Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBLICZENIA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW REALIZOWANEJ W TECHNOLOGII SBR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBLICZENIA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW REALIZOWANEJ W TECHNOLOGII SBR."— Zapis prezentacji:

1 OBLICZENIA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW REALIZOWANEJ W TECHNOLOGII SBR

2 Założenia wstępne Procesy oczyszczania ścieków w sekwencyjnych reaktorach biologicznych obejmują przede wszystkim: Usuwanie organicznych związków węgla, Usuwanie związków azotowych w procesach nitryfikacji i denitryfikacji, Usuwanie związków fosforu na drodze biologicznej wspomaganej chemicznym strącaniem, Symultaniczną stabilizację tlenową osadu nadmiernego.

3 Założenia wstępne Charakterystyczne parametry w procesie sekwencyjnych reaktorów biologicznych to: Czas trwania cyklu, Czas trwania pojedynczej fazy w cyklu, Liczba cykli w ciągu doby w pojedynczym reaktorze, Objętość porcji dekantowanych ścieków, Objętość porcji osadu nadmiernego odprowadzanego z reaktora, Pojemność czynna reaktora, Współczynnik wymiany, rozumiany jako iloraz objętości napełniania reaktora do pojemności czynnej reaktora.

4 Bilans azotu S p-TKN – stężenie azotu Kieldahla w dopływie do oczyszczalni [mg/l] S TKN-ON – azot Kieldahla usuwany z osadem nadmiernym [mg/l] S k-Norg – azot organiczny w odpływie z oczyszczalni [mg/l] Stężenie azotu amonowego do usunięcia na drodze nitryfikacji [mg/l]: S TKN-ON = 0,04 S pBZT5 S k-Norg = 1 - 2 [mg/l]

5 Bilans azotu S k-NO3 – azot azotanowy w odpływie z oczyszczalni [mg/l] S k-NO3 = S k-Nog – S k-Norg Stężenie azotu azotanowego do usunięcia na drodze de nitryfikacji [mg/l]:

6 Bilans azotu Na podstawie obliczonej zdolności denitryfikacyjnej dobieramy współczynnik V d /V R: Zdolność denitryfikacji : Z DENIT V d /V R 0,110,2 0,130,3 0,140,4 0,150,5

7 Wymagany wiek osadu (WO), temperatura obliczeniowa: T = 10 0 C: a) WO z uwagi na przyrost mikroorganizmów: WO min = 2,3 · 2,13 · 1,103 (15-T) [d] b) WO z uwagi na nitryfikację i denitryfikację gdzie: V D / V R - iloraz objętości strefy denitryfikacji i objętości reaktora c) WO z uwagi na stabilizację – dla małych oczyszczalni przyjmuje się WO stab = 25 d Do dalszych obliczeń przyjmuje się wartość najwyższą z wyliczonych wyżej - WO proj Wiek osadu

8 Dobowy przyrost osadu wskutek rozkładu związk ó w węgla gdzie: Ł śr BZT5 – średni ładunek BZT 5 w dopływie do oczyszczalni [kg/d] S P BZT5 - stężenie BZT 5 w dopływie do oczyszczalni [g/m 3 ] S P Zog - stężenie zawiesiny ogólnej w dopływie do oczyszczalni [g/m 3 ] WO proj – projektowany wiek osadu F T – współczynnik oddychania endogennego

9 gdzie: T – temperatura (10 °C) Dobowy przyrost osadu wskutek rozkładu związk ó w węgla

10 Bilans fosforu Fosfor usuwany na drodze biologicznej [mg/l]: P mikroorg - fosfor potrzebny do budowy komórek mikroorganizmów heterotroficznych [mg/l] P defosf - fosfor usuwany w procesie defosfatacji biologicznej [mg/l]

11 Bilans fosforu Fosfor do strącenia na drodze chemicznej [mg/l]: P chem = S p-P og - P bio - S k-P og S k-Pog – stężenie fosforu całkowitego w ściekach oczyszczonych [mg/l]

12 gdzie: P BIO – ilość fosforu usunięta na drodze biologicznej [g/m 3 ] Q dśr – średni dobowy dopływ ścieków do oczyszczalni [m 3 /d] Dobowy przyrost osadu wskutek biologicznej defosfatacji

