Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W ŻYCIU ZWODOWYM Agnieszka Ramiączek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTELIGENCJA EMOCJONALNA W ŻYCIU ZWODOWYM Agnieszka Ramiączek."— Zapis prezentacji:

1 INTELIGENCJA EMOCJONALNA W ŻYCIU ZWODOWYM Agnieszka Ramiączek

2 CZĘŚĆ I Geny nie przesądzają o naszym losie

3 D LACZEGO NIEKTÓRZY LUDZIE LEPIEJ „ RADZĄ SOBIE ” ? Czy posiadają jakąś szczególną umiejętność kierowania swoim życiem ?

4 „ NAUKA ŻYCIA ” ↓ BUDOWANIE WIZERUNKU, WYOBRAŻENIA O SOBIE.

5 1. Autoportret „rzeczywisty” – czyli ten, który przyjmujemy za faktyczny.

6 To co o sobie myślimy, jak się widzimy w dorosłym życiu, stanowi rezultat dwóch kategorii odbieranych przez nas sygnałów. Jedna – rezultat tego, jak nas traktowali inni, a druga – co do nas i o nas mówili. „Jesteśmy więc tacy, jacy myślimy, że jesteśmy”

7 2. A UTOPORTRET IDEALNY, TJ. TAKI JAKI CHCIELIBYŚMY OSIĄGNĄĆ.

8 A UTOPORTRET „ RZECZYWISTY ” I „ IDEALNY ” USTAWICZNIE ZE SOBĄ KONKURUJĄ. Im większy wystąpi rozdźwięk pomiędzy autoportretem rzeczywistym a autoportretem idealnym – tym mniejsze poczucie wartości.

9 PRZY CZYM W BUDOWANIU WŁASNEGO AUTOPORTRETU, WSZYSTKO ZALEŻY OD TEGO, CO NAUCZYMY SIĘ UWAŻAĆ ZA WAŻNE. B O WCALE NIE CHODZI O JAKĄŚ „ PRAWDĘ ” O CZŁOWIEKU, TYLKO O TO, CO DANA „ PRAWDA ” DLA DANEGO CZŁOWIEKA ZNACZY.

10 T YMCZASEM TWOJA SAMOOCENA MUSI POCHODZIĆ OD CIEBIE !!! Nie jesteś wartościowy, dlatego, że inni tak uważają, ale dlatego, że tak uważasz, wierzysz w to i zachowujesz się jak osoba wartościowa.

11 P OCZUCIE MAŁEJ WARTOŚCI LEŻY U ŹRÓDEŁ WIĘKSZOŚCI PROBLEMÓW PSYCHOLOGICZNYCH, BYWA TEŻ ICH SKUTKIEM.

12 K ONSEKWENCJĄ BRAKU POCZUCIA WARTOŚCI SĄ : - MNIEJSZA UMIEJĘTNOŚĆ „ RADZENIA SOBIE,” - MNIEJSZA ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA, ODPORNOŚĆ NA STRES, - WIĘKSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZABURZEŃ EMOCJONALNYCH, WIĘKSZA SKŁONNOŚĆ DO DEPRESJI.

13 R ODZAJE DEPRESJI : endogenna, poprzedzona traumatycznymi przeżyciami, związana z chorobami somatycznymi.

14 W SZYSTKIE EMOCJE I TE WYRAŻAJĄCE RADOŚĆ, JAK I WYRAŻAJĄCE SMUTEK, POWSTAJĄ W NASZYM MÓZGU.

15 W LUDZKIM MÓZGU ( W UPROSZCZENIU ) ZNAJDUJĄ SIĘ DWA OD SIEBIE NIEZALEŻNE MÓZGI : ROZUMNY I EMOCJONALNY.

16 W SPÓŁPRACA ALBO RYWALIZACJA OBU MÓZGÓW – DETERMINUJĄ TO WSZYSTKO, CZEGO DOZNAJEMY : NASZ STOSUNEK DO ŚWIATA I DO INNYCH LUDZI.

17 Pokrótce: ich współzawodnictwo → w konsekwencji problemy, → a nawet lęki i depresja. Kiedy oba mózgi uzupełniają się - mózg emocjonalny – aby ukierunkować to, co pragniemy przeżyć, mózg rozumny – aby pomóc nam zrealizować nasze dążenie w sposób najbardziej rozumny, – odczuwamy wówczas wewnętrzną harmonię.

