Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI NA TLE BADAŃ FORESIGHT dr inż. Katarzyna Halicka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI NA TLE BADAŃ FORESIGHT dr inż. Katarzyna Halicka."— Zapis prezentacji:

1 PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI NA TLE BADAŃ FORESIGHT dr inż. Katarzyna Halicka

2 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 2 Struktura prezentacji 1.Wstęp 2.Kwerenda polskich projektów foresight 3.Analiza kluczowych technologii 4.Przegląd osiągniętych rezultatów 5.Podsumowanie Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie

3 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 3 Cel badania Przedstawienie dotychczasowych polskich doświadczeń w zakresie wykorzystania badań typu foresight w energetyce Wskazanie możliwości zastosowania badań foresight do kreowania polityki energetycznej Polski Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie http://promobiledj.com/wp- content/uploads/2011/05/target_market.gif

4 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 4 Definicje Foresight to proces kreowania kultury myślenia społeczeństwa o przyszłości, w którym interesariusze tj. naukowcy, inżynierowie, przedstawiciele przemysłu i pracownicy administracji publicznej biorą udział w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju badań i technologii. [I. Jakuszewicz, A. Kononiuk, A. Magruk, J. Nazarko, 2006] Proces, którego celem jest przewidywanie długoterminowej przyszłości nauki, technologii, ekonomii i społeczeństwa poprzez identyfikację strategicznych obszarów nauki i technologii służących zapewnieniu maksymalnych korzyści gospodarczych i społecznych. [Martin B., 1995] Systematyczny, partycypacyjny proces konstruowania średnio i długoterminowej wizji przyszłości skierowany na dzisiejsze decyzje i mobilizowanie wspólnych działań. [M. Keenan, I. Miles, 2001] Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie http://themooreconsortium.blogspot.com/2013/01/dynamic-transformation-building-your.html

5 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 5 Foresight a prognozowanie nie zastępuje Foresight nie zastępuje prognozowania, badań nad przyszłością czy planowania strategicznego. Każde z tych działań ma swoją rolę. W wielu przypadkach role tych działań mogą się wzajemnie wspierać. [Foresight technologiczny. Podręcznik 2005]. Celem foresightu nie jest przewidywanie, ale tworzenie wizji przyszłości, „wyznaczanie określonych (pożądanych) wizji rozwoju oraz kształtowanie przyszłości w procesie społecznym”. [Jabłecka J., 2008] Pozwala spojrzeć szerzej na badane zjawisko oraz rozpatrywać je z perspektywy dłuższej niż prognozy. [Nazarko J., Glińska U., Kononiuk A., Nazarko Ł, 2013] Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie http://www.photopixa.com/miracle-of-image-reflection/

6 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 6 Foresight a prognozowanie FORESIGHTPROGNOZOWANIE aktywne przewidywanie przyszłości, kształtowanie przyszłości pasywne opisowe (bez udziału) przewidywanie przyszłości dotyczy zjawisk, na które mamy wpływ, bo przyszłość zależy od podejmowanych przez nas decyzji dotyczy zjawisk na które nie mamy wpływu (forecast) np. prognozowanie pogody przewidywanie naukowe i zdroworozsądkowenaukowa metoda racjonalnego przewidywania proces społecznyproces naukowy foresight akceptuje fakt występowania niepewności proces prognozowania zakłada status quo czynników oddziaływujących na badane zjawisko pozwala szerzej spojrzeć na dane zjawisko z dłuższej perspektywy czasowej krótsza perspektywa czasowa Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie http://pl.123rf.com/photo_14923516_abstrakcyjne-tlo-oko-robota.html

7 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 7 Kwerenda polskich projektów foresight Źródło: opracowanie własne na podstawie Badanie ewaluacyjne realizowanych w Polsce projektów foresight. Ekspertyza wykonana na podstawie umowy nr 118/DS/2010 z dnia 30.07.2010 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Politechniką Białostocką, Białystok 2010 [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.mnisw.gov.pl.www.mnisw.gov.pl Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie

8 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 8 Kwerenda polskich projektów foresight AKRONIM NAZWA PROJEKTU, DATA ROZPOCZĘCIA, CZAS TRWANIA HORYZONT, ZASIĘG PEN Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, grudzień 2005, 30 miesięcy, 2030, Polska GE Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku, kwiecień 2008, 33 miesiące, 2050, Polska WB Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego, czerwiec 2006, 24 miesiące, po 2020 r., 4 regiony Polski WK Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego, czerwiec 2006, 24 miesiące, 2020, Polska południowa TRMJForesight dla energetyki termojądrowej, grudzień 2008, 12 miesięcy, brak, Polska TGO Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, kwiecień 2009, 24 miesiące, 2030, Polska południowa E Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi, lipiec 2009, 25 miesięcy, 2020, Dolny Śląsk InSight Foresight Technologiczny Przemysłu – InSight 2030, październik 2010, 14 miesięcy, 2030, Polska Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie

