Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty strategiczne Grudzień 2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty strategiczne Grudzień 2014"— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty strategiczne Grudzień 2014
Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata Warsztaty strategiczne Grudzień 2014

2 Cele spotkania Konsultacje analizy SWOT, drzewa problemów oraz zdefiniowanych problemów kluczowych regionu w zakresie rozwoju turystyki Wspólne wypracowanie wizji, misji oraz celu nadrzędnego Strategii Konsultacje priorytetyzacji kierunków rozwoju turystyki w województwie Konsultacje kluczowych obszarów koncentracji działań Wspólne wypracowanie najważniejszych działań w obszarach z uwzględnieniem istniejących planów i projektów w zakresie rozwoju turystyki Konsultacje projektu logo po liftingu Konsultacje proponowanych działań wizerunkowych i promocyjnych

3 Analiza SWOT Atrakcyjność turystyczna i produkt turystyczny
Mocne strony Słabe strony Olbrzymi potencjał walorów naturalnych i antropogenicznych regionu Istnienie atrakcji turystycznych - potencjalnych „hitów”, które mogą być lokomotywami rozwojowymi Istnienie produktów turystycznych ściśle osadzonych w potencjale regionu (w szczególności kulturowym) Zrealizowanie wielu działań na rzecz rozwoju poszczególnych produktów turystycznych zgodnie ze strategią na lata Duży rozwój produktów turystyki weekendowej Stworzenie dobrych podstaw infrastrukturalnych dla rozwoju produktów turystycznych Mała ilość pakietów sprzedażowych Trudności we wdrażaniu i rozwoju produktów sieciowych (karta lojalnościowa) Ciągły brak zrozumienia istoty produktu turystycznego Niski stopień współpracy między branżą a dostawcami usług i atrakcji oraz między dostawcami (brak wiedzy o sobie nawzajem), a także między interesariuszami produktów, zwłaszcza na szczeblu lokalnym Niewystarczające finansowanie przeznaczone na działania służące komercjalizacji produktów Stosunkowo mało produktów turystycznych dla klientów indywidualnych Brak wiodących atrakcji turystycznych mega „hitów” rozpoznawalnych w Polsce i Europie Brak pakietów sprofilowanych w zależności od grup odbiorców (oprócz pakietów SPA i Wellness oraz sanatoryjnych) Niewykorzystanie globalnych sieci sprzedaży Dysproporcje w rozmieszczeniu atrakcji turystycznych województwa („białe plamy”)

4 Analiza SWOT Infrastruktura i przestrzeń turystyczna
Mocne strony Słabe strony Nowe, duże inwestycje finansowane z UE oraz środków prywatnych Znacząca poprawa infrastruktury turystycznej i paraturystycznej (w sensie ilościowym i jakościowym) Oznakowane tematyczne szlaki turystyczne, dojazd do atrakcji turystycznych, oraz jednostek świadczących usługi informacji turystycznej Słaba dostępność komunikacyjna zewnętrzna i wewnątrz regionu (kiepska komunikacja między atrakcjami) Słaba dostępność atrakcji turystycznych (również tych finansowanych z UE) Niewystarczająca ilość atrakcji turystycznych generujących znaczny ruch turystyczny Niewystarczająca ilość szlaków rowerowych o dobrej nawierzchni Niewystarczające zagospodarowanie rzek i akwenów wodnych Niski stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych Trudności z realizacją projektów dotyczących znakowania szlaków i tworzenia małej infrastrukturalnych (zbyt mało wyspecjalizowanych podmiotów sięgających skutecznie po środki finansowe) Zbyt niskie kwoty na dotacje z zakresu turystyki dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych województwa świętokrzyskiego (dotyczące znakowania lub tworzenia małej infrastruktury turystycznej) Zbyt mała liczba obiektów bazy noclegowej dla grup dzieci i młodzieży Słabe oznakowanie niektórych obiektów na skalę krajową, regionalną i lokalną (w tym brak oznakowania na trasach tranzytowych i drogach krajowych) Niewystarczająca mała infrastruktura oraz infrastruktura towarzysząca Mała ilość projektów (tylko jeden Baseny Mineralne w Solcu Zdroju) infrastrukturalnych realizowanych w formule PPP (trójsektorowej współpracy)

