Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza warunków działania przedsiębiorstwa. Plan wykładu 1. Zewnętrzne warunki działania przedsiębiorstwa a. otoczenie dalsze (ogólne) b. otoczenie bliższe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza warunków działania przedsiębiorstwa. Plan wykładu 1. Zewnętrzne warunki działania przedsiębiorstwa a. otoczenie dalsze (ogólne) b. otoczenie bliższe."— Zapis prezentacji:

1 Analiza warunków działania przedsiębiorstwa

2 Plan wykładu 1. Zewnętrzne warunki działania przedsiębiorstwa a. otoczenie dalsze (ogólne) b. otoczenie bliższe (rynkowe) 2. Wewnętrzne warunki działania przedsiębiorstwa 3. Metody analizy warunków działania przedsiębiorstwa 4. Analiza konkurencji

3 Przedsiębiorstwo i jego otoczenie Przedsiębiorstwo Otoczenie rynkowe Otoczenie ogólne

4 Otoczenie ogólne (makrootoczenie) Jest zbiorem różnorodnych warunków, które:  wywierają bezpośredni wpływ na zachowania podmiotów występujących w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa, tzn. determinują warunki kształtowania podaży oraz popytu na danym rynku,  tworzą szanse i zagrożenia wpływające na wybór oraz skuteczność i efektywność podejmowanych działań na danym rynku,  na ogół pozostają poza bezpośrednią kontrolą i możliwością ich kształtowania przez przedsiębiorstwo,  podlegają nieustannym zmianom, przez co wymagają systematycznego monitorowania, analizowania i uwzględniania w decyzjach dotyczących działań marketingowych.

5 Otoczenie ogólne - elementy I. Otoczenie demograficzne II. Otoczenie ekonomiczne III. Otoczenie polityczno – prawne IV. Otoczenie społeczno – kulturowe V. Otoczenie techniczne i technologiczne VI. Otoczenie informacyjne VII. Otoczenie międzynarodowe VIII. Warunki maturalne

6 Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa Część otoczenia, na które wywiera ono bezpośredni wpływ, ale także jest bezpośrednio od niego uzależnione. Otoczenie to obejmuje warunki w sferze popytu oraz warunki w sferze podaży. Elementy otoczenia:  konsumenci,  konkurenci,  dostawcy,  pośrednicy handlowi,  instytucje wspomagające.

7 Otoczenie rynkowe – sfera popytu Warunki w sferze popytu obejmują:  wielkość i strukturę grup potencjalnych nabywców oraz tendencję zmian w tym zakresie,  czynniki determinujące zachowania nabywców na rynku,  potrzeby i oczekiwana nabywców, wzorce konsumpcji, postrzegane przez nich korzyści z zakupu i posiadania produktów oraz odczuwane ryzyko,  preferencje w stosunku do cen, jakości czy świadczonych usług, postawy wobec nowych produktów,  możliwości, ograniczenia i bariery w sferze zakupów oraz konsumpcji.

8 Otoczenie rynkowe – sfera podaży Warunki w sferze podaży obejmują m. in. :  liczbę, wielkość potencjału i strukturę powiązań aktywnych na rynku konkurentów,  formy konkurencji i dominujące instrumenty konkurowania,  silne i słabe strony konkurentów,  stosowane przez konkurentów działania rynkowe,  skłonność konkurentów do reagowania na działania innych podmiotów na rynku,  bariery wejścia na rynek oraz wyjścia z niego,  zakres i siła oddziaływania substytutów wobec oferty przedsiębiorstwa.

9

10 Metody analizy warunków działania przedsiębiorstwa 1. Otoczenie ogólne analiza PEST, metody eksperckie, metody scenariuszowe, 2. Otoczenie rynkowe analiza pięciu sił Portera, analiza zachowań nabywców, 3. Potencjał przedsiębiorstwa bilans strategiczny przedsiębiorstw, analiza kluczowych czynników sukcesu, analiza łańcucha wartości, 4. Metody zintegrowanej analizy warunków działania analiza SWOT, metody portfelowe

11 Analiza SWOT S – strength W – weekness O – opportunities, T – threads Składa się z trzech części: 1. analizy silnych i słabych stron przedsiębiorstwa, 2. analizy szans i zagrożeń, 3. formułowania wniosków strategicznych.

