Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie O BSZAR IV KPPP W R 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie O BSZAR IV KPPP W R 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie O BSZAR IV KPPP W R 2014-2020 Katarzyna Wolska-Wrona Biuro Pełnomocnika ds. Równego Traktowania

2 Cel: Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3 Kształcenie i doskonalenie zawodowe Wyznaczenie kierunków działań Wzmacnianie kompetencji i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Zwiększenie kompetencji

4 Wzmacnianie jakości kształcenia zawodowego i doskonalenia zawodowego: Wprowadzenie treści dotyczących zapobiegania, rozpoznawania i reagowania na przypadki przemocy w rodzinie do: programów kształcenia, programów doskonalenia zawodowego.

5 Wyznaczanie kierunków działań dla podmiotów i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: Opracowanie oraz wydawanie wytycznych: do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dotyczących zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Opracowanie materiałów instruktażowych, zaleceń i procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie, dla osób realizujących te zadania, Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w każdym województwie, poprzez: o utworzenie i aktualizację bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa oraz umieszczenie jej na stronach internetowych instytucji wojewódzkich i okręgowych, o nawiązanie współpracy pomiędzy takimi osobami w celu wypracowania wspólnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o przeprowadzanie interdyscyplinarnych spotkań, konferencji lub szkoleń z udziałem przedstawicieli poszczególnych służb.

6 Zwiększanie kompetencji osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym przedstawicieli: o jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, o Policji, o oświaty, o ochrony zdrowia, o sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych, o służby więziennej, o innych podmiotów mogących być członkami zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych Opracowywanie i realizacja szkoleń kierowanych do służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w zakresie możliwości i form oddziaływania oraz ich wpływu na kształtowanie postaw osób stosujących przemoc w rodzinie

7 Wzmacnianie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu : Organizowanie ogólnopolskiej konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc, w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia.


Pobierz ppt "Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie O BSZAR IV KPPP W R 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google