5 Analiza SWOT Potencjał kadrowy i organizacyjny
Mocne strony Słabe strony Wspólna realizacja projektów wewnątrzregionalnych i międzyregionalnych (Green Velo, szlak archeo-geologiczny, promocja zamku Krzyżtopór, turystyka zimowa, itd.) Wzmacnianie znaczenia ROT WŚ, pozyskiwanie przez ROT WŚ bardzo dużych zewnętrznych środków finansowych na rozwój turystyki w regionie, realizacja dużych projektów, promocja działalności (strona www, filmy promocyjne, spotkania, konferencje etc.) Wspieranie inicjatyw zewnętrznych mających na celu rozwój i promocję turystyki w regionie Organizowanie spotkań, szkoleń (RCIT) i konferencji (np. Agrotravel), będących platformą wymiany doświadczeń Działania szkoleniowe i warsztatowe na rzecz podnoszenia profesjonalizmu kadr turystycznych Inicjowanie działań mających na celu wzmacnianie struktur LOT Wsparcie merytoryczne w zakresie pozyskiwania środków finansowych (przygotowanie wniosków) Wspieranie edukacji kadr dla turystyki; szkolenia dla uczniów szkół średnich przygotowujących do pracy w turystyce, w ramach POKL Kierunek „Turystyka” na uczelniach wyższych – młoda kadra Zbyt mała ilość dostępnych szkoleń wysokiej jakości, dedykowanych dla interesariuszy rynku turystycznego (szkolenia szyte na miarę np. językowe, know-how transfer) Niewystarczające kwalifikacje pracowników obsługujących ruch turystycznych (m.in. kompetencje językowe) Niewystarczające kwalifikacje kadr zajmujących się turystyką w samorządach (choć sytuacja się stale poprawia) Niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb branży (umiejętności) Niski prestiż pracy w turystyce, brak ścieżki kariery (niskie zarobki, rotacja kadr) Brak profesjonalnego wsparcia doradczego dla branży turystycznej Niski stopień współpracy między branżą a sektorem B+R Zbyt mała świadomość istoty trójsektorowego zarządzania turystyką POT – ROT - LOT Mała ilość LOT-ów oraz ich słaby potencjał organizacyjny i finansowy, niewystarczające wsparcie LOT jako podstawowego partnera w działaniach na rzecz kreacji i promocji lokalnych produktów, słaba współpraca między LOT-ami Niski poziom współpracy pomiędzy partnerami w regionie Niewystarczający przepływ informacji pomiędzy interesariuszami rynku turystycznego Brak wiedzy na temat własnych atrakcji i produktów wśród społeczności lokalnych Brak lokalnych touroperatorów uprawnionych do tworzenia skomercjalizowanych pakietów i ich sprzedaży na rynku turystycznym Trudności z pozyskiwaniem wkładu własnego do realizowanych projektów

6 Analiza SWOT Wizerunek i marketing regionu/Wizerunek i promocja regionu
Mocne strony Słabe strony Wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej Sprawnie funkcjonujący system informacji turystycznej w warstwie analogowej i cyfrowej (w tym RCIT) Podjęte działania promocyjne na szczeblu regionalnym Organizacja dużych, flagowych i rozpoznawalnych imprez Spójny system wydawnictw oraz system dystrybucji wydawnictw Stosowanie niestandardowych form promocji (np. kapsuła 5D) Zrealizowane działania na rzecz zmiany wizerunku województwa – poprawa rozpoznawalności Uruchomienie portalu oraz portali subregionalnych Brak wystarczającej promocji niektórych subregionów w postrzeganiu społeczności lokalnych Wciąż słaby wizerunek Kielc, jako stolicy regionu, brak działań wizerunkowo- promocyjnych podejmowanych ze strony samorządu miasta Kielce na rzecz poprawy swojego wizerunku Niski poziom integracji i agregacji działań promocyjnych (niewystarczająca współpraca w działaniach promocyjnych i komunikacji z rynkiem) Zbyt duże rozdrobnienie funduszy europejskich na poziomie regionalnym na działania promocyjne bez jednoznacznego wskazania jaki powinien być parasol marki Brak badań dotyczących efektywności podejmowanych działań marketingowych oraz mała dostępność środków finansowych na badania marketingowe mierzących efektywność działań Małe środki na promocję na szczeblu lokalnym Brak kalendarza imprez (brak synchronizacji) Słabe wykorzystanie narzędzi internetowych w promocji regionu