9 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 9 Kwerenda polskich projektów foresight AKRONIM ZASADNICZY CEL PROJEKTU PEN Identyfikacja kluczowych technologii o znaczeniu strategicznym dla rozwoju gospodarki narodowej i bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz sporządzenia scenariuszy ich rozwoju do roku 2030 GE Określenie metodami foresight kierunków rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku WB Opracowanie wielowariantowych scenariuszy rozwoju technologii wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego jako podstawy monitorowania, prognozowania i wyboru strategii rozwojowych w zagłębiach górniczo-energetycznych węgla brunatnego WK Określenie scenariuszy rozwoju technologicznego i funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w warunkach zrównoważonego rozwoju. TRMJ Zainteresowanie polskich firm pracami badawczo-rozwojowymi na rzecz energetyki termojądrowej. TGO Identyfikacja wiodących technologii zagospodarowania odpadów górniczych o znaczeniu strategicznym, których rozwój w następnych 20 latach będzie priorytetowy dla Polski E Wykreowanie wizji rozwoju energetyki – wskazanie kierunków rozwoju energetyki – województwa dolnośląskiego z perspektywy zrównoważonego rozwoju regionu i kreowania Gospodarki Opartej na Wiedzy. InSight Identyfikacja kluczowych technologii o znaczeniu strategicznym, których rozwój w następnych 20 latach będzie dla polskiego przemysłu priorytetem. Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie

10 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 10 Analiza kluczowych technologii Rysunek 1. Liczba zidentyfikowanych technologii i kierunków badań Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie

11 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 11 Kluczowe technologie: związane są z samowystarczalnością państwa, zazwyczaj mają charakter ogólny oraz szeroki zakres zastosowań; wiążą się z wysoką intensywnością badań i rozwoju (B+R), krótkimi i zintegrowanymi cyklami innowacji, dużymi nakładami kapitałowymi, oraz wysokimi kwalifikacjami kadry; umożliwiają rozwój innowacyjnych produktów, procesów i usług w całej gospodarce; mają charakter systemowy, multidyscyplinarny oraz międzysektorowy; przenikając wiele obszarów technologicznych indukują zmiany w kierunku konwergencji i integracji technologicznej. definicja KET za: High Level Expert Group Working Document „Mastering and deploying KETs: building the bridge to pass across the KETs “Valley of death” for future European innovation and competitiveness.”, dokument dostępny na dn. 27.06.2011: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/kets_high_level_group_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/kets_high_level_group_en.htm Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie Analiza kluczowych technologii

12 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 12 Rysunek 2. Klasyfikacja technologii według NABS Analiza kluczowych technologii Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie

13 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 13 Rysunek 3. Klasyfikacja technologii według NABS Analiza kluczowych technologii Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie

14 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 14 Kluczowe technologie wyłonione w ramach badaniach foresightowych związane były przede wszystkim z: wytwarzaniem energii z OZE; zagospodarowaniem odpadów na cele energetyczne, poprawą efektywności energetycznej; racjonalnym gospodarowaniem energią (budownictwo pasywne, zeroenergetyczne); czystymi technologiami węglowymi, badaniami na rzecz energetyki; bezpieczeństwem dostaw energii; innowacyjnością w energetyce. definicja KET za: High Level Expert Group Working Document „Mastering and deploying KETs: building the bridge to pass across the KETs “Valley of death” for future European innovation and competitiveness.”, dokument dostępny na dn. 27.06.2011: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/kets_high_level_group_en.htm Analiza kluczowych technologii Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie

15 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 15 Przegląd osiągniętych rezultatów opracowanie scenariuszy rozwoju technologii, regionu czy też sektora. W większości zakładane rezultaty projektów obejmowały opracowanie scenariuszy rozwoju technologii, regionu czy też sektora. określenie kierunków rozwoju czy perspektywicznych technologii. W pozostałych projektach ich realizatorzy zakładali określenie kierunków rozwoju czy perspektywicznych technologii. Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie http://www.learningall.com/wp-content/uploads/2012/08/BISE-Lahore-Board-9th-SSC-Part-1-Result- 2012.png

16 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 16 Przegląd osiągniętych rezultatów AKRONIMREZULTATY PEN Baza danych ekspertów i technologii sektora paliwowo-energetycznego, scenariusze rozwoju sektora energetycznego w Polsce do 2020 roku, wytyczne technologiczne dla inwestycji w sektorze energetycznym, strategia bezpieczeństwa energetycznego dla Polski GE Scenariusze rozwoju energetyki zeroemisyjnej w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski WB Baza danych wiodących technologii i kierunków rozwoju perspektywicznych badań i ekspertów, scenariusze rozwoju technologicznego dla wybranych regionów. WK Scenariusze wariantów rozwoju technologii górniczych węgla kamiennego, baza technologii, możliwości ich rozwoju i ich efektywności, scenariusze rozwoju technologii i sposobów zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego TRMJWizje rozwoju badań nad energetyką termojądrową w Polsce. TGO Scenariusze rozwoju technologii i sposobów zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego EStrategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku InSight Kluczowe technologie rozwoju polskiego przemysłu i powiązanych z nim usług, scenariusze rozwoju technologicznego i konkurencyjne obszary technologiczne w polach badawczych przemysłu przetwórczego, energetycznego i wydobywczego Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie

