Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET ZADANIOWY SZKOLENIE W DNIU R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET ZADANIOWY SZKOLENIE W DNIU R."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET ZADANIOWY SZKOLENIE W DNIU 16.04.2009 R.

2 Definicja budżetu zadaniowego
Budżet zadaniowy to nowoczesna metoda zarządzania finansami publicznymi …oparta na planowanej w perspektywie rocznej oraz wieloletniej… …alokacji środków publicznych w obszarze poszczególnych funkcji i zadań państwa prezentowanych w układzie o hierarchicznej strukturze oraz przyporządkowanych do odpowiednich celów wynikających z dokumentów strategicznych rządu (których osiągnięcie oceniane jest za pomocą systemu adekwatnych mierników)… …stosowana w celu dążenia do uzyskania optymalnej, przejrzystej informacji na temat efektywności i skuteczności wydatków publicznych, na rzecz uzyskania lepszych wyników w roku następnym. 2 2

3 Budżet Zadaniowy – Czemu służy?
Koncentracja na celach i zadaniach Nacisk na osiągnięcie wyników (efektów) zamiast na dostarczaniu usług i produktów Przejrzysta informacja dla kadry zarządzającej oraz podatnika Przegląd wyników działania resortu i rewizja polityki Poprawa wydajności pracy pracowników sektora publicznego 3 3

4 Wpływ BZ na działanie instytucji państwa
Zmiana podejścia do sporządzania budżetu państwa – odejście od podmiotowego alokowania wydatków budżetowych w rocznej perspektywie na rzecz: koncentracji wydatków na celach i zadaniach strategicznych pomiaru stopnia osiągania celów i realizacji zadań wskazania „właścicieli zadania /podzadania/ działania” monitorowanie rezultatów w kilkuletniej perspektywie 4 4

5 Mocne strony planowania zadaniowego
Czytelność i zrozumienie budżetu dla społeczeństwa, przejrzystość funkcji, zadań, celów realizowanych przez Państwo Hierarchizacja funkcji i zadań (wydatek zorientowany na rezultat już na etapie planowania) Wartość edukacyjna dla społeczeństwa Lepsza kontrola społeczna realizowanych przez Państwo funkcji 5 5

6 Budżet zadaniowy - Zalety
skuteczność / effectiveness / orientacja na cele i mierniki efektywność / efficiency / najlepsze efekty z nakładów przejrzystość / transparenty / transparentność wydatkowania środków publicznych projekcja wieloletnia gwarancja zachowania ciągłości 6 6

7 KAMIENIE MILOWE 2008 – 2015 NA DALSZEJ DRODZE DO WDROŻENIA BUDŻETU ZADANIOWEGO W POLSCE
Resort finansów zakłada, że od 2013 roku budżet zadaniowy będzie narzędziem planowania średniookresowego w Polsce, tak na poziomie administracji rządowej jaki w jednostkach samorządu terytorialnego. 7 7

8 Cykl Budżetowania Zadaniowego
Review Policy (6) Strategic planning (1) Budget Preparation (2) Execution (3) Accounting & monitoring (4) Reporting & audit (5) Przegląd polityki (6) Planowanie strategiczne (1) Przygotowanie budżetu (2) Wykonywanie budżetu (3) Rachunkowość i sprawozdawczość (4) Audyt zewnętrzny (5) 8

9 Porównanie klasyfikacji w budżecie tradycyjnym i zadaniowym
planowanie tradycyjne planowanie zadaniowe CZĘŚĆ 29 OBRONA NARODOWA, w tym: DZIAŁ 752 – Obrona narodowa ROZDZIAŁY PARAGRAFY POZYCJE wydatków 9 FUNKCJI PAŃSTWA, w tym nr 11 – Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic ZADANIE cele mierniki PODZADANIE cel miernik DZIAŁANIE cel miernik Wydatki (limit cz.29, FMS, środki AMW i WAM) Limit wydatków 9 9

