Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z r"— Zapis prezentacji:

1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu rok szkolny 2013/2014
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324)

2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Wymaganie 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Cel ewaluacji : - zebranie informacji na temat w jakim stopniu planowanie i realizowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów

3 Pytania kluczowe : Jak przebiega planowanie procesów edukacyjnych w szkole? W jaki sposób uczniowie są informowani o stawianych przed nimi oczekiwaniach i celach uczenia się? W jakim stopniu informowanie ucznia o postępach w nauce i ocenianie pomaga uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój? W jakim stopniu nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się ? Jak nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się, jak wspierają ich w trudnych sytuacjach?

4 Pytania kluczowe c.d. Jakie metody pracy stosują nauczyciele, na ile są dostosowane do potrzeb ucznia i grupy? Jakie metody pracy pobudzają uczniów do samodzielności? W jaki sposób uczniowie uczą się od siebie nawzajem? W jakim stopniu uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój? Jakie nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi ucznia stosuje się w szkole?

5 Kryteria : Metody, techniki i narzędzia badawcze:
- efektywność i planowość zgodność z obowiązującym prawem skuteczność osiągania celów adekwatność doboru form i środków dydaktycznych formułowanie i realizacja wniosków Metody, techniki i narzędzia badawcze: Badania sondażowe -wywiad skategoryzowany - formularz wywiadu -badanie ankietowe - kwestionariusz ankiety -analiza treści dokumentów – arkusz analizy Analiza innych źródeł informacji

6 Grupy objęte badaniem:
rodzice –otrzymali ankietę, w której pytaliśmy o zdanie, czy procesy edukacyjne w naszej szkole są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, oraz ankietę dotyczącą aktywności dzieci. Ankietę wypełniło 99 osób Dyrektor szkoły - wywiad nauczyciele (33 osoby) - wypełniali ankietę dotyczącą organizacji procesów edukacyjnych. Liderzy poszczególnych zespołów WDN działających w naszej szkole (zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego, zespół humanistyczny, zespół matematyczno – przyrodniczy, zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych) przeprowadzili również wywiady grupowe z nauczycielami - uczniowie klas V i VI ( 98 uczniów) – wypełnili ankietę „Moja szkoła” Nauczyciel- opiekun Samorządu Uczniowskiego przeprowadził wywiad grupowy z uczniami - członkami Samorządu

7 Wyniki przeprowadzonego badania
Ankieta dla rodziców

8

9 Materiały zebrane na podstawie wywiadów z nauczycielami, przeprowadzonych przez liderów WDN w poszczególnych zespołach W jaki sposób uwzględniane są potrzeby uczniów w planowaniu procesów edukacyjnych? Nauczyciele klas młodszych na podstawie diagnozy stosują indywidualizację , dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, wybór odpowiednich programów, podręczników. Nauczyciele klas starszych podkreślają ważną rolę diagnozy na oraz dostosowanie zajęć do potrzeb i możliwości uczniów. Stosują indywidualizację nauczania (biorą pod uwagę opinii PPP, przygotowują dostosowanie wymagań, biorą pod uwagę aktualne informacje o uczniu, modyfikują ofertę edukacyjną)) Przygotowują do konkursów interdyscyplinarnych Pracują z uczniem zdolnym ( dodatkowe zadania, konkursy) Prowadzą zajęcia wyrównawcze. Uwzględniają zainteresowania uczniów ( zajęcia świetlicowe, lekcje wychowawcze)

10 Jak nauczyciele informują uczniów o celach uczenia się i oczekiwaniach?
Nauczyciele klas młodszych przekazują informację na każdych zajęciach na bieżąco. Nauczyciele klas starszych - na początku każdej lekcji- podczas zapowiedzi i zapisywania tematu przedstawia się cele zajęć . Na końcu lekcji sprawdza się stopień osiągnięcia zamierzonych celów. W jaki sposób nauczyciele zaznajamiają uczniów z zasadami oceniania? Jakie informacje zawiera ocena? Nauczyciele klas starszych podają uczniom (i rodzicom)wymagania przedmiotowe oraz kryteria oceniania na początku roku szkolnego. Uczniowie wklejają najważniejsze informacje do zeszytów, by w ciągu roku szkolnego na bieżąco je sobie przypominać. Nauczyciele na bieżąco na lekcji podają co będzie podlegało ocenie i podają uczniom kryterium sukcesu. Ocena zawiera również informacje o stopniu spełnienia wymagań, aktywności , zaangażowaniu. Ocena bieżąca ze sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi, zadania, pracy pisemnej, uwzględnia stan wiedzy uczniów, ale też zawiera informacje zwrotne pozwalające zorientować się co zrobili dobrze, co trzeba jeszcze poprawić i jak należy to zrobić. Nauczyciele motywują też słownie uczniów.

