Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2013/ 2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2013/ 2014"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2013/ 2014

2 ZDROWIE „ Zdrowie to nie dar niebios dany raz na zawsze - nad zdrowiem trzeba pracować i praca ta ma również charakter pedagogiczny” Maciej Demel

3 SZ P Z Szkoła promująca zdrowie jest inwestycją nie tylko w zdrowie, ale także w edukację młodego pokolenia. Tylko zdrowy uczeń jest w stanie rozwijać się wszechstronnie i osiągać wysokie wyniki. Jest to szkoła, w której panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy, gdzie zdrowie jest podstawowym celem działania. Mając na uwadze powyższe fakty nasza szkoła prowadzi zajęcia z edukacji zdrowotnej we wszystkich klasach I – VI a na zakończenie każdego roku szkolnego dokonuje ewaluacji zajęć. .

4 Klasy I - III Celem zajęć było; - podejmowanie starań, aby poprawić swoje samopoczucie , - kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, -szerzenie wiedzy na temat tolerancji ( wobec osób niepełnosprawnych, o innym kolorze skóry, wyznaniu….) - dbanie o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Kryterium sukcesu- założone; 95% uczniów postrzega ustalonych reguł i pełni określoną rolę w grupie – obserwacja prowadzących zajęcia 80% uczniów ma przyswojone wiadomości o zdrowiu- ankieta

5 Analiza obserwowanych zajęć
Zgodnie z podanymi kryteriami, przyjęto, że po zrealizowaniu tematyki z edukacji zdrowotnej nasi uczniowie w 95% będą umieli pracować według ustalonych i wspólnie wypracowanych norm ,reguł i zasad zachowania. Zajęcia miały na celu rozbudzenie i kształcenie u dzieci umiejętności współdziałania w grupie, w klasie, w szkole .Obserwacja (przez prowadzących zajęcia) zachowań uczniów , ich pracy na zajęciach , w grupie rówieśniczej pozwala stwierdzić, że 97,0% uczniów przestrzega ustalonych reguł i pełni określoną rolę w grupie. Założone kryterium zostało osiągnięte

6 EWALUACJA – KL. I RAZEM WZROST TEMATY I A I B
KRYT. SUKC. OSIĄG. 1.Chcemyuczyć się i bawić razem- ustalamy normy, reguły i zasady. 97% 98% 95% 2.Umiem rozpoznawać i nazywać uczucia. 93% 90% 94% 3.Zmieniłem się od urodzenia. 87% 85% 4.Mogę być silny i zdrowy-czyli ,co pomaga mi w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. 96% 5.Czuję się bezpiecznie w domu i w szkole. RAZEM 89% WZROST 6% 4% 5%

7 EWALUACJA- KL.II TEMATY II A II B II C RAZEM WZROST
KRYT. SUKC. OSIĄG 1.Mam przyjaciół, nie jestem sam 90% 91% 85% 87% 2.W różnych sytuacjach przeżywam różne uczucia. 75% 86% 60% 82% 3.Skąd się wziąłem? 78% 4.Dbam o swoje zdrowie ! 80% 5.Jak zachować bezpieczeństwo w relacjach z nieznajomymi? 84% RAZEM 88% 73% WZROST 11% 15% 12%

8 EWALUACJA- KL.III (ja) RAZEM WZROST TEMATY IIIA IIIB KRYT. SUKC.
OSIĄG. 1.Przyjażń warunkiem dobrej atmosfery w klasie. 91% 93% 90% 92% 2.Okazuję własne uczucia i rozpoznaję je w innych. 78% 76% 65% 77% 3.Nikt nie jest samotną wyspą- istnieję jako dziewczyna i chłopak. 94% 4.Gdyby moje ciało mogło mówić… 82% 84% 80% 83% 5.W jaki sposób zachowujemy bezpieczeństwo? 88% 86% 85% 87% RAZEM 85 % WZROST 5% 4%- 3%

9 ANALIZA ANKIET KL. I-III
Pyt. I A IB IIA IIB II C IIIA IIIB 1. 100% 90% 95% 70% 85% 2. 96% 91% 94% 3. 84% 75% 86% 98% 4. 92% 78% 5. 88% 80% 97% 79% 82% % 87,2% 91,8% 87% Kryterium sukcesu (80%) we wszystkich klasach osiągnięto.