7 Analiza SWOT Szanse Zagrożenia
Trendy i tendencje społeczne i konsumenckie odnoszące się do turystyki Dobre perspektywy rozwoju turystyki weekendowej Dostępność środków unijnych na finansowanie rozwoju turystyki 2014 – 2020 Polityka klastrowa UE w nowej perspektywie finansowej Bliskość Warszawy i żyjących tam potencjalnych klientów Dobra dostępność komunikacyjna zewnętrzna i wewnętrzna Duże wydarzenia medialne Istnienie struktur i liderów koordynujących współpracę w turystyce na szczeblu lokalnym (LOT-y, LGD) Silna Regionalna Organizacja Turystyczna Przenikanie się walorów naturalnych i kulturowych Potencjał turystyczny akwenów wodnych województwa Pełne wykorzystanie inwestycji zrealizowanych w latach Wsparcie mocnych produktów turystycznych – lokomotyw rozwojowych Zasada koncentracji i kontynuacji działań Degradacja środowiska naturalnego i kulturowego Brak kontynuacji projektów finansowanych z UE po okresie trwałości Brak turystycznego wykorzystania zrealizowanych inwestycji Niski udział nakładów na badania i rozwój Brak poprawy dostępności komunikacyjnej Brak spójności województwa Słaba konkurencyjność regionu i jego oferty na turystycznej mapie Polski Niski poziom sprzedaży ofert turystycznych

8 Analiza SWOT Szanse Zagrożenia
Stały rozwój infrastruktury Rosnące zrozumienie konieczności współpracy w turystyce Zaangażowani liderzy Budowa relacji sieciowych, wypracowanie modelu współpracy Promocja międzynarodowa Sieciowanie usług – klastering Rozwój inteligentnych specjalizacji Niski poziom innowacyjności w turystyce Wysokie koszty pracy, spadający poziom wskaźnika rentowności firm w regionie Niski udział nakładów na badania i rozwój w PKB regionu Brak dostępu do szkoleń z zakresu procedur zakładania firmy i prowadzenia działalności Bierność przedsiębiorców Rosnące poczucie konieczności rywalizacji (nasilające się w warunkach kryzysu) Sezonowość ruchu wzmagająca poczucie braku stabilizacji Nie zrozumienie idei wsparcia instytucjonalnego dla rozwoju turystyki zrównoważonej Brak współpracy pomiędzy interesariuszami rynku turystycznego Brak zrozumienia idei/funkcji/celów klastra Niewielka wiedza o regionie

9 Mniejsze niż możliwe gospodarcze korzyści płynące z rozwoju turystyki, niewykorzystana tzw. wartość dodana Brak pełnego zdyskontowania korzyści społecznych, przestrzennych i środowiskowych Nie wykorzystane w pełni szanse promocyjne (potencjał promocyjny) Niski stopień komercjalizacji oferty turystycznej Niski poziom dostępności regionu i atrakcji Niewystarczająco wysoki stopień przygotowania zasobów ludzkich Niewystarczający stopień spójności i koncentracji działań marketingowych Niewystarczający poziom współpracy interesariuszy rynku turystycznego w regionie PROBLEM GŁÓWNY NIEWYKORZYSTANY/NIE ZDYSKONTOWANY W PEŁNI POTENCJAŁ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI/PROJEKTÓW TURYSTYCZNYCH W REGIONIE

