerwowego własnej aktywno ś ci dziecka, w tym osobistych do ś wiadcze ń ż yciowych zbieranych od najwcze ś niejszych okresów ż ycia czynników społecznych (wpływ rodziny, przedszkola, innych instytucji)

4 Obszary gotowo ś ci szkolnej umiej ę tno ś ci społeczne samodzielno ś ć umiej ę tno ś ci szkolne (przygotowanie do nauki czytania, pisania i matematyki) kompetencje poznawcze sprawno ś ć ruchowa

5 Umiej ę tno ś ci społeczne Dziecko potrafi: sprz ą tać zabawki i pomoce, dbać o swoje rzeczy zapraszać rówie ś ników do rozmów i zabaw współpracować w grupie oraz wykonywać polecenia skierowane do grupy zapami ę tać i stosować zasady bezpiecznego zachowania w grupie

6 Umiej ę tno ś ci społeczne Dziecko potrafi: pomagać innym dzieciom, pocieszać je w razie potrzeby, stawać w obronie innych dzieci uwzgl ę dniać prawa innych – np. czekać na swoj ą kolej wypowiadać si ę z sposób zrozumiały dla innych – dzieci i dorosłych, zadawać pytania

7 Umiej ę tno ś ci społeczne Dziecko potrafi: mówić o wa ż nych dla siebie sprawach, okazywać rado ś ć z osi ą gni ę tego sukcesu unikać sytuacji konfliktowych radzić sobie w pokojowy sposób, nie reagować agresj ą, kontrolować emocje – rzadko wybucha płaczem, zło ś ci ą

8 Samodzielno ś ć Dziecko potrafi: sprawnie si ę ubrać – zapinać guziki, suwaki, wi ą zać sznurowadła zapami ę tać i wykonać polecenie podejmować próby poradzenia sobie z trudno ś ci ą, nie zra ż ać si ę niepowodzeniami przejawiać inicjatyw ę, wypróbowywać ró ż ne sposoby działania

9 Samodzielno ś ć Dziecko potrafi: ko ń czyć swoj ą prac ę - jest zainteresowany jej wynikiem, d ąż y do jak najlepszego wykonania pracy, poprawia j ą samodzielnie wykonać zadania odpowiednio do swoich mo ż liwo ś ci – nie prosi stale dorosłych o pomoc w drobnych sprawach być twórczym – nie ograniczać si ę tylko do na ś ladowania zachowa ń i prac innych dzieci

10 Umiej ę tno ś ci szkolne Dziecko potrafi: odró ż niać kierunki lewo – prawo, wskazywać na kartce kierunki - prawo – lewo, góra - dół rozumieć poj ę cia zwi ą zane z przestrzeni ą - np. nad, pod, za, obok słuchać uwa ż nie, skupiać uwag ę na wykonywanej czynno ś ci porównywać obrazki ró ż ni ą ce si ę kilkoma szczegółami, układać układanki według wzoru, puzzle

11 Umiej ę tno ś ci szkolne Dziecko potrafi: odwzorować szlaczki i proste figury geometryczne wymienić pory roku i zwi ą zane z nimi zjawiska w opowiadaniu ujmować zwi ą zki przyczynowo – skutkowe odliczać do 10

12 Kompetencje poznawcze Dziecko potrafi: uło ż yć i opowiedzieć historyjk ę obrazkow ą wyja ś niać obserwowane zjawiska przewidywać konsekwencje zdarze ń definiować nazwy przez odniesienie do ogólniejszej kategorii rozwi ą zywać zagadki, zadania wymagaj ą ce logicznego my ś lenia grać w gry wymagaj ą ce odliczania

13 Sprawno ś ć motoryczna Dziecko potrafi: wykonywać ćwiczenia gimnastyczne i ruchowe – lubi aktywno ś ć sportow ą np. ( łapać i rzucać piłk ę, je ź dzić na rowerze, wspinać si ę ) wykonywać prace manualne – rysować wycinać,lepić z plasteliny, wyklejać, itp. prawidłowo trzymać ołówek budować z drobnych klocków

14 Przyczyny braku gotowo ś ci szkolnej choroby, wady narz ą dów zmysłów (wzroku, słuchu), zaburzenia i deficyty rozwojowe (opó ź niony rozwój mowy, wady wymowy, zaburzenia funkcji intelektualnych i percepcyjnych), zaburzenia emocjonalne brak stymulacji w ś rodowisku rodzinnym nadopieku ń czo ś ć rodziców

15 Jak wspierać dziecko w osi ą ganiu gotowo ś ci szkolnej? 1. Wykonać przesiewowe badania wzroku, słuchu, mowy lub korygować istniej ą ce wady. 2. Wspierać naturaln ą w tym wieku u dziecka ciekawo ś ć do poznawania nowych wiadomo ś ci oraz uczenia si ę nowych umiej ę tno ś ci.

16 Jak wspierać dziecko w osi ą ganiu gotowo ś ci szkolnej? 3. Wzmacniać dojrzało ś ć emocjonalno – społeczn ą dziecka: uczyć radzenia sobie z pora ż kami, zach ę cać do wytrwałego d ąż enia do celu pomimo trudno ś ci, a tak ż e do ko ń czenia rozpocz ę tej czynno ś ci wzmacniać wiar ę we własne mo ż liwo ś ci zach ę cać do inicjatywy i samodzielno ś ci; ale i do współdziałania

17 Jak wspierać dziecko w osi ą ganiu gotowo ś ci szkolnej? 4. Kształtować umiej ę tno ś ć słuchania osoby dorosłej, rozumienia i zapami ę tywania polece ń (tak ż e skierowanych do całej grupy) oraz wykonywania ich pomimo trudno ś ci.

18 Jak wspierać dziecko w osi ą ganiu gotowo ś ci szkolnej? 5. Wzmacniać kompetencje poznawcze oraz kształtować gotowo ś ć do nauki czytania, pisania i matematyki poprzez: wspomaganie rozwoju mowy kształtowanie poj ę cia liczby i operowania liczbami (na materiale konkretnym) rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej ćwiczenie sprawno ś ci manualnej, w tym grafomotorycznej

19 INDYWIDUALNE PODEJ Ś CIE DO DZIECKA, REALNA OCENA JEGO POTENCJAŁU I EWENTUALNYCH PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH ORAZ DOSTOSOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEGO DO MO Ż LIWO Ś CI I POTRZEB DZIECI (A NIE ODWROTNIE!!!)

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "GOTOWO Ś Ć SZKOLNA Pedagog szkolny Patela M. Wnuk R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google