18 K IEDY I JAK DOCHODZI DO TEGO, ŻE TEN PRECYZYJNY UKŁAD WSPÓŁPRACY OBU MÓZGÓW ZAWODZI ?

19 1. G DY DOCHODZI DO PRZEJĘCIA PRZEZ MÓZG EMOCJONALNY DOMINACJI NAD CZYNNOŚCIAMI UMYSŁOWYMI : wskutek szoku – zespół stresu pourazowego, napady lęku, paniki.

20 2.K IEDY MÓZG ROZUMNY NIE POZWALA INFORMACJI EMOCJONALNEJ ODEGRAĆ SWOJEJ ROLI : „dławienie” emocji, uczuć – impasowa sytuacja (brak możliwości rozładowania uczuć) – w konsekwencji → choroba.

21 N AJWIĘKSZE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA STANOWIĄ NIE SAME NEGATYWNE EMOCJE – LECZ ICH STAŁE LIKWIDOWANIE.

22 R ÓWNOWAGA POMIĘDZY – INSTYNKTOWNYMI ( NATYCHMIASTOWYMI ) – REAKCJAMI EMOCJONALNYMI I RACJONALNYMI DZIAŁANIAMI – WARUNKUJE HARMONIJNE FUNKCJONOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE.

23 T ERMIN - INTELIGENCJA EMOCJONALNA – DEFINIUJE OWĄ RÓWNOWAGĘ MIĘDZY EMOCJĄ A ROZUMEM.

24 I NTELIGENCJA EMOCJONALNA JEST W ZNACZNYM STOPNIU NIEZALEŻNA OD ILORAZU INTELIGENCJI.

25 N A ILORAZ EMOCJONALNY SKŁADAJĄ SIĘ UMIEJĘTNOŚCI : - ROZPOZNAWANIA SWOJEGO WŁASNEGO STANU EMOCJONALNEGO I STANU EMOCJONALNEGO INNYCH OSÓB, - ROZUMIENIA NATURALNEGO ROZWOJU EMOCJI W CZASIE ( STRACH I ZŁOŚĆ ODMIENNIE EWOLUUJĄ W CZASIE ), - ANALIZOWANIA SWOICH WŁASNYCH EMOCJI I EMOCJI INNYCH OSÓB, - STEROWANIA EMOCJAMI SWOIMI I INNYCH OSÓB.

26 C ZTERY WYMIENIONE ZDOLNOŚCI TWORZĄ PODSTAWĘ PANOWANIA NAD SOBĄ ORAZ OSIĄGANIA SUKCESU SPOŁECZNEGO ( ŻYCIOWEGO ), ROZUMIANEGO W KATEGORIACH SKUTECZNOŚCI.

27 PODSUMOWANIE ZASAD FUNKCJONOWANIA EMOCJI : wewnątrz mózgu znajduje się mózg emocjonalny. Posiada on odrębną od kory nowej organizację poszczególnych elementów: odrębną budowę komórkową, odrębne właściwości biochemiczne, itp. Mózg emocjonalny często funkcjonuje niezależnie od kory nowej. (Mowa i rozumienie mają na niego bardzo ograniczony wpływ). Mózg emocjonalny kontroluje wszystko to, co zarządza naszym samopoczuciem psychicznym i w dużej części fizjologią naszego organizmu. Zaburzenia emocjonalne są konsekwencją zakłóceń w funkcjonowaniu mózgu emocjonalnego. Mózg emocjonalny ma naturalne mechanizmy, które służą do odzyskiwania równowagi i dobrego samopoczucia.

28 Z ADANIEM SZEREGU METOD STOSOWANYCH PRZEZ NOWĄ MEDYCYNĘ EMOCJI - JEST UŁATWIENIE OSIĄGNIĘCIA NA POWRÓT HARMONII MIĘDZY MÓZGIEM EMOCJONALNYM A ROZUMNYM LUB WSKAZANIEM ( ODNALEZIENIEM ) DROGI DO NIEJ.