11 W jaki sposób informacja o postępach w nauce pomaga uczennicom i uczniom w dalszym uczeniu się? Jak nauczyciele wspierają i rozwijają uczniów planowanie indywidualnego procesu uczenia się? Nauczyciele klas młodszych zwracają uwagę, że informacja o postępach w nauce zachęca do dalszej pracy, wskazuje nad czym mają popracować, jakie braki uzupełnić. Planując indywidualny proces uczenia się wybierają dobry plan edukacyjno - wychowawczy, właściwe metody i narzędzia pracy, dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości uczniów w testach, kartkówkach, ćwiczeniach. Po I semestrze w ocenie opisowej nauczyciel określa w zaleceniach wiadomości i umiejętności nad którymi dziecko musi w sposób szczególny pracować. Nauczyciele klas starszych podkreślają, że informacja zawiera zalecenia do dalszej pracy, motywuje słownie uczniów, wskazuje kierunek działań. Informacja daje dziecku czytelny obraz jakie ma zaległości, wie nad czym pracować - podają techniki uczenia się, pracy z lekturą Mobilizują rodziców do pomocy dziecku oraz wyjaśniają -co mają konkretnie robić z dzieckiem, jak pracować Nauczyciele pomagają w odrabianiu zadań domowych dzieciom w świetlicy szkolnej

12 Jak nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się
Jak nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się? W jaki sposób uwzględniacie ich potrzeby i możliwości w tym zakresie? Nauczyciele kierują się opiniami PPP oraz własnymi diagnozami Nauczyciele klas młodszych zachęcają do poszukiwania(samodzielnie) informacji z różnych źródeł, przygotowują dodatkowe karty pracy zgodnie z zainteresowaniem dzieci. Podają informację zwrotną z czym uczniowie sobie świetnie radzą, a co powinni powtarzać i utrwalać. Nauczyciele klas starszych poprzez trening samodzielności, nacisk na regularne i systematyczne powtarzanie wiadomości, systematyczne i przemyślane zadawanie zadań, atrakcyjne formy prac domowych uwzględniające konieczność sięgania do różnych źródeł informacji i zastosowania nowoczesnych narzędzi. Mówią o sposobach uczenia się, dostosowują wymagania, stosują indywidualizację w pracy z uczniami. Motywują do aktywności, dbają o higienę uczenia się. Podają metody, które stosują na zajęciach świetlicowych, dodatkowych np. zapamiętywanie ciągów wyrazowych, zabawy w skojarzenia, doskonalenie logicznego myślenia, rebusy, krzyżówki…

13 Co robią nauczyciele , żeby wspierać uczniów w trudnych sytuacjach?
W młodszych klasach nauczyciele rozmawiają z uczniami, rodzicami, konsultują z pedagogiem szkolnym, kierują na zajęcia dodatkowe, zajęcia „Spójrz inaczej”, Nauczyciele klas starszych podkreślają wartość rozmowy z uczniami, Rodzicami. Pomagają w wyjaśnieniu trudności, znalezieniu rozwiązania , szukają wspólnie z uczniami sposobów rozwiązania konfliktów, pomagają w ich rozwiązywaniu współpracują z rodzicami, pedagogiem, logopedą, dyrektorem, poradnią PP. Organizują pomoc w nauce.

14 Co robicie robią nauczyciele, aby atmosfera na zajęciach sprzyjała uczeniu się?
Nauczyciele klas młodszych zwracają uwagę na ład i porządek, wprowadzają elementy wyciszenia np. czytanie, dbają by sala była wywietrzona. Nauczyciele klas starszych starają się , aby zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem atrakcyjnych dla uczniów nowoczesnych narzędzi multimedialnych, które dopingują ucznia do podejmowania samodzielnej pracy i zdobywania wiedzy. Atmosfera sprzyjająca uczeniu się to atmosfera zainteresowania, skupienia na wykonywanej pracy, warunkiem jest też wyciszenie uczniów, brak uczniów rozpraszających uwagę . Motywują do aktywności, dbają o higienę uczenia się .Dbają o miłą atmosferę pracy, spokojną barwę głosu, przypominają zasady dobrego zachowania, spisują kontrakt

15 Jakimi metodami nauczyciele motywują uczniów w procesie uczenia się
Jakimi metodami nauczyciele motywują uczniów w procesie uczenia się? Na ile metody dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczniów? W młodszych klasach nauczyciele stosują metody słowne, nagradzają je. Organizują konkursy, stosują pochwały na forum klasy, szkoły i wobec rodziców Nauczyciele klas starszych motywują uczniów do pracy i wysiłku intelektualnego poprzez: wskazywanie dodatkowych zadań, planowanie prac projektowych indywidualnych i grupowych, organizowanie konkursów, pochwały na forum klasy, szkoły i wobec rodziców, nagradzanie aktywności i kreatywności. Sposoby promowania osiągnięć uczniów przez szkołę: umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń, - publikowanie wiadomości na stronie internetowej szkoły, wystawienie pucharów z zawodów sportowych w gablocie przy wejściu do szkoły. Ponadto uczniowie otrzymują nagrody książkowe, rzeczowe, dyplomy oraz punkty dodatnie, które podwyższają ocenę z zachowania.

