Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Krajowej Polityki Miejskiej - cele, założenia i obszary tematyczne Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Brzozowy Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Krajowej Polityki Miejskiej - cele, założenia i obszary tematyczne Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Brzozowy Departament."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Krajowej Polityki Miejskiej - cele, założenia i obszary tematyczne Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Brzozowy Departament Polityki Przestrzennej MIiR Nałęczów, 11 września 2014 r.

2  wyraz terytorialnie ukierunkowanej polityki rozwoju  opracowanie KPM wynika ze znowelizowanej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  uwzględnia cele i kierunki określone w KSRR i KPZK oraz Traktacie Lizbońskim, Karcie Lipskiej i Strategii Europa 2020  potrzeba określenia miejskiego wymiaru polityki Państw członkowskich UE – prace nad Agendą Miejską UE KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA (KPM) DOKUMENT OKREŚLAJĄCY PLANOWANE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOTYCZĄCE POLITYKI MIEJSKIEJ Krajowa Polityka Miejska - definicja i powiązania

3 Krajowa Polityka Miejska - założenia IAdresowana jest do wszystkich polskich miast niezależnie od ich wielkości czy położenia IIRespektuje samodzielność samorządu terytorialnego IIIOdnosi się bezpośrednio do horyzontu czasowego 2020 roku IVWskazuje pożądane przez rząd kierunki rozwoju miast VKoncentruje się na priorytetowych zagadnieniach VINawiązuje do strategicznych dokumentów rządowych VIIProponuje i postuluje rozwiązania, narzędzia i instrumenty VIIITworzy warunki dla integracji i koordynacji różnych polityk, programów rozwoju ZAŁOŻENIA

4 Krajowa Polityka Miejska - zobowiązania i zalecenia  pożądany kierunek rozwoju i działań,  zbiór zaleceń,  preferowanych działań i przedsięwzięć, jakie powinny podejmować samorządy,  płaszczyznę odniesienia dla miast w relacjach: rząd – samorząd;  zobowiązanie do wpisania się w swoich działaniach w wyznaczone w KPM cele i kierunki działań,  mechanizm koordynacji wymiaru miejskiego w politykach sektorowych. instytucje rządowe ADRESACI mieszkańcy miast jednostki samorządu terytorialnego podmioty należące do sfery biznesu, nauki oraz sfery pozarządowej korporacje samorządowe i podmioty reprezentujące obszary funkcjonalne miast W ODNIESIENIU DO SAMORZĄDÓW KPM STANOWI W ODNIESIENIU DO RESORTÓW I INNYCH INSTYTYCJI RZĄDOWYCH

5 Krajowa Polityka Miejska - cele poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, przede wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej poprzez wzmacnianie ich funkcji i przeciwdziałanie upadkowi ekonomicznemu, tworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym na obszarach metropolitalnych wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich, MIASTO KONKURENCYJNE SILNE SPÓJNE ZWARTE I ZRÓWNOWAŻONE SPRAWNE CEL STRATEGICZNY wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównowa- żonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

6 Krajowa Polityka Miejska - wątki tematyczne

7 zgromadzone w jednym miejscu i udostępniane przez strony internetowe informacje dotyczące danego zagadnienia, których celem będzie wspieranie podmiotów polityki miejskiej, a zwłaszcza JST, w przygotowaniu i realizacji działań dotyczących złożonych lub nowych aspektów rozwoju miast dotyczące albo zagad- nień, które wymagają analizy i w dalszym kroku wprowadzenia ewentual- nych zmian w prawie albo konkretnych propozycji zmian przepisów wszelkie formy działań instytucji rządowych, zidentyfikowanych jako kluczowe w danym temacie CENTRA WIEDZY ZMIANY PRZEPISÓW DZIAŁANIA Krajowa Polityka Miejska - propozycje rozwiązań

8 KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI  aktywna rola władz miejskich  uchwalanie dobrych jakościowo planów miejscowych  ograniczanie chaotycznego rozlewania się zabudowy  niwelowanie chaosu wizualnego i poprawa estetyki miast  rehabilitacja tkanki mieszkaniowej  przeciwdziałanie samowoli budowlanej  kształtowanie przestrzeni miejskich wysokiej jakości (lokalne centra, systemy przestrzeni publicznych, naprawa przestrzeni w obszarach substandardowego zagospodarowania) TREŚĆ ROZDZIAŁU STR. 25-40