29 M ÓZG EMOCJONALNY NALEŻY „ PRZEPROGRAMOWAĆ ” W TAKI SPOSÓB, ABY ZOSTAŁ ON DOSTOSOWANY DO TERAŹNIEJSZOŚCI I NIE KONTYNUOWAŁ REAKCJI NA SYTUACJE Z PRZESZŁOŚCI.

30 D ROGA DO KORZYSTANIA INTELIGENTNEGO Z EMOCJI → WIEDZIE PRZEZ ZAPOZNANIE SIĘ Z NATURĄ EMOCJI.

31 Z POŚRÓD WSZYSTKICH EMOCJI NAJBARDZIEJ NIEUSTĘPLIWA JEST WŚCIEKŁOŚĆ I NAJTRUDNIEJ JEST KONTROLOWAĆ GNIEW I ZŁOŚĆ. Benjamin Franklin: „Nigdy nie złościmy się bez powodu, ale rzadko jest to właściwy powód”

32 ZŁOŚĆ JEST UCZUCIEM DODAJĄCYM NAM ENERGII, ANIMUSZU. poczucie zagrożenia wyzwala ZŁOŚĆ ↓ nie kontrolowana przez rozsądek nawarstwia się na złości, zwiększa się poziom hormonów – kortyzolu, adrenaliny → emocje biorą górę nad rozumem.

33 T YBETAŃSKA MĄDROŚĆ PODPOWIADA : „N IE TŁUM JEJ. A LE NIE DZIAŁAJ POD JEJ WPŁYWEM ”.

34 D WA GŁÓWNE SPOSOBY „ RADZENIA SOBIE ” ZE ZŁOŚCIĄ : uchwycenie myśli wyzwalających przypływ złości i przeciwstawienie się im - nie dopuszczenie do powstania „porwania emocjonalnego”, „przeczekanie” przypływu adrenaliny w otoczeniu, nie zagrażającym „wyzwoleniem się” kolejnej fali złości.

35 W PRAKTYCE ZMIANĘ STANU FIZJOLOGICZNEGO NASZEGO ORGANIZMU OSIĄGNIEMY : - OBNIŻAJĄC JEGO POBUDZENIE - RUCH I WYSIŁEK FIZYCZNY, METODY RELAKSACJI ( GŁĘBOKIE ODDYCHANIE I ROZLUŹNIENIE MIĘŚNI - TRENING AUTOGENNY ), - ODRYWAJĄC UWAGĘ OD CZYNNIKÓW WYZWALAJĄCYCH ZŁOŚĆ ( TU : RÓŻNE FORMY ROZRYWKI ).

36 G ENEZA NIEPOKOJU - CZUJNOŚCI → TO WYPATRYWANIE POTENCJALNEGO ZAGROŻENIA, OBMYŚLANIE SPOSOBÓW RADZENIA SOBIE Z CZYHAJĄCYMI NA NAS NIEBEZPIECZEŃSTWAMI.

37 C HRONICZNY NIEPOKÓJ – MA WSZELKIE ZNAMIONA PORWANIA EMOCJONALNEGO O NISKIM NASILENIU CO OZNACZA → ŻE NIE PODDAJE SIĘ RACJONALNEMU ROZUMOWANIU, NARZUCA JEDEN, SZTYWNY PUNKT WIDZENIA NA DRĘCZĄCY PROBLEM.

38 J EŚLI NASILA SIĘ I UTRZYMUJE DŁUŻEJ → PRZERADZA SIĘ W PEŁNO OBJAWOWE ZESPOŁY ZABURZEŃ LĘKOWYCH ( FOBIE, NERWICE NATRĘCTW CZY ATAKÓW LĘKOWYCH ). Ich wspólny mianownik - nienaturalny niepokój.

39 L ĘK WIĄŻE SIĘ NIEOMAL ZAWSZE ZE STRACHEM, TYMCZASEM STRACH JAKO TAKI, TAK NAPRAWDĘ NIE ISTNIEJE W ŚWIECIE ZEWNĘTRZNYM. Stwarzamy go sami – lękliwymi myślami i pełnymi obaw oczekiwaniami.

40 S TRACH JEST WIĘC UCZUCIEM, KTÓRE TKWI W NAS. Opiera się na zbiorze ocen, występuje w formie: kognitywnej - czyli niepokojących myśli, somatycznej - czyli fizjologicznych objawów.