16 Jak nauczyciele dobierają stosowane przez siebie metody pracy
Jak nauczyciele dobierają stosowane przez siebie metody pracy? Jak dostosowują je do potrzeb uczniów, grupy? Jakie nowatorskie rozwiązania stosują w swojej pracy? W młodszych klasach nauczyciele wskazują na dobór metod pracy stosowny do możliwości dziecka lub grupy, dostosowują metody do wstępnej diagnozy, często stosują metody aktywizujące Nauczyciele klas starszych zwracają uwagę, że dobór metod zależy od zespołu klasowego Często stosują n na lekcjach nowoczesne środki audiowizualne, metodę burzy mózgów, sięgają do literatury np.” Spoko lekcja”, pracują w grupach, pracują metodą projektu, Nowatorskim działaniem jest wprowadzenie regularnego relaksu z elementami głośnego czytania (przez nauczyciela., uczniów) – po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Nauka przez zabawę, świetlicowe konkursy W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne: czytelnicza „Z książka za pan brat”, oraz regionalna „Z trówły naszyj starki” Projekt - „Ćwiczyć każdy może”

17 W jaki sposób nauczyciele starają się pokazać uczniom powiązania z różnymi dziedzinami wiedzy?
W młodszych klasach na każdych zajęciach występuje korelacja międzyprzedmiotowa, korelacja treści, tematycznie powiązanie aktywności na poszczególnych przedmiotach. Naturalne jest wiązanie różnych dziedzin życia Nauczyciele klas starszych - podczas prezentowania nowego tematu odwołują się do innych przedmiotów, prasy, telewizji, internetu… Stosują zadania matematyczne o treściach przyrodniczych Występuje ścisła korelacja miedzy przedmiotami j. polski – historia , przyroda- historia, j.ang. – historia, religia- historia, j.ang- matematyka np. Narodowe święta (j.ang),Mity Greckie, Bajki robotów Podczas lekcji wych. fizycznego przekazują uczniom treści edukacji zdrowotnej Nauczyciele świetlicy zwracają uwagę na spotkania z ciekawymi ludźmi, poznawanie różnych zawodów…

18 Po czym nauczyciele poznają, że uczniowie wykorzystują wiedzę?
Nauczyciele klas młodszych wymieniają wyniki sprawdzianów, kartkówek, wypowiedzi słowne Nauczyciele klas starszych: obserwują, że uczniowie umieją wykorzystać wiedzę, kiedy samodzielnie radzą sobie z różnymi szkolnymi i pozaszkolnymi zadaniami i trudnościami, szukają rozwiązań, są twórczy, zaangażowani w pracę podczas zajęć, Wykorzystanie zdobytej wiedzy przekłada się na wyniki sprawdzianów ustnych i pisemnych, poziom wykonanych prac uczniów, zadań domowych, działania na forum klasy i szkoły Co robią nauczyciele, aby kształtować odpowiedzialność uczniów za własny rozwój? Nauczyciele klas starszych starają się stawiać odpowiednio wysoki poziom wymagań i często oceniać postępy uczniów wskazując dalszą drogę postępowania, nakłaniają uczniów do samodzielnej pracy, pokazują profity płynące z aktywności (nagrody w konkursach, lepsze stopnie, zadowolenie rodziców…)Rozmawiają , motywują , wspierają uczniów Podejmują tematykę odpowiedzialności za własny rozwój na lekcjach wychowawczych Uświadamiają uczniom skutki swoich działań, podają przykłady, tłumaczą, organizują wyjazdy

19 Czy nauczyciele stwarzają uczniom możliwość wpływania na organizację i przebieg procesu uczenia się? w jaki sposób? W młodszych klasach nauczyciele wykorzystują zainteresowania dzieci, ich zdolności, umiejętności, talenty (konkursy, dramy, przedstawienia, inscenizacje…) Nauczyciele klas starszych – stwarzają uczniom możliwość wpływania na organizację i przebieg procesu uczenia się poprzez wspólne uzgodnienia, czy dane metody stosowane podczas uczenia się zdają egzamin, przygotowują prezentacje na zadany temat, ustalają z nauczycielem dogodne terminy sprawdzianów. Czasem uczniowie współdecydują o tym co będą robić na zajęciach – uwzględnia się ich pomysły w zajęciach świetlicowych, na lekcjach wych. fiz prowadzą stałe fragmenty zajęć np. rozgrzewkę .