10 Nota budżetowa Ministra Finansów
Budżetem zadaniowym objęci zostaną wszyscy dysponenci części budżetowych. Szczeble budżetu zadaniowego: funkcje, zadania, podzadania, działania. Dysponentom zaproponowano katalog funkcji, zadań i podzadań, w ramach których sami wyszczególniają działania. Dysponenci określają cele i mierniki dla zadań, podzadań i działań. Formularze BZ-1, BZ-2, BZ-3 - funkcja /zadania/ podzadania/ działania, - zestawienie zadań dysponenta obejmuje wydatki budżetu państwa, państwowych funduszy celowych, oraz państwowych osób prawnych - wartość bazowa i docelowa miernika. 10 10 10

11 Nota budżetowa Ministra Finansów
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010 jest dostępny na w wersji elektronicznej pod adresem: w katalogu: Finanse Publiczne/ Budżet Państwa/ Ustawy Budżetowe/ Ustawa Budżetowa na rok 2010/ Nota Budżetowa. 11 11

12 Elementy budżetu zadaniowego
Funkcje państwa – tworzą główna jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki jednego obszaru działalności państwa Zadania – tworzą drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki według celów strategicznych Podzadania – tworzą trzeci szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują działania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów strategicznych określonych na szczeblu zadania; podzadania posiadają charakter operacyjny Działania – tworzą najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej, obejmują wszystkie najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów szczegółowych zadania (nie będą ujmowane w budżecie państwa) 12

13 Zadanie Zespół podzadań realizowanych przez jedną lub kilka instytucji finansowanych z budżetu państwa lub innych źródeł publicznych, których celem jest osiągnięcie określonego ilościowo lub jakościowo rezultatu Dla zadania określa się: cele, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania mierniki określające stopień realizacji celów alokacje wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata źródła finansowania planowanych wydatków jednostkę/ki realizującą zadanie 13

14 Podzadanie Grupa wyodrębnionych działań, wyodrębniona w ramach jednego zadania, których realizacja wpływa na osiągniecie celów określonych na szczeblu zadania Dla podzadania określa się: cel, który planuje się osiągnąć w wyniku realizacji podzadania miernik, określający stopień realizacji celu alokację wydatków na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata źródła finansowania planowanych wydatków działania w ramach danego podzadania jednostkę/ki realizującą podzadanie 14

15 Działanie Najniższa jednostka klasyfikacji zadaniowej o charakterze operacyjnym, stanowiąca podstawowy element służący do osiągnięcia celu podzadania Dla działania należy określić: cel, które planuje osiągnąć w wyniku realizacji działania miernik, określający stopień realizacji celu alokację wydatków na dany rok budżetowy źródła finansowania planowanych wydatków jednostkę/ki realizującą działanie Dysponent określa nie więcej niż 2-3 działania służące do osiągnięcia celu danego podzadania. 15 15

16 Funkcje państwa 16 16

17 Funkcje państwa 17 17

18 Funkcje państwa 18 18

19 Katalog funkcji, zadań i podzadań budżetu resortu obrony narodowej w układzie zadaniowym na 2010 r.
19

20 Katalog funkcji, zadań i podzadań budżetu resortu obrony narodowej w układzie zadaniowym na 2010 r.

21 Katalog funkcji, zadań i podzadań budżetu resortu obrony narodowej w układzie zadaniowym na 2010 r.
21

22 Uwaga – zadania do wykonania
wyodrębnić nie więcej niż 2-3 działania (grupy działań) w ramach każdego podzadania, określić dla każdego zadania 2 cele, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji oraz 2-4 mierniki, ustalić dla każdego podzadania i działania po jednym celu i po jednym mierniku, określić jednostkę/ki realizującą/ce dane zadanie, podzadanie i działanie. Wyniki powyższych prac będą przedmiotem konsultacji z osobami funkcyjnymi odpowiedzialnymi za planowanie i ocenę wykonania zadań i podzadań, w Departamencie Budżetowym MON w dniach kwietnia 2009 r. 22 22

23 Dziękuję za uwagę 23 23


Pobierz ppt "BUDŻET ZADANIOWY SZKOLENIE W DNIU R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google