Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

2 Rodzaje dopuszczeń do eksploatacji pojazdów kolejowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  Tryb krajowy – świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu (jakich dotyczy sytuacji?)  Tryb tzw. wspólnotowy – pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdów zgodnych TSI i niezgodnych z TSI, dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdów zgodnych z TSI i niezgodnych z TSI, zezwolenia dla pojazdów zgodnych z dopuszczonym typem. Role i odpowiedzialności w tzw. trybie krajowym:  Producent  Jednostka upoważniona  Prezes UTK. Role i odpowiedzialności w tzw. trybie wspólnotowym:  Producent – zapewnienie, że wszystkie wymagania określone w stosownych aktach prawnych Unii Europejskiej (włączając w to odpowiednie przepisy krajowe mające zastosowanie do pojazdu – zostają spełnione przez pojazd w kraju dopuszczenia) i wystawienie deklaracji weryfikacji WE/deklaracji weryfikacji pojazdu niezgodnego z TSI  Jednostka notyfikowana i podmiot wyznaczony – dokonanie weryfikacji z wymaganiami określonymi w TSI, przepisami i specyfikacjami krajowymi, wytworzenie dokumentacji oceny przebiegu zgodności, wystawienie certyfikatu weryfikacji WE/certyfikatu weryfikacji pojazdu niezgodnego z TSI  Prezes UTK - dokonanie sprawdzenia dokumentacji składanej przez wnioskodawcę o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu i potwierdzenie prawidłowości procedury weryfikacyjnej. Sprawdzenie to powinno się sprowadzać do weryfikacji kompletności, adekwatności oraz spójności dokumentacji przekazanej razem z wnioskiem oraz wydanie decyzji w zakresie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu  Przewoźnik i zarządca infrastruktury (po dopuszczeniu pojazdu kolejowego do eksploatacji) – zapewnienie zgodności pomiędzy pojazdem a siecią kolejową, stosowanie odpowiednich procedur SMS oraz dokonywanie oceny znaczenia zmiany z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu kolei. Plan prezentacji

3 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Rodzaje dopuszczeń do eksploatacji pojazdów kolejowych krajowe procedury interoperacyjność systemu kolei umowy międzynarodowe

4 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Rodzaje dopuszczeń do eksploatacji pojazdów kolejowych – krajowe procedury sieci kolejowe, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych, oraz miejskich lub podmiejskich przewoźników kolejowych prowadzących działalność wyłącznie w obrębie tych sieci kolejowych metro linie kolejowe o szerokości toru mniejszej niż 1435 mm bocznice kolejowe

5 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Rodzaje dopuszczeń do eksploatacji pojazdów kolejowych – tryb tzw. wspólnotowy pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu zgodnego z TSI dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu zgodnego z TSI pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu niezgodnego z TSI dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu niezgodnego z TSI Zezwolenie dla pojazdu zgodnego z dopuszczonym typem

6 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Odpowiedzialność wnioskodawcy w tzw. trybie krajowym  Złożenie wniosku do wybranej jednostki o przeprowadzenie badań technicznych i wydanie certyfikatu zgodności typu  Złożenie kompletnego wniosku o wydanie świadectwa, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji  Zawarcie porozumienia w sprawie przeprowadzenia prób eksploatacyjnych  Producent - wystawienie deklaracji zgodności z typem dla kolejnych egzemplarzy zgodnych z typem, dla którego Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu, po przeprowadzeniu procedury potwierdzenia zgodności z typem  Podmiot zamawiający, wykonawca modernizacji, importer, inwestor, zarządca, dysponent, użytkownik bocznicy, przewoźnik – wniosek do jednostki o przeprowadzenie badań technicznych niezbędnych do stwierdzenia zgodności z typem, a po uzyskaniu certyfikatu zgodności z typem – wystawienie deklaracji zgodności z typem.

