Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Filipek Agnieszka Szyc

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Filipek Agnieszka Szyc"— Zapis prezentacji:

1 Anna Filipek Agnieszka Szyc
Ubezpieczenia osobowe ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń oszczędnościowych, fundusze emerytalne przymusowe i dobrowolne. Anna Filipek Agnieszka Szyc

2 Ubezpieczenia osobowe
ubezpieczenia życiowe ubezpieczenia życiowe, w których wypłata następuje na końcu trwania ubezpieczenia ubezpieczenia życiowe połączone z inwestycją w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym ubezpieczenia życiowe o charakterze ochronnym, w których wypłata następuje tylko w przypadku śmierci ubezpieczenia wypłacane w formie renty umowy posagowe o charakterze ochronno-oszczędnościowym ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe Na początku został przedstawiony podział ubezpieczeń osobowych. Ubezpieczenia osobowe możemy podzielić na ubezpieczenia życiowe oraz na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe. Te ostatnie dotyczą uszczerbków na zdrowiu spowodowanych wypadkami lub chorobą i mają głównie charakter rekompensacyjny. Natomiast ubezpieczenia życiowe można podzielić na… W przypadku śmierci, dożycia końca okresu ubezpieczenia lub wykupu ubezpieczenia Możliwe jest wskazanie przez ubezpieczonego jednego z funduszy, w którym będzie lokować część jego składek Po wygaśnięciu ubezpieczenia nie nastąpi wypłata świadczenia Zamiast jednorazowego świadczenia wypłacony zostania strumień płatności, dożywotnio lub przez określony czas W których wypłata związana jest z osiągnięciem określonego wieku, a w przypadku wcześniejszej śmierci osoby uprawnionej następuje zwrot wpłacanych do tej pory składek

3 Ubezpieczenia oszczędnościowe
Mają zwykle zminimalizowaną ochronę ubezpieczeniową. Cel: gromadzenie środków finansowych. Wypłata zgromadzonych oszczędności zależnie od warunków zawartej umowy i sytuacji życiowej może nastąpić w następujących okolicznościach: - w przypadku śmierci w okresie ważności umowy ubezpieczenia - na koniec okresu ubezpieczenia określonego w polisie - przy rozwiązaniu umowy w trakcie jej trwania Ubezpieczenia oszczędnościowe w przeciwieństwie do ubezpieczeń ochronnych charakteryzują się zminimalizowaną ochroną ubezpieczeniową. Ich celem jest gromadzenie środków finansowych, a ich wypłata następuje w przypadku:…

4 Korzyści ubezpieczeń oszczędnościowych
Długoterminowa inwestycja, gwarantująca dodatek do emerytury lub przeznaczona na inny konkretny cel. Odkładane pieniądze inwestowane są w różne instrumenty finansowe, co przy niewielkiej znajomości rynku finansowego daje nam możliwości osiągnięcia optymalnych zysków. Jakie są korzyści ubezpieczeń oszczędnościowych? Przede wszystkim stanowią długoterminową inwestycję, która gwarantuje dodatek do emerytury lub jest przeznaczona na jakiś inny cel. Ponadto odkładane pieniądze inwestowane są przez

5 Ubezpieczenia oszczędnościowe dają nam możliwość:
zaciągnięcia kredytu lub pożyczki pod zastaw polisy /pod jej aktualną wartość zgromadzenia odpowiednich środków na naukę dla dzieci lub ich start w dorosłe życie. Odłożenia pieniędzy na przyszłość - szczególnie dla osób samotnych lub takich, które nie mają potrzeby zabezpieczenia bliskich. Dodatkowo ubezpieczenia oszczędnościowe dają nam możliwość zaciągania kredytu pod zastaw…

