Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki interwencji i instrumenty wsparcia w obszarze ZATRUDNIENIA w ramach Osi EFS RPO WP 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki interwencji i instrumenty wsparcia w obszarze ZATRUDNIENIA w ramach Osi EFS RPO WP 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Kierunki interwencji i instrumenty wsparcia w obszarze ZATRUDNIENIA w ramach Osi EFS RPO WP 2014-2020

2 Tabela finansowa RPO WP 2014 - 2020 (EUR) Oś Priorytetowa (OP) Priorytet inwestycyjny (PI)Alokacja EU 3Edukacja OGÓŁEM OP 3 119 579 843 10iEdukacja przedszkolna i ogólna 94 468 076 10ivEdukacja zawodowa 25 111 767 5Zatrudnienie OGÓŁEM OP 5 225 468 821 8iAktywizacja zawodowa 99 206 281 8ivGodzenie życia zawodowego i prywatnego 27 056 259 8viZdrowie na rynku pracy 18 037 505 10iiiKształcenie ustawiczne 45 093 764 8vAdaptacyjność pracowników 18 037 506 8iiiNowe mikroprzedsiębiorstwa 18 037 506 6Integracja OGÓŁEM OP 6 114 306 948 9iAktywna integracja 74 299 516 9ivUsługi społeczne 25 147 529 9vEkonomia społeczna 14 859 903 EFS459 355 612

3 OP 5 - ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (projekty PUP Fundusz Pracy) (PI 8i) - na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT - poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ZAKRES WSPARCIA Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, realizowane wyłącznie poprzez usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ukierunkowanie terytorialne Obszar całego województwa Grupy docelowe Osoby pozostające bez pracy, w szczególności osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup: –osoby powyżej 50 roku życia, –kobiety, –osoby z niepełnosprawnościami, –osoby długotrwale bezrobotne, –osoby o niskich kwalifikacjach Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP20.02.2015 r. Gdańsk

4 OP 5 - ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (PI 8i) - na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT - poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ZAKRES WSPARCIA Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu Inicjatywy na rzecz podnoszenia mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), w tym także w ramach sieci EURES Preferowane będą projekty -Realizowane w porozumieniu z pracodawcami, -Partnerskie, w tym przede wszystkim instytucji rynku pracy z instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz z co najmniej jednym z spośród następujących podmiotów: instytucje edukacyjne/szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, pracodawcy, IOB, -Uzgodnione w ramach ZPT, -Identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania. Ukierunkowanie terytorialne Projekty realizowane będą na obszarze całego województwa z preferencją projektów realizowanych na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia (dotyczy projektów skierowanych do osób bezrobotnych) Grupy docelowe Osoby pozostające bez pracy, w szczególności osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP20.02.2015 r. Gdańsk

5 OP 5 - ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia Godzenie życia zawodowego i prywatnego (PI 8iv) ZAKRES WSPARCIA Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy, poprzez: zapewnienie zorganizowanych form opieki nad dziećmi do lat 3, obejmujące: żłobki, kluby dziecięce, punkty dziennej opieki, zapewnienie dodatkowych form opieki na dziećmi do lat 3 (wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach), obejmujące: sprawowanie opieki przez nianię, opiekuna dziennego. Preferowane będą projekty - Partnerskie, w tym z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej i/lub pracodawcami, - Uzgodnione w ramach ZPT, - Identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania Ukierunkowanie terytorialne Obszar całego województwa Grupy docelowe Osoby wchodzące na rynek pracy oraz osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP20.02.2015 r. Gdańsk

6 OP 5 – ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia Zdrowie na rynku pracy (PI 8 vi) - na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT - poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ZAKRES WSPARCIA Projekty ukierunkowane na zwiększenie udziału mieszkańców regionu w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej, realizowane zgodnie z Regionalnym Programem Polityki Zdrowotnej, opracowanym i koordynowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego, w szczególności obejmującym: profilaktykę i diagnostykę, działania wzmacniające efektywność i dostępność programów krajowych dotyczących następujących chorób nowotworowych działania z zakresu rehabilitacji leczniczej, ułatwiające powroty do pracy i zapobieganie niepełnosprawności wsparcie w zakresie medycyny pracy w odniesieniu do potrzeb poszczególnych grup pracowników i grup zawodowych promocję i edukację zdrowotną, jako uzupełnienie ww. działań Preferowane będą projekty -Realizowane w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi oraz sektorem oświaty, -Uzgodnione w ramach ZPT. Ukierunkowanie terytorialne Obszar całego województwa Grupy docelowe Osoby w wieku aktywności zawodowej Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP20.02.2015 r. Gdańsk

7 OP 5 – ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia Kształcenie ustawiczne (PI 10iii) ZAKRES WSPARCIA Projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, obejmujące rozwój kompetencji kluczowych, poprzez: szkolenia i kursy w zakresie TIK, kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie kompetencji określonych dla różnych poziomów European Computer Driving Licence (ECDL), szkolenia i kursy w zakresie języków obcych kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), rozwój kwalifikacji zgodnych ze zintegrowanym systemem kwalifikacji (po jego wejściu w życie), obejmujący m.in. szkolenia i kursy. Preferowane będą projekty -Ukierunkowane na osoby w wieku 50 lat i więcej i o niskich kwalifikacjach zawodowych, -Ukierunkowane na pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, -Realizowane w porozumieniu z pracodawcami Ukierunkowanie terytorialne Obszar całego województwa Grupy docelowe Osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP20.02.2015 r. Gdańsk

8 OP 5 – ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia Adaptacyjność pracowników (PI 8v) ZAKRES WSPARCIA Projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy pracowników przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych, realizowane w postaci wsparcia typu outplacement, w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez: -usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej -usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców -wsparcie stanowiące zachętę do zatrudnienia -wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających otworzyć działalność gospodarczą Preferowane będą projekty Ukierunkowane na osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz kobiety. Ukierunkowanie terytorialne Obszar całego województwa Grupy docelowe Odbiorcami wsparcia są następujące grupy osób: -osoby zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu -pracownicy przewidziani do zwolnienia (tj. będących w okresie wypowiedzenia) -pracownicy zagrożeni zwolnieniem Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP20.02.2015 r. Gdańsk

9 OP 5 – ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia Nowe mikroprzedsiębiorstwa (PI 8iii) ZAKRES WSPARCIA Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez: wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej), wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, obejmujące pomoc finansową w formie bezzwrotnej dotacji, wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące min. szkolenia i doradztwo w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. 20.02.2015 r. Gdańsk Preferowane będą projekty - Ukierunkowane na tworzenie dodatkowych miejsc pracy, - Identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania, - Realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, - Realizowane na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. Ukierunkowanie terytorialneObszar całego województwa Grupy docelowe Osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące co najmniej do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP


Pobierz ppt "Kierunki interwencji i instrumenty wsparcia w obszarze ZATRUDNIENIA w ramach Osi EFS RPO WP 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google