Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Moduł 0. Zasady modelu i wymagania. „Zasady ogólne”, w których sformułowano wymagania zapisano dla: 1.Wieloletniej Prognozy Finansowej 2.Przygotowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Moduł 0. Zasady modelu i wymagania. „Zasady ogólne”, w których sformułowano wymagania zapisano dla: 1.Wieloletniej Prognozy Finansowej 2.Przygotowania."— Zapis prezentacji:

1 1 Moduł 0. Zasady modelu i wymagania

2 „Zasady ogólne”, w których sformułowano wymagania zapisano dla: 1.Wieloletniej Prognozy Finansowej 2.Przygotowania Programów Wieloletnich 3.Budżetowania Zadaniowego 4.Zarządzania Ryzykiem 5.Rachunkowości 6.Hurtowni danych i systemu raportów 7.Usług Publicznych Wymagania są spełniane przez:  zmianę lub przygotowanie nowych regulacji w aktach kierowania  zapewnienie odpowiednich funkcjonalności w systemie informatycznym wspomagającym zarządzanie.  wdrożenie regulacji i przetwarzanie danych w systemie B. Akty Kierowania – sformułowanie i wdrożenie wymagań „zasad ogólnych” 2

3 1.WPF jest zintegrowana z budżetem zadaniowym, wyznacza limity wydatków bieżących w dziedzinach i/lub jednostkach. 2.Program wieloletni (sektorowy) zawiera deklarację wyniku, wskaźniki, listę zadań (działań, projektów) oraz źródła finansowania zagwarantowane w budżecie i WPF. 3.W zadaniach budżetowych wyznaczono zasoby do planowania, zapisano cel, wskaźniki, działania, produkty i plan rzeczowo- finansowy. 4.Zarządzanie ryzykiem obejmuje obszary: strategiczny, operacyjny oraz bezpieczeństwa informacji, rejestr używa wspólnej skali ryzyk i są one powiązane z celami programów, produktami zadań budżetowych lub zasobami w obszarze bezpieczeństwa informacji.  Najważniejsze wymagania sformułowane w „zasadach ogólnych” 3

4 5.Rachunkowość - zapewnia rejestrację zdarzeń w klasyfikacji zadaniowej i raportowanie bieżących (aktualnych) danych dotyczących planu, zaangażowania środków, zobowiązań, wydatków i kosztów 6.W systemach informatycznych jednostek „włączonych do hurtowni” są wspólne słowniki referencyjne i skoordynowane plany kont, wyznaczono też odpowiedzialność za ich aktualizację 7.Dialog klientów i dostawców w zakresie usług publicznych winien dotyczyć w pierwszym rzędzie obszarów, w których zakres interwencji JST (wydatki) jest duży i które są najistotniejsze dla mieszkańców. 8.Odpowiedzialność za rezultaty programów i zadań jest zdecentralizowana  Najważniejsze wymagania sformułowane w „zasadach ogólnych” 4

5 C. System Informatyczny „STRADOM” wspomagający zarządzanie strategiczne w dużej JST  System wspomaga: planowanie wieloletnie, budżetowanie zadaniowe, monitorowanie zadań i procesów, zarządzanie ryzykiem, planowanie audytu oraz nadzór nad rekomendacjami.  Jądrem systemu jest „hurtownia” gromadząca: dane rejestrowane w ramach w/w obszarów, dane z systemów finansowo-księgowych Urzędu i Jednostek Miejskich, rejestry czasu pracy i inne dane „systemów dziedzinowych”  Hurtownia oferuje dla decydentów, koordynatorów i wykonawców zadań zbiór raportów (standardowych i „na żądanie”) (STRAtegia Dużego Obszaru, Miasta) 5

6 Aby korzystać w pełni z możliwości analitycznych hurtowni i wykorzystywania danych z różnych systemów informatycznych w różnych jednostkach konieczne jest utworzenie słowników referencyjnych. W Krakowie przyjęliśmy, że takim systemem referencyjnym dla słowników będzie zintegrowany system „OTAGO” używany w UMK. Wszystkie wartości słownikowe wspólne dla systemu OTAGO i systemu STRADOM są importowane z systemu OTAGO. Dane dla pozostałych słowników wprowadzane są bezpośrednio z klawiatury przez administratora. Przykładowe słowniki w jakie wyposażony jest system przedstawiono obok. 6. Definiowanie zawartości słowników 6

7  Przykładowe słowniki LpNazwa słownikaŹródło pochodzenia 1Jednostki realizująceOTAGO 2Klasyfikacja budżetowaBESTIA 3Źródła finansowaniaOTAGO 4Grupy paragrafówOTAGO 5Typ zadania budżetowegoSTRADOM 6Rodzaj zadania budżetowegoSTRADOM 7Sposób realizacji działania w zadaniuSTRADOM 8Typ AudytuSTRADOM 9Kategoria zadaniaSTRADOM 10Kategoria ryzykaSTRADOM 11Kategoria produktuSTRADOM 12Zagrożenia (dot. zasobów)STRADOM 7

8 Ze względu na charakter zadania budżetowe dzielimy na 2 typy:  Typ „B” – zadanie „ciągłe”, wykonywane powtarzalnie, związane zwykle z usługami lub utrzymaniem infrastruktury finansowane w ramach wydatków bieżących.  Typ „P” – zadanie unikalne, jednorazowe, projektowe, może być finansowane ze środków inwestycyjnych lub w ramach wydatków bieżących (projekty o charakterze organizacyjnym, szkoleniowe itp.) Zadania możemy też podzielić ze względu na adresata produktu:  Rodzaj „M” – to zadania tzw. „Merytoryczne”, których produkty są dostarczane wspólnocie (skierowane na zewnątrz organizacji)  Rodzaj „W” – to zadania tzw. „Wspomagające”, które wspomagają dostawców produktów i usług na zewnątrz czyli realizatorów zadań rodzaju „M” (np. obsługa finansowo- księgowa, informatyka, utrzymanie budynków i stanowisk pracy czy audyt i kontrola).  Systematyka zadań budżetowych 8