41 P IERWSZYM KROKIEM W PRÓBACH ZAPANOWANIA NAD CHRONICZNYM MARTWIENIEM SIĘ JEST : - UŚWIADOMIENIE GO SOBIE, - WYCHWYTYWANIE EPIZODÓW MARTWIENIA SIĘ ( NAJLEPIEJ W MOMENCIE KIEDY ULOTNE WYOBRAŻENIE NIESZCZĘŚCIA WYZWALA CYKL ). Następnym → zajęcie krytycznego stanowiska wobec swoich przypuszczeń.

42 R EASUMUJĄC : L ĘK JEST ZAWSZE UCZUCIEM PRZYKRYM, ALE JEŚLI NIE PROWADZI DO WIĘKSZEJ OSTROŻNOŚCI, JEST BEZSENSOWNY. Nigdy nie dowiemy się, co to znaczy uwolnić się od lęku, jeśli nie stawimy mu czoła.

43 N IE MOŻNA PRZEKONAĆ SIĘ, JAK PRZEZWYCIĘŻYĆ LĘK, STRACH, DOPÓKI NIE ZDOBĘDZIE SIĘ NA ODWAGĘ, NIE ODKRYJE JEJ W SOBIE, JEŚLI NIE PODEJMIE SIĘ RYZYKA. Odwaga to gotowość stawiania czoła lękom.

44 O DWAGA TO TAKŻE PRZYJMOWANIE KRYTYKI, POLEGANIE NA SOBIE ORAZ AKCEPTACJA I PONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKONYWANIE WŁASNYCH WYBORÓW. Odwaga to wiara w siebie i swoje wybory !

45 „ D EPRESJA PODKLINICZNA ” TO W TERMINOLOGII FACHOWEJ NIEUSTAJĄCY SMUTEK.

46 M ARTWIENIE SIĘ, ZASTANAWIANIE SIĘ NAD TYM, CO NAS PRZYGNĘBIA, TZW. SKŁONNOŚĆ DO RUMINACJI – INACZEJ „ PRZEŻUWANIE MYŚLI ” POTĘGUJE I PRZEDŁUŻA DEPRESJĘ.

47 Z ALECA SIĘ STOSOWANIE TERAPII KOGNITYWNEJ, KTÓREJ CELEM JEST ZMIANA SCHEMATÓW MYŚLENIA.

48 O PIERA SIĘ ONA NA DWÓCH PODSTAWOWYCH ZASADACH : 1. P RZECIWSTAWIANIU SIĘ NURTUJĄCYM MYŚLOM I KWESTIONOWANIU ICH ZASADNOŚCI. 2. W YNAJDYWANIU BARDZIEJ OPTYMISTYCZNYCH ALTERNATYW, CELOWYM PLANOWANIU PRZYJEMNYCH ZAJĘĆ, ODWRACAJĄCYCH OD NICH UWAGĘ ( M. IN. – AEROBIC !!)

49 P SYCHOTERAPIA PRZEDE WSZYSTKIM POWINNA NAUCZYĆ SAMODYSCYPLINY I WYTRWAŁOŚCI W REALIZOWANIU ZADAŃ – CODZIENNYCH ORAZ DALEKOSIĘŻNYCH – BEZ KTÓRYCH NIKT, A ZWŁASZCZA OSOBA W DEPRESJI, NIE MOŻE LICZYĆ NA POPRAWĘ POCZUCIA WARTOŚCI I ODNALEZIENIE SENSU ŻYCIA.

50 W SZYSTKIE, NAJBARDZIEJ SKUTECZNE METODY PODNIESIENIA NASTROJU POLEGAJĄ NA POPRAWIE WŁASNEGO WIZERUNKU.

51 Z PUNKTU WIDZENIA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ : - ZMIANA USPOSOBIENIA, - WIĘCEJ OPTYMIZMU, NADZIEI, - WIARA W SIEBIE → TO NAJSKUTECZNIEJSZA DROGA DO PANOWANIA NAD WYDARZENIAMI SWEGO ŻYCIA I STAWIANIA CZOŁA ROZMAITYM WYZWANIOM.

