Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ostatnich latach ukazuje się szereg publikacji poświęconych cieczom jonowym, ich syntezie, właściwościom i co za tym idzie również zastosowaniu. Należy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ostatnich latach ukazuje się szereg publikacji poświęconych cieczom jonowym, ich syntezie, właściwościom i co za tym idzie również zastosowaniu. Należy."— Zapis prezentacji:

1 W ostatnich latach ukazuje się szereg publikacji poświęconych cieczom jonowym, ich syntezie, właściwościom i co za tym idzie również zastosowaniu. Należy jednak zaznaczyć, że większość spośród tych prac dotyczy soli 1-alkilo-3- metylo- imidazoliowych, wszczególności: tetra- fluoroboranów, heksafluorofosforanów oraz tetrachloroaluminianów Systemy jonowe składające się z cieczy jonowych w temperaturze otoczenia mogą służyć jako rozpuszczalniki, a niekiedy również jako katalizatory w wielu procesach chemicznych. Największą zaletą cieczy jonowych jest to, że w przeciwieństwie do konwencjonalnych rozpuszczalników stosowanych w przemysłowych syntezach organicznych- nie wykazują dającego się zmierzyć ciśnienia pary, w związku z tym są mało lotne i dlatego mogą przyczyniać się do rozwoju zielonej chemii i czystych technologii chemicznych. W tej pracy rozpatrujemy wykresy mieszalności [bmim +][BF4-] z różnym butanolami; 1-butanol,(n-butanol) 2-butanol, (sec-butanol) 2-metylo-1-propanol,( izobutanol) 2-metylo-2-propanol (tert-butanol) i analogicznie z alkoholami deuterowanymi. Pomiary krytycznej temperatury mieszalności są bardzo wrażliwe na obecność nawet śladowych ilości zanieczyszczeń. Czystość odczynników ma więc zasadnicze znaczenie przy badaniu równowag ciecz-ciecz. Często nieznaczny dodatek trzeciego składnika powoduje duże zmiany w wykresach fazowych. Szczególnie duży wpływ na zmianę temperatury krytycznej ma obecność wody w roztworze. Stąd oczyszczanie składników mieszaniny jest niezwykle ważne. Alkohole były wstępnie suszone za pomocą MgSO 4, Destylowane dwukrotnie a następnie suszone sitami molekularnymi(5A). W moich badaniach dotyczących efektów izotopowych w diagramach fazowych, krzywe współistnienia były wyznaczane metodą wizualną przez bezpośrednią obserwacje temperatury, w której następowało zmętnienie roztworu Dla wszystkich badanych układów wyznaczone diagramy fazowe charakteryzują się górną krytyczną temperatury mieszalności.Kształt diagramu ulega zmianie w zależności od zastosowania sposobu wyrażania stężenia Podstawienie H/D w grupie hydroksylowej dowolnego izomerycznego butanolu powoduje polepszenie wzajemnej mieszalności w układzie. Wielkości efektu izotopowego waha się w granicach od –4,29K do – 7,31K Zgodnie z teorią Rabinowicza podstawienie izotopowe H / D w grupie hydroksylowej alkoholu powoduje zwiększenie obszaru ograniczonej mieszalności. Znane są jednak przypadki opisane w literaturze gdzie zastąpienie wodoru deuterem w grupie hydroksylowej alkoholi prowadzi do obniżenia T c układu. Sytuację taką zaobserwowano dla układów, z alkoholami o długim łańcuchu alkilowym ( tabela 6). Niewiele danych literaturowych można jednak znaleźć dla układów zawierających ciecze jonowe a szczególnie wpływ podstawnika izotopowego H/D na mieszalności tych cieczy z deuterowanymi rozpuszczalnikami organicznymi. Wyniki opublikowane przez Najdanovic- Visak i in (19) są pierwszymi opisującym wpływu podstawienia H/D w etanolu na jego mieszalność z [Bmim][PF 6 ]. Efekt izotopowy obserwowany przez autorów nie jest zgodny z powszechnie obowiązującą teorią Rabinowicza. Deuterowany alkohol choć nieznacznie to jednak poprawia mieszalność układu. Deuterowanie izometrycznych butanoli w grupie hydroksylowej we wszystkich badanych przeze mnie przypadkach również poprawiło mieszalność układu. Wielkości efektu izotopowego USCT zależy od rozgałęzienia łańcucha alkilowego. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, iż teoria Rabinowicza obowiązująca w obecnym kształcie a opisująca efekt izotopowy rozpuszczalności nie daje możliwości wyjaśniania obserwowanego kierunku efektu izotopowego. SYSTEM Δ T C = T C (D)-T C (H) n-but (H)/ n-but (D)-4,55 i-but (H)/ i-but (D)-4,29 s-but (H)/ s-but (D)-5,18 t-but (H)/ t-but (D)-7,31 1 V. Najdanovic-Visak, J.M.S.S.Esperanca, L.P. Rebelo, M.N.da Ponte, H.J.R.Guedes, K.R.Seddon, H.C de Sousa, J. Szydlowski. Pressure, isotope and water co-solvent effects in liquid-liquid equilibria of (ionic –liquid +alcohol) systems. J. Phys. Chem. B 2003, 107, 12797-12807 Zaobserwowano spadek wartości górną krytyczną temperatury mieszalności dla alkoholi rozgałęzionych..


Pobierz ppt "W ostatnich latach ukazuje się szereg publikacji poświęconych cieczom jonowym, ich syntezie, właściwościom i co za tym idzie również zastosowaniu. Należy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google