Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia osobowe ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń oszczędnościowych, fundusze emerytalne przymusowe i dobrowolne. Anna Filipek Agnieszka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia osobowe ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń oszczędnościowych, fundusze emerytalne przymusowe i dobrowolne. Anna Filipek Agnieszka."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia osobowe ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń oszczędnościowych, fundusze emerytalne przymusowe i dobrowolne. Anna Filipek Agnieszka Szyc

2 Ubezpieczenia osobowe ubezpieczenia życiowe ubezpieczenia życiowe, w których wypłata następuje na końcu trwania ubezpieczenia ubezpieczenia życiowe połączone z inwestycją w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym ubezpieczenia życiowe o charakterze ochronnym, w których wypłata następuje tylko w przypadku śmierci ubezpieczenia wypłacane w formie renty umowy posagowe o charakterze ochronno- oszczędnościowym ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe

3 Ubezpieczenia oszczędnościowe Mają zwykle zminimalizowaną ochronę ubezpieczeniową. Cel: gromadzenie środków finansowych. Wypłata zgromadzonych oszczędności zależnie od warunków zawartej umowy i sytuacji życiowej może nastąpić w następujących okolicznościach: - w przypadku śmierci w okresie ważności umowy ubezpieczenia - na koniec okresu ubezpieczenia określonego w polisie - przy rozwiązaniu umowy w trakcie jej trwania

4 Korzyści ubezpieczeń oszczędnościowych Długoterminowa inwestycja, gwarantująca dodatek do emerytury lub przeznaczona na inny konkretny cel. Odkładane pieniądze inwestowane są w różne instrumenty finansowe, co przy niewielkiej znajomości rynku finansowego daje nam możliwości osiągnięcia optymalnych zysków.

5 Ubezpieczenia oszczędnościowe dają nam możliwość: zaciągnięcia kredytu lub pożyczki pod zastaw polisy /pod jej aktualną wartość zgromadzenia odpowiednich środków na naukę dla dzieci lub ich start w dorosłe życie. Odłożenia pieniędzy na przyszłość - szczególnie dla osób samotnych lub takich, które nie mają potrzeby zabezpieczenia bliskich.

6 Ranking Ubezpieczeń Oszczędnościowych 1. Złoty Środek (AXA Życie) 72 pkt. 2. Nowa Perspektywa (AVIVA Życie) 66 pkt. 3. Specjalnie dla Ciebie (Allianz Życie) 65 pkt. 5. Futura (PKO Ubezpieczenia) 61 pkt. 4.Sposób na przyszłość (ING Życie) 62 pkt.

7 Polisa oszczędnościowa Wykorzystuje korzyści jakie daje formuła prawna ubezpieczenia. Pozwala odroczyć podatek Belki oraz umożliwia wypłatę polisy uposażonemu bez podatku spadkowego. Część pobieranej składki inwestowana jest w fundusze, co daje możliwość osiągnięcia zysku. W przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacana jest wartość zainwestowanych środków powiększona o narosłe oprocentowanie. W przypadku zerwania umowy zwrotowi podlega zainwestowany kapitał.

8 Polisa oszczędnościowa, PKO BP Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie, generujące 4,05% zysku w skali roku (to zysk bez tzw. podatku Belki, dzięki czemu odpowiada on zyskowi z lokaty oprocentowanej na 5 % w skali roku). Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego nie podlega opodatkowaniu od dochodów kapitałowych. Przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat, a jednocześnie nie przekroczyły 80 roku życia. Minimalna wpłata wynosi 5 tyś. zł Przewidziana jest na okres 12 miesięcy. Posiada charakter ubezpieczeniowo-depozytowy. Daje 100% ochronę kapitału.

9 Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym część oszczędnościowa część ochronna zapewnia zgromadzenie określonej wielkości środków zapewnia pełną wysokość sumy ubezpieczenia w przypadku przedwczesnej śmierci ubezpieczonego Większość ubezpieczeń z funduszem kapitałowym to programy systematycznego oszczędzania.

10 „Nowa Perspektywa” - Aviva Życie Dla każdego od 18 do 70 roku życia. Brak ograniczeń co do czasu trwania umowy. Ograniczenia sumy ubezpieczenia - dla osób powyżej 50 lat - min. 18 000 zł - dla osób uczących się powyżej 18 lat - max. 150 000 zł Możliwość opłacania składek z wybraną częstotliwością - miesięczna - minimalna 110 zł Wybór funduszy kapitałowych, wśród nich m.in. Fundusz Gwarancji Zysku, Fundusz Gwarantowany, Fundusz Stabilnego Wzrostu, Fundusz Zrównoważony, Fundusz Dynamiczny.