9 JST może zdecydować o objęciu szczegółowym planowaniem rzeczowo - finansowym tylko część swojej działalności, więc system informatyczny pozwala na wybór poziomu szczegółowości planowania dla każdego zadania indywidualnie. Ze względu na szczegółowość planowania i monitorowania zadań możemy wyróżnić zadania:  „pełne” (plan rzeczowo – finansowy, miary dla oceny wykonania)  „proste” ( posiadające wyłącznie plan finansowy). Dla zadania „pełnego” definiujemy:  cel w postaci wspomnianej wyżej deklaracji wyniku,  rodzaj i przewidywane ilości dostarczanych produktów,  wymagania jakościowe i czasem ilościowe  zasoby (środki finansowe, personel, infrastruktura)  mierniki i wskaźniki operacyjne pozwalające ocenić wykonanie. Dla zadania „prostego” wystarcza plan finansowy w klasyfikacji budżetowej.  Szczegółowość planów zadań budżetowych 9

10  Zadania budżetowe Zadanie budżetowe – „jednostka rozliczeniowa” w planie finansowo – rzeczowym urzędu i każdej z jednostek organizacyjnych JST jest podstawowym elementem kontroli zarządczej. Zadanie budżetowe zapewnia zgodność kontroli zarządczej ze standardami przede wszystkim w zakresie:  zapisu celów w sposób rozliczalny,  przypisania odpowiedzialności,  zarządzania ryzykiem oraz  monitorowania i ocen rezultatów. Każde z zadań budżetowych posiada:  zagwarantowane finansowanie w planie rocznym,  koordynatora odpowiedzialnego za rezultat  określoną jedną jednostkę lub komórkę realizującą. 10

11 11 Zakres informacji zarządczej dostępny w systemie PRZEDSIĘWZ. Rodzaj danych i okres, który obejmują OBSZARY FUNKCJONALNE systemu STRADOM (wprowadzanie i przetwarzanie danych, analizy, raporty) PROJEKT USŁUGA PROGRAM DZIEDZIN CEL CELE i ZASOBY - WIELOLETNIO Moduł I. Obszar strategiczny. 1. Cele z dokumentów strategii 2. Dziedziny zarządzania, a) Wskaźniki kontekstowe i strategiczne b) Usługi publiczne 3. Wieloletnia prognoza finansowa a) Tabela WPF b) Lista przedsięwzięć c) Analiza wariantów zadań w WPF PLANOWANIE DZIAŁAŃ - WIELOLETNIO I ROCZNIE Moduł II. Obszar formułowania Programów i Projektów 1. Programy przypisanie X? a) Programy uruchamiane - plany finansowe b) Programy kontynuowane - cele szczegółowe, c) Programy kontynuowane - lista zadań 2. Projekty przypisanie X Moduł III. Obszar formułowania zadań budż. typu P przyp.X XXXX a) Cele szczegółowe b) Planowanie Etapów i Kamieni Milowych c) Zarządzanie ryzykiem w zadaniach typu P Moduł IV. Obszar formułowania zadań budż. typu B przyp XXXXX a) Dane do planowania zadań b) Cele szczegółowe, mierniki i wskaźniki c) Planowanie działań i kosztorysowanie d) Zarządzanie ryzykiem w zadaniach typu B

12 12 Zakres informacji zarządczej dostępny w systemie (2) Rodzaj danych i okres OBSZARY FUNKCJONALNE systemu STRADOM (wprowadzanie i przetwarzanie danych, analizy, raporty) Moduł V. Obszar monitorowania strategii, programów i zadań 1. Monitorowanie Strategii i Programów a) Aktualizowanie wartości mierników K i S b) Ocena realizacji Programów MONITOROWA NIE REALIZACJI - BIEŻĄCO, MIESIĘCZNIE, KWARTALNIE, ROCZNIE I WIELOLETNIO c) Ocena zmian wskaźników strategicznych 2. Monitorowanie zadań typu B a) Wprowadzanie wartości mierników Z b) Monitorowanie wartości mierników Z c) Ocena realizacji celów zadania 3. Monitorowanie zadań typu P a) Wprowadzanie danych o postępie realizacji b) Monitorowanie kamieni milowych c) Ocena realizacji celów zadania Moduł VI. Obszar prezentacji danych z systemów F-K a) plan i zaangażowanie w układzie zadań i klas. budżet. codziennie b) zobowiązania, wydatki i koszty w układzie zadań i kb. po zamkn. miesiąca c) koszty bezpośrednie i całkowite zadań za wybrany okres ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I AUDYTOWANIE - BIEŻĄCO, ROCZNIE I WIELOLETNIO Moduł VII. Obszar audytu i zarządzania ryzykiem 1. Rejestr ryzyk organizacji a) Ryzyka strategiczne b) Ryzyka programów, projektów i zadań c) Ryzyka bezpieczeństwa informacji 2. Badania audytu wewnętrznego, ISO itp. a) typowanie ryzyk do badań b) roczne plany badań c) nadzór nad wykonaniem rekomendacji


Pobierz ppt "1 Moduł 0. Zasady modelu i wymagania. „Zasady ogólne”, w których sformułowano wymagania zapisano dla: 1.Wieloletniej Prognozy Finansowej 2.Przygotowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google