12 Analiza SWOT - przykład Mocne strony przedsiębiorstwaSłabe strony przedsiębiorstwa 1.Dominująca pozycja na rynku 2.Bardzo dobra znajomość rynku 3.Wykwalifikowana kadra pracownicza oraz personel inżynierski 4.Przeprowadzone prace restrukturyzacyjne 1.Uzależnienie od jednego dostawcy 2.Wysokie koszty magazynowania wynikające z sezonowości popytu 3.Znaczący udział kosztów zakupu surowców z importu Szanse dla przedsiębiorstwaZagrożenia dla przedsiębiorstwa 1.Optymistyczne prognozy dla branży1.Silna pozycja polskiej waluty negatywnie odbijająca się na wynikach finansowych z eksportu 2.Zmiany w wymaganiach dotyczących ochrony środowiska 3.Rosnąca konkurencja na rynku w Polsce 4.Po akcesji do UE wzrost zainteresowania polskim rynkiem przez zagranicznych producentów

13 Analiza SWOT - interpretacja Przewaga słabych stron Przewaga szans Przewaga mocnych stron Obszar strategii konkurencyjnych Obszar strategii agresywnych Obszar strategii defensywnych Obszar strategii konserwatywnych Przewaga zagrożeń

14 Analiza atrakcyjność sektora przy użyciu modelu pięciu sil M. Portera I. Konkurencja w sektorze II. Groźba wejścia nowych konkurentów III. Zagrożenie ze strony substytutów IV. Siła przetargowa dostawców V. Siła przetargowa nabywców

15  nie jest aktem jednorazowym lecz procesem,  jest rywalizacją o osiągnięcie większych korzyści od innych podmiotów działających na rynku,  może toczyć się o rynki zbytu, o dostęp do szeroko rozumianych zasobów,  jej środkiem i celem jest przedstawienie oferty korzystniejszej od oferty innych uczestników rynku i wymiany,  działania konkurencyjne mogą polegać także na dostosowaniu się do warunków rynkowym i przeciwdziałaniu niekorzystnym skutkom działań podejmowanych przez rywali. Konkurencja

16  obecność co najmniej dwóch podmiotów,  sprzeczność interesów uczestników,  uzależnienie realizacji celów od postępowania konkurentów. Przesłanki istnienia konkurencji

17  liczba i wielkość podmiotów,  zróżnicowanie podmiotów,  stopień różnorodności oferowanych produktów,  stopień nasycenia rynku,  tempo zmian technologii,  bariery wyjścia,  regulacje prawne. Wyznaczniki natężenia konkurencji wewnątrz sektora

18  wysoki stopień specjalizacji zasobów,  koszty likwidacji działalności wynikające ze zobowiązań wobec pracowników, klientów i dostawców,  presja władz i lokalnych społeczności zainteresowanych kontynuowaniem danego rodzaju działalności. Bariery wyjścia z sektora

19  ekonomia skali i zakres działania,  korzyści wynikające z doświadczenia,  dostęp do wiedzy fachowej,  lojalność klientów w stosunku do marki,  potrzeby kapitałowe,  korzystniejsza sytuacja pod względem kosztów przedsiębiorstw już działających,  zróżnicowanie wyrobów/usług lub procesów ich świadczenia,  polityka regulacyjna państwa Bariery wejścia na rynek

20 Bariery wyjścia NiskieWysokie Bariery wejścia Niskie„Pchli targ”„Pułapka na myszy” Wysokie„Kopalnia złota” „Złota klatka” Zróżnicowanie rynków ze względu na układ barier wejścia i wyjścia

21 Analiza atrakcyjność sektora przy użyciu modelu pięciu sil M. Portera I. Konkurencja w sektorze II. Groźba wejścia nowych konkurentów III. Zagrożenie ze strony substytutów IV. Siła przetargowa dostawców V. Siła przetargowa nabywców

