Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy informatyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy informatyczne"— Zapis prezentacji:

1 Systemy informatyczne
mgr inż. Marek Malinowski Zespół Matematyki i Fizyki Wydz. BMiP PW Płock

2 Systemy informatyczne

3 Systemy informatyczne

4 Zasada wyboru wariantu uzyskania oprogramowania
Systemy informatyczne Zasada wyboru wariantu uzyskania oprogramowania

5 Dopasowywanie oprogramowania do wymagań użytkownika
Systemy informatyczne Dopasowywanie oprogramowania do wymagań użytkownika

6 Systemy informatyczne
Organizowanie i prowadzenie projektów Podstawowe pojęcia: Projekt – ograniczony w czasie ciąg działań w celu stworzenia unikalnego produktu lub dostarczenia usługi Metodyka – zbiór zasad dotyczących sposobów wykonywania jakiejś pracy lub trybu postępowania

7 Systemy informatyczne
Organizowanie i prowadzenie projektów Podstawowe metodyki: PMBoK – kompedium wiedzy o kompetencjach kierownika projektu oraz głównych procesach, które prowadzą projekt do sukcesu PRINCE 2 – metodyka obejmuje organizację i zarządzanie projektem, celem jest doprowadzenie do zakończenia projektu, przy dotrzymaniu planowanego czasu i budżetu CMMI – metodyka pozwalająca na zakwalifikowanie procesu tworzenia oprogramowania do jednego z pięciu poziomów – podstawowego, powtarzalnego, zdefiniowanego, zarządzanego i optimalizującego

8 Systemy informatyczne
Organizowanie i prowadzenie projektów Podstawy metodyki PMBoK: PMBoK – kompedium wiedzy o kompetencjach kierownika projektu oraz głównych procesach, które prowadzą projekt do sukcesu Podstawowe obszary metodyki: Zarządzanie integralnością 5. Zarządzanie jakością Zarządzanie zakresem 6. Zarządzanie personelem Zarządzanie czasem 7. Zarządzanie komunikacją Zarządzanie kosztem 8. Zarządzanie ryzykiem

9 Systemy informatyczne
Organizowanie i prowadzenie projektów Podstawy metodyki PRINCE 2 - podstawowe właściwości Skupienie na ocenach wg kryteriów biznesowych Procesowe podejście do sterowania zarządzaniem, zespołem i jakością Zdefiniowana struktura organizacyjna zespołu zarządzającego Planowanie działań zorientowane na produkty Dzielenie projektu na łatwo zarządzalne etapy Zarządzanie ryzykiem podczas całego cyklu projektu Ustalone procedury postępowania Precyzyjny system dokumentowania Elastyczność – zastosowanie do różnych rodzajów projektów

10 Systemy informatyczne
Organizowanie i prowadzenie projektów Podstawy metodyki CMMI Dla każdego obszaru działań w metodyce określono: - cele, zobowiązania, praktyki, działania, miary i analizy, sposoby weryfikacji Cechy poziomów metodyki CMMI: Powtarzalny Zdefiniowany Zarządzalny Optymalizujący zarządzanie wymaganiami, planowanie projektu informatycznego, śledzenie projektu, zarządzanie podwykonawstwem, zapewnienie jakości i zarządzanie konfiguracją

11 Systemy informatyczne
Organizowanie i prowadzenie projektów Podstawy metodyki CMMI Dla każdego obszaru działań w metodyce określono: - cele, zobowiązania, praktyki, działania, miary i analizy, sposoby weryfikacji Cechy poziomów metodyki CMMI: Powtarzalny Zdefiniowany Zarządzalny Optymalizujący Koncentracja na procesach, ich definicja/standaryzacja, program szkoleń, zintegrowane zarządzanie oprogramowaniem, inżynieria produktu, koordynacja międzyzespołowa oraz przeglądy partnerskie