7 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  Przeprowadzenie badań technicznych pojazdu kolejowego  Wydanie opinii technicznej obejmującej zgodność z wymaganiami określonymi we właściwych dla danego typu specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, a po przeprowadzeniu prób eksploatacyjnych – wydanie opinii technicznej obejmującej całość procesu dopuszczania do eksploatacji, w tym raporty z badań  Wydanie certyfikatu zgodności typu i dokumentacji przebiegu oceny zgodności typu  Opracowanie programu prób eksploatacyjnych oraz wykonanie wszelkich czynności określonych w rozporządzeniu dotyczącym świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, w tym dokonywanie sprawdzeń – zapowiedzianych (minimum 2!!) i niezapowiedzianych; po każdym sprawdzeniu – protokół z przeprowadzonych testów i badań  Przeprowadzenie procedury oceny zgodności z typem i wydanie certyfikatu zgodności z typem (jednostka określa zakres badań technicznych niezbędnych do stwierdzenia zgodności z typem) Odpowiedzialność jednostki w trybie tzw. krajowym

8 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Odpowiedzialność Prezesa UTK w trybie tzw. krajowym Możliwość ograniczenia zakresu badań technicznych Sprawdzenie wniosku o wydanie świadectwa pod względem kompletności, spójności i adekwatności Prezes UTK może żądać przeprowadzenia dodatkowych badań w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Cofnięcie świadectwa Wydanie zgody na prowadzenie działalności przez jednostkę

9 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Wnioskodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie wymagania określone w stosownych aktach prawnych Unii Europejskiej (włączając w to odpowiednie przepisy krajowe mające zastosowanie do pojazdów) zostają spełnione przez pojazd w państwie dopuszczenia. Najważniejsze wymagania (jednak nie wszystkie):  wymagania zasadnicze dla systemu kolei ustanowione w Załączniku III do dyrektywy 2008/57/WE  wymagania zasadnicze określone w innych dyrektywach  wymagania szczegółowe zawarte w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności  wymagania szczegółowe zawarte w NTR (tj. w przypadku gdy TSI nie reguluje danej kwestii) W przypadku gdy brak jest stosownego dokumentu odniesienia (TSI, NTR), producent może wybrać samodzielnie rozwiązanie, które pozwoli na spełnienie wymagań zasadniczych. Odpowiedzialność producenta – pojazd zgodny z TSI

10 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Wystawiający deklarację weryfikacji WE pojazdu kolejowego potwierdza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że dany podsystem odnoszący się do pojazdu jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei. Odpowiedzialność producenta – pojazd zgodny z TSI

11 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Producent jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie wymagania zasadnicze dotyczące pojazdu zawarte m.in. w rozporządzeniu w sprawie interoperacyjności oraz tzw. Liście Prezesa UTK, zostają spełnione. Producent wystawia deklarację weryfikacji pojazdu niezgodnego z TSI. Odpowiedzialność producenta – pojazd niezgodny z TSI

12 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  Rolą Prezesa UTK jest dokonanie sprawdzenia dokumentacji składanej przez wnioskodawcę o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu i potwierdzenie prawidłowości procedury weryfikacyjnej. Sprawdzenie to powinno się sprowadzać do sprawdzenia kompletności, adekwatności oraz spójności dokumentacji przekazanej wraz z wnioskiem.  Jeżeli krajowa władza bezpieczeństwa stwierdzi niezgodności we wniosku o wydanie zezwolenia (lub w dokumentacji załączonej do wniosku), wówczas jest uprawniona m.in. do podjęcia działań określonych w art. 19 dyrektywy (art. 25e ust. 6-8 ustawy o transporcie kolejowym). Obowiązki Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego kompletnośćadekwatnośćspójność