22 1. Ilu konkurentów jest wewnątrz sektora i jakie są ich udziały? 2. Jakie grupy strategiczne są w sektorze i jakie skupiają przedsiębiorstwa? 3. Jakie kategorie dostawców są w sektorze i jaką mają siłę oddziaływania na dany sektor? 4. Jakie są segmenty odbiorców i jaki mają udział w powstawaniu zysku? 5. Jak duża jest groźba pojawienia się nowych przedsiębiorstw w sektorze i jakie to będą przedsiębiorstwa? 6. Jak duża jest groźba pojawienia się substytutów i jakie to są lub będą substytuty. Analiza sektora

23 1. Konkurencja pomiędzy markami – pomiędzy przedsiębiorstwami oferującymi zbliżone produkty dla tych samych klientów po zbliżonych cenach, 2. Konkurencja w ramach gałęzi – między wszystkimi przedsiębiorstwami wytwarzającymi ten sam produkt lub rodzaj produktu, 3. Konkurencja w ramach formy produktu – między przedsiębiorstwami, których produkty zaspakajają te same potrzeby (służą temu samemu celowi), 4. Konkurencja ogólna – między wszystkimi przedsiębiorstwami zabiegającymi o fundusze konsumentów. Poziomy konkurencji

24 Sposób identyfikowania konkurentów  w ujęciu podażowym  w ujęciu popytowym

25 Uwarunkowania zachowań konkurentów Czynniki zewnętrzne:  formy konkurencji  rodzaje konkurencji Czynniki wewnętrzne:  poziom postrzegania konkurencji  zniekształcenia postrzegania konkurencji

26 Formy rynku i konkurencji Formy rynkuLiczba konkurentów Stopi4ń jednorodności produktów Stopień jednorodności preferencji nabywców Formy konkurencji Polipol doskonalyDużaWysoki Konkurencja polipolistyczna Polipol niedoskonały DużaNiski Konkurencja monopolistyczna Oligopol heterogeniczny MałaNiski Konkurencja monopolistyczna Oligopol nieheterogeniczny MałaWysoki Konkurencja oligopolistyczna

27 Rodzaje konkurencji Instrumenty konkurencji Rodzaj korzyści dostarxzanych konsumentowi Rodzaj konkurencji Cena ekonomiczne cenowa Produkt Dystrybucja funkcjonalne i sprawnościowe jakościowa Komunikacja z nabywcami informacyjne, symboliczne komunikacyjna

28 Poziomy postrzegania konkurencji 1 Obecne działania rywali 2 Przyszłe akcje rywali 3 Przyszłe reakcje rywali

29 Typowe wzorce reakcji konkurentów  konkurent bierny (wstrzemięźliwy) – brak silnej lub szybkiej reakcji na posunięcia innych,  konkurent selektywny – reaguje tylko na niektóre typy ataków, na inne pozostaje obojętny,  konkurent „tygrys” – reaguje szybko i gwałtownie na każdą próbę ataku,  konkurent nieprzewidywalny – nie mają żadnego określonego wzorca postępowania

30 ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Zorientowanie na klienta NIETAK Zorientowanie na konkurenta NIEOrientacja na produkt Orientacja na klienta TAKOrientacja na konkurenta Orientacja na rynek

31 Badanie zachowań konkurentów ŹRÓDŁA INFORMACJI  materiały publikowane,  możliwe do zaobserwowania działania konkurentów i efekty tych działań,  źródła osobiste. ZAKRES ANALIZY ZACHOWAŃ KONKURENTÓW  cele konkurentów,  strategie konkurentów,  postrzeganie konkurencji przez konkurentów,  zasoby i umiejętności konkurentów.


Pobierz ppt "Analiza warunków działania przedsiębiorstwa. Plan wykładu 1. Zewnętrzne warunki działania przedsiębiorstwa a. otoczenie dalsze (ogólne) b. otoczenie bliższe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google