9 C e n t r a w i e d z y D z i a ł a n i a Z m i a n y p r z e p i s ó w Kształtowanie przestrzeni ściślejsze powiązanie procedur planistycznych z inicjowaniem procesów reparcelacji gruntów uszczelniania systemu egzekwowania prawa w zakresie samowoli budowlanych i wyburzeń umożliwienie samorządom wykorzystywania szerszej palety skutecznych instrumentów egzekwowania ładu przestrzennego oraz estetyki przestrzeni miejskiej wprowadzenie obowiązku konsultacji społecznych (w aktywnej formie) na etapie przystępowania do prac nad mpzp i sukzp rozwiązania ułatwiające realizację dużych założeń urbanistycznych zakaz podejmowania działań, przez instytucje rządowe, degradujących estetykę przestrzeni współpraca z PKP dot. warunków zagospodarowania nieruchomości kolejowych współpraca instytucji rządowych z samorządami dla kształtowania zrównoważonej struktury funkcjonalno-przestrzennej miast dot. warunków wydawanie pozwolenia na odrolnienie gruntów przeciwko żywiołowej suburbanizacji propozycje rozwiązań umożliwiających efektywne planowanie przestrzenne w mof propozycje zmian przeciwdziałających niekontrolowanej suburbanizacji wypracowanie modelu działań dot. przekształcania obszarów rozproszonej zabudowy w obszary o wielofunkcyjnym użytkowaniu terenu upowszechnianie dobrych praktyk, wzorcowych rozwiązań i wskazywanie zalecanych kierunków działań dla kształtowania ładu przestrzennego

10 REWITALIZACJA TREŚĆ ROZDZIAŁU STR. 72-88  Narodowy Plan Rewitalizacji  rewitalizacja jako proces „szyty na miarę”, prowadzony na obszarach najbardziej zdegradowanych, objętych programami rewitalizacji  kompleksowość, komplementarność, interdyscyplinarność, integracja „wewnętrzna” (poszczególne działania pomiędzy sobą) i „zewnętrzna” (z innymi politykami miejskimi, np. transportową) działań  włączanie lokalnych społeczność i innych partnerów  realizacja idei miasta zwartego  działania związane z mieszkalnictwem  diagnoza  wizja  dobór działań  określenie źródeł finansowania  monitoring i ewaluacja

11 C e n t r a w i e d z y D z i a ł a n i a Z m i a n y p r z e p i s ó w ewentualne uregulowanie prawne lokalnego komitetu rewitalizacji analiza barier w działaniach dot. mieszkalnictwa jako elementu rewitalizacji ewentualne uregulowanie wspierania mechanizmów oddolnych dot. mieszkalnictwa w działaniach rewitalizacyjnych ewentualne zmiany prawne dla powiązania rewitalizacji i planowania przestrzennego (koordynacja rewitalizacji z planowaniem miejscowym) ewentualne uregulowanie prawne dla ustanowienia funkcji/roli operatora rewitalizacji Narodowy Plan Rewitalizacji zwiększenie palety możliwości finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych (nowe i istniejące instrumenty finansowe) przegląd krajowych źródeł finansowania dla rewitalizacji upowszechnianie wiedzy nt. rewitalizacji propozycje zmian prawnych dla potrzeb złożonych procesów rewitalizacyjnych Rewitalizacja

12  TREŚĆ ROZDZIAŁU STR. 88-96 Narodowy Plan Rewitalizacji

13 ZARZĄDZANIE OBSZARAMI MIEJSKIMI  współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych: zasady partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania, elastyczne mechanizmy współpracy (nie: przeregulowanie ale niwelowanie barier)  zapewnienie spójności działań instytucji rządowych z kierunkami wyznaczonymi przez KPM  dokonanie przeglądu i analizy regulacji i stanu faktycznego dot. finansów JST  integracja gminnych dokumentów o charakterze strategicznym  integrowanie i koordynowanie działań dla większej synergii i efektywności wydatkowania środków publicznych  technologie w zarządzaniu miastem  „smart city” TREŚĆ ROZDZIAŁU STR. 121-130