52 P ONAD WSZYSTKO JEDNAK WARTO UŚWIADOMIĆ SOBIE, ŻE UCZUCIA NIE SĄ EMOCJAMI NIEZALEŻNYMI OD NASZEJ WOLI. Uczucia to reakcje, na które sami się decydujemy – bowiem każde uczucie jest poprzedzone przez myśl.

53 J EŚLI WIĘC DOSTRZEGAMY ( ŚLEDZIMY I WYBIERAMY ) SWOJE MYŚLI, TO KONTROLUJEMY EMOCJE. W ten sposób eliminujemy reakcje, które nam szkodzą!

54 W PŁYW EMOCJI NA PROCES ROZUMOWANIA. Inteligencja emocjonalna – jako meta-zdolność determinuje jak (?) - dobrze czy źle - potrafimy korzystać ze swoich zdolności umysłowych ( przyswajanie i wykorzystywanie wiedzy).

55 S ILNE EMOCJE NEGATYWNE : ukierunkowują uwagę na to, co jest ich przedmiotem, utrudniając (lub niwecząc) próby jej skupienia na czymś innym, uniemożliwiają koncentrację - upośledzeniu ulega zdolność umysłowa, zwana „pamięcią operacyjną” – odpowiedzialna za wysiłek intelektualny.

56 O GÓLNIE RZECZ BIORĄC : mały niepokój – powoduje apatię lub niedostateczną motywację do wysiłku gwarantującego sukces, niepokój zbyt silny – niweczy próby właściwego wykonania zadania, stan lekkiego podniecenia ( hipomania) – wydaje się być optymalny.

57 N AJLEPSZE GWARANCJE SUKCESU TO POZYTYWNA MOTYWACJA – ENTUZJAZM, ZAPAŁ I WIARA W SIEBIE.

58 K LUCZEM W BUDOWANIU WSZYSTKICH ZWIĄZKÓW EMOCJONALNYCH – BLIŻSZYCH I DALSZYCH RELACJI Z OTOCZENIEM JEST EMPATIA !

59 E MPATIA TO TRAKTOWANIE INNYCH ZE ZROZUMIENIEM I OTWARTOŚCIĄ.

60 E MPATIA WYRASTA ZE SAMOŚWIADOMOŚCI. I M BARDZIEJ JESTEŚMY OTWARCI NA WŁASNE EMOCJE, TYM LEPIEJ ODCZYTUJEMY UCZUCIA ( EMOCJE ) INNYCH OSÓB.

61 E MOCJE PRZEKAZUJĄ ZACHOWANIA NIEWERBALNE - TON GŁOSU, GEST, WYRAZ TWARZY. Kiedy słowa nie zgadzają się z sygnałami niewerbalnymi - na prawdziwe emocje wskazuje nie to co ktoś mówi, ale jak to mówi !

62 N AJCZĘŚCIEJ TO NIE BRAK EMPATII, ALE NIEUMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA UCZUĆ - NA SKUTEK LĘKU CZY WSTYDU PRZED ICH OKAZYWANIEM STANOWI BARIERĘ W POROZUMIENIU.

63 T YMCZASEM NASZE STOSUNKI Z OTOCZENIEM, TWORZĄ WŁAŚCIWE PODŁOŻE DOBREGO SAMOPOCZUCIA : zasadniczą rolę odgrywa ich jakość, kiedy ulegają zaburzeniu – odczuwamy jako cierpienie emocjonalne.

64 R ELACJĘ TĄ WYJAŚNIA FIZJOLOGIA UCZUCIA - „ OTWARTA PĘTLA SYSTEMU LIMBICZNEGO ” Optymalna regulacja równowagi fizjologicznej uzależniona jest bowiem nieustannie od relacji jakie mamy z innymi, a w szczególności z osobami, które są nam bliskie emocjonalnie.

65 K LUCZEM DO PRZETRWANIA ZWIĄZKU ( KAŻDEJ BLISKIEJ RELACJI ) JEST DOCHODZENIE DO POROZUMIENIA, UMIEJĘTNOŚĆ OBJAWIANIA ZARÓWNO SWOJEJ ZGODY, ALE TEŻ I NIEZGODY ( NIEDOPUSZCZANIE DO MANIPULOWANIA ).

