Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Redaktor Naczelny Portalu PrawoDlaSamorządu.pl

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Redaktor Naczelny Portalu PrawoDlaSamorządu.pl"— Zapis prezentacji:

1 Redaktor Naczelny Portalu PrawoDlaSamorządu.pl
Prawne aspekty realizacji zadań administracji publicznej za pomocą metod i narzędzi informatycznych w wybranych obszarach jej aktywności MACIEJ KIEŁBUS Starszy Konsultant Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu Redaktor Naczelny Portalu PrawoDlaSamorządu.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wybrane cechy prawa administracyjnego
Szczególny przedmiot regulacji – określanie statusu obywatela w Państwie Wielość źródeł prawa administracyjnego Częsta zmienność regulacji Wykonawczy i twórczy charakter Wielość i różnorodność form działania administracji Wewnętrzne zróżnicowanie ze względu na przedmiot regulacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Zasady prawa administracyjnego
Zasady konstytucyjne Zasady wynikające z prawa międzynarodowego Zasady ustawowe Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Wybrane konstytucyjne zasady prawa administracyjnego
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. (art. 2 Konstytucji RP) Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. (art. 7 Konstytucji RP) Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP) Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (art. 61 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 o działach administracji rządowej
USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej BRZMIENIE PIERWOTNE BRZMIENIE OBECNE Dział informatyzacja obejmuje sprawy:   1)   infrastruktury informatycznej oraz systemów i sieci teleinformatycznych,   2)   technologii i technik informacyjnych oraz standardów informatycznych,   3)   informatyzacji administracji rządowej i samorządowej,   4)   wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki,   5)   edukacji informacyjnej oraz usług teleinformatycznych i multimedialnych,   6)   zastosowań informatyki w społeczeństwie informacyjnym, w szczególności w gospodarce, bankowości i edukacji,   7)   realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji. 1)   informatyzacji administracji publicznej; 2)   systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej; 3)   technologii i technik informacyjnych; 4)   standardów informatycznych; 5)   wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki; 6)   zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym; 7)   rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 7a)  przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu; 7b)  rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie; 8)   realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji; 9)   koordynacji interoperacyjności. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy
USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne „Równie istotnym celem projektowanej ustawy jest zapewnienie korzystnego środowiska prawnego w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego, w szczególności przez stworzenie ram normatywnych do funkcjonowania elektronicznej administracji. W ten sposób stanie się możliwe zapewnienie obywatelom łatwiejszego dostępu do urzędów administracji publicznej przez uczynienie z urzędów instytucji zorientowanych na potrzeby obywateli i dostępnych 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.” Uzasadnienie rządowego projektu ustawy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Ustawa określa zasady:
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Art. 1.  Ustawa określa zasady: 1)   dofinansowania projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, 2)   ustalania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi oraz ustalania Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji, 3)   dostosowania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz do Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji, 4)   dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji z podmiotami publicznymi oraz do Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji, 5)   kontroli projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi, 6)   wymiany informacji drogą elektroniczną, w tym dokumentów elektronicznych, pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi, 7)   ustalania i publikacji specyfikacji rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu umożliwiającym łączenie i wymianę informacji, w tym przesłanie dokumentów elektronicznych, pomiędzy systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych a systemami podmiotów niebędącymi podmiotami publicznymi, 8)   funkcjonowania elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej "ePUAP", 9)   funkcjonowania centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, 10)  (uchylony) - w celu ochrony interesu publicznego, w tym zachowania przez Państwo możliwości swobody wyboru technologii w procesach informatyzacji realizacji zadań publicznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne „Planowane zmiany determinowane są dużym oczekiwaniem społecznym, dotyczącym wprowadzenia usprawnień w zakresie funkcjonowania e-administracji, a także działaniami naprawczymi, których wdrożenie wymaga podjęcia szybkich prac legislacyjnych. Przyjęte na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa mechanizmy udostępniania usług przez podmioty publiczne, a także istniejące bariery prawne utrudniają bądź uniemożliwiają inicjowanie przez uprawnione podmioty spraw urzędowych w drodze elektronicznej. W związku z tym istnieje potrzeba wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, które ułatwią świadczenie usług drogą elektroniczną oraz kontakty uprawnionych podmiotów z administracją publiczną i pozwolą na wykorzystanie rozwiązań, które zostały zaprojektowane i stworzone w tym celu.” Uzasadnienie projektu ustawy nowelizującej z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 rozszerzenie sieci punktów potwierdzania profilu zaufanego ePUAP.
USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wprowadzenie obowiązku posługiwania się przez podmioty publiczne elektroniczną skrzynką podawczą (ESP), spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez właściwego ministra, wprowadzenie kompleksowej regulacji nakładającej na podmioty publiczne obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wzorów dokumentów elektronicznych w celu umieszczenia ich w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz opisu usługi możliwej do zrealizowania przy wykorzystaniu wzoru w celu zamieszczenia go w katalogu usług na ePUAP, jak również udostępniania formularzy elektronicznych, wprowadzenie możliwości wystawiania na ePUAP usług przez podmioty inne niż podmioty publiczne, rozszerzenie sieci punktów potwierdzania profilu zaufanego ePUAP. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Art. 88 KONSTYTUCJI RP 1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. 2. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa. 3. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów międzynarodowych określa ustawa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Art. 20a. [dodany ustawą o informatyzacji… nieobowiązujący obecnie] 1.  Dzienniki urzędowe, zbiory aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiory przepisów gminnych oraz ogłoszone w nich akty normatywne są wydawane również w formie elektronicznej. 2.   Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać elektroniczna forma dzienników urzędowych, uwzględniając konieczność zapewnienia powszechnej dostępności dzienników urzędowych. 3.   Do dzienników urzędowych wydawanych w formie elektronicznej stosuje się odpowiednio przepis art. 19 ust. 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Art. 2a.  [obowiązujący od: ] 1.   Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), chyba że ustawa stanowi inaczej. 2.   Dzienniki urzędowe wydaje się w postaci elektronicznej, chyba że ustawa stanowi inaczej. 3.   Dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej organ wydający prowadzi odrębną stronę internetową. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych „Z uwagi na fakt, że ogłaszanie aktów prawnych w formie dokumentu elektronicznego usprawnia proces publikacji, a postać elektroniczna dzienników urzędowych zapewnia powszechny, nieskomplikowany dostęp do nich (szerszy niż sprzedaż dzienników urzędowych w ściśle określonych punktach), uzasadnione staje się ustanowienie reguły wydawania dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej”. Uzasadnienie projektu nowelizacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Art. 26  Art. 26. 1. Terenowe organy administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego udostępniają nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia:   1)   do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego;   2)   w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędów obsługujących te organy, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Art. 28b. 1. Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia, udostępnia się:   1)   nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji;   2)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, stosownie do wniosku zainteresowanego podmiotu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). 1a. (44) Dzienniki urzędowe inne niż wymienione w ust. 1 oraz zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne udostępnia się:   1)   nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych organów wydających te dzienniki i zbiory;   2)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, stosownie do wniosku zainteresowanego podmiotu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Art. 16.  [BRZMIENEI OBECNE] 1. Jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione, Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. [W BRZMIENIU OBOWIĄZUJĄCYM OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU] 1. Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli była ona nowelizowana. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 o dostępie do informacji publicznej
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Art. 61 KONSTYTUCJI RP 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. (…) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 o dostępie do informacji publicznej
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Na wniosek w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją wstępu na posiedzenia organów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia; udostępniania w centralnym repozytorium. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 o dostępie do informacji publicznej
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Art. 10.  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. (…) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 o dostępie do informacji publicznej
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej „w zakresie udostępnienia informacji z urzędu jedynym ograniczeniem dla osoby zainteresowanej jest posiadanie odpowiednich możliwości technicznych i wiedzy, jak korzystać z Internetu lub sposobów udostępnienia informacji na podstawie art. 11 DostInfPublU.” P. Szustakiewicz, Komentarz do art. 2 [w:] M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010, s. 38 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 o dostępie do informacji publicznej
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej „W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego za wniosek pisemny uznawać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet gdy do jej autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny. Pogląd ten wydaje się uzasadniony brakiem konieczności pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy, a to z uwagi na to, że żądając informacji nie musi się on wykazać jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym, aby otrzymać informację.” Wyrok NSA z dnia 16 marca 2009r., sygn. I OSK 1277/08 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Funkcje procedury administracyjnej:
