Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki podatkowe organizacji pozarządowych działających na rzecz sportu i krzewienia kultury fizycznej. Szczecin, 5 grudnia 2013r. ul. Roosevelta 1,2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki podatkowe organizacji pozarządowych działających na rzecz sportu i krzewienia kultury fizycznej. Szczecin, 5 grudnia 2013r. ul. Roosevelta 1,2."— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki podatkowe organizacji pozarządowych działających na rzecz sportu i krzewienia kultury fizycznej. Szczecin, 5 grudnia 2013r. ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Izba Skarbowa w Szczecinie

2 Formy organizacyjno prawne Formy organizacyjno prawne podmiotów działających w zakresie kultury fizycznej i współzawodnictwa sportowego. Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

3 Formy organizacyjno prawne Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną. (art. 2 ustawy o sporcie) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

4 Sport oznacza ćwiczenia i gry mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej i dążenie we współzawodnictwie do uzyskania jak najlepszych wyników. Pojęcie kultury fizycznej obejmuje m.in. organizację czynnego wypoczynku. (Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Formy organizacyjno prawne

5 Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. (art. 3 ustawy o sporcie) Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Działa on na zasadach przewidzianych w Prawie o stowarzyszeniach (z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji). (art. 4 ustawy o sporcie) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

6 Formy organizacyjno prawne Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji. (art. 4 ustawy o sporcie). Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

7 Formy organizacyjno prawne Przepisy te stosuje się odpowiednio do innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. (art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie). Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

8 Formy organizacyjno prawne W sporcie, w którym współzawodnictwo sportowe jest organizowane w formie rozgrywek ligowych, polski związek sportowy może utworzyć ligę zawodową. W skład ligi zawodowej w grach zespołowych wchodzą wyłącznie kluby sportowe działające jako spółki akcyjne. Liga zawodowa jest zarządzana przez osobę prawną działającą w formie spółki kapitałowej. (art. 15 ustawy o sporcie) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

9 Formy organizacyjno prawne Sportowe spółki akcyjne Sportowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością -minimalny kapitał zakładowy -statut (umowa) -rejestracja w KRS -organy spółki Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

10 Formy organizacyjno prawne Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Samodzielnie określa swoje cele programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (statut). Opiera działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 79 855 ze zm.) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

11 Formy organizacyjno prawne Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami RP celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. 1991r. Nr 46 poz 203 ze zm.) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

12 Podstawowe zasady opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych. Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

13 Podstawowe zasady opodatkowania Przychody (art. 12 pdop, art. 14 pdop) Koszty uzyskania przychodów (art. 15 i art. 16 pdop) Dochody (art. 7 pdop) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

14 Podstawowe zasady opodatkowania Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 9 ust. 1 pdop) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 330 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137 poz. 1539 ze zm.) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

15 Zwolnienia w podatku dochodowym Zwolnienia przedmiotwo - podmiotowe dla podatników przeznaczających dochody na cele związane ze sportem. Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

16 Wolne od podatku są: dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, (…) - w części przeznaczonej na te cele; (art. 17 ust. 1 pkt 4 pdop) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Zwolnienia w podatku dochodowym

17 Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Warunki zwolnienia dochodu: 1)zostanie przeznaczony na cele społecznie użyteczne (wskazane w PDOP), 2)zostanie wydatkowany - bez względu na termin - na te cele, w tym także na nabycie ŚT oraz WNiP służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu. (art. 17 ust. 1b pdop) Zwolnienia w podatku dochodowym

18 Warunek wskazania celu:  Cele muszą wynikać wprost ze statutu  Działalność statutowa musi pokrywać się z celami ustawowymi Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

19 Zwolnienia w podatku dochodowym Zwolnienie to nie ma zastosowania do dochodów organizacji z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych (powyżej 1,5%) oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; (art. 17 ust. 1a pkt 1 pdop) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

20 Zwolnienia w podatku dochodowym Zwolnienie to nie ma zastosowania do dochodów:  uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu ŚT lub WNiP do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k ustawy o CIT (na podstawie umowy leasingu), art. 17 ust. 1a pkt 1a pdop  wydatkowanych na inne cele niż statutowe wymienione w tych przepisach (wykraczające poza art. 17 ust 1 pkt 4). art. 17 ust. 1a pkt 2 pdop Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

21 Zwolnienia w podatku dochodowym Zwolnienie dochodu od podatku wynikające z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach. (art. 17 ust. 1c pkt 1 pdop) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

22 Zwolnienie, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust. 1, stosuje się również w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie: 1) wyemitowanych obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, art. 17 ust. 1e pdop Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Zwolnienia w podatku dochodowym

23 2) papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych (firmy inwestycyjne, t.f.i.), opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, 3) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych art. 17 ust. 1e pdop Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Zwolnienia w podatku dochodowym

