Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZYJAZNA ŚRODOWISKU"— Zapis prezentacji:

1 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
Oczyszczalnie ścieków TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

2 RODZAJE ŚCIEKÓW Bytowo-gospodarcze (komunalne) - pochodzą z bezpośredniego otoczenia człowieka, czyli z domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, miejsc użyteczności publicznej, zakładów pracy. Powstają one w wyniku zaspokajania potrzeb gospodarczych oraz higieniczno-sanitarnych, są to np.: niedojedzone resztki pożywienia ze zmywanych naczyń, odchody ludzkie, brudy z prania, środki do mycia i prania. Opisywane ścieki mogą również posiadać niebezpieczne wirusy i bakterie chorobotwórcze (żółtaczki zakaźnej, duru brzusznego, cholery i in.) oraz jaja robaków pasożytniczych, np. tasiemców. Przemysłowe - powstają w zakładach produkcyjnych i usługowych podczas różnych procesów technologicznych, np. przy otrzymywaniu, uszlachetnianiu i przeróbce surowców. Ilość i rodzaj tych ścieków zależy od rodzaju przedsiębiorstwa, technologii produkcji, ilości zużywanej wody Najwięcej zanieczyszczeń powoduje przemysł: górniczy, metalurgiczny, elektromaszynowy, włókienniczy, chemiczny, paliwowo-energetyczny, celulozowy, garbarski i spożywczy.

3 METODY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
MECHANICZNE BIOLOGICZNE CHEMICZNE Filtrowanie Sedymentacja Flotacja Osad czynny Złoże biologiczne Koagulacja Neutralizacja

4 OCZYSZCZANIE MECHANICZE Do tych celów służą zwykle takie urządzenia:
Oczyszczanie mechaniczne (wstępne) polega na usunięciu grubszych zawiesin organicznych i mineralnych oraz ciał pływających poprzez rozdrobnienie, cedzenie, filtrowanie, sedymentację (opadanie zanieczyszczeń na dno), wirowanie, flotację (wypływanie zanieczyszczeń na powierzchnię wody w postaci piany). Do tych celów służą zwykle takie urządzenia: kraty i sita, na których oddziela się wleczone ciała stale; piaskowniki, w których opadają cząstki ciała stałego o wymiarach do 0,2 mm Sedymentują one w ciągu 1 minuty; odtłuszczalniki i urządzenia rozdrabniające; osadniki wstępne, w których zatrzymywane są łatwo opadające zawiesiny Sedymentacja następuje w czasie 2 godzin. Drobniejsze zawiesiny przechodzą do drugiego stopnia oczyszczania.

5 OCZYSZCZANIE BIOLOGICZNE
Biologiczne (drugiego stopnia) - polegające na rozkładzie (zmineralizowaniu) zanieczyszczeń przez mikroorganizmy (głównie bakterie tlenowe) występujące w tzw. osadach czynnych (bakterie, pierwotniaki, wrotki i nicienie) lub błonach biologicznych (organizmy osiadłe na złożu biologicznym). Na tym etapie oczyszczania usuwa się rozpuszczone lub znajdujące się w postaci bardzo drobnej zawiesiny substancje organiczne, takie jak: tłuszcze, białka i węglowodany. Głównymi urządzeniami technicznymi stosowanymi w tym procesie są: złoża biologiczne; komory osadu czynnego; komory fermentacyjne.

6 ZŁOŻE BIOLOGICZNE (BIOCENOZA OSIADŁA)
Bakterie oraz inne organizmy żywe osadzają się na powierzchni wypełnienia, tworząc błonę biologiczną. Ścieki powoli przepływając przez złoże są oczyszczane przez te organizmy. Proces zachodzi przy odpowiedniej ilości doprowadzanego tlenu. Najczęściej spotykanymi sztucznymi złożami są: złoża zraszane: złoża zanurzone:

7 Przykładowe zdjęcia osadu czynnego:
OSAD CZYNNY (BIOCENOZA PŁYWAJĄCA) Oczyszczanie ścieków za pomocą osadu czynnego przeprowadza się w komorach napowietrzanych, w których pływają skupiska bakterii i pierwotniaków tworzące zawiesinę kłaczkowatą. Mikroorganizmy te utleniają zanieczyszczenia zawarte w ściekach. W ciągu 8 godzin oczyszczania uzyskuje się obniżenie zawartości zanieczyszczeń substancjami organicznymi o 85 %. Przykładowe zdjęcia osadu czynnego:

