Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza dla obszaru i podobszarów rewitalizacji w Dzielnicy Praga Północ 12 listopada 2013 r. Warsztat tematyczny w ramach przygotowywania Zintegrowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza dla obszaru i podobszarów rewitalizacji w Dzielnicy Praga Północ 12 listopada 2013 r. Warsztat tematyczny w ramach przygotowywania Zintegrowanego."— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza dla obszaru i podobszarów rewitalizacji w Dzielnicy Praga Północ
12 listopada 2013 r. Warsztat tematyczny w ramach przygotowywania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata

2 Obszar i podobszary kryzysowe

3 Cel prowadzonych działań
Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego wynikającego z: niepełnosprawności, ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wieloproblemowych, bezrobotnych o niskim statusie zawodowym i niskim poziomie wykształcenia, rodzin wielodzietnych, długotrwale i ciężko chorych, uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających.

4 Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców Mieszkańcy dzielnicy, w tym:
64 592 Mieszkańcy Starej Pragi 6 543 Mieszkańcy Nowej Pragi 6 494 Mieszkańcy Szmulowizny 2 888

5 Podstawowe dysfunkcje społeczne
Stara Praga Nowa Praga Szmulowizna Ubóstwo 348 332 180 Bezrobocie 164 186 78 Niepełnosprawność 198 189 90

6 Inne dysfunkcje społeczne
Stara Praga Nowa Praga Szmulowizna Wielodzietność 19 24 6 Bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 112 96 44 Alkoholizm 30 56 17 Bezdomność 14 2

7 Długotrwałe bezrobocie i przestępczość
Kryterium Dzielnica Stara Praga Nowa Praga Długotrwałe bezrobocie 796 203 195 Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa 2 601 104 64

8 Podstawowe deficyty Szkolnictwo i mieszkalnictwo
Szanse rozwoju dla dzieci i młodzież Kondycja i zdrowie mieszkańców

9 Szkoły w podobszarach kryzysowych
Stara Praga – Szkoła Podstawowa nr 73 (ul. Białostocka 10/8) Nowa Praga – brak szkoły Szmulowizna – Zespół Szkół nr 112 (Gimnazjum nr 32 oraz Szkoła Podstawowa nr 334 z oddziałami integracyjnymi)

10 Szkoły – Stara Praga Spośród 115 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na Pradze Północ 61 uczy się w SP 73. Największa grupa – uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym (30). Wyniki sprawdzianu klas szóstych – średnio w Dzielnicy (23,19) przy średniej warszawskiej – 27,22. SP nr 73 – wyniki najsłabsze w dzielnicy (2012 – 20,23; 2013 – 21,03).

11 Szkoły – Szmulowizna Wyniki egzaminu Gimnazjum nr 32 Dzielnica
Warszawa Język polski 50,7% 57,3% 71,6% Historia i WOS 51,1% 56,2% 66,4% Przyroda 47,9% 55,9% 67,1% Matematyka 32,5% 42,2% 59,3%

12 Istotne zagrożenia dla nastolatków
Wyniki badania „Nastolatki zagrożone wykluczeniem społecznym – ich marzenia, postawy i zachowania oraz środowisko, w którym dorastają” – 2008 r. najniższe wyniki egzaminów gimnazjalnych, brak atrakcyjnych miejsc spędzania czasu, rosnąca liczba interwencji domowych i największy wskaźnik rodzin niepełnych, wzrastająca liczba nieletnich z orzeczeniem nadzoru kuratorskiego, wzrastająca liczba nieletnich z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego, najwyższy współczynnik odbierania praw rodzicielskich w Warszawie.

13 Placówki wsparcia dla dzieci
Stara Praga – 5, w tym dwie podwórkowe, przewidziane dla 92 dzieci Nowa Praga – 2, w tym 1 podwórkowa, przewidziane dla 35 dzieci Szmulowizna - brak

14 Obiekty sportowe Stara Praga - SP nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 dysponuje jedynie niewielką salą o ograniczonych możliwościach prowadzenia zajęć sportowych Nowa Praga – brak obiektów sportowych Szmulowizna - boisko sportowe przy ul. Kawęczyńskiej

15 Efektywność energetyczna i wyposażenie w instalacje – Stara Praga
Budynki mieszkalne stanowiące w 100% własność m. st. Warszawy – 28 Budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem m. st. Warszawy – 11 Budynki wybudowane do 1945 r. – 26 Wyposażone w instalacje: elektryczną – 26 wody zimnej – 26 kanalizację miejską – 26 c.o. – 5 c.c.w. – 5 gazowa – 24 dźwigi osobowe – 0.

16 Efektywność energetyczna i wyposażenie w instalacje – Nowa Praga
Budynki mieszkalne stanowiące 100% własność m. st. Warszawy – 48 Budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem m. st. Warszawy Budynki wybudowane do 1945 r. – 48 Wyposażone w instalacje: elektryczną – 48 wody zimnej – 48 kanalizację miejską – 48 c.o. – 1 c.c.w. – 1 gazowa – 37 dźwigi osobowe – 0.

17 Efektywność energetyczna i wyposażenie w instalacje – Szmulowizna
Budynki ogółem – 85 Budynki w 100% będące własnością m.st. Warszawy - 47 Budynki wybudowane do 1945 r. – 44 Wyposażone w instalacje : elektryczną – 44 wody zimnej – 44 kanalizację miejską – 44 c.o. – 4 c.c.w. – 3 gazowa – 13 dźwigi osobowe – 0.

18 Aktywność gospodarcza
Poziom aktywności gospodarczej w Dzielnicy ( ) – Udział w liczbie podmiotów w Warszawie – 3,05% Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 100 mieszkańców w Dzielnicy– 16,92 w Warszawie – 22,19

19 Zidentyfikowane problemy

20 Sytuacja społeczna ubóstwo dysfunkcje społeczne słabe wyniki szkolne
niski poziom wykształcenia zawodowego mieszkańców pomoc społeczna na zasadach interwencji

21 Gospodarka znikome wykorzystanie potencjału turystycznego
brak warunków zachęcających do inwestowania konieczność podtrzymania tradycji rzemiosła usług i handlu

22 Kultura niewielka liczba instytucji kultury
brak satysfakcjonującej infrastruktury kulturalnej brak imprez o charakterze ogólnomiejskim słaba promocja dzielnicy jej historii, tradycji i dziedzictwa zła sytuacja zabytków architektury zapotrzebowanie na małą architekturę i design miejski

23 Sport brak lub ograniczenia bazy sportowej w szkołach
mała oferta zajęć sportowych za mało klas o profilu sportowym za mało ogólnodostępnych boisk „Orlik”

24 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Diagnoza dla obszaru i podobszarów rewitalizacji w Dzielnicy Praga Północ 12 listopada 2013 r. Warsztat tematyczny w ramach przygotowywania Zintegrowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google