10 Kluczowe założenia Strategii
ZAŁOŻENIE NR 1 Kontynuacja działań podjętych i zrealizowanych w latach Nie wywracamy wszystkiego „do góry nogami”! ZAŁOŻENIE NR 2 Koncentracja sił i środków na najważniejszych (wybranych obszarach i działaniach). Nie robimy wszystkiego! ZAŁOŻENIE NR 3 Aktualizacja działań realizowanych w latach wynika z następujących czynników: status quo (miejsca w którym obecnie jest województwo w rozwoju turystyki), projektów zatwierdzonych do realizacji w latach , zmieniającego się otoczenia zewnętrznego (trendy gospodarcze, przewidywane trendy ilościowe i jakościowe ważne dla turystyki), przede wszystkim zachowań klienta i jego potrzeb (trendy społeczne, konsumenckie), planowanych do realizacji projektów turystycznych i okołoturystycznych ZAŁOŻENIE NR 4 Turystyka - czynnikiem osiągania wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego regionu oraz głównym instrumentem podnoszenia jakości życia mieszkańców

11 Kluczowe założenia Strategii
ZAŁOŻENIE NR 5 Strategia jest „mapą drogową” dla współpracy pomiędzy interesariuszami rynku w regionie! ZAŁOŻENIE NR 6 Zdefiniowane działania uwzględniają specyfikę instrumentów finansowych UE w perspektywie (możliwość i konieczność łączenia sektorów, obszarów oraz dziedzin życia społecznego) ZAŁOŻENIE NR 7 Strategia zachowuje równowagę pomiędzy biznesową i społeczną stroną turystyki, uwzględnia zarówno instrumenty pozwalające na osiąganie korzyści gospodarczych, jak i rozwija funkcje pozaekonomiczne (edukacyjne, wartości patriotyczne etc.) ZAŁOŻENIE NR 8 Strategia wyzwala kreatywność partnerów, którzy mogą się włączyć w realizację zadań oraz znaleźć inspirację na projekty własne korespondujące z zapisami strategicznymi

12 Wizja 2020 - komponenty Województwo świętokrzyskie w latach 2014-2020:
Rozpoznawalne – wywołujące konkretne skojarzenia jako region turystyczny, asocjowane z konkretnymi atrakcjami, produktami oraz sposobami spędzania czasu Atrakcyjne i „czarujące” dla turystów zarówno z Polski, jak i zza granicy Atrakcyjne i „czarujące” dla turystów z Polski Pokazywane jako przykład regionu, który odniósł sukces wykorzystując gospodarcze i społeczne korzyści wynikające z rozwoju turystyki Inwestujące tylko w istniejące mocne, flagowe produkty/centra turystyczne/atrakcje tzw. lokomotywy rozwojowe (nie tworzymy już koncepcyjnie nowych – wzmacniamy i komercjalizujemy to co jest) Wspierające istniejące silne, ale też kreujące kolejne nowe produkty turystyczne Jest województwem pierwszego wyboru dla mieszkańców województw ościennych (first choice destination) Jest województwem, w którym branża turystyczna jest branżą pierwszego wyboru o wysokim prestiżu społecznym Jest dobrze skomunikowane wewnętrznie Posiada dobrą dostępności zewnętrzną Posiada doskonałą dostępność atrakcji (w tym obiektów zabytkowych)

13 Wizja 2020 – komponenty Województwo świętokrzyskie w latach 2014-2020:
Posiada produkty turystyczne o następujących cechach: wysoka jakość, generowanie efektów gospodarczych (ilość odwiedzających), przedłużanie sezonu turystycznego, sieciowe, ścisłe powiązanie z regionem (naturą, historią, tradycją, kulturą) Każdy mieszkaniec jest ambasadorem regionu Posiada profesjonalne kadry Posiada zintegrowaną promocję wizerunkową i produktową - wszyscy mówią jednym głosem Jest „dzikie”, naturalne Jest wysoko ucywilizowane, wysokotechnologiczne Swoją przewagę konkurencyjną buduje przede wszystkim na emocjach, jakość jest ważna jest nie najważniejsza (nie jest wyróżnikiem) Jest miejscem o bardzo dużej ilości turystów – turystyka masowa Jest elitarnym miejscem turystyki alternatywnej Jest gościnne i otwarte Jest miejscem realizacji nowych inwestycji w obszarze turystyki Promuje lokomotywy i atrakcje punktowe Promuje różnorodność (wielość możliwości)

14 MISJA I wariant Dążymy do zajęcia dominującej pozycji na turystycznej mapie Polski w obszarze pobytów krótko- i średnioterminowych, stopniowego wydłużania pobytów na terenie województwa oraz przyciągnięcia turystów spoza Polski wysoką jakością produktów turystycznych posiadających potencjał do wyróżnienia na rynkach zagranicznych.