20 W jaki sposób nauczyciele zachęcają uczniów do uczenia się od siebie nawzajem? Jak wspierają ich w takich działaniach? Nauczyciele klas młodszych organizują zajęcia z prezentacją własnych zainteresowań, omawiają sukcesy poszczególnych uczniów, organizują pomoc koleżeńską . Nauczyciele klas starszych zachęcają uczniów do uczenia się od siebie wzajemnie pokazując wartość takich postaw (chęć pomocy, empatia…), większą łatwość zdobywania wiedzy za pośrednictwem kolegów, organizują pracę w zespołach, prezentacje i wskazywanie źródeł wiedzy, organizują pomoc koleżeńską, nagradzają punktami, prezentują ciekawe prace uczniów na forum. Podczas zajęć tworzą takie grupy, które wspierają się wzajemnie.

21 Wyniki ankiety dla nauczycieli

22

23

24 Wyniki ankiety dla uczniów:

25

26 Materiały zebrane na podstawie wywiadu z uczniami – członkami Samorządu Uczniowskiego
Uczniowie wypowiedzieli się na temat: Co mogą zrobić nauczyciele, aby uczniom pomóc uczyć się i pokonywać trudności?  Uczniowie wiedzą, czego oczekują od nich nauczyciele. Wiedzą też czego mają się uczyć. Nauczyciele starają się udzielać pomocy uczniom w planowaniu uczenia się. Uczniowie zwracając się do nauczycieli mogą liczyć na ich pomoc w poszukiwaniu skutecznych sposobów nauki i zdobywania informacji Uczniowie mogą zwrócić się do nauczycieli (wychowawców, pedagoga szkolnego) w sytuacjach trudnych. Ocenianie Informacje o sposobach oceniania przekazywane są w skuteczny sposób (pisemnie i dodatkowo wyjaśniane ustnie) na początku roku szkolnego . Ocena pokazuje ile uczniowie umieją , ale nie zawsze dostosowana jest do możliwości uczniów. Dla uczniów ważne jest, żeby podczas oceniania ściśle trzymać się ustalonej punktacji lub zasad oceniania.

27 Szkoła jako przewodnik we współczesnym świecie
Zdaniem uczniów przydatność poszczególnych przedmiotów w życiu codziennym zależy od ich cech indywidualnych. Uczniowie widzą związek przedmiotów ze sobą (np. j. polski i historia, matematyka i przyroda) uważają też, że łączenie wiedzy z różnych dziedzin jest korzystne. Uczniowie generalnie mają poczucie wpływu na to, co dzieje się w szkole. Uczniowie czują się odpowiedzialni za swoje oceny, za wygląd zewnętrzny i wnętrze szkoły, za poziom edukacyjny szkoły, za sukcesy sportowe, artystyczne, za kolegów, aby im pomagać w nauce Dzieci uważają, że mogą uczyć się od siebie nawzajem i że tę możliwość wykorzystują.

28 Analiza dokumentacji i innych źródeł informacji
Procesy edukacyjne są planowane: Plany pracy są ustalane corocznie (są skorelowane z koncepcją pracy szkoły), ustalany jest również harmonogram pracy; kalendarz na dany rok szkolny, który zawiera wszystkie ważne terminy w tym: posiedzenia i tematyka rad pedagogicznych, szkoleniowych, imprezy i uroczystości szkolne.  Ponadto na zebraniu poprzedzającym dany rok szkolny następuje przydział czynności obowiązkowych i dodatkowych dla wszystkich nauczycieli.  Rozpatrywane są wnioski do pracy na dany rok szkolny, omawiany jest plan wychowawczy i profilaktyki po wcześniejszej ich ewaluacji.  Na podstawie istniejących dokumentów szkolnych, we współpracy z rodzicami, nauczyciele wychowawcy przygotowują swoje plany pracy.  Nauczyciele w oparciu o podstawę programową opracowują rozkłady materiałów nauczania na poszczególnych poziomach edukacyjnych, W planowaniu procesów edukacyjnych uwzględniają potrzeby i możliwości uczniów.

29 W szkole prowadzi się monitoring procesów edukacyjnych, bada się ilościowo i jakościowo realizację podstawy programowej na poszczególnych etapach .  Mierzy się osiągnięcia uczniów, współpracuje z rodzicami, rozmawia z uczniami i innymi nauczycielami. Prowadzona jest analiza wyników półrocznych i rocznych, wyników testów próbnych. Monitoring odbywa się także na spotkaniach zespołów przedmiotowych oraz na radzie pedagogicznej. Opracowuje się i wdraża programy naprawcze. Monitoring prowadzony jest przez obserwację, testy sprawdzające, analizę wyników, omawianie i analizowanie podczas spotkań zespołów przedmiotowych, a także z uczniami. W szkole bada się osiągnięcia uczniów (sprawdziany, testy, pytania i odpowiedzi, dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne.) Nauczyciele sprawdzają ich wiedzę i umiejętności poprzez sprawdziany , testy , pytania i odpowiedzi, dłuższe wypowiedzi ustne /pisemne Wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów są wdrażane poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych w celu przygotowania ich do udziału w konkursach przedmiotowych, organizację zajęć przygotowujących uczniów do sprawdzianu klasy VI oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających z różnych względów trudności w nauce. Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice zostają zapoznani z przedmiotowymi systemami oceniania. Nauczyciele oceniają uczniów systematycznie , stosują różnorodne formy oceniania , wykorzystując przy tym pełną salę ocen. Na podstawie analizy dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej stwierdza się , że nauczyciele zapoznają się zaleceniami PPP, każdy nauczyciel uwzględniając zalecenia PPP dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości uczniów.