6 Ranking Ubezpieczeń Oszczędnościowych
1. Złoty Środek (AXA Życie) 72 pkt. 2. Nowa Perspektywa (AVIVA Życie) 66 pkt. 3. Specjalnie dla Ciebie (Allianz Życie) 65 pkt. Na powyższym slajdzie został przedstawiony ranking ubezpieczeń oszczędnościowych. Wyróżnione w nim zostało 5 pozycji z największą liczbą punktów. Jak widać cztery ostatnie pozycje nie są bardzo zróżnicowane pod względem punktacji natomiast Złoty Środek zdecydowanie wychodzi na pozycje lidera tego rankingu. Sposoby przyznawania punktów nie są dokładnie znane. Wszystkie ubezpieczenia łączą funkcję ochronną z jednoczesnym oszczędzaniem kapitału, co potwierdza przekonanie, że są to najbardziej popularne formy polis w polsce. Wszystkie pozycje są ubezpieczeniami łączącymi ochronę ubezpieczeniową z długoterminowym oszczędzaniem. Sposób na przyszłość (ING Życie) 62 pkt. 5. Futura (PKO Ubezpieczenia) 61 pkt.

7 Polisa oszczędnościowa
Wykorzystuje korzyści jakie daje formuła prawna ubezpieczenia. Pozwala odroczyć podatek Belki oraz umożliwia wypłatę polisy uposażonemu bez podatku spadkowego. Część pobieranej składki inwestowana jest w fundusze, co daje możliwość osiągnięcia zysku. W przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacana jest wartość zainwestowanych środków powiększona o narosłe oprocentowanie. W przypadku zerwania umowy zwrotowi podlega zainwestowany kapitał.

8 Polisa oszczędnościowa, PKO BP
Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie, generujące 4,05% zysku w skali roku (to zysk bez tzw. podatku Belki, dzięki czemu odpowiada on zyskowi z lokaty oprocentowanej na 5 % w skali roku). Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego nie podlega opodatkowaniu od dochodów kapitałowych. Przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat, a jednocześnie nie przekroczyły 80 roku życia. Minimalna wpłata wynosi 5 tyś. zł Przewidziana jest na okres 12 miesięcy. Posiada  charakter ubezpieczeniowo-depozytowy. Daje 100% ochronę kapitału. Oferowana była od 16 stycznia do 29 lutego 2012

9 Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
część oszczędnościowa część ochronna zapewnia pełną wysokość sumy ubezpieczenia w przypadku przedwczesnej śmierci ubezpieczonego zapewnia zgromadzenie określonej wielkości środków Następnie przejdźmy do ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Łączą one część oszczędnościową i część ochronną. Większość ubezpieczeń z funduszem kapitałowym to programy systematycznego oszczędzania.

10 „Nowa Perspektywa” - Aviva Życie
Dla każdego od 18 do 70 roku życia. Brak ograniczeń co do czasu trwania umowy. Ograniczenia sumy ubezpieczenia - dla osób powyżej 50 lat - min zł - dla osób uczących się powyżej 18 lat - max zł Możliwość opłacania składek z wybraną częstotliwością - miesięczna  - minimalna 110 zł Wybór funduszy kapitałowych, wśród nich m.in. Fundusz Gwarancji Zysku, Fundusz Gwarantowany, Fundusz Stabilnego Wzrostu, Fundusz Zrównoważony, Fundusz Dynamiczny. Nowa perspektywa- Aviva życie jest przykładem ubezpieczenia na zycie z funduszem kapitałowym

11 Plan na życie oferowany przez PZU Życie S.A.
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Ubezpieczenie prowadzone jest z funduszem, w ramach którego składki gromadzone i inwestowane są na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. ubezpieczenie na życie, które umożliwia lokowanie w wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o różnych strategiach inwestycyjnych można przenosić środki pomiędzy różnymi UFK bez konieczności uiszczania 19% podatku od zysków kapitałowych klient sam określa sumę ubezpieczenia, ma możliwość modyfikacji wysokości i częstotliwości opłacania składki w trakcie trwania umowy ograniczając kwotę ubezpieczenia do minimum, polisę można przekształcić w program niemal czysto inwestycyjny, na którym pieniądze będą lokowane zgodnie z wybraną przez klienta strategią inwestycyjną

