Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 3.  Działalność lokacyjna związana jest z nabywaniem aktywów, z którymi Z.U. wiąże oczekiwania osiągnięcia korzyści ekonomicznych.  W działalności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 3.  Działalność lokacyjna związana jest z nabywaniem aktywów, z którymi Z.U. wiąże oczekiwania osiągnięcia korzyści ekonomicznych.  W działalności."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 3

2

3  Działalność lokacyjna związana jest z nabywaniem aktywów, z którymi Z.U. wiąże oczekiwania osiągnięcia korzyści ekonomicznych.  W działalności lokacyjnej istotne znaczenie ma rozróżnienie:  - aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno ubezpieczeniowych  - aktywów nie stanowiących pokrycia rezerw techniczno ubezpieczeniowych

4 1) Zasada bezpieczeństwa lokat. 2) Zasada rentowności lokat. 3) Zasada płynności środków 4) Zasada kongruencji 4) Zasada kongruencji (zgodności) 5) Zasada dywersyfikacji i dyspersji środków 5) Zasada dywersyfikacji i dyspersji środków (zróżnicowania i rozproszenia)

5 B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu 2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji

6 II. Lokaty w jednostkach podporządkowanych 1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz d. p. w. emitowane przez te jednostki 3. Pozostałe lokaty

7 III. Inne lokaty finansowe III. Inne lokaty finansowe. 1. Udziały, akcje oraz inne p. w. o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2. D. p. w. i inne p. w. o stałej kwocie dochodu 3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie 5. Pozostałe pożyczki 6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 7. Pozostałe lokaty

8 IV. Należności depozytowe od cedentów. C. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający

9 1. Akcje, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz inne instrumenty finansowe notowane na rynku regulowanym – wg wartości godziwej 2. D. p. w. oraz inne instrumenty finansowe o zagwarantowanej stopie dochodu nie notowane na rynku regulowanym – wg ceny nabycia skorygowanej o naliczone odsetki, premie, dyskonto jednak nie wyższej od ceny sprzedaży netto z uwzględnieniem trwałej utraty wartości

10 w kwocie wymaganej zapłaty 3. Pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny z uwzględnieniem trwałej utraty wartości wg wartości nominalnych 4. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych – wg wartości nominalnych wg ceny nabycia 5. Nieruchomości – wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonej o wartość dotychczasowego umorzenia wg ceny nabycia 6. Pozostałe lokaty – wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości

11  Aktywami stanowiącymi pokrycie r. t. u. mogą być:  P.w. emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa  Obligacje, akcje, udziały, jednostki uczestnictwa i inne p.w. o stałej lub zmiennej stopie dochodu  Pożyczki w tym hipoteczne  Nieruchomości lub ich części z wyjątkiem użytkowanych na potrzeby własne

12  Środki pieniężne, depozyty bankowe  środki trwałe  Należności: - od reasekuratorów, - Depozytowe od cedentów - Od ubezpieczających (do 3 m-cy) - Od pośredników ubezpieczeniowych (do 3 m-cy) - Od Budżetu Państwa

13  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Z.U. narzuca obowiązek prowadzenie ewidencji lokat z wyróżnieniem:  Lokat stanowiących i nie- pokrycia r. t. u.  Lokat długo- i krótko- terminowych  Lokat krajowych i zagranicznych  Przychodów i kosztów z poszczególnych rodzajów lokat

14  Są to wewnętrzne i zewnętrzne koszty wynikające z prowadzonej przez Z.U. lub Z.R. działalności lokacyjnej w tym: - Koszty zarządzania lokatami - Prowizje bankowe - Prowizje biur maklerskich - Amortyzacja i koszty utrzymania nieruchomości

15  Powinna być prowadzona z wydzieleniem przychodów:  zrealizowanych i nie- w tym różnic kursowych  z poszczególnych rodzajów lokat z wyodrębnieniem przychodów krajowych i zagranicznych  z lokat w jednostkach podporządkowanych  z lokat niestanowiących pokrycia r. t. u.  z lokat stanowiących pokrycie rezerw na skapitalizowaną wartość rent oraz rezerw na premie i rabaty

16  W Z.U. oferującym ubezpieczenia działu II działalność lokacyjna wykazywana jest w ogólnym rachunku zysków i strat.  W Z.U. oferującym ubezpieczenia działu I działalność lokacyjna wykazywana jest w technicznym rachunku ubezpieczeń na życie.

17  Ogólny rachunek zysków i strat (fragment): II. Przychody z lokat 1. Przychody z lokat w nieruchomości 2. Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 3. Przychody z innych lokat finansowych 4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 5. Wynik dodatni z realizacji lokat III. Niezrealizowane zyski z lokat

18 V. Koszty działalności lokacyjnej 1. Koszty utrzymania nieruchomości 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 4. Wynik ujemny z realizacji lokat VI. Niezrealizowane straty na lokatach

19  Wynik z rewaloryzacji lokat  Wynik z realizacji lokat  Niezrealizowane zyski z lokat  Niezrealizowane straty na lokatach  Wyjątek!  Kapitał z aktualizacji wyceny

20 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności lokacyjnej I. Wpływy 1. Zbycie nieruchomości 2. Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 3. Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

21 4. Realizacja d. p. w. emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom 5. Realizacja d. p. w. emitowanych przez pozostałe jednostki 6. Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych 7. Realizacja pozostałych lokat 8. Wpływy z nieruchomości 9. Odsetki otrzymane 10. Dywidendy otrzymane 11. Pozostałe wpływy z lokat

22 II. Wydatki 1. Nabycie nieruchomości 2. Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 3. Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 4. Nabycie d. p. w. emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom

23 5. Nabycie d. p. w. emitowanych przez pozostałe jednostki 6. Nabycie lokat terminowych 7. Nabycie pozostałych lokat 8. Wydatki na utrzymanie nieruchomości 9. Pozostałe wydatki na lokaty III. Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej


Pobierz ppt "Wykład 3.  Działalność lokacyjna związana jest z nabywaniem aktywów, z którymi Z.U. wiąże oczekiwania osiągnięcia korzyści ekonomicznych.  W działalności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google