30 Wnioski końcowe Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania. Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomaga uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój. Jednak wg wypowiedzi niektórych rodziców i uczniów nauczyciele w niewystarczającym stopniu kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się jednak w opinii części rodziców i uczniów niewystarczające jest wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach. Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

31 Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej Uczniowie nie potrafią określić jednoznacznie, że mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Nie wszyscy uczniowie mają świadomość, że sami również w dużym stopniu ponoszą odpowiedzialność za własny rozwój. Nie wszyscy uczniowie mają świadomość, że w szkole mogą uczyć się od siebie nawzajem i nie wszyscy tę możliwość wykorzystują W szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów.

32 Mocne strony: Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole obowiązkowych i nadobowiązkowych. Nauczyciele w swojej pracy kierują się znajomością różnorodnych metod pracy, potrzebami i oczekiwaniami uczniów. Znają sytuację uczniów, stosują najnowsze osiągnięcia z metodyki, dydaktyki. Uczniowie wiedzą, czego nauczyciele od nich oczekują, znają zasady oceniania, ocena jest dla nich jasną informacją co umieją, a co trzeba uzupełnić. W szkole podejmuje się różne działania, aby atmosfera sprzyjała uczeniu się.

33 Słabe strony: Uczniowie i rodzice uważają, że nauczyciele w niewystarczającym stopniu przekazują dzieciom wiedzę o tym, jak się uczyć: w jaki sposób planować i organizować proces uczenia się, jak wybierać najlepsze skuteczne dla danego dziecka sposoby uczenia się. Rodzice nie widzą wystarczającej pomocy w motywowaniu ich dzieci do nauki Rodzice nie widzą wystarczającej pomocy w sytuacjach trudnych związanych z opanowywanymi przez ich dzieci umiejętnościami i wiadomościami Uczniowie nie potrafią określić jednoznacznie, że mają wpływ na to, co dzieje się w szkole Słabo rozwinięta samopomoc koleżeńska

34 Rekomendacje: Kształcić i doskonalić u dzieci umiejętność i sposoby uczenia się : wsparcie to powinno obejmować wiedzę o tym, jak się uczyć, pomoc w planowaniu i organizacji procesu uczenia się, udzielanie informacji zwrotnych oraz budowanie motywacji. Znaleźć odpowiednie sposoby motywowania dzieci do nauki Wspierać dzieci w trudnych sytuacjach Wypracować metody samopomocy koleżeńskiej

35 Uczniowie są aktywni Wymaganie 4: cel ewaluacji:
- zebranie informacji na temat aktywności uczniów

36 Pytania kluczowe : Jaka ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oferuje szkoła? Jakie są potrzeby i oczekiwania uczniów dotyczące zajęć prowadzonych w szkole? W jakich zajęciach uczniowie najchętniej uczestniczą? W jaki sposób nauczyciele motywują i zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych i do podejmowania różnorodnych aktywności? W jakim stopniu uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej? W jakim stopniu angażują w nie inne osoby?

37 Metody, techniki i narzędzia badawcze:
Kryteria : - efektywność i planowość zgodność z obowiązującym prawem skuteczność osiągania celów adekwatność doboru form i środków dydaktycznych formułowanie i realizacja wniosków Metody, techniki i narzędzia badawcze: Badania sondażowe -wywiad skategoryzowany - formularz wywiadu -badanie ankietowe - kwestionariusz ankiety -analiza treści dokumentów – arkusz analizy Analiza innych źródeł informacji

38 Grupy objęte badaniem:
rodzice –otrzymali ankietę dotyczącą aktywności dzieci - ankietę wypełniło 99 osób nauczyciele (33 osoby) - wypełniali ankietę dotyczącą aktywności uczniów uczniowie klas V i VI ( 98 uczniów) – wypełnili ankietę „Moja szkoła” Nauczyciel- opiekun Samorządu Uczniowskiego przeprowadził wywiad grupowy z uczniami - członkami Samorządu