8 OCZYSZCZANIE CHEMICZNE
Do oczyszczania ścieków przemysłowych zawierających chemiczne związki organiczne, metale ciężkie itp. stosuje się metody fizyko-chemiczne jak i chemiczne. Zalicza się do nich koagulację, neutralizację, ekstrakcję, sorpcję, elektrolizę i destylację. W zależności od składu ścieków można prowadzić oczyszczanie jedną lub kilkoma z podanych metod. Najczęściej stosowanymi metodami chemicznymi w procesie oczyszczania ścieków są: koagulacja, polegająca na łączeniu cząstek koloidowych w większe zespoły, w wyniku czego wytrąca się osad w postaci zwartego koagulatu. Czynnikiem powodującym koagulację może być dodatek elektrolitu itd.. W procesie koagulacji uzyskuje się znaczny efekt oczyszczenia (redukcja BZT5 do 85% i zawiesin do 90%). neutralizacja, która polega na zobojętnianiu ścieków o odczynie alkalicznym lub kwaśnym substancjami o odczynie przeciwnym.

9 PODSTAWOWE POJĘCIA BZT (biochemiczne zapotrzebowanie na tlen) - jest jednym z najważniejszych wskaźników zanieczyszczenia ścieków domieszkami organicznymi.. Określa ilość tlenu zużywanego przez mikroorganizmy do utlenienia w określonym czasie substancji organicznych i niektórych nieorganicznych zawartych w ściekach. ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen) - ten wskaźnik również określa ilość tlenu potrzebną do utlenienia materii organicznej jednak w tym przypadku bez udziału organizmów żywych. ChZT przyjmuje większe wartości od BZT.  Flotacja - jest procesem usuwania z wody cząstek o ciężarze mniejszym niż ciężar właściwy  wody, bądź większym przy zastosowaniu do flotacji powietrza. Sedymentacja - to proces, w którym  usuwane są zawiesiny mające ciężar właściwy większy niż woda i pod wpływem działania sił grawitacji opadają na dno osadnika.  

10 PODSTAWOWE POJĘCIA Denitryfikacja - jest to redukcja azotanów i azotynów do azotu cząsteczkowego lub jego podtlenku (denitryfikacja całkowita) lub amoniaku (denitryfikacja częściowa), wywołana przez bakterie denitryfikacyjne (denitryfikatory).  Zachodzi w warunkach beztlenowych, jest korzystnym zjawiskiem przy oczyszczaniu się wód ściekowych. Nitryfikacja - jest to biologiczne utlenianie amoniaku do azotanów zachodzące w dwóch etapach. W pierwszym jon amonowy jest utleniany (amonifikacja) do jonu azotynowego a w drugim jon azotynowy jest utleniany do jonu azotanowego. Proces ten zachodzi przy udziale tlenowych bakterii autotroficznych (autotrofy, nitryfikatory), które wykorzystują związki nieorganiczne jako źródło energii.  

11 PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

12 NOWOCZESNE PODEJŚCIE Na terenach pozamiejskich, ze względów ekonomicznych zaczynają przeważać zdecentralizowane systemy oczyszczania ścieków niższe koszty inwestycji niższe koszty eksploatacji większa elastyczność – łatwiejsza rozbudowa takie same lub lepsze parametry oczyszczania (TRAIDENIS)

13 DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY…?

14 DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY…? niski współczynnik redukcji zanieczyszczeń
możliwość przenikania zanieczyszczeń do wód gruntowych, a stamtąd np. do studni brak możliwości kontrolowania jakości procesu oczyszczania ścieków utrata drożności i degradacja warstwy filtracyjnej wrażliwość na różne stopnie przepuszczalności gruntu konieczność uzupełniania flory bakteryjnej w osadniku gnilnym

15 DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY…? częste nieprzyjemne zapachy związane z przewietrzaniem drenażu rozsączającego (kominki wentylacyjne w ogrodzie) trudność i wysokie koszty rozbudowy w przypadku zwiększonej ilości ścieków wrażliwość na czasowe zmiany objętości ścieków w wielu rejonach UE tego typu systemy nie są dopuszczone ze względu na niską skuteczność zmiany w polskim ustawodawstwie (związane z dyrektywami UE) mogą spowodować konieczność ponownej inwestycji w lepsze systemy

16 OCZYSZCZALNIE Z OSADEM CZYNNYM…?
duża wrażliwość zarówno na brak dopływu ścieków, jak i przeciążenie ściekami są energochłonne i wymagają ciągłej dostawy energii elektrycznej występują trudności z regulacją procesu usuwania i recyrkulacji osadu (możliwość zatkania się lub nadmiernej pracy pomp osadu) konieczne jest częste czyszczenie filtra dmuchawy, wymiana oleju oraz kontrola dyfuzorów poprzez zastosowanie dużej ilości układów mechanicznych wzrasta możliwość awarii oczyszczalni

