Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza dla obszaru i podobszarów rewitalizacji w Dzielnicy Praga Północ 12 listopada 2013 r. Warsztat tematyczny w ramach przygotowywania Zintegrowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza dla obszaru i podobszarów rewitalizacji w Dzielnicy Praga Północ 12 listopada 2013 r. Warsztat tematyczny w ramach przygotowywania Zintegrowanego."— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza dla obszaru i podobszarów rewitalizacji w Dzielnicy Praga Północ 12 listopada 2013 r. Warsztat tematyczny w ramach przygotowywania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020

2 2 Obszar i podobszary kryzysowe

3 Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego wynikającego z:  niepełnosprawności,  ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wieloproblemowych,  bezrobotnych o niskim statusie zawodowym i niskim poziomie wykształcenia,  rodzin wielodzietnych,  długotrwale i ciężko chorych,  uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających. 3 Cel prowadzonych działań

4 4 Liczba mieszkańców Mieszkańcy dzielnicy, w tym:64 592 Mieszkańcy Starej Pragi6 543 Mieszkańcy Nowej Pragi6 494 Mieszkańcy Szmulowizny2 888

5 5 Podstawowe dysfunkcje społeczne Stara PragaNowa PragaSzmulowizna Ubóstwo348332180 Bezrobocie16418678 Niepełnospraw ność 19818990

6 6 Inne dysfunkcje społeczne Stara PragaNowa PragaSzmulowizna Wielodzietność19246 Bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 1129644 Alkoholizm305617 Bezdomność1462

7 KryteriumDzielnicaStara PragaNowa Praga Długotrwałe bezrobocie 796203195 Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa 2 60110464 7 Długotrwałe bezrobocie i przestępczość

8  Szkolnictwo i mieszkalnictwo  Szanse rozwoju dla dzieci i młodzież  Kondycja i zdrowie mieszkańców 8 Podstawowe deficyty

9  Stara Praga – Szkoła Podstawowa nr 73 (ul. Białostocka 10/8)  Nowa Praga – brak szkoły  Szmulowizna – Zespół Szkół nr 112 (Gimnazjum nr 32 oraz Szkoła Podstawowa nr 334 z oddziałami integracyjnymi) 9 Szkoły w podobszarach kryzysowych

10  Spośród 115 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na Pradze Północ 61 uczy się w SP 73.  Największa grupa – uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym (30).  Wyniki sprawdzianu klas szóstych – średnio w Dzielnicy (23,19) przy średniej warszawskiej – 27,22.  SP nr 73 – wyniki najsłabsze w dzielnicy (2012 – 20,23; 2013 – 21,03). 10 Szkoły – Stara Praga

11 Wyniki egzaminu Gimnazjum nr 32DzielnicaWarszawa Język polski50,7%57,3%71,6% Historia i WOS51,1%56,2%66,4% Przyroda47,9%55,9%67,1% Matematyka32,5%42,2%59,3% 11 Szkoły – Szmulowizna

12 Wyniki badania „Nastolatki zagrożone wykluczeniem społecznym – ich marzenia, postawy i zachowania oraz środowisko, w którym dorastają” – 2008 r.  najniższe wyniki egzaminów gimnazjalnych,  brak atrakcyjnych miejsc spędzania czasu,  rosnąca liczba interwencji domowych i największy wskaźnik rodzin niepełnych,  wzrastająca liczba nieletnich z orzeczeniem nadzoru kuratorskiego,  wzrastająca liczba nieletnich z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego,  najwyższy współczynnik odbierania praw rodzicielskich w Warszawie. 12 Istotne zagrożenia dla nastolatków

13  Stara Praga – 5, w tym dwie podwórkowe, przewidziane dla 92 dzieci  Nowa Praga – 2, w tym 1 podwórkowa, przewidziane dla 35 dzieci  Szmulowizna - brak 13 Placówki wsparcia dla dzieci

14  Stara Praga - SP nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 dysponuje jedynie niewielką salą o ograniczonych możliwościach prowadzenia zajęć sportowych  Nowa Praga – brak obiektów sportowych  Szmulowizna - boisko sportowe przy ul. Kawęczyńskiej 14 Obiekty sportowe

15  Budynki mieszkalne stanowiące w 100% własność m. st. Warszawy – 28  Budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem m. st. Warszawy – 11  Budynki wybudowane do 1945 r. – 26  Wyposażone w instalacje:  elektryczną – 26  wody zimnej – 26  kanalizację miejską – 26  c.o. – 5  c.c.w. – 5  gazowa – 24  dźwigi osobowe – 0. 15 Efektywność energetyczna i wyposażenie w instalacje – Stara Praga

16  Budynki mieszkalne stanowiące 100% własność m. st. Warszawy – 48  Budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem m. st. Warszawy - 29  Budynki wybudowane do 1945 r. – 48  Wyposażone w instalacje:  elektryczną – 48  wody zimnej – 48  kanalizację miejską – 48  c.o. – 1  c.c.w. – 1  gazowa – 37  dźwigi osobowe – 0. 16 Efektywność energetyczna i wyposażenie w instalacje – Nowa Praga

17  Budynki ogółem – 85  Budynki w 100% będące własnością m.st. Warszawy - 47  Budynki wybudowane do 1945 r. – 44  Wyposażone w instalacje :  elektryczną – 44  wody zimnej – 44  kanalizację miejską – 44  c.o. – 4  c.c.w. – 3  gazowa – 13  dźwigi osobowe – 0. 17 Efektywność energetyczna i wyposażenie w instalacje – Szmulowizna

18 Poziom aktywności gospodarczej w Dzielnicy (31.03.2013) – 10 930 Udział w liczbie podmiotów w Warszawie – 3,05% Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 100 mieszkańców w Dzielnicy– 16,92 Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 100 mieszkańców w Warszawie – 22,19 18 Aktywność gospodarcza

19 Zidentyfikowane problemy 19

20  ubóstwo  dysfunkcje społeczne  słabe wyniki szkolne  niski poziom wykształcenia zawodowego mieszkańców  pomoc społeczna na zasadach interwencji 20 Sytuacja społeczna

21  znikome wykorzystanie potencjału turystycznego  brak warunków zachęcających do inwestowania  konieczność podtrzymania tradycji rzemiosła usług i handlu 21 Gospodarka

22  niewielka liczba instytucji kultury  brak satysfakcjonującej infrastruktury kulturalnej  brak imprez o charakterze ogólnomiejskim  słaba promocja dzielnicy jej historii, tradycji i dziedzictwa  zła sytuacja zabytków architektury  zapotrzebowanie na małą architekturę i design miejski 22 Kultura

23  brak lub ograniczenia bazy sportowej w szkołach  mała oferta zajęć sportowych  za mało klas o profilu sportowym  za mało ogólnodostępnych boisk „Orlik” 23 Sport

24 24 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Diagnoza dla obszaru i podobszarów rewitalizacji w Dzielnicy Praga Północ 12 listopada 2013 r. Warsztat tematyczny w ramach przygotowywania Zintegrowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google