Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy informatyczne mgr inż. Marek Malinowski Zespół Matematyki i Fizyki Wydz. BMiP PW Płock.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy informatyczne mgr inż. Marek Malinowski Zespół Matematyki i Fizyki Wydz. BMiP PW Płock."— Zapis prezentacji:

1 Systemy informatyczne mgr inż. Marek Malinowski Zespół Matematyki i Fizyki Wydz. BMiP PW Płock

2 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne

3 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne

4 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Zasada wyboru wariantu uzyskania oprogramowania

5 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Dopasowywanie oprogramowania do wymagań użytkownika

6 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Organizowanie i prowadzenie projektów Podstawowe pojęcia: Projekt – ograniczony w czasie ciąg działań w celu stworzenia unikalnego produktu lub dostarczenia usługi Metodyka – zbiór zasad dotyczących sposobów wykonywania jakiejś pracy lub trybu postępowania

7 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Organizowanie i prowadzenie projektów Podstawowe metodyki:  PMBoK – kompedium wiedzy o kompetencjach kierownika projektu oraz głównych procesach, które prowadzą projekt do sukcesu  PRINCE 2 – metodyka obejmuje organizację i zarządzanie projektem, celem jest doprowadzenie do zakończenia projektu, przy dotrzymaniu planowanego czasu i budżetu  CMMI – metodyka pozwalająca na zakwalifikowanie procesu tworzenia oprogramowania do jednego z pięciu poziomów – podstawowego, powtarzalnego, zdefiniowanego, zarządzanego i optimalizującego

8 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Organizowanie i prowadzenie projektów Podstawy metodyki PMBoK:  PMBoK – kompedium wiedzy o kompetencjach kierownika projektu oraz głównych procesach, które prowadzą projekt do sukcesu Podstawowe obszary metodyki: 1.Zarządzanie integralnością5. Zarządzanie jakością 2.Zarządzanie zakresem6. Zarządzanie personelem 3.Zarządzanie czasem7. Zarządzanie komunikacją 4.Zarządzanie kosztem8. Zarządzanie ryzykiem

9 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Organizowanie i prowadzenie projektów Podstawy metodyki PRINCE 2 - podstawowe właściwości 1.Skupienie na ocenach wg kryteriów biznesowych 2.Procesowe podejście do sterowania zarządzaniem, zespołem i jakością 3.Zdefiniowana struktura organizacyjna zespołu zarządzającego 4.Planowanie działań zorientowane na produkty 5.Dzielenie projektu na łatwo zarządzalne etapy 6.Zarządzanie ryzykiem podczas całego cyklu projektu 7.Ustalone procedury postępowania 8.Precyzyjny system dokumentowania 9.Elastyczność – zastosowanie do różnych rodzajów projektów

10 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Organizowanie i prowadzenie projektów Podstawy metodyki CMMI Dla każdego obszaru działań w metodyce określono: - cele, zobowiązania, praktyki, działania, miary i analizy, sposoby weryfikacji Cechy poziomów metodyki CMMI:  Powtarzalny  Zdefiniowany  Zarządzalny  Optymalizujący zarządzanie wymaganiami, planowanie projektu informatycznego, śledzenie projektu, zarządzanie podwykonawstwem, zapewnienie jakości i zarządzanie konfiguracją

11 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Organizowanie i prowadzenie projektów Podstawy metodyki CMMI Dla każdego obszaru działań w metodyce określono: - cele, zobowiązania, praktyki, działania, miary i analizy, sposoby weryfikacji Cechy poziomów metodyki CMMI:  Powtarzalny  Zdefiniowany  Zarządzalny  Optymalizujący Koncentracja na procesach, ich definicja/standaryzacja, program szkoleń, zintegrowane zarządzanie oprogramowaniem, inżynieria produktu, koordynacja międzyzespołowa oraz przeglądy partnerskie