12 Plan na życie oferowany przez PZU Życie S.A.
Ubezpieczenie obejmuje następujące zdarzenia: śmierć ubezpieczonego dożycie przez ubezpieczonego 85 roku życia W przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacana jest wyższa z wartości: gwarantowana suma ubezpieczenia (min zł) albo wartość rachunku podstawowego + wartość rachunku dodatkowego W przypadku dożycia przez ubezpieczonego 85 roku życia wypłacane jest świadczenie w wysokości równej wartości rachunku ubezpieczającego.

13 Ubezpieczenie posagowe
jest to specjalny program, który ma zabezpieczyć dziecko nie tylko na wypadek różnych nieszczęść losowych, ale przede wszystkim zgromadzić na jego koncie kapitał, który ułatwi mu start w dorosłe życie polisę posagową mogą wykupić rodzice, dziadkowie, prawni opiekunowie, a także inna osoba już w momencie narodzin dziecka cechą charakterystyczną ubezpieczeń posagowych jest to, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia ustala się sumę ubezpieczenia, jaką dziecko otrzyma po uzyskaniu pełnoletniości

14 Przykład polisy posagowej
W trosce o pewną przyszłość, ING możliwość zmiany wysokości składki oraz zawieszenia opłacania składek powiązanie ubezpieczenia z konkretnymi wydarzeniami w życiu Uposażonego poprzez elastycznie dobrany okres ubezpieczenia wpłaty dodatkowych składek, powiększających gromadzony kapitał wypłaty w czasie trwania umowy ubezpieczenia – do 20% w całym okresie ubezpieczenia przekształcenie umowy w ubezpieczenie bez składkowe

15 Jak działa polisa posagowa w ING?
3-letnie dziecko ubezpieczenie W trosce o pewną przyszłość 15-letnia umowa inwestycja 225 PLN ochrona 25 PLN miesięczna składka 250 PLN wypłacona kwota gwarantowana – PLN

16 Przykład polisy posagowej
Specjalnie dla dziecka, Allianz Życie 3 warianty ubezpieczenia : inwestycyjny, standardowy i ochronny Umowa na czas nieokreślony, nie krótsza niż 5 lat i nie dłuższa niż 25 lat, nie przekraczająca dnia w którym ubezpieczony przekroczy 65 lat; jednocześnie nie może trwać krócej niż do dnia w którym ubezpieczone dziecko skończy 18 lat, i nie dłużej niż do dnia gdy skończy 26 lat. Wartość składki regularnej z tytułu głównej umowy ubezpieczenia: -miesięczna-minimalna 100 zł -kwartalna -minimalna 300 zł -półroczna -minimalna 600 zł -rocznie -minimalna 1 200zł

17 Fundusze emerytalne ZUS    – Zakład Ubezpieczeń Społecznych OFE    – Otwarty Fundusz Emerytalny PPE    – Pracowniczy Program Emerytalny PPZ    – Prywatny Program Zabezpieczeń PPK    – Prywatny Program Kapitałowy PPI     – Prywatny Program Funduszy Inwestycyjnych IKE     – Indywidualne Konto Emerytalne

18 Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
Zarządza funduszami emerytalnymi: Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU Złota Jesień w ramach II filaru systemu emerytalnego. Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym PZU w ramach III filaru systemu emerytalnego.

19 Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Oszczędzającym jest osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony Wpłaty mogą być regularne, ale nie jest to konieczne Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie: 1) na wniosek Oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych, 2) w przypadku śmierci Oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej. Ulga podatkowa za 2014 r. może wynieść nawet 1 438,46 zł

20 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Anna Filipek Agnieszka Szyc"

Podobne prezentacje


Reklamy Google