13 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  Krajowe władze bezpieczeństwa nie powinny powtarzać sprawdzeń dokonanych jako część procedury weryfikacji WE, ani nie powinny powielać czynności jednostek notyfikowanych, wyznaczonych lub jednostek oceniających ryzyko – z zastrzeżeniem weryfikacji spójności i adekwatności dokumentacji dołączanej do wniosku.  Krajowe władze bezpieczeństwa nie powinny dokonywać dogłębnych analiz i sprawdzeń dokonanych przez producenta (wykonawcy modernizacji), jednostkę notyfikowaną, wyznaczoną, CSM, ani jednostkę oceniającą ryzyko. Krajowe władze bezpieczeństwa mogą zwrócić się o wyjaśnienia jednostki notyfikowanej tylko w przypadku uzasadnionych podejrzeń i wątpliwości mając na uwadze zasady proporcjonalności i niedyskryminacji. Wątpliwości mogą być związane z weryfikacją spójności i adekwatności wniosku lub z doświadczeniami NSA związanymi z innymi podsystemami.  Prezes UTK może żądać dostarczenia dodatkowych informacji, przeprowadzenia analiz zagrożeń lub badań na sieci kolejowej w celu sprawdzenia zgodności technicznej pojazdu kolejowego z siecią kolejową i wymogami bezpieczeństwa. Obowiązki Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

14 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Jednostki dokonujące weryfikacji i ocen Jednostki notyfikowane Dokonują weryfikacji zgodności z wymaganiami zawartymi w TSI i wystawiają certyfikaty weryfikacji WE na podstawie umowy zawartej z producentem Dokonują weryfikacji interfejsów pomiędzy podsystemami, do których dany podsystem zostaje włączony Jednostki wyznaczone i podmioty uprawnione Dokonują sprawdzeń analogicznych, jak jednostki notyfikowane, lecz dokumentami odniesienia są przepisy i specyfikacje krajowe (np. w przypadku punktów otwartych, wymagań krajowych niepokrytych przez TSI) Podmioty uprawnione dokonują weryfikacji pojazdu niezgodnego z TSI z zasadniczymi wymaganiami określonymi w krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych W Polsce jednostki notyfikowane wykonują jednocześnie zadania dedykowane jednostkom wyznaczonym Jednostki oceniające Weryfikują procedury zarządzania ryzykiem Sporządzają raporty w sprawie oceny bezpieczeństwa w przypadku gdy niezbędne jest wykorzystanie wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny i wyceny ryzyka (CSM RA) Jednostka notyfikowana po przeprowadzeniu weryfikacji WE dokumentuje jej przebieg i wytwarza dokumentację przebiegu weryfikacji WE podsystemu. Podmiot uprawniony po przeprowadzeniu weryfikacji pojazdu niezgodnego z TSI wystawia certyfikat weryfikacji pojazdu niezgodnego z TSI wraz z dokumentacją techniczną.

15 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Podmiot uprawniony dzieli certyfikat weryfikacji pojazdu niezgodnego z TSI na dwie części:  dotyczącą zgodności pomiędzy pojazdem kolejowym a siecią kolejową,  dotyczącą zgodności pojazdu z pozostałymi wymaganiami określonymi w krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych. Obowiązki podmiotu uprawnionego – pojazd niezgodny z TSI

16 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  Każdy zarządca infrastruktury i przewoźnik kolejowy jest odpowiedzialny za odpowiednią (swoją) część systemu kolei. Przewoźnik kolejowy jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczny przewóz z wykorzystaniem jego pojazdów. Rola zarządcy infrastruktury sprowadza się do zarządzania infrastrukturą (zapewnienia bezpiecznych warunków prowadzenia ruchu). Na zarządcy infrastruktury nie spoczywają inne obowiązki niż wydanie pozwolenia na przejazd.  Zarządca infrastruktury nie powinien nakładać dodatkowych (poza uzyskaniem zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdu kolejowego) wymogów na przewoźników kolejowych.  Rozdzielenie obowiązków eksploatacyjnych pomiędzy zarządcę infrastruktury a przewoźnika kolejowego jest określone w TSI OPE.  Zarządca infrastruktury, czy przewoźnik kolejowy nie zawsze jest podmiotem posiadającym odpowiednie kompetencje do bezpośredniego zarządzania ryzykami powstałymi w związku z ich działalnością. Niezbędne jest wówczas skorzystanie z usług podmiotów zewnętrznych, wraz z przeniesieniem części odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem przez te podmioty - uwzględnienie takiego działania w ramach SMS. Obowiązki zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego

17 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa e-mail: utk@utk.gov.pl www.utk.gov.pl W prezentacji wykorzystano grafikę ogólnie dostępną na portalu http://pixabay.com.


Pobierz ppt "Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google