Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODY PODEJMOWANIA DECYZJI WPROWADZENIE RODZAJE PROBLEMÓW PROJEKTOWYCH AUTOR: DR INŻ. MICHAŁ KRZEMIŃSKI NA PODSTAWIE WYKŁADU: DR INŻ. PAWŁA NOWAKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODY PODEJMOWANIA DECYZJI WPROWADZENIE RODZAJE PROBLEMÓW PROJEKTOWYCH AUTOR: DR INŻ. MICHAŁ KRZEMIŃSKI NA PODSTAWIE WYKŁADU: DR INŻ. PAWŁA NOWAKA."— Zapis prezentacji:

1 METODY PODEJMOWANIA DECYZJI WPROWADZENIE RODZAJE PROBLEMÓW PROJEKTOWYCH AUTOR: DR INŻ. MICHAŁ KRZEMIŃSKI NA PODSTAWIE WYKŁADU: DR INŻ. PAWŁA NOWAKA

2 TEMETYKA WYKŁADÓW  Wprowadzenie do zajęć,  Problemy projektowe,  Specyfika wykonywania robót budowlanych,  Modele decyzyjne zapasu materiałów budowlanych,  Modele wyznaczania długości frontu załadunkowo – wyładunkowego,

3 TEMETYKA WYKŁADÓW  Modele decyzyjne doboru tras transportu poziomego na placu budowy  Zagadnienie szeregowania zadań,  Zagadnienie oceny wielokryterialnej,  Zastosowanie symulacji, algorytmów genetycznych  Zagadnienie logiki rozmytej/sztuczne sieci neuronowe

4 TEMETYKA ĆWICZEŃ  Algorytmy szeregowania zadań,  Algorytm Kruskala,  Algorytmy genetyczne,  Baza remontowa – symulacja  Teoria kolejek MMc z ograniczoną kolejką  Teoria kolejek MMc ze stratami  Zapas buforowy  Zapasy symulacja  Zagadnienie oceny wielokryterialnej

5 ZALECANA LITERATURA  Jaworski K. M.: Metodologia projektowania realizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999,  www.scholar.google.pl  www.scopus.com  baztech  www.ipb.edu.pl

6 PROBLEMY PROJEKTOWE Podział problemów projektowych:  ze względu na udział działań o charakterze twórczym;  według trzech parametrów charakteryzujących problemy projektowe, tzn. według stopnia znajomości wejścia, wyjścia i tzw. operatora procesu projektowania;  według siedmiu tzw. składowych działania, do których zalicza się m. in. dostępność zasobów finansowych i rzeczowych, różnorodne warunki i czynniki wywierające wpływ na procesy projektowe, przyjęte kryteria oceny rozwiązań projektowych, itp.

7 PODZIAŁ PROBLEMÓW PROJEKTOWYCH ZE WZGLĘDU NA UDZIAŁ DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE TWÓRCZYM  Problemy projektowe, których rozwiązanie prowadzi do opracowania nowej koncepcji wykonania zadania, którym może być np. nowa pod względem jakościowym struktura lub metoda organizacyjna, oryginalna technologia wykonania określonego procesu budowlanego, itp.  Problemy projektowe, przy opracowaniu których stosuje się w znacznym stopniu elementy istniejących rozwiązań projektowych, z wykorzystaniem stosowanych już wzorów i doświadczeń.

8 PODZIAŁ PROBLEMÓW PROJEKTOWYCH ZE WZGLĘDU NA UDZIAŁ DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE TWÓRCZYM  W projektowaniu realizacji budowy charakter wielu opracowań zbliżony jest do pierwszego typu problemów projektowych. Jest to spowodowane znacznym zróżnicowaniem warunków realizacyjnych poszczególnych budów.  Pierwszy typ problemów projektowych występuje jednak w pełni jedynie przy zastosowaniu nowych technologii wykonywania robót budowlanych oraz nowych metod lub rozwiązań organizacyjnych.

9 PODZIAŁ PROBLEMÓW PROJEKTOWYCH ZE WZGLĘDU NA UDZIAŁ DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE TWÓRCZYM  Drugi typ problemów projektowych w ścisłym znaczeniu występuje w problematyce realizacji budowy niezbyt często.  Może on dotyczyć jedynie projektów realizacji budów prowadzonych w typowych i mało różniących się warunkach oraz przy zastosowaniu znanych i wypróbowanych technologii i metod organizacji budowy.  Oba wymienione rodzaje problemów projektowych w postaci czystej występują w praktyce sporadycznie. W większości przedsięwzięć projektowych o złożonym zakresie występują zarówno czynności twórcze, jak i odtwórcze. Wielkość udziału obu rodzajów czynności w poszczególnych zadaniach projektowych jest często dość zróżnicowana.