12 Systemy informatyczne
Organizowanie i prowadzenie projektów Podstawy metodyki CMMI Dla każdego obszaru działań w metodyce określono: - cele, zobowiązania, praktyki, działania, miary i analizy, sposoby weryfikacji Cechy poziomów metodyki CMMI: Powtarzalny Zdefiniowany Zarządzalny Optymalizujący Zdefiniowanie, udokumentowanie i zbieranie miar (jakościowa kontrola projektu). Dwa kluczowe obszary działań: zarządzanie ilościowe procesem oraz zarządzanie jakością oprogramowania

13 Systemy informatyczne
Organizowanie i prowadzenie projektów Podstawy metodyki CMMI Dla każdego obszaru działań w metodyce określono: - cele, zobowiązania, praktyki, działania, miary i analizy, sposoby weryfikacji Cechy poziomów metodyki CMMI: Powtarzalny Zdefiniowany Zarządzalny Optymalizujący Aktywnie używa się danych ilościowych, dotyczących budowy oprogramowania i jego jakości danych. Trzy kluczowe obszar: przeciwdziałanie błędom, zarządzanie zmianą technologii i zarządzanie zmianą procesu

14 Systemy informatyczne
Organizowanie i prowadzenie projektów Podstawy metodyki CMMI - wersje Modele dla konkretnych przedsiębiorstw: Wersja dla firm tworzących oprogramowanie Wersje rozszerzone o składniki związane z doskonaleniem produktu i procesu oraz zarządzaniem kontaktami z podwykonawcami Wersja stanowiąca kompletną metodologię usprawnienia firmy i oceny jej dojrzałości wg kryteriów opisanych przez CMMI

15 Systemy informatyczne
Organizowanie i prowadzenie projektów

16 Wskazówki do wyboru metodyki
Systemy informatyczne Organizowanie i prowadzenie projektów Wskazówki do wyboru metodyki

17 Wykorzystanie metodyk
Systemy informatyczne Organizowanie i prowadzenie projektów Wykorzystanie metodyk

18 Określenie struktury systemu informatycznego
Systemy informatyczne Projektowanie systemu informatycznego Określenie struktury systemu informatycznego

19 Zakres projektu informatycznego
Systemy informatyczne Projektowanie systemu informatycznego Zakres projektu informatycznego

20 Systemy informatyczne
Projektowanie systemu informatycznego Etapy projektowania systemu informatycznego Analiza aktualnego systemu zarządzania oraz opracowanie założeń do projektowania ZSI Analiza zasobów instytucji pod kątem ich wykorzystania w ramach ZSI Opracowanie koncepcji ZSI Opracowanie projektu infrastruktury ZSI Opracowanie prognozy efektów wdrożenia ZSI

21 Systemy informatyczne
Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Analiza aktualnego systemu zarządzania oraz opracowanie założeń do projektowania ZSI Dostarczane produkty: Opracowanie zawierające założenia ZSI wspomagającego zarządzanie procesami. Opracowanie zawiera opis głównych funkcji realizowanych przez system oraz opis przetwarzanych przez system danych wraz z informacjami ilościowymi Realizowane cele: Uzyskanie obiektywnego, opartego na rzetelnej analizie opisu bieżącego stanu zarządzania procesami. Informacje dotyczące stanu obecnego umożliwiają określenie optymalnych metod przejścia do nowego systemu, w tym opracowanie harmonogramu rzeczowego i finansowego wdrożenia ZSI

22 Systemy informatyczne
Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Analiza zasobów instytucji pod kątem ich wykorzystania w ramach ZSI Dostarczane produkty: Opracowanie zawierające zestawienie i opis zasobów oraz sposoby i możliwości ich wykorzystania w ramach nowego ZSI Realizowane cele: Obniżenie kosztów wdrożenia nowego ZSI poprzez pełniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów

23 Systemy informatyczne
Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Opracowanie koncepcji ZSI Dostarczane produkty: Opracowanie zawierające opis proponowanych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych, informacyjnych, technologicznych, technicznych i kadrowych, zapewniających realizację wymagań zawartych w założeniach do projektowania ZSI Realizowane cele: (1) Przeprowadzenie nowego sposobu zarządzania procesem wspomaganego przez ZSI. (2) Optymalizacja procesów zarządzania procesem. (3) Dostarczenie danych do podjęcia decyzji dotyczących kolejności i zakresu inwestycji związanych z ZSI

