Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o zapłatę Joanna Mędraś - mediator Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o zapłatę Joanna Mędraś - mediator Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o."— Zapis prezentacji:

1 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o zapłatę Joanna Mędraś - mediator Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o zapłatę Joanna Mędraś mediator Salon Mediatora w Sądzie Okręgowym w Gdańsku dnia 16 stycznia 2015 roku

2 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o zapłatę Joanna Mędraś - mediator Stan faktyczny Maria Kowalska (Pożyczkodawca) i Adam Nowak (Pożyczkobiorca) zawarli dnia 01 maja 2009 roku umowę pożyczki w formie pisemnej, zgodnie z którą Maria Kowalska pożyczyła Adamowi Nowakowi kwotę 36.000,- złotych. Termin spłaty pożyczki zakreślono w umowie na dzień 01 maja 2014 roku. Spłata pożyczki następować miała w 36 równych miesięcznych częściach, czyli po 1.000,- złotych miesięcznie, do 10-go dnia każdego miesiąca; pierwsza rata płatna do dnia 10 maja 2009 roku. Ostatnią ratę zaciągniętej pożyczki Adam Nowak wpłacił dnia 10 maja 2011 roku, potem zaprzestał spłaty pożyczki. Maria Kowalska i Adam Nowak chcąc porozumieć się co do spłaty zaciągniętej pożyczki, decydują się na mediację. Marię Kowalską w trakcie postępowania mediacyjnego reprezentuje jej matka Irena Kowalska.

3 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o zapłatę Joanna Mędraś - mediator Podsumowanie stanu faktycznego: -zaciągnięta pożyczka: 36.000,- złotych; -do dnia dzisiejszego spłacono: 25.000,- złotych; -do zapłaty pozostaje: 11.000,- złotych; -odsetki ustawowe na dzień 16. stycznia 2015 roku: 980,96 złotych; -całkowita, wymagalna wierzytelność: 11.980,96 złotych.

4 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o zapłatę Joanna Mędraś - mediator Istotne kwestie, do których należy odnieść się w ugodzie: - sposób i termin spłaty kapitału pożyczki - gotówka/przelew - nr rachunku bankowego; -data dzienna/nie budzący wątpliwości termin; - sposób i termin zapłaty odsetek ustawowych.

5 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o zapłatę Joanna Mędraś - mediator Proponowana treść ugody: Ugoda zawarta przed mediatorem dnia 16 stycznia 2015 roku w Gdańsku pomiędzy: 1/Marią Kowalską, PESEL 59012212343, legitymującą się dowodem osobistym AKL 232478, zamieszkałą w Gdańsku (80-246) przy ulicy Kołobrzeskiej nr 34E/9, reprezentowaną przez swoją matkę Irenę Helenę Kowalską, PESEL 39011754432, legitymującą się dowodem osobistym AWZ 332566, wraz z nią zamieszkałą, na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej dnia 22 grudnia 2014 roku, które według oświadczenia pełnomocnika nie wygasło, a

6 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o zapłatę Joanna Mędraś - mediator Proponowana treść ugody: 2/Adamem Nowakiem, PESEL 48042298887, legitymującym się dowodem osobistym ALL 999767, zamieszkałym w Gdańsku (80-253) przy ulicy Lęborskiej nr 12 zwanych dalej także: „stronami postępowania mediacyjnego”, w wyniku postępowania mediacyjnego przeprowadzonego na podstawie umowy o mediację zawartej w formie pisemnej dnia 19 grudnia 2014 roku, sporządzona przed mediatorem Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku Joannę Mędraś, prowadzącą kancelarię mediacyjną w Gdańsku przy ulicy Władysława Pniewskiego nr 6/2, wpisaną na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.

7 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o zapłatę Joanna Mędraś - mediator Proponowana treść ugody: Przedmiotem ugody jest wskazanie sposobu i terminu zapłaty wierzytelności, obejmującej kapitał i odsetki, wynikającej z umowy pożyczki zawartej w formie pisemnej dnia 01 maja 2009 roku. W ramach ugody strony postępowania mediacyjnego uzgodniły, co następuje:

8 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o zapłatę Joanna Mędraś - mediator Proponowana treść ugody: § 1. Adam Nowak uznaje, że według stanu na dzień zawarcia niniejszej ugody jego zadłużenie wobec Marii Kowalskiej z tytułu kapitału pożyczki wynosi 11.000,- (słownie: jedenaście tysięcy) złotych oraz dodaje, że zadłużenie z tytułu należnych odsetek ustawowych, liczonych od dnia wymagalności kapitału pożyczki do dnia zawarcia niniejszej ugody, wynosi 980,96 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt 96/100) złotych.

9 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o zapłatę Joanna Mędraś - mediator Proponowana treść ugody: § 2. 1. Adam Nowak zobowiązuje się do zapłaty Marii Kowalskiej pozostałego do zapłaty kapitału pożyczki, o którym mowa wyżej w § 1. w kwocie 11.000,- (słownie: jedenaście tysięcy) złotych w 11 (słownie: jedenastu) równych ratach miesięcznych, płatnych do 25. (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, przy czym pierwsza rata zapłacona zostanie w terminie do dnia 25. stycznia 2015 roku. 2. Adam Nowak zobowiązuje się do zapłaty Marii Kowalskiej odsetek ustawowych, o których mowa wyżej w § 1. w kwocie 980,96 złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

10 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o zapłatę Joanna Mędraś - mediator Proponowana treść ugody: § 3. 1.Strony postępowania mediacyjnego postanawiają, że zarówno spłata każdej z jedenastu rat kapitału pożyczki, wskazana wyżej w § 2. ust. 1 niniejszej ugody, jak i spłata należnych odsetek ustawowych, wskazanych wyżej w § 2. ust. 2 niniejszej ugody, następować będzie przelewem na rachunek bankowy Marii Kowalskiej o numerze 44 2321 8887 2232 3321 4332 8876. 2. Za datę dokonania zapłaty każdej z rat kapitału pożyczki oraz należnych odsetek ustawowych wyżej w § 2. wskazanych, strony postępowania mediacyjnego przyjmują datę uznania rachunku bankowego Marii Kowalskiej wymaganą kwotą.

11 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o zapłatę Joanna Mędraś - mediator Proponowana treść ugody: § 4. Strony postępowania mediacyjnego zgodnie oświadczają, że niniejsza ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia stron wynikające ze stosunku prawnego stanowiącego przedmiot ugody. § 5. Strony postępowania mediacyjnego zgodnie oświadczają, że niniejsza ugoda jest dla nich zrozumiała i nie wnoszą do niej żadnych zastrzeżeń. § 6. Zgodnie z treścią art. 183 12 § 21 k.p.c. mediator poinformował strony postępowania mediacyjnego o tym, że podpisanie przez nie ugody oznacza wyrażenie zgody na wystąpienie do właściwego sądu o jej zatwierdzenie lub o jej zatwierdzenie przez nadanie jej klauzuli wykonalności, przy czym wymaga to złożenia dodatkowego wniosku.

12 Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o zapłatę Joanna Mędraś - mediator Proponowana treść ugody: § 7. Ugodę sporządzono w 6 (sześciu) egzemplarzach - po dwa dla każdej ze stron, jeden dla mediatora oraz jeden dla właściwego sądu. …………………… /Maria Kowalska, /Adam Nowak/ reprezentowana przez Irenę Helenę Kowalską/ ……………………… /Joanna Mędraś – mediator/


Pobierz ppt "Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o zapłatę Joanna Mędraś - mediator Ugoda zawarta przed mediatorem na przykładzie roszczenia o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google