17 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 17 Przegląd osiągniętych rezultatów - PEN Pierwszy scenariusz (referencyjny). Zakłada się: istotne inwestycje w przemysł wydobywczy węgla kamiennego i brunatnego; sukcesywne wdrażane instalacje spalania węgla o wysokiej efektywności energetycznej (kotły pyłowe na parametry nadkrytyczne i ultranadkrytyczne oraz kotły fluidalne atmosferyczne na parametry podkrytyczne i nadkrytyczne); sukcesywną modernizację istniejących instalacji w celu przystosowania do zaostrzonych norm emisyjnych oraz poprawy ich sprawności energetycznej.; budowę prototypowych instalacji wychwytywania dwutlenku węgla ze spalin; powstanie elektrowni jądrowej z reaktorami typu LWR (2018); wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jedynie do zaspokajania potrzeb na ciepło w lokalnych układach energetyki rozproszonej; stały postęp technologiczny w pozyskiwaniu energii geotermalnej ze źródeł nisko- i średniotemperaturowych oraz spalania biomasy i odpadów; wzrost znaczenia energetycznego spalania odpadów, stanowiącego istotny kierunek ich wykorzystania; uzależnienie skali rozwoju technologii wykorzystania OZE od konieczności spełnienia wymogów UE w zakresie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju. Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie

18 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 18 Przegląd osiągniętych rezultatów - PEN Drugi scenariusz (alternatywny). Zakłada się: istotny udział odnawialnych źródeł energii oraz energii jądrowej; uruchomione demonstracyjne instalacje oxy-combustion i/lub zgazowania (IGCC); uruchomienie zakładu z reaktorem LWR przewiduje się po 2015 roku; po 2020 roku uruchomienie reaktora HTGR; rozwijanie technologii związanych ze sprawnym spalaniem biomasy i odpadów oraz ich zgazowaniem; rozwijanie technologii związanych z układami wykorzystującymi nisko- i średniotemperaturowe zasoby wód geotermalnych OZE stosowane w energetyce rozproszonej. Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie http://podlasie24.pl//wiadomosci/lukow/potencjal-odnawialnych-zrodel- energii-na-terenie-powiatu-lukowskiego-ae53.html

19 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 19 Przegląd osiągniętych rezultatów - GE W ramach projektu GE przyjęto 6 scenariuszy: (1)Powstanie i wdrożenie wspólnej globalnej polityki klimatycznej, (2)Wysoki wzrost cen surowców energetycznych (3)Przełom technologiczny (4)Bazowy – kontynuacji (brak zdarzenia determinującego) (5)Załamanie się polityki klimatycznej (6)Załamanie się finansów publicznych (7)Rozpad Unii Europejskiej. We wszystkich scenariuszach przewiduje się: spadek zużycia energii finalnej lub zużycia nośników energii pierwotnej; początkowy wzrost emisji CO 2 w zależności od scenariusza, do roku 2030–2040, po tym okresie trendy spadkowe; wzrost zależności energetycznej Polski; udział energii z odnawialnych źródeł energii w strukturze zużycia nośników energii pierwotnej w 2020 roku będzie wynosił zaledwie około 9%. Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie

20 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 20 Podsumowanie W ciągu najbliższych kilkunastu lat w Polsce będą rozwijały się technologie związane między innymi: z redukcją emisji gazów cieplarnianych, poprawą efektywności energetycznej, wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł energii, gospodarką odpadami na rzecz rozwiązań energetycznych. Przyszłość polskiej elektroenergetyki w kolejnych kilkunastu latach będzie związana przede wszystkim z redukcją emisji dwutlenku węgla. Na budowanie gospodarki zeroemisyjnej w Polsce istotny wpływ mają również czynniki zewnętrzne takie jak: wspólna europejska polityka energetyczna, czy europejska lub globalna polityka klimatyczna. Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie

21 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 21 Podsumowanie Możliwe będzie pojawienie się trudności w uzyskaniu zakładanych udziałów energii odnawialnej w strukturze zużycia nośników energii pierwotnej w latach przyszłych. Konieczna będzie koncentracja na działaniach ustawodawczych i promocyjnych. Koordynacja i wykorzystywanie dotychczasowych wyników projektów foresight w obszarze energetyki wydają się być istotnymi czynnikami procesu kształtowania wizji przyszłości polskiej energetyki. Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie

22 dr inż. Katarzyna Halicka, Przyszłość polskiej energetyki na tle badań foresight 22 Dziękuję za uwagę k.halicka@pb.edu.pl Wstęp Kwerenda polskich projektów foresight Analiza kluczowych technologii Przegląd osiągniętych rezultatów Podsumowanie http://pl.123rf.com/photo_5308186_koniec-zielony-znak-drogowy-radiant-ilustracja-na-niebieskim- tle.html


Pobierz ppt "PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI NA TLE BADAŃ FORESIGHT dr inż. Katarzyna Halicka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google