24 Zwolnienie, dotyczące lokowania środków pieniężnych ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1. (art. 17 ust. 1f pdop) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Zwolnienia w podatku dochodowym

25 Podatnicy po złożeniu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej oświadczenia, że korzystają ze zwolnienia i nie osiągają przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonują wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f są zwolnieni z obowiązku wpłat zaliczek na podatek dochodowy. art. 25 ust. 5 pkt 2 pdop Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

26 Zwolnienia w podatku dochodowym Jeżeli podatnicy dochód wydatkują na inne cele podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; Przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a. art. 25 ust. 4 pdop Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

27 Zwolnione z podatku dochodowego są dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie o sporcie przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku życia. (art. 17 ust. 1 pkt 5a pdop) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Zwolnienia w podatku dochodowym

28 TRANSFER ZAWODNIKÓW POMIĘDZY KLUBAMI SPORTOWYMI NA TERYTORIUM RP Otrzymane kwoty wliczone zostają do ogólnej sumy przychodów. Dochody mogą korzystać ze zwolnienia. (art. 17 ust. 1 pkt 4, ust. 1 pkt 5a pdop) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Transfer zawodników

29 TRANSFER ZAWODNIKÓW Z KLUBU ZAGRANICZNEGO DO KLUBU POLSKIEGO Wypłata wynagrodzenia innemu klubowi Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Transfer zawodników

30 Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium RP przez podatników nierezydentów przychodów z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez sportowych na terytorium RP, - ustala się w wysokości 20% przychodów; art. 21 ust. 1 pkt 2 pdop Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Transfer zawodników

31 Poprzez świadczenie usług w zakresie działalności sportowej, należy rozumieć prowadzenie aktywności gospodarczej, która nastawiona jest na uzyskiwanie zysków z organizowania imprez sportowych (np. meczy) lub tworzenia warunków koniecznych do ich przeprowadzenia (np. transfer zawodników do drużyn sportowych). wyrok NSA z 15 grudnia 2010 r. II FSK 1454/09 Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Transfer zawodników

32 Przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. art. 22a pdop Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Transfer zawodników

33 Osoby prawne (organizacje nieposiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy - osoby fizyczne), które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz (…), są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. art. 26 ust. 1 pdop Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Transfer praw do zawodników

34 Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych art. 26 ust. 3 pdop Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Transfer praw do zawodników

35 Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. art. 26 ust. 1 pdop Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Transfer praw do zawodników

36 Zyski przedsiębiorstw Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. art. 7 umowy UPO RFN-Polska Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Transfer zawodników

37 DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Dotacje

38 Celem tego zwolnienia jest zwiększenie efektywności środków finansowych otrzymywanych na konkretne cele i zadania. Otrzymywane kwoty dotacji w całości mają być przeznaczone na cel określony w programach, w ramach których występuje to dofinansowanie. Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Dotacje

39 Dotacje na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Wolne od podatku dochodowego są wszelkie dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie ŚT lub WNiP, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. art. 17 ust. 1 pkt 21 pdop Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Dotacje

40 Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zwolnione z podatku dochodowego są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. art. 17 ust. 1 pkt 47 pdop Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Dotacje

41 Wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa. art. 17 ust. 1 pkt 48 pdop Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Dotacje

42 Wydatki sfinansowane dotacjami nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. art. 16 ust. 1 pkt 58 pdop Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Dotacje

43 Zawodnicy ROZLICZENIA PODATKOWE ZAWODNIKÓW Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

44 Rozliczanie przychodów z gry Dochody uzyskiwane przez sportowców, których źródłem jest uprawianie sportu. Są to zarówno przychody ze sportu profesjonalnego (uprawianego w celach zarobkowych) jak i amatorskiego o ile pozostają w związku z uprawianą dyscypliną sportową. Ryczałtowe koszty uzyskania przychodów Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Dochody zawodników

45 Przychody takie zalicza się do działalności wykonywanej osobiście lub ze stosunku pracy. art. 10 ust.1 pkt 1 pdof art. 10 ust 1 pkt 2 pdof Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Dochody zawodników

46 Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności trenerskiej, w tym z tytułu udziału w konkursach, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych; art. 13 ust 1 pkt 2 pdof Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Dochody zawodników

47 Przykładowe wyroki z tego zakresu: wyrok NSA z 25.11.2011r. II FSK 996/10 wyrok NSA z 25.11.2011r. II FSK 1000/10 Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Dochody zawodników

48 Zaliczki na podatek dochodowy pobierane są przez płatnika. Przy obliczaniu jego wysokości uwzględnia się zarówno koszty uzyskania przychodów jak i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. art. 41 ust. 1 pdof Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Dochody zawodników

