Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemysłowe aspekty biotechnologii Zasady uczestnictwa w kursie Jolanta Bryjak – Zakład Chemii Bioorganicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemysłowe aspekty biotechnologii Zasady uczestnictwa w kursie Jolanta Bryjak – Zakład Chemii Bioorganicznej."— Zapis prezentacji:

1 Przemysłowe aspekty biotechnologii Zasady uczestnictwa w kursie Jolanta Bryjak – Zakład Chemii Bioorganicznej

2 Planowana organizacja wykładu Podstawowy zakres tematyczny kursu będzie realizowany przez dr hab. Jolantę Bryjak e-mail: jolanta.bryjak@pwr.wroc.pl, pok. 124, C-6jolanta.bryjak@pwr.wroc.pl proszę pamiętać, że nie jestem biurem informacji Planowane są elementy wykładu, prowadzone przez zaproszonych gości: Dr inż. Jan Czarnecki, Finepharm, Jelenia Góra - izolacja i oczyszczanie białek o znaczeniu farmaceutycznym – ////////// Prof. dr hab. inż. Ryszard Ostaszewski, PAN Warszawa – omówi problemy z jakimi zgłasza się przemysł farmaceutyczny do biotechnologów – 25.10.2010 Prof. dr hab. inż. Marek Bryjak, PWr – procesy membranowe w przemyśle biotechnologicznym – 15.11.20 10 Dr inż. Tomasz Koźlecki, PWr – metody chromatograficzne, standardy analityczne w laboratoriach przemysłowych – 15.1 1.20 10 Prof. dr hab. inż. Liliana Krzystek, PŁ – modelowanie procesów „in silico”, podstawy modelowania procesów mikrobiologicznych, utylizacja odpadów komunalnych – 22.11.2010 mgr. inż. Michał Łupiński, Cargill, Bielany Wrocławskie - zagadnienia związane z przemysłową enzymatyczną produkcją syropów glukozowych, maltozowych i fruktozowych oraz z produkcją etanolu (dodatek do paliw) – 29.11.2010 Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski, PAN Gliwice – mikroreaktory z elementami nanotechnologii jako przyszłość procesów biotechnologicznych - 06.12.2010

3 Obecność na wykładzie Zasadniczo obecność na wykładach nie będzie kontrolowana Jednak szczątkowa reprezentacja uczestników kursu na wykładach, szczególnie z udziałem zaproszonych wykładowców, może wymusić wyrywkowe kontrole obecności Konsekwencje: obniżona ocena końcowa o 0,5 do 1 punktu

4 Zasady rozliczenia kursu – składniki oceny Praca semestralna - max. 7.0 pkt Test końcowy – max. 3.0 pkt Ocena dostateczna = 60%

5 Zasady rozliczenia kursu – praca semestralna Wykład ma za zadanie dostarczyć zestaw podstawowych informacji, ułatwiających wykonanie pracy semestralnej Pracę semestralną przygotowuje się na podstawie samodzielnie wybranej publikacji o charakterze naukowym, która następnie ma być krytycznie przeanalizowana pod kątem realności wykorzystania tego układu w przemyśle Źródła publikacji do wyboru: tylko czasopisma dostępne ze stron bibliotecznych PWr (Springer, EBSCO, Elsevier, Wiley…) Temat może mieć bezpośredni związek z planowanym projektem badawczym/inżynierskim studentów Wskazówki umieszczone na dalszych slajdach mają charakter pomocniczy, a nie obligatoryjny. Opracowanie można przygotować jak klasyczną publikację Opracowanie powinno się składać z 5 części: Wstęp; Cel pracy; Krytyczna analiza zastosowania wyników z omawianej publikacji; Podsumowanie/Wnioski; Literatura

6 Typowy schemat R&D Substrat(Bio)katalizator Inżynieria roztworów Reakcja Stabilizacja (Bio)separacja Substraty naturalne Substraty syntetyczne Komórki immobilizowane Enzymy immobilizowane Enzymy natywne Procesy chemiczne Roztwory wodne Rozpuszczalniki organiczne Ciecze jonowe Reaktory okresowe. Reaktory przepływowe Stabilność operacyjna SEPARACJASEPARACJA PRZEMYSŁPRZEMYSŁ OCHRONA ŚRODOWISKA Analityka w tym biosensory Inżynieria genetyczna i spółka

7 Zasady rozliczenia kursu – pracy semestralna - Wstęp Zadaniem wstępu jest przedstawienie podstawowych danych, pozwalających potencjalnemu czytelnikowi zorientować się w ogólnej tematyce badawczej oraz w bardziej szczegółowym zarysowaniu konkretnego problemu 1. Wstęp powinien zawierać zbiór ogólnych informacji o tematyce badań. 2. Informacje o istniejących lub potencjalnych zastosowaniach omawianych badań w skali przemysłowej 3. Wstęp powinien przede wszystkim zawierać przedstawienie założeń i celu badań wybranej publikacji 4. Można umieścić też informacje, jak dany cel badawczy był realizowany w innych laboratoriach.