13 gdzie: P CHEM – ilość fosforu usunięta na drodze strącania chemicznego [g/m 3 ] Q dśr – średni dobowy dopływ ścieków do oczyszczalni [m 3 /d] Dobowy przyrost osadu wskutek strącania chemicznego

14 Dobowy przyrost osadu Wymagana sumaryczna sucha masa osadu w reaktorze:

15 Objętość reaktora SBR Cykl pracy reaktora SBR [h]: t C - czas trwania cyklu pracy reaktora SBR (6-8h) t R - czas reakcji (czas nitryfikacji t nit + czas denitryfikacji t denit ) t sed - czas sedymentacji t dek - czas dekantacji t nap - czas napełniania t BioP - czas fazy anaerobowej (biologiczna defosfatacja) t ocz - czas fazy oczekiwania

16 Objętość reaktora SBR Objętość z uwagi na masę osadu czynnego [m 3 ]: G – sucha masa osadu zgromadzonego w reaktorze [kg] Z RP - stężenie osadu czynnego [kg sm/m 3 ], zazwyczaj 3,5 - 5 n – liczba reaktorów

17 Objętość reaktora SBR Objętość z uwagi na ilość ścieków dopływających do oczyszczalni: f Dmax - współczynnik objętości dekantacji  V max - objętość ścieków odprowadzanych z reaktora podczas jednego cyklu, V R - objętość reaktora przy pełnym napełnieniu

18 Objętość reaktora SBR Skorygowane stężenie osadu czynnego : Skorygowany współczynnik objętości dekantacji:

19 Objętość reaktora SBR Sprawdzenie współczynnika objętości dekantacji: h R = 4,0 – 6,0 m h min = h R (1 - f Dmax ) h os hh h min hRhR Jeśli  h mieści się w przedziale 0,5 – 1,0m, to współczynnik f Dmax został dobrany prawidłowo.

20 Wymiarowanie reaktorów SBR Masa osadu nadmiernego magazynowanego w zbiorniku-zagęszczaczu osadu nadmiernego: gdzie: t mag - czas magazynowania osadu w zbiorniku [d], Objętość zbiornika-zagęszczacza osadu nadmiernego

21 Wymiarowanie reaktorów SBR Objętość brutto osadu nadmiernego magazynowanego w zbiorniku-zagęszczaczu osadu: gdzie: I O - indeks osadu [ml/g], Objętość zagęszczonego osadu nadmiernego magazynowanego w zbiorniku- zagęszczaczu osadu: gdzie: U- obniżka uwodnienia [%], Objętość zbiornika-zagęszczacza osadu nadmiernego

22 Zdolność natleniania Zapotrzebowanie na tlen w procesach biodegradacji związków węgla [kg O 2 /d]: Zużycie tlenu w procesie nitryfikacji [kg O 2 /d]: Dobowe zużycie tlenu w procesie rozkładu związków węgla pokrywane przez proces denitryfikacji [kg O 2 /d]:

23 Zdolność natleniania Maksymalna dobowa wymagana ilość tlenu doprowadzanego do komór osadu czynnego [kg O 2 /d]: gdzie: f c – współczynnik uwzględniający zapotrzebowanie na tlen przy obciążeniach uderzeniowych związkami węgla = 1,1 f N – współczynnik uwzględniający zapotrzebowanie na tlen przy obciążeniach uderzeniowych azotem amonowym = 1,5 C x – stężenie tlenu w komorze osadu czynnego = 2,0 [g/m 3 ] C s – stężenie w stanie pełnego nasycenia wody tlenem = 11,3 [g/m 3 ] (T=10 ° C)

24 Zdolność natleniania Maksymalna godzinowa wymagana ilość tlenu doprowadzanego do komór osadu czynnego [kg O 2 /h]:

25 Zdolność natleniania Rzeczywista maksymalna godzinowa wymagana ilość tlenu doprowadzanego do komór osadu czynnego [kg O 2 /h]:  = 0,9

26 Zdolność natleniania Zapotrzebowanie na powietrze doprowadzane do komór osadu czynnego [m 3 /h]:


Pobierz ppt "OBLICZENIA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW REALIZOWANEJ W TECHNOLOGII SBR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google