49 Koszty uzyskania przychodów wynoszą 20% przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, chorobowe). (art. 22 ust. 9 pkt 4 pdof) Jeżeli podatnik udowodni, że rzeczywiste koszty były wyższe, to można zastosować koszty w wysokości faktycznie poniesionej. (art. 22 ust. 10 pdof) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Dochody zawodników

50 Przychody z wykorzystania wizerunku, usług reklamowych i marketingowych. Takie kategorie przychodów zalicza się do:  przychodów z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7, art. 18 pdof)  lub przychodów z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14 pdof) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Dochody zawodników

51 Przychody z wykorzystania wizerunku, kontraktów reklamowych, umów sponsorskich itp. jako przychody z praw majątkowych opodatkowane na zasadach ogólnych. ii. 02.04.2013r. DIS Bydgoszcz ITPB1/415-17/13/PSZ Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Dochody zawodników

52 Przychody z wykorzystania wizerunku, kontraktów reklamowych, umów sponsorskich itp. jako przychody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym (19%). ii. 24.10.2012r. DIS Wawa IPPBI/415-959/12-2/EC Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Dochody zawodników

53 Przychody z usług sportowych (działalność osobista), a z usług reklamy (działalność gospodarcza). wyrok z 04.09.2012r. WSA Bd I SA/Bd 589/12 Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Dochody zawodników

54 Również sędziowanie meczów piłkarskich przez wspólnika spółki należy do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście. wyrok z 17.05.2012r. NSA II FSK 2143/10 Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Dochody zawodników

55 SPORTOWCY NIEBĘDĄCY OBYWATELAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Uwzględnianie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Zawodnicy

56 Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium RP przez osoby nierezydentów, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 z praw autorskich lub z praw pokrewnych - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu; art. 29 ust. 1 pkt 1 pdof Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Zawodnicy

57 Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium RP przez osoby nierezydentów przychodów z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu; art. 29 ust. 1 pkt 2pdof Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Zawodnicy

58 Zastosowanie stawki podatku lub niepobranie podatku wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. art. 29 ust. 2 pdof Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Zawodnicy

59 Artyści i sportowcy Dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie przez sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie. art. 17 ust. 1 umów UPO Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Zawodnicy

60 Artyści i sportowcy Jeżeli dochód, mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca, nie przypada temu sportowcowi, lecz innej osobie, to dochód taki może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana. art. 17 ust. 2 umów UPO Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Zawodnicy

61 DAROWIZNY Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Darowizny

62 Uprawnienia darczyńcy Warunki odliczenia:  łączna kwota odliczeń 10% dochodu  darowizna pieniężna lub rzeczowa  przeznaczenie na cele społecznie użyteczne (ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie) (art. 18 ust. 1 pdop) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Darowizny

63 Warunki odliczenia:  wpłata na rachunek obdarowanego (pieniężna)  oświadczenie obdarowanego o przyjęciu przedmiotu (ów) oraz dokument z którego wynika wartość darowizny (niepieniężna) (art. 18 ust. 1c pdop) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

64 Darowizny Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT-em, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z VAT, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. (art. 18 ust. 1b pdop) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

65 Darowizny Obowiązek wykazania w zeznaniu CIT-8 kwoty przekazanej darowizny oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego. Do zeznania rocznego należy dołączyć załączniki - formularze CIT-D i CIT-8/O (art. 18 ust. 1g pdop) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

66 Darowizny (wyłączenia):  obdarowanym nie może być osoba fizyczna  obdarowanym nie może być osoba prawna lub organizacja prowadząca działalność w zakresie wytwarzania wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, alkoholi (pow. 1,5 %), wyrobów z metali szlachetnych, handlu tymi wyrobami (art. 18 ust. 1a pdop) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Darowizny

67 Darowizny (wyłączenia):  odliczenia nie stosuje się jeżeli podatnik zaliczył wartość darowizny do kosztów uzyskania przychodów (art. 18 ust. 1k pdop) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl Darowizny

68 OBOWIĄZKI OBDAROWANEJ ORGANIZACJI Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

69 Darowizny  wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn,  podać jej przeznaczenie,  wskazać darczyńców będących osobami prawnymi (kryterium 15.000 zł i 35.000 zł),  udostępnić do publicznej wiadomości informacje o otrzymanych darowiznach,  zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o udostępnieniu tej informacji; (art. 18 ust. 1e pdop) Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl

70 Dziękujemy za uwagę! Izba Skarbowa w Szczecinie ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin tel.: +48 91 48 03 600 fax :+48 91 48 03 656 www.izba-skarbowa.szczecin.pl


Pobierz ppt "Obowiązki podatkowe organizacji pozarządowych działających na rzecz sportu i krzewienia kultury fizycznej. Szczecin, 5 grudnia 2013r. ul. Roosevelta 1,2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google