10 EWALUACJA ZAJĘĆ kl.I-III
We wszystkich klasach zrealizowano zaplanowane zajęcia warsztatowe. Założone kryterium sukcesu zostało osiągnięte, a nawet przekroczono (w klasie I a i I b wynik bardzo wysoki -100%) Dowodem na to są wyniki ewaluacji poszczególnych zajęć jak również wyniki ankiet (końcowych). WNIOSKI: 1. Pracować nad przestrzeganiem wypracowanych i ustalonych norm, reguł i zasad zachowania- zwiększyć dyscyplinę szczególnie w klasach pierwszych ( uściślić pytanie 1 w ankiecie ) 2.Więcej pracować z dziećmi nad tematyką dotyczącą tolerancji wobec „inności”-niepełnosprawność, kolor skóry, wyznanie religijne. 3.W klasie trzeciej więcej uwagi poświęcić na zajęcia dotyczące mocnych stron dzieci i radzeniem sobie ze stresem 4. Wypracować sposoby , metody na umiejętność rozwiązywania konfliktów (zapobieganie zachowaniom agresywnym)

11 Klasy IV-VI „W zdrowym ciele zdrowy duch ”
Cele ogólne zajęć: - poznawanie zasad funkcjonowania własnego organizmu - poznanie zasad zdrowego stylu życia - kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji i rozwiązywania problemów; - dostarczanie wiedzy o prawach dzieci - kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej - poznawanie zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia…… -szerzenie wiedzy na temat tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, innego koloru skóry, odmiennych postaw, wyznań…..

12 KLASY IV 1.CHCĘ BYĆ DOBRY – KONTAKT Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM
-ROZUMIEJĄ , ŻE POMAGANIE INNYM „ OPŁACA SIĘ” -WIEDZĄ , ŻE OBOWIĄZUJCE W SZKOLE ZASADY, NORMY I REGUŁY W SZKOLE UMOŻLIWIAJĄ ORGANIZACJĘ ZYCIA SZKOLNEGO, -POTRAFIĄ SŁUCHAĆ” INNYCH, -NIEUSTANNIE POSZUKUJĄ SPOSOBÓW DOBREGO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z INNYMI

13 2.CHCĘ KOCHAĆ I BYĆ KOCHANYM-EMPATIA
-UCZNIOWIE MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE PODSTAWOWĄ POTRZEBĄ KAŻDEGO CZŁOWIEKA JEST POCZUCIE „BYCIA KOCHANYM” -ZNAJĄ I ROZUMIEJĄ POJĘCIE „Empatia”- potrafią je wyjaśnić

14 3. JAK STAWAĆ SIĘ PRACOWITYM CZŁOWIEKIEM?.
- DZIECI WIEDZĄ, ŻE WAŻNĄ CECHĄ JEST PRACOWITOŚĆ, - POTRAFIĄ PLANOWAĆ ZAJĘCIA I UMIEJĘTNIE GOSPODAROWAĆ CZASEM, - ZAUWAŻAJĄ KORZYŚCI WYNIKJĄCE Z BYCIA PRACOWITYM, -SZUKAJĄ SPOSOBÓW NA LEPSZE WYKORZYSTANIE CZASU WOLNEGO, PLANOWANIE DNIA

15 4. ABY SKUTECZNIE DĄŻYĆ DO CELU… PLANOWANIE
- WIEDZĄ , ŻE NALEŻY SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ POMIMO NAPOTYKANIA WIELU PRZESZKÓD --POTRAFIĄ DOKONAĆ KOREKTY DO PLANÓW , TAK ABY W CIĄGU DNIA ZACHOWANA BYŁA RÓWNOWAGA MIĘDZY ZABAWĄ, ODPOCZYNKIEM A PRACĄ, -POTRAFIĄ PRZEWIDYWAĆ KONSEKWENCJE SWOICH DECYZJI I DZIAŁAŃ, -UCZNIOWIE ZROZUMIELI, ŻE OSIĄGNIĘCIE ZAMIERZONEGO CELU WYMAGA WYSIŁKU I MĄDREGO PLANOWANIA,