11  ubezpieczenie na życie, które umożliwia lokowanie w wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o różnych strategiach inwestycyjnych  można przenosić środki pomiędzy różnymi UFK bez konieczności uiszczania 19% podatku od zysków kapitałowych  klient sam określa sumę ubezpieczenia, ma możliwość modyfikacji wysokości i częstotliwości opłacania składki w trakcie trwania umowy  ograniczając kwotę ubezpieczenia do minimum, polisę można przekształcić w program niemal czysto inwestycyjny, na którym pieniądze będą lokowane zgodnie z wybraną przez klienta strategią inwestycyjną Plan na życie oferowany przez PZU Życie S.A. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Ubezpieczenie prowadzone jest z funduszem, w ramach którego składki gromadzone i inwestowane są na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

12 Ubezpieczenie obejmuje następujące zdarzenia:  śmierć ubezpieczonego  dożycie przez ubezpieczonego 85 roku życia W przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacana jest wyższa z wartości: gwarantowana suma ubezpieczenia (min. 1000 zł) albo wartość rachunku podstawowego + wartość rachunku dodatkowego W przypadku dożycia przez ubezpieczonego 85 roku życia wypłacane jest świadczenie w wysokości równej wartości rachunku ubezpieczającego. Plan na życie oferowany przez PZU Życie S.A.

13 Ubezpieczenie posagowe jest to specjalny program, który ma zabezpieczyć dziecko nie tylko na wypadek różnych nieszczęść losowych, ale przede wszystkim zgromadzić na jego koncie kapitał, który ułatwi mu start w dorosłe życie polisę posagową mogą wykupić rodzice, dziadkowie, prawni opiekunowie, a także inna osoba już w momencie narodzin dziecka cechą charakterystyczną ubezpieczeń posagowych jest to, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia ustala się sumę ubezpieczenia, jaką dziecko otrzyma po uzyskaniu pełnoletniości

14 Przykład polisy posagowej możliwość zmiany wysokości składki oraz zawieszenia opłacania składek powiązanie ubezpieczenia z konkretnymi wydarzeniami w życiu Uposażonego poprzez elastycznie dobrany okres ubezpieczenia wpłaty dodatkowych składek, powiększających gromadzony kapitał wypłaty w czasie trwania umowy ubezpieczenia – do 20% w całym okresie ubezpieczenia przekształcenie umowy w ubezpieczenie bez składkowe W trosce o pewną przyszłość, ING

15 3-letnie dziecko ubezpieczenie W trosce o pewną przyszłość 15-letnia umowa Jak działa polisa posagowa w ING? inwestycja 225 PLN miesięczna składka 250 PLN ochrona 25 PLN wypłacona kwota gwarantowana – 41 400 PLN

16 3 warianty ubezpieczenia : inwestycyjny, standardowy i ochronny Umowa na czas nieokreślony, nie krótsza niż 5 lat i nie dłuższa niż 25 lat, nie przekraczająca dnia w którym ubezpieczony przekroczy 65 lat; jednocześnie nie może trwać krócej niż do dnia w którym ubezpieczone dziecko skończy 18 lat, i nie dłużej niż do dnia gdy skończy 26 lat. Wartość składki regularnej z tytułu głównej umowy ubezpieczenia: -miesięczna-minimalna 100 zł -kwartalna -minimalna 300 zł -półroczna -minimalna 600 zł -rocznie -minimalna 1 200zł Specjalnie dla dziecka, Allianz Życie Przykład polisy posagowej

17 ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych OFE – Otwarty Fundusz Emerytalny PPE – Pracowniczy Program Emerytalny PPZ – Prywatny Program Zabezpieczeń PPK – Prywatny Program Kapitałowy PPI – Prywatny Program Funduszy Inwestycyjnych IKE – Indywidualne Konto Emerytalne Fundusze emerytalne

18 Zarządza funduszami emerytalnymi: Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU Złota Jesień w ramach II filaru systemu emerytalnego. Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym PZU w ramach III filaru systemu emerytalnego. Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA

19 Dobrowolny Fundusz Emerytalny Oszczędzającym jest osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony Wpłaty mogą być regularne, ale nie jest to konieczne Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie: 1) na wniosek Oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych, 2) w przypadku śmierci Oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej. Ulga podatkowa za 2014 r. może wynieść nawet 1 438,46 zł

20 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Ubezpieczenia osobowe ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń oszczędnościowych, fundusze emerytalne przymusowe i dobrowolne. Anna Filipek Agnieszka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google