66 J EDYNĄ BEZPOŚREDNIĄ I SKUTECZNĄ METODĄ PROWADZĄCĄ DO ZHARMONIZOWANIA WZAJEMNYCH RELACJI I ODZYSKANIA RÓWNOWAGI WEWNĘTRZNEJ JEST KOMUNIKACJA EMOCJONALNA OPARTA NA ZACHOWANIU ASERTYWNYM.

67 I STNIEJĄ TRZY SPOSOBY REAGOWANIA W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ :

68 - „ PASYWNY ” LUB „ PASYWNO – AGRESYWNY ” – PRZYJMOWANY DLA UNIKNIĘCIA KONFLIKTÓW – TO NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANA W SPOŁECZEŃSTWACH TRADYCYJNYCH LUDZKA REAKCJA, WOBEC OSOBY NIE LUBIANEJ, DZIAŁAJĄCEJ Z POZYCJI WŁADZY - „ AGRESYWNY ” – RÓWNIE NIESKUTECZNY, DODATKOWO BARDZIEJ NIEBEZPIECZNY,

69 ORAZ „ ZACHOWANIE ASERTYWNE ”, NA KTÓRYM BAZUJE KOMUNIKACJA EMOCJONALNA - JEDYNE, KTÓRE POZWALA DAWAĆ I OTRZYMYWAĆ W ZAMIAN TO, CZEGO SIĘ PRAGNIE, PRZY JEDNOCZESNYM POSZANOWANIU ZARÓWNO WŁASNYCH MOŻLIWOŚCI, JAK I POTRZEB INNYCH OSÓB.

70 N ATOMIAST CZTERY RODZAJE ZACHOWANIA, KTÓRE USTAWICZNIE STOSOWANE NISZCZĄ WSZELKIE ZWIĄZKI TO : krytyka - zamiast wyrażenia po prostu swojego żalu, pogarda - wyrażana przez znieważanie; od bardzo łagodnej formy – do bardzo brutalnej, podczas gdy szyderstwo może bardzo ranić,

71 K ONTRATAK I TOTALNY UNIK ( FIGHT I FLIGHT ) – ROZWIĄZANIA PODSUWANE PRZEZ MÓZG EMOCJONALNY W OBLICZU ATAKU. D OCHODZI DO NICH NAJCZĘŚCIEJ, KIEDY MAMY WRAŻENIE, ŻE NASZE SKARGI, WYMÓWKI SĄ TOTALNIE IGNOROWANE. Jaki więc jest sens ich ustawicznego stosowania?

72 J EŚLI POTRAFIMY DOSTRZEC, ŻE ŹRÓDŁEM NASZYCH PROBLEMÓW, NIE ZAWSZE SĄ INNI, LECZ TO, JAK SAMI REAGUJEMY NA ICH, NA PRZYKŁAD OBRAŹLIWE ZACHOWANIE, TO TEŻ MAMY SZANSĘ TO ZMIENIĆ.

73 D ZIAŁANIE, KTÓRE WÓWCZAS POKAZUJE NASZE ZDECYDOWANE STANOWISKO W SPRAWIE, WARTE JEST WIĘCEJ NIŻ MILIONY WYPOWIEDZIANYCH W SŁUSZNEJ INTENCJI SŁÓW.

74 A BY BYĆ SKUTECZNYM, TRZEBA BYĆ ASERTYWNYM !

75 - A SERTYWNOŚĆ TO ODWAŻNE I UCZCIWE DZIAŁANIE W OBRONIE SWOICH PRAW I WOLNOŚCI BEZ ODMAWIANIA TAKICH SAMYCH PRAW INNYM. - T O DZIAŁANIE Z POZYCJI KOGOŚ, KTO NIE CHCE BYĆ OFIARĄ - TZN. NIE POTRZEBUJE STAŁEJ AKCEPTACJI I POTWIERDZENIA O SWOJEJ WARTOŚCI, CZY ATRAKCYJNOŚCI, BO SAM SIEBIE NAJLEPIEJ ZNA I WIERZY W SIEBIE.

76 U CZĄC SIĘ ASERTYWNOŚCI, MOŻEMY OPANOWAĆ SZTUKĘ NIE ZGADZANIA SIĘ PONAD WSZELKĄ CENĘ ZAWSZE I WSZĘDZIE Z INNYMI. Możemy też nauczyć się bronić swoich praw bez podnoszenia głosu.