15 Misja II wariant Dążymy do zajęcia dominującej pozycji na turystycznej mapie Polski i Europy. Stawiamy przede wszystkim na turystykę weekendową przygotowując kompleksową ofertę segmentową, umożliwiającą samodzielne zorganizowanie i komponowanie pobytu.

16 Misja III wariant Dążymy do zajęcia dominującej pozycji na turystycznej mapie Polski w zakresie pobytów długoterminowych. Stawiamy na pakiety sprzedawane przez tour operatorów krajowych, skomponowane z dostępnych na rynku produktów bazujących na lokalnych walorach i atrakcjach o największym potencjale rozwojowym.

17 Cel nadrzędny Strategii
PEŁNE WYKORZYSTANIE ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW TURYSTYCZNYCH I OKOŁOTURYSTYCZNYCH DLA/W CELU USIĄGNIĘCIA EFEKTÓW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

18 Obszary koncentracji działań
OBSZAR 1 – SKOMERCJALIZOWANA OFERTA TURYSTYCZNA REGIONU Ten obszar koncentracji działań odpowiada na następujący problem kluczowy: Niski stopień komercjalizacji oferty turystycznej, brak świętokrzyskich produktów turystycznych w ofertach tour operatorskich. Brak współpracy między dostawcami produktów i usług na poziomie lokalnym oraz organizatorami turystyki. Mała ilość sieciowych produktów turystycznych. Niski stopień wykorzystania potencjału. Brak komplementarnych ofert wykorzystujących potencjał. CEL: Doprowadzenie do komercjalizacji oferty turystycznej oraz powstania ofert sprzedażowych wykorzystujących istniejący potencjał, a także powstania lokalnych organizatorów turystyki sprzedających region. Zasady: Zasada koncentracji w opozycji do rozpraszania sił i środków Wsparcie dla „okrętów flagowych” Potencjał produktów do generowania efektów gospodarczych i społecznych

19 Obszary wsparcia produktowego
Główne: Turystyka dziedzictwa naturalnego i kulturowego m.in.: Geoturystyka Turystyka archeologiczna Turystyka miejska Turystyka dziedzictwa przemysłowego Turystyka etniczna (żydowska) Turystyka filmowa Turystyka kulinarna Turystyka pielgrzymkowa

20 Obszary wsparcia produktowego
Produkty Bałtowski Kompleks Turystyczny Szlak Zabytków Techniki Województwa Świętokrzyskiego (Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi) Sandomierz (Stare Miasto, bulwary wiślane) Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarni Zamek Krzyżtopór Szydłów Zespół Pałacowy w Kurozwękach Świętokrzyski Sztetl Chęciny - zabytkowe centrum wraz z zamkiem królewskim Żywe Fabryka Porcelany Ćmielów Osada Średniowieczna wraz z karczmą w Hucie Szklanej Sabat Czarownic Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi Festiwal muzyczny im. Krystyny Jamroz Szlaki kulinarne (szlak kulinarny Ponidzia i Powiśla) Szlak Jana III Sobieskiego Szlak Przygody

21 Obszary wsparcia produktowego
Produkty Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi Szlak Archeo-Geologiczny Muzeum Archeologiczne i Rezerwat "Krzemionki Geopark Kielce Centrum Geoedukacji Rezerwat Kadzielnia Rezerwat Wietrznia Rezerwat im. Jana Czarnockiego Amfiteatr na Kadzielni Jaskinie na Kadzielni Ogród Botaniczny Rezerwat Góry Pieprzowe

22 Obszary wsparcia produktowego
Główne: Turystyka zdrowotna i prozdrowotna Baseny Mineralne w Solcu Zdroju Busko Zdrój jako produkt obszarowy Solec Zdrój jako produkt obszarowy Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach

23 Obszary wsparcia produktowego
Główne: Turystyka aktywna i kwalifikowana Rowerowa Kajakowa Narciarstwo Piesza Produkty: Green Velo Spływy kajakowe Nidą i szlak kajakowy