14 14 C e n t r a w i e d z y D z i a ł a n i a Z m i a n y p r z e p i s ó w integracja lokalnych dokumentów sektorowych lub planów, które gminy sporządzają na podstawie różnych ustaw ramy prawne do prowadzenia dialogu między rządem a miastami upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem miast program sieciowania miast europejskich URBACT przegląd zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa koordynacja wdrażania strategii zintegrowanych z KPM promowanie nowoczesnych, kompleksowych, elastycznie funkcjonalnych rozwiązań z zakresu zintegrowanego zarządzania w obszarach funkcjonalnych miast przegląd i analiza regulacji i stanu faktycznego dot. finansów jst ramy i mechanizmy dla lepszej integracji i współpracy jst Zarządzanie obszarami miejskimi

15 Wdrażanie Krajowej Polityki Miejskiej  Jednostki samorządu lokalnego (podstawowy podmiot wdrażający cele KPM)  Samorządy województw (tworzą mechanizmy i uczestniczą we współpracy w MOF, uwzględniają wymiar miejski w SRW; sugestia określania regionalnych polityk miejskich)  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (inicjowanie, programowanie i prowadzenie polityki miejskiej)  Pozostałe resorty (adresowanie i dopasowywanie polityk sektorowych do potrzeb miast i ich obszarów funkcjonalnych) + zaangażowani przedstawiciele partnerów społecznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA WDRAŻANIE KPM PODMIOTY KOORDYNUJĄCE WSPÓŁPRACĘ  na poziomie rządowo-samorządowym – Zespół KWRiST ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich (FOMM KWRiST)  na poziomie rządowym – Zespół KKPR ds. wymiaru terytorialnego, ładu przestrzennego i krajowej polityki miejskiej (MF, MG, MŚ, MPiPS, MAiC, MRiRW + ad hoc inne resorty i instytucje rządowe)

16 Nieformalna dyskusja nad projektem KPM  Transparentność i otwartość procesu opracowania projektu KPM  Warsztaty tematyczne i konferencje w 2013 r. (Warszawa, Wałbrzych, Katowice, Lublin)  Konferencje prezentujące projekt KPM i upowszechniające dyskusję (kwiecień – lipiec 2014) Warszawa, Gdańsk, Wodzisław Śl., Uniejów, Suchy Las, Grudziądz, Nowy Sącz, Wieliczka, Katowice, Bełchatów, Świdnica i in.  Spotkania bilateralne i tematyczne z organizacjami (GKUA, SITKOM, FR, eksperci)  Dyskusja z resortami i samorządami (Zespół KKPR, UMP, ŚZGiP, ZMP/UMP, FOMM KWRiST, spotkania bilateralne, Zespół ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej oraz Zespół ds. Polityki Przestrzennej przy Konwencie Marszałków RP)

17 I etap Przygotowanie pierwszego projektu Krajowej Polityki Miejskiej Seminaria, warsztaty, spotkania grup roboczych organizowane przez MIiR Konsultacje projektu Krajowej Polityki Miejskiej wewnątrz MIiR II etap Nieformalna dyskusja nt. projektu Krajowej Polityki Miejskiej w celu zebrania uwag stanowiących materiał do dalszego rozwijania, modyfikowania treści dokumentu III etap Uzgodnienia międzyresortowe drugiego projektu Krajowej Polityki Miejskiej (III kwartał 2014) Równolegle prowadzone konsultacje społeczne IV etap Przedstawienie projektu Krajowej Polityki Miejskiej pod obrady Rady Ministrów (IV kwartał 2014) Krajowa Polityka Miejska - harmonogram prac

18 Dziękuję za uwagę www.mir.gov.pl/miasta www.mir.gov.pl/rewitalizacja miasta@mir.gov.pl


Pobierz ppt "Projekt Krajowej Polityki Miejskiej - cele, założenia i obszary tematyczne Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Brzozowy Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google