39 Wyniki przeprowadzonego badania

40

41 Materiały zebrane na podstawie wywiadów z nauczycielami, przeprowadzonych przez liderów WDN w poszczególnych zespołach W jakich zajęciach lekcyjnych uczniowie chętnie uczestniczą? Co o tym świadczy? Uczniowie klas młodszych najchętniej uczestniczą w zajęciach ruchowych, matematycznych, j. angielskiego, plastycznych– świadczy o tym zainteresowanie treściami realizowanymi na tych lekcjach, zaangażowanie, łatwość przyswajania wiadomości . Nauczyciele klas starszych stwierdzili, że uczniowie chętnie biorą udział w lekcjach, które są zgodne z ich zainteresowaniami, odpowiadają ich predyspozycjom, które są atrakcyjne, nie sprawiają im problemów. Ważną rolę odgrywa prowadzący i sposób prowadzenia lekcji. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach z wykorzystaniem środków audiowizualnych, z użyciem nowoczesnych metod aktywizujących, lekcjach na których wykorzystuje się nowoczesne technologie, lubią też pracować w grupach - świadczy o tym aktywność i zaangażowanie uczniów na takich lekcjach oraz większy stopień wiedzy i umiejętności w dużej grupie uczniów po zakończonych zajęciach. Bardzo lubią zajęcia artystyczne i sportowe (są niezadowolone kiedy np. wypada lekcja w. fiz).

42 W jakich zajęciach pozalekcyjnych uczniowie chętnie uczestniczą
W jakich zajęciach pozalekcyjnych uczniowie chętnie uczestniczą? Co o tym świadczy? Uczniowie klas młodszych najchętniej uczestniczą w zajęciach plastycznych, tanecznych, szachowych, zuchowych, teatralnych, ruchowych ale też wyrównawczych. Realizowanie są ich zainteresowania i potrzeby. Nauczyciele klas starszych stwierdzili, że uczniowie chętnie uczestniczą w tych zajęciach, które są zgodne z ich zainteresowaniami lub potrzebami. Potwierdzają regularne uczestnictwo, wysoką frekwencję i zaangażowanie na zajęciach kół zainteresowań, SKS-u, UKS-u, zajęciach teatralnych, Jaworowej Gromady, Sinfonietty, tanecznych, plastycznych, zajęciach Szkolnego Klubu Europejczyka, kółka gwarowego, szachowego...

43 Co robią nauczyciele, aby uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach (lekcyjnych i pozalekcyjnych) prowadzonych w szkole? Nauczyciele klas młodszych stosują ciekawe metody i formy pracy na zajęciach, stosują różnorodne pomoce dydaktyczne. Nauczyciele klas starszych stosują na lekcjach nowoczesne, urozmaicone metody aktywizujące (np. burza mózgów), różne formy pracy np. pracę w grupach, wycieczki tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, system nagród -pieczątki, punkty, ustne pochwały, pisemne, dyplomy, konkursy, ocenę opisową. Stosują metody z wykorzystaniem nowoczesnej technologii - pracują z tablicą interaktywną, wykorzystują programy multimedialne, wykorzystują sprzęt audiowizualny Zwracają uwagę, że również zajęcia pozalekcyjne muszą mieć ciekawy i atrakcyjny program, atrakcyjne tematy zajęć, musi występować różnorodność metod, poszukiwanie nowych rozwiązań artystycznych, ( np. na plastyce eksperymentowanie z materiałami i technikami) Zajęcia w. fiz., zajęcia ruchowe muszą być prowadzone w urozmaicony sposób, w dobrym tempie, stosownie do indywidualnych predyspozycji uczniów, ale też zawierać elementy rywalizacji. Wtedy dzieci wynoszą z zajęć dużo nowych umiejętności i nawyków.

44 Nauczyciele podkreślają, że elementami wpływającymi na liczebność i chęć uczestnictwa w zajęciach są profesjonalizm, atrakcyjność i różnorodność metod oraz życzliwa atmosfera. Nauczyciele motywują uczniów do pracy i wysiłku intelektualnego poprzez: wskazywanie dodatkowych zadań, planowanie prac projektowych indywidualnych i grupowych, organizowanie konkursów, pochwały na forum klasy, szkoły i wobec rodziców, nagradzanie aktywności i kreatywności. Sposoby promowania osiągnięć uczniów przez szkołę: - umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń, - publikowanie wiadomości na stronie internetowej szkoły, - wystawienie pucharów z zawodów sportowych w gablocie przy wejściu do szkoły. Ponadto uczniowie otrzymują nagrody książkowe, rzeczowe, dyplomy oraz punkty dodatnie, które podwyższają ocenę z zachowania.