17 OCZYSZCZALNIE Z OSADEM CZYNNYM…?
obumieranie osadu przy kilkugodzinnej przerwie w dostawie prądu najlepsze zastosowanie w dużych oczyszczalniach ścieków powyżej 2000 RLM, światowe gremia technologiczne zalecają stosowanie oczyszczalni z zanurzonym złożem biologicznym dla RLM

18 WIĘC CO WYBRAĆ…? oczyszczalnię której parametry oczyszczania będą najlepsze, żeby mieć pewność, że do gruntu nie przedostają się ścieki oczyszczalnię która nie jest wrażliwa na ilość i jakość ścieków oczyszczalnię bezobsługową oczyszczalnie bezzapachową OCZYSZCZALNIA ŁĄCZĄCA TECHNOLOGIĘ OSADU CZYNNEGO I ZANURZONEGO ZŁOŻA BIOLOGICZNEGO

19 PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 0,8 – 3,5 m3/dobę

20 ZALETY OCZYSZCZALNI TYPU „NV”
Biologiczne urządzenie hermetyczne przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych; Urządzenie zamontowane w odpornym, lekkim poliestrowo- szklanym pojemniku; Brak konieczności montowania osadnika wstępnego; Wysoki poziom oczyszczania (do 98% eliminacji BZT5); Brak elementów ruchomych, które wymagałyby stałego nadzoru i kontroli; Oczyszczone ścieki są bezzapachowe i bezbarwne; Nie potrzebne jest dodatkowe urządzenie filtrujące; Urządzenie pracuje cicho i nie wytwarza żadnego zapachu; Niskie koszty eksploatacji w ciągu roku; Niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania.

21 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ТYP „NV” montaż pod trawnikiem
Pokrywa Dmuchawa Korpus Dopływ Przewód dostarczający powietrze Środkowa komora Odpływ Ruszt Dyfuzor

22 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ТYP „NV” montaż pod terenem przejezdnym
Pokrywa Dmuchawa Korpus Dopływ Przewód dostarczający powietrze Środkowa komora Odpływ Ruszt Dyfuzor

23 MONTOWANIE URZĄDZENIA Z ODPROWADZENIEM WODY DO ODPŁYWU

24 MONTAŻ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU „NV” ZE STUDNIĄ CHŁONNĄ

25 MONTOWANIE URZĄDZENIA „NV” PRZY WYSOKIM POZIOMIE WÓD GRUNTOWYCH
Z NASYPEM INFILTRACYJNYM

26 ASPEKTY PRAWNE LOKALIZAJI OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH
3 m odległości drenażu od drzew, 30 m od studni do poletka, na którym ułożone są dreny, 15 m od urządzenia do ujęcia wody (studni), 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych, 0,8 m od kabli energetycznych, 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

27 CECHY WYRÓŻNIAJĄCE TECHNOLOGIĘ OCZYSZCZALNI „TRAIDENIS” WŚRÓD
INNYCH ROZWIĄZAŃ NA NASZYM RYNKU

28

29 BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI od 5 do 1100 m3/dobę
TECHNOLOGICAL SCHEME OF DOMESTIC WASTEWATER BIOLOGICAL TREATMENT EQUIPMENT OF ALEKSANDRAVAS AND RUDISKES TOWNSHIPS TECHNOLOGICAL SCHEME OF DOMESTIC WASTEWATER BIOLOGICAL TREATMENT EQUIPMENT OF TOWNSHIPS IN KALININGRAD REGION

30 TECHNOLOGICZNY SCHEMAT BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW OSIEDLA W KALININGRADZIE NA 500 m3/d
Mechaniczney uklad usuwania skratek MEVA Ręczne kraty Wychwytacz piasku Układ usuwania piasku Pierwszy odstoinik Zbiornik z przedłużonym napowietrzeniem Drugi odstoinik Zbiornik rozprowadzający Studzienka mierząca przepływ ścieków Studnia kontrolna Stabilizator osadu Dmuchawa Zbiornik wyrównujący 7 10 9 6 5 12 о о 4 и.и 3 о 8 о 1 и.и 2 13 11

31 URZĄDZENIA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTECZKA NA 500 m3/d

32 URZĄDZENIA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTECZKA NA 250 m3/d

33 Wastewater treatment equipment
Oczyszczalnie ścieków DIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZYJAZNA ŚRODOWISKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google