12 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Organizowanie i prowadzenie projektów Podstawy metodyki CMMI Dla każdego obszaru działań w metodyce określono: - cele, zobowiązania, praktyki, działania, miary i analizy, sposoby weryfikacji Cechy poziomów metodyki CMMI:  Powtarzalny  Zdefiniowany  Zarządzalny  Optymalizujący Zdefiniowanie, udokumentowanie i zbieranie miar (jakościowa kontrola projektu). Dwa kluczowe obszary działań: zarządzanie ilościowe procesem oraz zarządzanie jakością oprogramowania

13 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Organizowanie i prowadzenie projektów Podstawy metodyki CMMI Dla każdego obszaru działań w metodyce określono: - cele, zobowiązania, praktyki, działania, miary i analizy, sposoby weryfikacji Cechy poziomów metodyki CMMI:  Powtarzalny  Zdefiniowany  Zarządzalny  Optymalizujący Aktywnie używa się danych ilościowych, dotyczących budowy oprogramowania i jego jakości danych. Trzy kluczowe obszar: przeciwdziałanie błędom, zarządzanie zmianą technologii i zarządzanie zmianą procesu

14 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Organizowanie i prowadzenie projektów Podstawy metodyki CMMI - wersje Modele dla konkretnych przedsiębiorstw:  Wersja dla firm tworzących oprogramowanie  Wersje rozszerzone o składniki związane z doskonaleniem produktu i procesu oraz zarządzaniem kontaktami z podwykonawcami  Wersja stanowiąca kompletną metodologię usprawnienia firmy i oceny jej dojrzałości wg kryteriów opisanych przez CMMI

15 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Organizowanie i prowadzenie projektów

16 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Organizowanie i prowadzenie projektów Wskazówki do wyboru metodyki

17 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Organizowanie i prowadzenie projektów Wykorzystanie metodyk

18 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Projektowanie systemu informatycznego Określenie struktury systemu informatycznego

19 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Projektowanie systemu informatycznego Zakres projektu informatycznego

20 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Projektowanie systemu informatycznego Etapy projektowania systemu informatycznego 1.Analiza aktualnego systemu zarządzania oraz opracowanie założeń do projektowania ZSI 2.Analiza zasobów instytucji pod kątem ich wykorzystania w ramach ZSI 3.Opracowanie koncepcji ZSI 4.Opracowanie projektu infrastruktury ZSI 5.Opracowanie prognozy efektów wdrożenia ZSI

21 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Analiza aktualnego systemu zarządzania oraz opracowanie założeń do projektowania ZSI Dostarczane produkty: Opracowanie zawierające założenia ZSI wspomagającego zarządzanie procesami. Opracowanie zawiera opis głównych funkcji realizowanych przez system oraz opis przetwarzanych przez system danych wraz z informacjami ilościowymi Realizowane cele: Uzyskanie obiektywnego, opartego na rzetelnej analizie opisu bieżącego stanu zarządzania procesami. Informacje dotyczące stanu obecnego umożliwiają określenie optymalnych metod przejścia do nowego systemu, w tym opracowanie harmonogramu rzeczowego i finansowego wdrożenia ZSI

22 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Analiza zasobów instytucji pod kątem ich wykorzystania w ramach ZSI Dostarczane produkty: Opracowanie zawierające zestawienie i opis zasobów oraz sposoby i możliwości ich wykorzystania w ramach nowego ZSI Realizowane cele: Obniżenie kosztów wdrożenia nowego ZSI poprzez pełniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów

23 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Opracowanie koncepcji ZSI Dostarczane produkty: Opracowanie zawierające opis proponowanych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych, informacyjnych, technologicznych, technicznych i kadrowych, zapewniających realizację wymagań zawartych w założeniach do projektowania ZSI Realizowane cele: (1) Przeprowadzenie nowego sposobu zarządzania procesem wspomaganego przez ZSI. (2) Optymalizacja procesów zarządzania procesem. (3) Dostarczenie danych do podjęcia decyzji dotyczących kolejności i zakresu inwestycji związanych z ZSI

24 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Opracowanie projektu infrastruktury ZSI Dostarczane produkty: Opracowanie zawierające wyszczególnienie wymaganej infrastruktury sprzętowej z podziałem na komputery personalne, serwery, infrastrukturę telekomunikacyjną, bazy danych itp. Realizowane cele: Dostarczenie danych określających konieczność wymiany lub rozbudowy posiadanej infrastruktury, co warunkuje uruchomienie i wdrożenie ZSI