16 5. STRES I LĘK MOGĘ POKONAĆ.
--UCZNIOWIE MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE STRES I LĘK JEST NIEODŁĄCZNYM „TOWARZYSZEM” ŻYCIA CZŁOWIEKA, ALE NALEŻY UCZYĆ SIĘ SPOSOBÓW RADZENIA SOBIE Z NIM, -PRACOWALI WSPÓLNIE W GRUPACH A NASTĘPNIE PREZENTOWALI WYPRACOWANE SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STEREM ( DZIELILI SIĘ „SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI”), -WIEDZĄ , ŻE W SYTUACJACH TRUDNYCH NIE NALEŻY ULEGAĆ PRESJI OTOCZENIA

17 KLASY V 1. DOBRZE GOSPODARUJĘ CZASEM.
-ZDAJĄ SOBIE SPRAWĘ, ŻE UPORZĄDKOWNY PLAN DZIAŁAŃ PRZYNOSI POZYTYWNE KORZYŚCI, - UCZNIOWIE MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE ROZSĄDNE GOSPODAROWANIE CZASEM WPROWADZA W ZYCIE ŁAD I PORZĄDEK W ŻYCIU CZŁOWIEKA, - POTRAFIĄ SKORYGOWAĆ SWÓJ PLAN ZAJĘĆ, 2. ŻYCZLIWOŚĆ OKAZYWANA INNYM OWOCUJE W ŻYCIU. -STARAJĄ SIĘ BYĆ DOBRYM ,UCZYNNYM, ŻYCZLIWYM, -ROZPOZNAJĄ UCZUCIA ORAZ EMOCJE, UCZĄ SIĘ ROZPOZNAWAĆ JE U INNYCH, -WIEDZĄ CO TO JEST EMAPTIA, - MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE ŻYCZLIWOŚĆ OKAZYWANA INNYM „OWOCUJE”

18 3. NORMY I REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W ŻYCIU.
UCZNIOWIE TWORZYLI SWÓJ ZESTAW REGUŁ ,ZASAD, ZGODNY Z NORMAMI OBOWIAZUJĄCYMI W KLASIE, W SZKOLE I POZA NIĄ , STARAJĄ SIĘ GO PRZESTRZEGAĆ, WIEDZĄ , ŻE TRZEBA MYŚLEĆ POZYTYWNIE, BO TO POMAGA OSIĄGNĄĆ CEL, UCZĄ SIĘ PONOSIĆ KONSEKWENCJE SWOICH CZYNÓW, WIEDZA , ZE NIE S BEZKARNI 4. WIEM KIM JESTEM… UCZNIOWIE POTRAFIĄ ROZPOZNAĆ SWOJE SŁABE I MOCNE STRONY, WIEDZĄ, ŻE PRACA NAD WŁASNYM CHARAKTEREM PRZYNOSI KORZYŚCI I OWOCUJE W PRZYSZŁOŚCI

19 5. JESTEM MIŁY I LUBIANY WŚRÓD SWOICH RÓWIEŚNIKÓW
UCZNIOWIE WIEDZĄ, ŻE TRZEBA I WARTO OKAZYWAĆ INNYM LUDZIOM ŻYCZLIWOŚĆ, POTRAFILI PODAĆ LICZNE PRZYKŁADY, UCZNIOWIE ZROZUMIELI JAK WAŻNA JEST W ŻYCIU EMPATIA, PRACOWALI NAD SWOIM ZACHOWANIEM I RELACJAMI Z INNYMI, WIEDZĄ DOSKONALE , ŻE WAŻNA JEST WSPÓŁPRACA W GRUPIE, ŻE NALEŻY BYĆ MIŁYM, UCZYNNYM

