Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z dyrektorami wtorek, 23 września 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z dyrektorami wtorek, 23 września 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z dyrektorami wtorek, 23 września 2014 r.

2 Plan wystąpienia 1. Wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego: - wyniki ewaluacji zewnętrznych w szkołach i placówkach; -wyniki kontroli planowych i doraźnych. 2. Informacje o planie nadzoru na rok szkolny 2014/2015. 3. Inne komunikaty dla dyrektorów.

3 Ewaluacja zewnętrzna - informacje ogólne W roku szkolnym 2013/2014 r. przeprowadzono 654 ewaluacji, w tym: -51 ewaluacji całościowych, -603 ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa.

4 Najważniejsze wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku 2013/2014: 1. Wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się jest niewystarczający. 2. Niewielu rodziców współdecyduje o funkcjonowaniu szkoły. W małym stopniu uczestniczą oni w analizowaniu podejmowanych działań wychowawczych oraz modyfikowaniu koncepcji pracy szkoły. 3. Szkoły różnią się między sobą pod względem skuteczności prowadzonych analiz i efektywności nauczania. W części szkół brak jest efektów (lub niska efektywność) działań podjętych na podstawie wniosków z prowadzonych analiz.

5 4. Indywidualizacja procesu edukacji nie jest zjawiskiem powszechnym. 5. Osiąganie sukcesów edukacyjnych, w tym także w konkursach, olimpiadach, projektach edukacyjnych i wolontariacie występuje najczęściej w tych szkołach, gdzie ma miejsce praca zespołowa nauczycieli i ich różnorodność działań.

6 Rekomendacje na rok szkolny 2014/2015: 1. Dyrektorzy szkół powinni podjąć działania w ramach nadzoru pedagogicznego dotyczące wspierania nauczycieli w zakresie udziału uczniów w planowaniu, wdrażaniu oraz analizowaniu realizowanych w szkole procesów edukacyjnych i wychowawczych; 2. Szkoły powinny korzystać w szerszym zakresie ze wsparcia udzielanego przez ośrodki doskonalenia nauczycieli dotyczącego wprowadzania różnorodnych aktywizujących metod nauczania w pracy nauczycieli w celu wzmocnienia procesu uczenia się uczniów.

7 3. Ośrodki doskonalenia nauczycieli powinny wspomagać szkoły w prowadzeniu analiz wyników sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych i wyciągania wniosków oraz wdrażania programów poprawy efektywności kształcenia. 4. Należy kontynuować kuratoryjne programy wspomagania szkół o niskich wynikach nauczania.

8 1. W części szkół ogólnodostępnych organizacja kształcenia specjalnego (obowiązek udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zatrudnianie specjalistów, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną) jest niezgodna z prawem. 2. W części szkół nieprawidłowo prowadzona jest dokumentacja dotycząca przede wszystkim: - działalności wychowawczej i opiekuńczej świetlicy; - wypadków szkolnych; - zajęć rewalidacyjnych. Uogólnione wnioski z kontroli planowych i doraźnych 2013/2014:

9 3. Dyrektorzy w niewielkim stopniu korzystają ze wsparcia ośrodków doskonalenia nauczycieli w zakresie zmian w prawie oświatowym i właściwej interpretacji przepisów. 4. Nie wszystkie szkoły i przedszkola właściwie realizują podstawę programową, a także zajęcia dydaktyczne w sposób wynikający z ramowych planów nauczania. 5. Nie wszystkie statuty prawidłowo opisują obszary wymagane przepisami prawa. 6. Część dyrektorów nie zapoznaje się z tematyką kontroli planowych na dany rok szkolny, co może skutkować brakiem uporządkowania dokumentacji w obszarach wyznaczonych do kontroli.

10 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015: zaplanowano do przeprowadzenia 585 ewaluacji, w tym: - 59 ewaluacji całościowych; - 526 ewaluacji problemowych.

11 Ewaluacje zewnętrzne 2014/2015 - wymagania dla szkół: -wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej: 1)Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (wym. nr 3); 2)Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji (wym. nr 6); 3)Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminów (…) i innych badań zewnętrznych i wewnętrznych (wym. nr 11).

12 Ewaluacje zewnętrzne 2014/2015 - wymagania dla szkół: -wskazane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: 1)Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (wym. nr 2).

13 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole planowe 2014/2015: 1. Zgodność realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum (kontynuacja kontroli z roku szkolnego 2013/2014 – realizacja od września 2014 do lutego 2015); 2. Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (realizacja od lutego 2015 do marca 2015); 3. Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (realizacja od lutego 2015 do maja 2015);

14 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole planowe 2014/2015: 4. Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej (realizacja od listopada 2014 do marca 2015 r.); 5. Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (realizacja od września 2014 do października 2014).

15 W roku szkolnym 2014/2015 monitorowany będzie proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.

16 Wymagania stawiane wobec nauczycieli: 1. Dobre przygotowanie merytoryczne, przygotowanie do pracy w szkole zarządzającej wiedzą, umiejętne rozbudzanie uczniowskich zainteresowań, kreatywność, brak schematyzmu, „nudzenia”; 2. Stawianie na wszechstronny rozwój uczniów, wspieranie ich, nie zaś bezrefleksyjne podporządkowywanie się biurokratycznym regułom; 3. Otwartość na potrzeby drugiego człowieka, poszanowanie każdego człowieka i kształtowanie wśród swoich uczniów postawy szacunku dla innych; 4. Kształtowanie wśród uczniów postaw obywatelskich i patriotycznych.

17 Autor: Jerzy Lackowski, Dyrektor Studium Pedagogicznego UJ Droga do zmiany metod pracy z uczniem – szkoła dawniej i teraz

18 18 Rola nauczyciela w pracy z nowymi podręcznikami: Motywowanie uczniów do: Odpowiedzialności za własną edukację; Korzystania z różnych źródeł wiedzy; Samokształcenia poprzez: doświadczenia domowe eksperymenty uczniowskie, modele zadania teoretyczne itd.

19 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Spotkanie z dyrektorami wtorek, 23 września 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google