25 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Opracowanie prognozy efektów wdrożenia ZSI Dostarczane produkty: Opracowanie zawierające szacunkowe informacje o skutkach i efektywności wdrożenia ZSI Realizowane cele: Dostarczenie danych pozwalających na zweryfikowanie zasadności ponoszonych nakładów związanych z ZSI oraz określenie warunków, jakie powinny być spełnione, by wdrożenie ZSI przyniosło pożądane efekty ekonomiczne

26 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Analiza aktualnego systemu zarządzania oraz opracowanie założeń do projektowania ZSI – elementy analizy 1.Opracowanie studium wykonalności oraz analiza struktury i funkcjonowania systemu kierowania procesem 2.Ocena przygotowania systemu kierowania do zastosowania metod i środków informatyki (w tym sugerowane zmiany) 3.Ocena przygotowania struktur organizacyjnych, funkcjonalnych i informacyjnych do skutecznej i efektywnej realizacji zadań systemu kierowania procesem

27 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Analiza aktualnego systemu zarządzania oraz opracowanie założeń do projektowania ZSI – elementy założeń 1.Ogólna charakterystyka i ocena rozwiązań organizacyjno- funkcjonalnych, informacyjnych i technicznych w systemie kierowania 2.Model funkcjonowania systemu kierowania z wykorzystaniem SI 3.Lista zadań kierowania, przewidzianych do realizacji przez SI 4.Opis poszczególnych zadań (źródło, wynik, algorytm przekształcania) 5.Oczekiwane efekty usprawnienia systemu kierowania 6.Określenie dopuszczalnych: (1) nakładów na projektowanie, (2) typów sprzętu informatycznego, (3) czasu projektowania i wdrażania 7.Wymagania dotyczące niezawodności i ochrony tajemnicy w SI 8.Przyszłe kierunki rozbudowy SI 9.Wykaz parametrów eksploatacyjnych SI i ich dopuszczalnych wartości

28 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Opracowanie koncepcji ZSI – elementy projektu Podstawa merytoryczna i formalno-prawna Ocena możliwości realizacji wymagań użytkownika Ogólna charakterystyka projektu: (1)podział na podsystemy itp., (2)charakterystyki zbiorów głównych tworzonych w SI Struktura organizacyjno-funkcjonalna i informacyjna SI: (1)lista głównych funkcji, (2)diagramy przepływu danych, (3)diagramy związków pomiędzy obiektami, (4)słownik obiektów stanowiących dziedzinę działania systemu, (5)rodzaj, zakres i sposób wymiany z innymi SI

29 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Opracowanie koncepcji ZSI – elementy projektu Algorytmiczne opisy procedur informacyjno-wykonawczych Struktura techniczna SI, przewidywane rozmieszczenie i obciążenie Koncepcja przetwarzania danych (wykorzystywane oprogramowanie, zasady kontroli, poziomy przetwarzania) Wzory dokumentów źródłowych i wynikowych Proponowana technologia pracy zespołu realizującego projekt Kierunki rozbudowy SI wykraczające poza założenia projektowe Ocena oczekiwanej efektywności projektowanego SI Ustalenia dotyczące odbioru projektu technicznego SI

30 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Systemy informatyczne Projektowanie systemu informatycznego – etapy projektowania Opracowanie koncepcji ZSI – elementy projektu Dodatkowe przedsięwzięcia organizacyjne, techniczne i programowe (1)ocena dostępnego sprzętu informatycznego (2)ochrona tajemnicy, zgodna z ustaleniami normatywnymi (3)poziom niezawodności SI Personel techniczno-eksploatacyjny, szkolenia Harmonogram przedsięwzięć w zakresie projektowania i wdrażania SI


Pobierz ppt "Systemy informatyczne mgr inż. Marek Malinowski Zespół Matematyki i Fizyki Wydz. BMiP PW Płock."

Podobne prezentacje


Reklamy Google