45 Jakie inicjatywy zgłaszają uczniowie, a jakie udaje im się zrealizować?
Nauczyciele klas starszych wymieniają: wyjścia, spotkania z ciekawymi ludźmi, omawianie tematów interesujących uczniów Uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne, plakaty, plansze, pomoce do lekcji, organizują pomoc koleżeńską, Uczniowie są również inicjatorami następujących pomysłów:   „Szczęśliwy numerek” – osoba z wylosowanym numerem nie jest pytana w danym dniu, - konkursy, np.: „Super klasa” - imprezy klasowe np. wigilie klasowe, mikołajki , „Walentynki” - pomysły na gazetki klasowe - prowadzenie dyskotek - teatr „po angielsku” Na lekcjach wych. fizycznego są to inicjatywy związane z konkretną działalnością na lekcji np. wybór dyscypliny czy zabawy na danych zajęciach. Jeżeli uczniowie zgłaszają inicjatywy to są one związane ze spędzeniem czasu wolnego, z przyjemnościami i integracją z rówieśnikami

46 Jakie aktywności na rzecz własnego rozwoju podejmują uczniowie w szkole i poza nią? Kogo w nie angażują? Uczniowie klas młodszych - zajęcia pozalekcyjne w szkole. Angażują w nie rodziców i nauczycieli prowadzących Uczniowie klas starszych mają wpływ na własny rozwój poprzez : - uczestnictwo w wielu zajęciach pozalekcyjnych ( aktywnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, rozwijających, które poszerzają ich zainteresowania oraz w zajęciach wyrównujących braki) - możliwość wykazania się swoim zasobem wiedzy i zdolnościami w wielu konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych, - rozwiązywanie dodatkowych zadań, przygotowywanie prezentacji, pomocy naukowych, - wybieranie własnych przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego Biorą udział w zawodach sportowych, składają kwiaty pod pomnikami w rocznice świąt państwowych, spotykają się z gimnazjalistami, Szkoła wspiera uczniów w planowaniu własnego rozwoju poprzez uczenie zasad fair play podczas zawodów sportowych, rozwijanie umiejętności prezentacji swoich zainteresowań, rozwijanie poczucia odpowiedzialności, integrowanie społeczności lokalnej i budowanie więzi rodzinnych - kiermasz świąteczny i imprezy szkolne.

47 Co uczniowie robią na rzecz rozwoju szkoły i środowiska lokalnego
Co uczniowie robią na rzecz rozwoju szkoły i środowiska lokalnego? Jakiego typu jest to aktywność Kto jest partnerem uczniów w tych działaniach? Uczniowie uczestniczą czynnie w : uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, korowodzie dożynkowym, akcji sprzątania świata, obchodach Dnia Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, przeglądzie talentów, Jasełkach, festiwalu piosenki wiosennej, obchodach Święta Ziemi, Poranku majowym, Dniu Patronki Szkoły, Dniu Sportu, pikniku, uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Biorą udział w konkursach wewnątrzszkolnych np. konkursie ortograficznym, recytatorskim, matematycznym, gwarowym, czytelniczym, wiedzy o państwach europejskich, międzyszkolnych : biblijnym, interdyscyplinarnym, konkursach przyrodniczo- fotograficznych, szachowym, Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych Saga 2014. Uczniowie szkoły uczestniczą w akcjach charytatywnych np. Góra grosza, kalendarzyki, świąteczne kartki, zbieranie nakrętek, zbiórka karmy dla zwierząt…. Uczniowie występowali z przedstawieniem gwarowym Kopciuszek w Bibliotece Gminnej w Jasienicy, Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku Białej, brali udział w Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Szkolnych w czeskich Trzanovicach, Międzynarodowym Plenerze Malarskim w Komorni Lotha, zespół Jaworowa Gromada wystąpił w BCK z chórem Echo. Partnerami uczniów w tych działaniach są nauczyciele, rodzice, Urząd Gminy.

48 Wyniki ankiety dla nauczycieli

49 Wyniki ankiety dla uczniów

50

51 Materiały zebrane na podstawie wywiadu z uczniami – członkami Samorządu Uczniowskiego
Uczniowie wypowiedzieli się na temat: Zajęć w szkole Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne służą uczniom jako sposób pokazania swoich możliwości , umiejętności, ponadto dają możliwość podniesienia oceny z przedmiotu, są okazją dla uczniów aby w sposób pozytywny wyżyć się, wyładować energię. Uczniowie generalnie lubią swoje zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Nie widzą konieczności zmiany oferty zajęć, jedynie uatrakcyjnianie form i metod. Zachętą do angażowania się w zajęcia jest możliwość rozwijana swoich talentów i umiejętności, zdobywania nagród, osiągania sukcesów, drobne nagrody od prowadzących zajęcia, atrakcyjna forma, ciekawe rozwiązania, dodatkowe oceny

52 Działania w szkole i w środowisku
Uczniowie czują, że mają wpływ na inicjatywy podejmowane w szkole przez uczestniczenie w pracy Samorządu Uczniowskiego, działania podejmowane w klasach z wychowawcami Działania na rzecz środowiska lokalnego to występy szkolnych zespołów artystycznych, udział w zawodach sportowych i konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Do współpracy zapraszani są głównie rodzice Co robimy w szkole, aby się rozwijać? Aby się rozwijać, uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, kółkach zainteresowań, w projektach unijnych, zajęciach DK „Goruszka”, coraz więcej jest ciekawych konkursów Większość nauczycieli wspiera uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań, zachęcają do angażowania się w konkursy i zajęcia pozalekcyjne, służą pomocą podczas przygotowań do konkursów, organizują dodatkowe zajęcia temu poświęcone. Jednostkowe są sytuacje, gdy nie ma wsparcia ze strony nauczyciela. Czasami uczniowie zauważają brak zainteresowania nauczycieli i wychowawców swoimi pasjami pozaszkolnymi. Do współpracy zapraszani są rodzice, rodzeństwo dzielące pasje uczniów, koledzy.