8 Zasady rozliczenia kursu – praca semestralna – Cel pracy Należy jasno sformułować cel własnej pracy, pamiętając o ogólnym schemacie: a.Substrat – np.: dostępność, cena, sposoby pozyskiwania, pożądany stopień czystości b.Reakcja – np.: typy reaktorów, proces ciągły lub okresowy; (bio)katalizator, wymagane oprzyrządowanie, monitorowanie przebiegu procesu c.Izolacja i oczyszczanie – np.: techniki oczyszczania, ew. odzysk biokatalizatora, utylizacja odpadów, produkcja bezodpadowa d.Konfekcjonowanie głównego produktu, określenie odbiorcy produktu W zależności od wyboru/zainteresowań autora opracowania, główny nacisk powinien być położony na 1 z wybranych punktów

9 Zasady rozliczenia kursu – praca semestralna - Omówienie Zadaniem tej części jest krytyczna analiza cudzych badań. Przede wszystkim należy poddać ocenie zasadność prowadzonych badań z punktu widzenia zastosowań przemysłowych. Uwaga! W przemyśle mamy tzw. duży tonaż (np.: produkcja syropów glukozowych) i mały tonaż (np.: produkcja cytostatyków czy antybiotyków). Ważna tutaj jest nie tyle skala, co ogólny koszt, jaki jest konsument gotów ponieść, aby skorzystać z zalet produktu. W ogólnym koszcie jest: dostępność substratu, korzystnie ze źródeł odnawialnych; liczba jednostek operacyjnych w procesie, korzystna jest redukcja etapów; utylizacja odpadów, korzystnie produkcja bezodpadowa; roboczogodziny, korzystnie automatyzacja; kontrola jakości, wymagana walidacja metod analitycznych; koszty inwestycyjne wymagane przy wprowadzeniu nowych technologii; ryzyko finansowe dla procesów nieakceptowanych w pełni przez społeczeństwo; itd., itp. Jeżeli (bio)katalizator natywny lub immobilizowany jest komercyjnie dostępny, to jego koszt zwykle nie przekracza 5% kosztu finalnego!!! Ale może być uzasadnione wprowadzenie nowego enzymu/mikroorganizmu i tu jest „poletko” dla mikrobiologów/inżynierów genetycznych/biologów molekularnych… Należy porównać osiągnięcia przedstawione w omawianej publikacji z wynikami z innych publikacji lub otrzymywanymi w przemyśle.

10 Zasady rozliczenia kursu – pracy semestralna – Podsumowanie/Wnioski Zadaniem tej części jest podsumowująca i krótka analiza wad i zalet omawianej publikacji. Można się pokusić o propozycję własnego rozwiązania problemu.

11 Zasady rozliczenia kursu – praca semestralna – Literatura Należy przyjąć 1 z ogólnie przyjętych sposobów zapisu literatury cytowanej, np.: 1. F. van Rantwijk, R.A. Sheldon: Chem. Rev. 107, 2757 (2007) albo 2. Minnussi, R.C., Pastore, G.M. and Duran, N. (2002) Trends Food Sci. Technol. 13, 205-216 albo 3. Lowry O.H., Rosebrough N.J., Farr A.L., Randall R.J., Protein measurement with the Folin phenol reagent, J.Biol.Chem. 1951, 93, 265-275 (zalecane) 4. A. Nomim: www.industrialtechnology.com 4. Ułożenie alfabetyczne musi być skojarzone z odpowiednim wprowadzeniem cytowań w tekście (punkt 3 poniżej) Liczba cytowań ze stron internetowych nie powinna przekraczać 50% Odnośniki literaturowe muszą być zaznaczone w tekście, np.: 1. Enzym jest produkowany przez liczne gatunki grzybów [1], rośliny wyższe [2] i bakterie [2, 3]. albo 2. …możliwości potencjalnych zastosowań biokatalizatora przedstawiono w licznych opracowaniach o charakterze przeglądowym [1,4-9]. albo 3. …celem zwiększenia ekstrakcji mleczka sojowego z nasion soi (Kim i Pyun, 1995; Lima i Sastry, 1999). albo …. Castro i inni (2004) badali degradację witaminy C…

12 Zasady rozliczenia kursu – praca semestralna Liczba autorów opracowania: maksymalnie 4 osoby; „single” mile widziani Nie organizuję kwartetów, tercetów i duetów i nie udzielam informacji o osobach nie mających dopełnienia Nie ma limitu stron – zarówno minimum jak i maksimum; liczy się wkład intelektualny Tępię plagiaty – kopiowanie fragmentów publikacji, kopiowanie informacji ze stron internetowych, przepisanie nawet 1 zdania od koleżanek/kolegów jest jednoznaczne z otrzymaniem {0} punktów, koniecznością przygotowania nowego opracowania, a efekt końcowy średnią z otrzymanych ocen (np.: 0 pkt+5 pkt=2,5 pkt i stanowi 70% oceny końcowej).

13 Zasady rozliczenia kursu – praca semestralna – Termin oddania Nieprzekraczalny, ostateczny termin to 6 grudzień 2010. Proszę uwzględnić nagminne kłopoty z drukarką i ze skasowaniem pliku!!! Każdy dzień zwłoki to -5% oceny. Do pracy wieloautorskiej musi być dołączona kartka z oświadczeniem o procentowym udziale poszczególnych osób w przygotowaniu opracowania, poświadczone podpisami wszystkich autorów. Pracę (z imionami, nazwiskami i numerami albumu autorów), razem z kopią omawianej publikacji, należy dostarczyć do laboratorium 124, budynek C-6. Jeżeli w laboratorium nikogo nie ma, pracę można wsunąć do laboratorium pod drzwiami. To działa od lat i nic nie ginie.


Pobierz ppt "Przemysłowe aspekty biotechnologii Zasady uczestnictwa w kursie Jolanta Bryjak – Zakład Chemii Bioorganicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google