Funkcja porządkująca Wyznaczanie kolejności i regulacja ciągu czynności procesowych Porządkowanie działania wszystkich podmiotów postępowania Ujednolicenie działania organów administracji publicznej niezależnie od rodzaju sprawy, siedziby organu itp. Funkcja instrumentalna Optymalizacja drogi prowadzącej do wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie Funkcja ochronna Ochrona interesu indywidualnego, poprzez określenie praw i obowiązków stron, wyznaczenie jej pozycji w toku postępowania Ochrona interesu społecznego w szeregu instytucji procedury administracyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Zasady postępowania administracyjnego
Zasada praworządności (art. 6 KPA) Zasada prawdy obiektywnej (art. 7 ab initio KPA) Zasada uwzględniania interesu stron oraz słusznego interesu obywateli (art. 7 in fine KPA) Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów władzy publicznej (art. 8 KPA) Zasada informowania stron (art. 9 KPA) Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu (art. 10 KPA) Zasada przekonywania (art. 11 KPA) Zasada szybkości i prostoty postępowania (art. 12 KPA) Zasada ugodowego rozstrzygania spraw (art. 13 KPA) Zasada pisemności (art. 14 KPA) Zasada dwuinstancyjności postępowania (art. 15 KPA) Zasada trwałości decyzji (art. 16 § 1 KPA) Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych (art. 16 § 2 KPA) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Kodeks postępowania administracyjnego
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  Art. 14 [W BRZMIENIU OBOWIĄZUJĄCYM OD: ] 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. (…) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 wprowadzenia fikcji e-doręczenia,
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD: rozszerzenia przedmiotu zgody strony lub innego uczestnika postępowania na komunikowanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wprowadzenia fikcji e-doręczenia, rozszerzenie dostępu strony do akt sprawy drogą elektroniczną, dopuszczenie formy elektronicznej dla czynności, dla których aktualnie zastrzeżona jest forma pisemna, np. wezwania na rozprawę, sporządzenia przez urzędnika adnotacji, ustanowienia pełnomocnictwa, składania zeznań i wyjaśnień, dopuszczenia stosowania elektronicznych kopii dokumentów papierowych uwierzytelnionych przez wnoszącego pismo jako jego załączników Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6n.  1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: 1)   wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji; 2)   warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: a)  ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, b)  sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, c)  rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. (…) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „NIK niedawno badał działanie tzw. ustawy śmieciowej, która obowiązuje od połowy 2013 roku. Izba stwierdziła, że choć ustawa zawiera zapisy, zgodnie z którymi każdy Polak może składać tzw. deklarację śmieciową przez internet, to tylko połowa gmin ten system uruchomiła.” Źródło: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „W ocenie NIK, nieuchwalenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej pozbawiło mieszkańców gmin możliwości składania deklaracji drogą elektroniczną. Brak wprowadzenia przez gminy takich rozwiązań mógł skutkować zwiększeniem liczby właścicieli nieruchomości, którzy pomimo takiego obowiązku, deklaracji nie złożyli, bądź złożyli je nieterminowo.” Informacja o wynikach kontroli przygotowanie wybranych gmin do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 PODSUMOWANIE Obowiązek? Możliwość? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 PODSUMOWANIE ▪ Szybkość działania ▪ Dostępność usług ▪ Sprawność działania ▪ Równy dostęp ▪ Ochrona praw jednostki ▪ Ochrona danych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 PODSUMOWANIE „(…) proces informatyzacji nie opiera się wyłącznie na stworzeniu infrastruktury technicznej, ale też na przygotowaniu obywateli do posługiwania się narzędziami informatycznymi”. W. Puzyna, Wpływ technik informatycznych na funkcjonowanie administracji [w:] A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka (red.), Profesjonalizm w administracji publicznej, Białystok 2004, s Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 PODSUMOWANIE „(…) nowym problemem badawczym w teorii prawa administracyjnego w Polsce prędzej czy później stanie się e-administracja w szerokim tego słowa znaczeniu. Zgodnie z doktryną XXI w., a więc informatyzacją administracji, takie pojęcia jak «e-urząd», «e-administracja» będą rozpatrywane w kategoriach prawa administracyjnego”. K. Kędzierski, E-administracja jako nowy problem badawczy teorii prawa administracyjnego (komunikat) [w:] J. Boć (red.), A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Kolonia Limited 2009, s. 260 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 PODSUMOWANIE „Prawo do dobrej administracji nie jest już w XXI w. możliwe do urzeczywistnienia bez efektywnego przetwarzania danych z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych. Dlatego potrzebne są administracyjnoprawne badania informatyzacji w różnych ujęciach.” G. Szpor, Administracyjnoprawne problemy informatyzacji [w:] J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Kolonia Limited 2009, s. 727 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! ! ! MACIEJ KIEŁBUS
DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA SP. K. ul. Strusia 10, Poznań tel. (48) , fax (48) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Redaktor Naczelny Portalu PrawoDlaSamorządu.pl"

Podobne prezentacje


Reklamy Google