53 Analiza dokumentacji i innych źródeł informacji
Z analizy dzienników zajęć pozalekcyjnych wynika, że frekwencja uczniów na zajęciach dodatkowych jest wysoka – uczniowie uczestniczą w zajęciach wyrównawczych i chętnie uczestniczą w zajęciach rozwijających Na korytarzu szkolnym znajduje się stale aktualizowana tablica informacyjna Na tablicy na początku roku szkolnego pojawia się informacja kiedy i w jakich zajęciach dodatkowych (wyrównawczych, rozwijających) mogą uczestniczyć uczniowie. Są m.in. zajęcia wyrównujące z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, przyrody, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia rozwijające : zespół instrumentalny, zespół wokalny , szkolny teatr „Graffiti”, zespół taneczny, kółko szachowe, kółko gwarowe, SKS, UKS, koło filatelistyczne, drużyna harcerska, zuchowa.

54 Na tablicy na bieżąco pojawiają się informacje o konkursach, akcjach w jakich uczniowie mogą brać udział. W bieżącym roku szkolnym były to np. konkursy ortograficzne, czytelnicze, biblijny, przyrodnicze, fotograficzno- przyrodnicze, matematyczne, j. angielskiego, gwarowy, recytatorski. wiedzy o państwach Unii… Akcje: zbierania zakrętek, „Góra grosza”, sprzedaży kalendarzyków, zbierania kasztanów i żołędzi, makulatury…  Są umieszczane wyniki konkursów i nazwiska zwycięzców i laureatów W klasach znajdują się gazetki z bieżącymi informacjami dotyczącymi życia danej klasy Na stronie internetowej szkoły na bieżąco umieszczane są informacje o aktualnych wydarzeniach z życia szkoły, konkursach, osiągnięciach uczniów

55 Wnioski końcowe: Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice potwierdzają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych Oferta szkoły jest zgodna z potrzebami uczniów. Szkoła poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych zapewnia w większości uczniom uzdolnionym wszechstronny rozwój, a uczniom mającym trudności w nauce nadrobienie zaległości programowych, podniesienie motywacji do pracy i wiary we własne siły. Uczniowie mają możliwość poszerzenia wiedzy, rozwijania zainteresowań. Uczniowie, angażując się podczas zajęć kół zainteresowań, poszerzają wiedzę, doskonalą umiejętności i rozwijają zainteresowania. Ponadto godnie reprezentują szkołę, osiągając wiele sukcesów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i przeglądach artystycznych.

56 Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie i licznie w nich uczestniczą. Przyjmują propozycje oferowane przez nauczycieli, modyfikują je i zgłaszają własne inicjatywy. Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby. Ich zaangażowanie jest szczególnie widoczne w działalności Samorządu Uczniowskiego, który reprezentuje całą społeczność szkolną. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności. Nauczyciele stosują wiele różnych metod i form pracy, by zachęcać uczniów do aktywności. Uczniowie w większości uzyskują wsparcie nauczycieli w działaniach na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły .

57 Mocne strony: Słabe strony :
Rodzice i uczniowie uważają, że szkoła ma bogata ofertę zajęć pozalekcyjnych, przez co aktywizuje uczniów Nauczyciele zachęcają uczniów do podejmowania różnego rodzaju aktywności. Słabe strony : Rodzice i dzieci nie do końca są świadomi, że uczeń może mieć wpływ na to , co dzieje się w szkole i jakie możliwości tworzy szkoła do realizacji pomysłów i inicjatyw uczniów.

58 Rekomendacje: Informować uczniów i rodziców w jakich sferach rzeczywistości szkolnej dzieci mogą mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole oraz jakie szkoła tworzy możliwości do realizacji pomysłów i inicjatyw dzieci Stale wspierać uczniów w podejmowanych przez nich samodzielnych inicjatywach wpływających na ich wszechstronny rozwój (intelektualny , społeczny, osobowościowy), w mniejszym stopniu wyręczać uczniów, pozwolić im na kreatywność Zachęcać uczniów do angażowania się w działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego Zachęcać dzieci do większego angażowania się w konkursy przedmiotowe

59 W roku szkolnym 2013\2014 zespół ds
W roku szkolnym 2013\2014 zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w szkole działał w składzie : Urszula Szkudlińska Monika Foks Joanna Lorańczyk - Czader Natalia Sumina - Ficek

60


Pobierz ppt "Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google