24 Systemy informatyczne
Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Opracowanie projektu infrastruktury ZSI Dostarczane produkty: Opracowanie zawierające wyszczególnienie wymaganej infrastruktury sprzętowej z podziałem na komputery personalne, serwery, infrastrukturę telekomunikacyjną, bazy danych itp. Realizowane cele: Dostarczenie danych określających konieczność wymiany lub rozbudowy posiadanej infrastruktury, co warunkuje uruchomienie i wdrożenie ZSI

25 Systemy informatyczne
Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Opracowanie prognozy efektów wdrożenia ZSI Dostarczane produkty: Opracowanie zawierające szacunkowe informacje o skutkach i efektywności wdrożenia ZSI Realizowane cele: Dostarczenie danych pozwalających na zweryfikowanie zasadności ponoszonych nakładów związanych z ZSI oraz określenie warunków, jakie powinny być spełnione, by wdrożenie ZSI przyniosło pożądane efekty ekonomiczne

26 Systemy informatyczne
Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Analiza aktualnego systemu zarządzania oraz opracowanie założeń do projektowania ZSI – elementy analizy Opracowanie studium wykonalności oraz analiza struktury i funkcjonowania systemu kierowania procesem Ocena przygotowania systemu kierowania do zastosowania metod i środków informatyki (w tym sugerowane zmiany) Ocena przygotowania struktur organizacyjnych, funkcjonalnych i informacyjnych do skutecznej i efektywnej realizacji zadań systemu kierowania procesem

27 Systemy informatyczne
Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Analiza aktualnego systemu zarządzania oraz opracowanie założeń do projektowania ZSI – elementy założeń Ogólna charakterystyka i ocena rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych, informacyjnych i technicznych w systemie kierowania Model funkcjonowania systemu kierowania z wykorzystaniem SI Lista zadań kierowania, przewidzianych do realizacji przez SI Opis poszczególnych zadań (źródło, wynik, algorytm przekształcania) Oczekiwane efekty usprawnienia systemu kierowania Określenie dopuszczalnych: (1) nakładów na projektowanie, (2) typów sprzętu informatycznego, (3) czasu projektowania i wdrażania Wymagania dotyczące niezawodności i ochrony tajemnicy w SI Przyszłe kierunki rozbudowy SI Wykaz parametrów eksploatacyjnych SI i ich dopuszczalnych wartości

28 Systemy informatyczne
Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Opracowanie koncepcji ZSI – elementy projektu Podstawa merytoryczna i formalno-prawna Ocena możliwości realizacji wymagań użytkownika Ogólna charakterystyka projektu: podział na podsystemy itp., charakterystyki zbiorów głównych tworzonych w SI Struktura organizacyjno-funkcjonalna i informacyjna SI: lista głównych funkcji, diagramy przepływu danych, diagramy związków pomiędzy obiektami, słownik obiektów stanowiących dziedzinę działania systemu, rodzaj, zakres i sposób wymiany z innymi SI

29 Systemy informatyczne
Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Opracowanie koncepcji ZSI – elementy projektu Algorytmiczne opisy procedur informacyjno-wykonawczych Struktura techniczna SI, przewidywane rozmieszczenie i obciążenie Koncepcja przetwarzania danych (wykorzystywane oprogramowanie, zasady kontroli, poziomy przetwarzania) Wzory dokumentów źródłowych i wynikowych Proponowana technologia pracy zespołu realizującego projekt Kierunki rozbudowy SI wykraczające poza założenia projektowe Ocena oczekiwanej efektywności projektowanego SI Ustalenia dotyczące odbioru projektu technicznego SI

30 Systemy informatyczne
Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Opracowanie koncepcji ZSI – elementy projektu Dodatkowe przedsięwzięcia organizacyjne, techniczne i programowe ocena dostępnego sprzętu informatycznego ochrona tajemnicy, zgodna z ustaleniami normatywnymi poziom niezawodności SI Personel techniczno-eksploatacyjny, szkolenia Harmonogram przedsięwzięć w zakresie projektowania i wdrażania SI


Pobierz ppt "Systemy informatyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google