Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

2 Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst Jednolity Dz. U. 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy bezrobotnym oznacza to osobę, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy. Dotacje mogą być udzielane na podjęcie stałej działalności, określonej przepisami o swobodzie działalności gospodarczej tj. na działalność branży wytwórczej, usługowej, handlowej, prowadzonej w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność.

3 Dotacja nie może być przyznana na: 1.podjęcie działalności w formie spółki, 2.działalność sezonową, 3.leasing maszyn, urządzeń i pojazdów oraz opłaty dzierżawne związane z wynajmem lokalu, 4.zakup ziemi, 5.opłaty skarbowe i administracyjne, podatki, koncesje, 6.wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 7.zakup towarów do dalszej odsprzedaży i surowców w części przekraczającej 30 % kwoty rozliczanej dotacji, 8.remont pomieszczenia w części przekraczającej 10% kwoty rozliczanej dotacji.

4 Bezrobotny ubiegający się o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni wniosek określający: 1.kwotę wnioskowanej dotacji, 2.rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, 3.symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, (PKD), 4.kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz innych źródeł finansowania, 5.szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków, w ramach wnioskowanej dotacji, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, 6.przewidywane efekty ekonomiczne planowanego przedsięwzięcia w tym; koszty i dochody prowadzenia działalności zawarte w biznesplanie, 7.proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy, którymi mogą być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

5 oraz oświadczenia o; 8.korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 9.wysokości uzyskanej pomocy de minimis w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych przed złożeniem wniosku, 10.otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. 11.nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, 12.wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem, 13.niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, 14.niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

6 15.niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, 16.rezygnacji z możliwości zawieszania prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej 17.tym, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku: a) nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, b) z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, c) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie, 18.nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

7 Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony w przypadku jego formalnej i merytorycznej zgodności z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach tj. w przypadku spełnienia przez bezrobotnego następujących warunków: 1.W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku: a)nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, b)z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, c)po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie, 2.Nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 3.Nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

8 4.Spełnia warunki, o których mowa w § 1 ust. 2 Rozporządzenia MPiPS z dnia 17.04.2009r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. (Dz.U. z 2009r. Nr 62 poz. 512 z późn. zmianami), 5.Nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku 6.Nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny, 7.Wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

9 Komisja ds. rozpatrywania wniosków ocenia wniosek i przyznaje punkty w następujących kryteriach: 1.Potencjał i wykształcenie wnioskodawcy (na podstawie opinii doradcy zawodowego, zapisów w karcie rejestracyjnej oraz informacji zawartych w biznesplanie); 2.Pomysł na biznes ( ocena pomysłu z punktu widzenia potrzeb rynku, rodzaj zamierzonej działalności gospodarczej punktowany jest wg następującej kolejności: produkcyjna, usługowa, handlowa); 3.Plan marketingowy (szczegółowy opis produktu/usługi, charakterystyka rynku, konkurencji, dystrybucja i promocja, realność założeń wysokości ceny, prognozy sprzedaży oraz planowanych przychodów); 4.Plan inwestycyjny (zasadność zakupów w ramach dotacji, udział wkładu własnego, aktualny stopień przygotowania inwestycji). 5.Opłacalność i efektywność przedsięwzięcia na podstawie rachunku zysków i strat przewidzianych w pierwszych 12 miesiącach funkcjonowania firmy.

10 Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przy ocenie wniosku przy uwzględnieniu wag poszczególnych kryteriów wynosi 100, z czego: 1) Potencjał i wykształcenie wnioskodawcy -10; 2) Pomysł na biznes – 20; 3) Plan marketingowy – 20; 4) Plan inwestycyjny – 20; 5) Opłacalność i efektywność przedsięwzięcia – 30. Wniosek zostanie pozytywnie oceniony jeżeli uzyskał co najmniej 60% punktów ogółem, oraz nie mniej niż 40% punktów możliwych do uzyskania w każdym z ocenianych kryteriów wymienionych w punkcie 1.


Pobierz ppt "Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google