Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia chemiczna - wykład literatura podstawowa: 1Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesów produkcyjnych, K.Schmidt-Szałowski, J.Sentek,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia chemiczna - wykład literatura podstawowa: 1Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesów produkcyjnych, K.Schmidt-Szałowski, J.Sentek,"— Zapis prezentacji:

1 Technologia chemiczna - wykład literatura podstawowa: 1Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesów produkcyjnych, K.Schmidt-Szałowski, J.Sentek, Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2001. 2Podstawy technologii chemicznej. Procesy w przemyśle nieorganicznym, K.Schmidt-Szałowski, J.Sentek, Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2004. literatura uzupełniająca: 1Technologia chemiczna nieorganiczna, J.Kępiński, PWN, Warszawa 1984. 2Aparatura chemiczna i procesowa, J.Warych, Oficyna Wyd. PW, Warszawa 1998. 3Chemia cementu, W.Kurdowski, PWN, Warszawa 1991. 4Nauka o procesach ceramicznych, R.Pampuch, K.Haberko, M.Kordek, PWN, Warszawa 1992.

2 Proces technologiczny -zorganizowany zbiór czynności zwanych operacjami jednostkowymi albo procesami jednostkowymi, w wyniku których surowiec zostaje przetworzony w pożądany produkt Układ/ciąg technologiczny -zespół podstawowych aparatów i urządzeń produkcyjnych służących do przeprowadzenia procesu technologicznego, współdziałających ze sobą wg określonego planu Instalacja produkcyjna kompletna aparatura złożona z urządzeń produkcyjnych i pomocniczych -przyrządy do transportowania (przenośniki, pompy) -zbiorniki -aparatura kontrolno-pomiarowa -aparatura sterująca

3 Aparaty i urządzenia używane w instalacjach przemysłu chemicznego Reaktory – aparaty, w których prowadzi się reakcje chemiczne Aparaty, w których prowadzi się procesy fizyczne: rozdrabnianie, mieszanie, filtracja, sprężanie gazów, rozpuszczanie, odparowywanie, krystalizcja, absorpcja i desorpcja, destylacja, wymiana ciepła, itp Urządzenia do transportu materiałów: przenośniki, pompy, dmuchawy, rurociągi, itp. Urządzenia, pomieszczenia i place magazynowe do przechowywania surowców, produktów, półproduktów oraz odpadów: magazyny, składowiska otwarte, zamknięte zbiorniki cieczy i gazów, itp.

4 Trzy poziomy organizacji procesów produkcyjnych w przemyśle chemicznym 1.Organizacja procesu w pojedynczym aparacie: czy w trybie ciągłym czy okresowym, strumienie materiałów – współprąd, przeciwprąd lub inne 2.Organizacja układu technologicznego złożonego z wielu aparatów (reaktorów), np. układ szeregowy, równoległy, jedno- lub wielostopniowy (kaskada), a także układ o obiegu powrotnym 3.Organizacja całego przedsiębiorstwa : wymaga zgrania poszczególnych instalacji zapewnienie racjonalnej gospodarki surowcami i energią ochrona środowiska (minimalizacja odpadów)

5 Reakcja A B prowadzona w: a)reaktorach R 1.....R 3 połaczonych równolegle, b)reaktorach R 1.....R 3 połaczonych szeregowo (kaskada) c)obiegu powrotnym; R – reaktorS - separator

6 Proste reguły, które stosuje się przy opacowywaniu nowych procesów technologicznych oraz przy ocenie trafności przyjętego rozwiązania: Zasada najlepszego wykorzystania surowców Zasada najlepszego wykorzystania energii Zasada najlepszego wykorzystania aparatury Zasada umiaru technologicznego Celem technologa nie jest uzyskanie ekstremalnych wyników przy rozwiązywaniu zadań jednostkowych, lecz znalezienie optymalnego rozwiązania całego złożonego problemu technologicznego.

7 Reakcja A B prowadzona w reaktorze działającym w trybie: a) okresowym b) ciągłym

8 a)proces zachodzący w układzie współprądowym – spalanie siarki w strumieniu powietrza S + O 2 = SO 2 P-powietrze S-stopiona siarka G-gazy piecowe b)proces zachodzący w układzie przeciwprądowym – absobcja w absorberze z wypełnieniem G – strumień gazu L – strumień cieczy S – składnik absorbowany

9 Reaktor przepływowy: W E [A], G E [A] strumień substratu A wprowadzony do reaktora wyrażony w mol/s lub kg/s W[A], G[A] strumien substratu A w dowolnym miejscu wewnątrz reaktora W Y [A], G Y [A] strumień nieprzereagowanego substratu A odprowadzany z reaktora x (A B) stopień przemiany x (A B)k końcowy stopień przemiany

10 Zależność równowagowego stopnia przemiany x * od temperatury w przypadku reakcji odwracalnych egzotermicznych i endotermicznych

11 Równowaga w układzie CaCO 3 +CaO+CO 2 a) zależność równowagowego ciśnienia cząstkowego CO 2 od temperatury b) zależność równowagowego stopnia przemiany od temperatury

12 Reaktor przepływowy o zupełnym wymieszaniu reagentów x o - początkowy stopień przemiany x - aktualny stopień przemiany x k - końcowy stopień przemiany

13 Zależność szybkości reakcji r od stopnia przemiany x w stałej temperaturze reakcja nieodwracalna rzędu 1reakcja nieodwracalna rzędu >1

14 Zależność szybkości reakcji r od stopnia przemiany x w stałej temperaturze reakcja odwracalna rzędu 1 x* równowagowy stopień przemiany

15 a) Zależność Arrheniusa: stałej szybkości reakcji k od temperatury T k m maksymalna wartość k, która (teoretycznie) mogłaby wystąpić w skrajnie wysokiej temperaturze a) Zależność Arrheniusa w postaci ln k – 1/T przy różnych wartościach energii aktywacji E 1 i E 2

16 Energia aktywacji E i E w reakcji odwracalnej A B

17 Rozkład energii E cząsteczek w temperaturze T 1 i T 2 N – liczba cząsteczek


Pobierz ppt "Technologia chemiczna - wykład literatura podstawowa: 1Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesów produkcyjnych, K.Schmidt-Szałowski, J.Sentek,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google