24 Obszary wsparcia produktowego
Główne: Turystyka dzieci i młodzieży Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie wraz z Festiwalem Kultury Dziecięcej w Pacanowie Szlak literacki Świętokrzyski Park Narodowy (ze Świętym Krzyżem) Jaskinia Raj wraz z Pierwszym Centrum Neandertalczyka Sabat Krajno

25 Obszary wsparcia produktowego
Główne: Turystyka na obszarach wiejskich oraz ekoturystyka AGROTRAVEL Sandomierski Szlak Jabłkowy Sandomierski Szlak Winiarski Świętokrzyska Kuźnia Smaków

26 Obszary wsparcia produktowego
Uzupełniające: Turystyka biznesowa Targi Kielce Miasto Kielce Turystyka tranzytowa Turystyka hobbystyczna Szlak Zabytków Techniki Województwa Świętokrzyskiego Szlak Archeo-Geologiczny

27 Obszary wsparcia produktowego
Uzupełniające: Turystyka eventowa Ogólnopolski Zjazd Sołtysów w Wąchocku, Festiwal „Lato z Chopinem”, Piknik Archeologiczny Rydno Festiwal Wojtka Belona Festiwal Filmów Niezwykłych Festiwal Krzemienia Pasiastego Festiwal „Muzyka w Sandomierzu” Festiwal Kultury Harcerskiej Festiwal Wina w Sandomierzu

28 Obszary wsparcia produktowego
Potencjalne: Festiwal Filmów Kryminalnych w Sandomierzu Produkty turystyki militarnej (Muzeum Orła Białego, Starachowice) Świętokrzyski Szlak Żelaza ( Jarmark u Starzecha, Żelazne korzenie), Ogólnopolski Zlot Pojazdów Zabytkowych w Starachowicach,

29 Obszary koncentracji działań
OBSZAR 2 – WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ REGIONU I JEGO ATRAKCJI ORAZ NOWE, FLAGOWE ATRAKCJE W ISTNIEJĄCYCH CENTRACH TURYSTYCZNYCH Ten obszar koncentracji działań odpowiada na następujący problem kluczowy: Słaba dostępność komunikacyjna zewnętrzna regionu oraz niedostosowany do potrzeb turystów system komunikacji wewnętrznej między głównymi ośrodkami regionu oraz jego atrakcjami. Niewystarczające oznakowanie atrakcji turystycznych oraz ich dostępność (godziny otwarcia, brak informacji). Niewystarczająca infrastruktura turystyczna i paraturystyczna oraz okołoturystyczna umożliwiająca realizację celów turystycznych, a więc ograniczająca dostępność miejsc turystycznych. Niewystarczająca ilość flagowych zintegrowanych produktów turystycznych generujących duży ruch turystyczny tzw. turystycznych hitów (typu Bałtów). CEL: Osiągnięcie wysokiej poziomu dostępności regionu i wszystkich jego atrakcji turystycznych zarówno w sensie komunikacyjnym, jak i czasowym oraz w sensie możliwości wyboru zgodnie z oczekiwaniami, a także zasadami zrównoważonego rozwoju. Powstanie flagowych atrakcji turystycznych o dużej sile oddziaływania.

30 Obszary koncentracji działań
OBSZAR 3 – POTENCJAŁ KADROWY I ORGANIZACYJNY Ten obszar koncentracji działań odpowiada na następujący problem kluczowy: Niewystarczający poziom kompetencji kadr zarówno w obsłudze ruchu turystycznego, jak również kadr zarządzających rozwojem turystyki w regionie. Problem dotyczy zarówno samorządów, jak i organizacji pozarządowych i branży turystycznej. Jest ściśle powiązany z brakiem prestiżu turystyki jako branży atrakcyjnej zawodowego. Problem dotyczy także potencjału organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. CEL: Zwiększenie potencjału ludzkiego oraz organizacyjnego na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej w regionie. Podniesienie rangi turystyki jako branży pierwszego wyboru zawodowego.

31 Dziękujemy za uwagę! Zespół ekspertów zewnętrznych: wewnętrznych: Iwona Majewska, Małgorzata Wilk-Grzywna, Bartosz Wilczyński, Magdalena Osełka, Łukasz Wilczyński Anna Kowalska


Pobierz ppt "Warsztaty strategiczne Grudzień 2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google