10 PODZIAŁ PROBLEMÓW PROJEKTOWYCH WEDŁUG STOPNIA ZNAJOMOŚCI WEJCIA, WYJŚCIA I OPERATORA PROCESU PROJEKTOWANIA Jest to bardzo interesujący z praktycznego punktu widzenia sposób klasyfikacji problemów projektowych. Charakterystyczne pojęcia dotyczące procesu projektowania to:  Wejście procesu, tzn. informacja o zidentyfikowanej potrzebie dotyczącej podjęcia prac projektowych. Określana ona jest jako zadanie projektowe sformułowane w postaci zbioru parametrów; wprowadza się dla tej wielkości oznaczenie I u.

11 PODZIAŁ PROBLEMÓW PROJEKTOWYCH WEDŁUG STOPNIA ZNAJOMOŚCI WEJCIA, WYJŚCIA I OPERATORA PROCESU PROJEKTOWANIA  Wyjście procesu, tzn. informacja o projekcie, która opracowana jest w formie dokumentacji projektowej; wprowadza się dla tej wielkości oznaczenie Q u.  Operator procesu, tzn. metoda, procedura lub algorytm postępowania, który umożliwia rozwiązanie zadania projektowego; wprowadza się dla tej wielkości oznaczenie X u.

12 PODZIAŁ PROBLEMÓW PROJEKTOWYCH WEDŁUG STOPNIA ZNAJOMOŚCI WEJCIA, WYJŚCIA I OPERATORA PROCESU PROJEKTOWANIA Każdy z wymienionych parametrów może dotyczyć jednej z trzech charakterystycznych sytuacji. Odpowiednio do tych sytuacji indeks u przy oznaczeniach I u, Q u, X u może przyjmować jedną wartość ze zbioru u = {j, r, p}, gdzie:  u = j, gdy jest znana i w sposób jednoznaczny określona jedna postać wejścia, wyjścia lub operatora procesu projektowania,  u = r, gdy jest znany wieloelementowy zbiór jednoznacznie określonych postaci wejścia, wyjścia lub operatora procesu projektowania,  u = p, gdy nie jest znana postać wejścia, wyjścia lub operatora procesu projektowania i do zadań projektanta należy jej określenie.

13 PODZIAŁ PROBLEMÓW PROJEKTOWYCH WEDŁUG SKŁADOWYCH DZIAŁAŃ W klasyfikacji problemów projektowych według tzw. składowych działania uwzględnia się siedem wielkości składowych, do których zalicza się:  Cel – jest składową, która związana jest z ustaleniem potrzeby podjęcia prac projektowych.  Narzędzie – określa jaki sprzęt, urządzenia itp., są niezbędne do wykonania wszystkich prac projektowych.  Metoda – to składowa dotycząca metod, algorytmów i wszelkich procedur projektowych, które są odpowiednie do uzyskania rozwiązania określonego zadania projektowego.  Zasoby – składowa określająca niezbędne ilości i rodzaje środków produkcji, a więc potrzebne nakłady finansowe oraz rzeczowe.

14 PODZIAŁ PROBLEMÓW PROJEKTOWYCH WEDŁUG SKŁADOWYCH DZIAŁAŃ  Otoczenie – identyfikuje różnorodne warunki i czynniki, które nie należą do tzw. Systemu projektującego (czyli systemu, którego poszczególne elementy związane są bezpośrednio z wykonaniem projektu, jak np. instytucja projektowa, zasoby środków produkcji itp.), lecz jednak wywierają wpływ na pracę takiego systemu.  Realizator – może oznaczać określoną jednostkę projektową, jak również skład osobowy zespołu projektowego.  Kryterium oceny – umożliwia wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania projektowego spośród zbioru wyznaczonych rozwiązań.

15 PODZIAŁ PROBLEMÓW PROJEKTOWYCH WEDŁUG SKŁADOWYCH DZIAŁAŃ  Każda z wymienionych składowych może być wielkością daną, i jednoznacznie określoną, lub poszukiwaną. Informacja, że dana składowa jest dana oznaczana jest funktorem „!”, a informacja, że składowa jest wielkością poszukiwaną oznaczana jest funktorem „?”  Za pomocą tych funktorów można w sposób jednoznaczny, a zarazem syntetyczny, opisać różne rodzaje problemów projektowych. Na przykład zapis: !(C, M, Z, O, K) → ?(N, R)  Pięć klas problemów projektowych


Pobierz ppt "METODY PODEJMOWANIA DECYZJI WPROWADZENIE RODZAJE PROBLEMÓW PROJEKTOWYCH AUTOR: DR INŻ. MICHAŁ KRZEMIŃSKI NA PODSTAWIE WYKŁADU: DR INŻ. PAWŁA NOWAKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google