77 N A CZYM WIĘC POLEGA ISTOTA ZASAD EFEKTYWNEGO POROZUMIENIA, W KTÓRYM PRZEKAZ INFORMACJI NIE ZRAŻA ADRESATA A WRĘCZ PRZECIWNIE, BUDZI W NIM SZACUNEK I STAJE SIĘ ZACHĘTĄ DO WSPÓŁDZIAŁANIA ?

78 1. N A ZASTĄPIENIU KAŻDEGO OSĄDU – TZN. KAŻDEJ KRYTYKI, OBIEKTYWNĄ WYPOWIEDZIĄ - IM BARDZIEJ JESTEŚMY PRECYZYJNI I OBIEKTYWNI, TYM ŁATWIEJ TO CO MÓWIMY, JEST INTERPRETOWANE JAKO UZASADNIONA PRÓBA POROZUMIENIA SIĘ, A NIE POTENCJALNA KRYTYKA.

79 2. N A UNIKANIU OSĄDU INNEJ OSOBY W CELU CAŁKOWITEGO SKUPIENIA SIĘ NA WŁASNYCH ODCZUCIACH - MÓWIĄC O SOBIE, WYŁĄCZNIE O SOBIE, NIE KRYTYKUJĘ SWOJEGO ROZMÓWCY, NIE ATAKUJĘ GO – JESTEM ZAANGAŻOWANY EMOCJONALNIE A WIĘC AUTENTYCZNY I OTWARTY.

80 D AVID S ERVAN -S CHREIBER PROPONUJE NA POCZĄTEK, W CELU PRZEĆWICZENIA ZASAD SKUTECZNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ POSŁUGIWAĆ SIĘ ZAPISANYMI NA KARTCE PAPIERU SZEŚCIOMA KLUCZOWYMI PUNKTAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY :

81 1. Ź RÓDŁO - NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZWRACAMY SIĘ DO OSOBY, KTÓRA STANOWI ŹRÓDŁO NASZEGO PROBLEMU I MOŻE GO ROZWIĄZAĆ. 2. M IEJSCE I MOMENT – STARANNIE DOBRAĆ MIEJSCE I SPRZYJAJĄCY MOMENT SPOTKANIA. 3. P RZYJACIELSKIE PODEJŚCIE – ŻEBY BYĆ ZROZUMIANYM, TRZEBA NAJPIERW ZOSTAĆ WYSŁUCHANYM – NALEŻY STWORZYĆ SZANSE NA POZYTYWNY ODBIÓR NASZEGO PRZEKAZU.

82 4. Z ACHOWANIE OBIEKTYWNE – PRZYSTĄPIĆ DO SEDNA SPRAWY : PRZYPOMNIEĆ OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE NASZE ROZGORYCZENIE, OGRANICZAJĄC SIĘ JEDNAK WYŁĄCZNIE DO OPISU FAKTÓW. 5. E MOCJA – PO OPISIE FAKTÓW MUSI NATYCHMIAST NASTĄPIĆ INFORMACJA O WYNIKAJĄCYCH Z NICH DOZNANIACH EMOCJONALNYCH, PAMIĘTAJĄC ABY NIE MÓWIĆ O ZŁOŚCI CZY GNIEWIE. 6. Z AWIEDZIONA NADZIEJA – NA ZAKOŃCZENIE KORZYSTNE JEST WSPOMNIEĆ O ZAWIEDZIONEJ NADZIEI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA SPEŁNIONA.

83 P RZYPOMNIENIE : Z TRZECH MOŻLIWYCH SPOSOBÓW REAKCJI W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ : PASYWNOŚCI, AGRESJI, „ ASERTYWNOŚCI ”, WYŁĄCZNIE TA OSTATNIA DAJE SZANSE NA BEZKONFLIKTOWE POROZUMIENIE. Od każdego z nas zależy więc wybór i podjęcie – lub odrzucenie emocjonalnego wyzwania.

84 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! Agnieszka Ramiączek


Pobierz ppt "INTELIGENCJA EMOCJONALNA W ŻYCIU ZWODOWYM Agnieszka Ramiączek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google