20 KL. VI 1.NIKT NIE JEST SAMOTNĄ WYSPĄ
-UCZNIOWIE MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE CZŁOWIEK JEST CZĘŚCIA WSPÓLNOTY I POWINNIEN WCHODZIĆ W INTERAKCJE Z INNYMI JEJ CZŁONKAMI, - ROZUMIEJĄ ,ŻE „PRZYJAŹŃ” JEST BARDZO POTRZEBNA W ŻYCIU KAŻDEGO Z NICH, -CZUJĄ POTRZEBĘ BYCIA PRZYJACIELEM I CHCĄ TEŻ MIEĆ PRZYJACIELA -PRÓBUJĄ „SŁUCHAĆ” TYCH, KTÓRZY SĄ W POTRZEBIE, -STARAJĄ SIĘ OKAZYWAĆ UCZUCIA INNYM

21 2.SZTUKA PODEJMOWANIA DCYZJI
-UCZNIOWIE WIEDZĄ, ŻE KAŻDA PODJĘTA PRZEZ NICH DECYZJA POCIĄGA ZA SOBĄ KONSEKWENCJE, -WIEDZĄ , ŻE KAŻDY PROBLEM NALEŻY ROZWIĄZAĆ I SZUKALI RÓŻNYCH SPOSOBÓW ROZWIĄZYWANIA ICH, -ODWAŻNIE PODEJMOWALI PRÓBY PRZYZNANIA SIĘ DO BŁĘDÓW...

22 3. WIEM KIM JESTEM I DOKĄD PODĄŻAM
Uczniowie dokonali autoprezentacji przedstawiających ich mocne strony, Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony, Mają plany na życie- potrafią określać cele bliskie i dalekie, Dostrzegają, że realizując własne cele należy brać pod uwagę dobro innych ludzi

23 4. GDY MI JEST TRUDNO TO… UCZNIOWIE DZIELILI SIĘ ZE SOBĄ SPOSOBAMI NA ZWALCZANIE SMUTKU, SMUTNEGO NASTROJU, ANALIZOWALI RÓŻNE SPOSOBY RADZNIA SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI, LĘKIEM I STRESEM, UCZYLI SIĘ RADZENIA Z PRESJĄ GRUPY, WIEDZĄ GDZIE SZUKAĆ POMOCY W SYTUACJACH TRUDNYCH, ZROZUMIELI, ŻE STRES MOŻE BYĆ SIŁĄ POZYTYWNĄ I NEGATYWNĄ- DWA OBLICZA STRESU DOKONYWALI SAMOKONTROLI SWOICH DZIAŁAŃ

24 5.JESTEM CZŁOWIEKIEM PRZEDSIĘBIORCZYM…
UCZEŃ MA ŚWIADOMOŚĆ, ŻE PRACOWITOŚĆ JEST CECHĄ OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA, UCZEŃ ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM, UCZŃ POZYSKIWAŁ INFORMACJE Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ , UCZEŃ UMIE PRZEWIDZIEĆ KONSEKWENCJE SWOICH ZACHOWAŃ I DZIAŁAŃ

25 WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY
1.SZERZYĆ WIEDZĘ NA TEMAT TOLERANCJI WOBEC ODMIENNYCH POSTAW I ZACHOWAŃ LUDZKICH (podejmowanie wszelkich inicjatyw, mających na celu przeciwdziałanie przejawom antysemityzmu, rasizmu …) 2. KŁAŚĆ NACISK NA KONIECZNOŚĆ BUDOWANIA PRZEZ UCZNIÓW DOBRYCH RELACJI INTERPERSONALNYCH. 3. WSPIERAĆ DZIECI W RADZENIU SOBIE Z PRESJĄ GRUPY, ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW, ZAPANOWANIU NAD STRESEM I LĘKIEM. 4. UŚWIADOMIĆ KONSEKWENCJE PODEJMOWANYCH PRZEZ NICH DZIAŁAŃ, DECYZJI I PREZENTOWANYCH ZACHOWAŃ. 5. DOKONYWAĆ KOREKTY PODEJMOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW DZIAŁAŃ.

26 DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA UWAGĘ
Halina Jóźwiak 


Pobierz ppt "EWALUACJA PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2013/ 2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google