Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie w latach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie w latach"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie w latach 2010-2015

2 Szkoła Podstawowa nr 4 w Koninie

3 Cechy koncepcji: działa systemowo na obszary i podmioty szkolne, obejmuje obszary dydaktykę, wychowanie, opiekę, zarządzanie, jest skierowana na uczniów, nauczycieli, rodziców, środowisko, ma swoje podłoże w kontynuacji założeń z poprzedniej koncepcji,

4 Cechy koncepcji: zawiera cele zgodne z wytyczonymi kierunkami rozwoju, jest zaplanowana w czasie od do , jest ukierunkowana na efekty liczbowe i jakościowe, wykorzystuje budżet samorządowy i pozabudżetowy.

5

6 Misja szkoły: Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Misją naszej szkoły jest wychowanie dziecka świadomego dokonywania wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne i społeczne, w jakim funkcjonuje, pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnego, prawnego, krytycznego, tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania.

7 MODEL ABSOLWENTA Szkoły Podstawowej nr 4 im
MODEL ABSOLWENTA Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie Po ukończeniu szóstej klasy jest: ODPOWIEDZIALNY, OBOWIĄZKOWY, SOLIDNY, ZARADNY, OTWARTY Zna swoje prawa, potrafi je egzekwować. Rozumie sens pełnionych obowiązków. Jest odpowiedzialny za własne postępowanie. Zna sposoby zaspokajania swych zainteresowań. Ma własne pomysły na rozwiazywanie napotkanych problemów. Umie bronić swojego zdania, nie ulegać łatwo wpływom innych. UCZCIWY, PRAWY, PRAWDOMÓWNY Stara się zasłużyć na zaufanie innych. Umie przyznać się do błędu i ponieść konsekwencje swojego zachowania. KULTURALNY, TAKTOWNY, SZANUJĄCY INNYCH Dobrze zna prawidłowe normy zachowania i stara się je stosować w środowisku szkolnym i domowym. Zna i stosuje nabytą w szkole kulturę słowa, zachowania i stroju. KRYTYCZNY WOBEC SIEBIE I INNYCH Potrafi ocenić i wartościować zachowania własne i innych. Wybiera odpowiednie dla siebie informacje ze środków masowego przekazu, umie je analizować. Odróżnić fikcję od świata realnego w przekazach medialnych.    

8 Wizja szkoły: przyjazna dla uczniów, rodziców, pracowników, dająca poczucie bezpieczeństwa i opieki, skutecznie i nowocześnie kształcąca, wychowująca w kierunku obywatelskich postaw, wykorzystująca potencjał uczniów dla ich aktywności, wspierająca potrzebujących, rozwijająca zainteresowania i umiejętności, aktywna w środowisku, promująca zdrowie poprzez aktywność ruchową, opiekuńczo wspierająca, integrująca społeczność szkolną, dająca pracownikom możliwość spełnienia zawodowego.

9 Szkoła przyjazna

10 Nowocześnie kształcąca

11 Skuteczna w przekazywaniu wiedzy i umiejętności

12 Aktywna w środowisku

13 Promująca zdrowie

14 Rozwijająca zainteresowania

15 Dbająca o bezpieczeństwo

16 Wspierająca potrzebujących

17 Stawiająca na aktywność

18 Wykorzystująca potencjał ucznia

19 Integrująca społeczność szkolną

20 Wspierająca w opiece

21 Wychowująca w kierunku obywatelskich postaw

22 Szanująca tradycje

23 Kierunki rozwoju: informatyczne unowocześnić, językowe uskutecznić, sportowe zgodne z zainteresowaniami, programowe zgodne z reformą, jakościowe wzmocnić wybrane obszary.

24 Kierunki rozwoju: ukierunkowanie kształcenia nauczycieli / dla potrzeb szkoły/ sięganie po środki unijne / dla zwiększenia skuteczności oddziaływania/ wzmacnianie słabszych obszarów / ocenianie wybranych/

25 Kierunki rozwoju: wykorzystanie potencjału ucznia / wzrost aktywności / indywidualizacja / pozytywne wzmacnianie ucznia / wzrost aktywności / indywidualizacja / wzmacnianie relacji interpersonalnych / wzrost aktywności / zespołowość /.

26 Analiza sytuacji demograficznej Słabe strony: → niż demograficzny, → mała liczba dzieci w rejonie, → „stare” osiedla, → jedno przedszkole w pobliżu szkoły,

27 Analiza sytuacji demograficznej Mocne strony: → promocja szkoły w środowisku, → skuteczność w nauczaniu, → bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, → współpraca z przedszkolami,

28 Analiza sytuacji demograficznej Mocne strony: → wzrost przyjęć spoza rejonu, → polityka organu prowadzącego (mało liczne oddziały), → wzrost młodych małżeństw z dziećmi w rejonie → stabilizacja do 16 oddziałów do 2012 r → tendencja wzrostowa oddziałów po 2012 r. w tym latki

29 Zadania do wykonania (2010-2015): - utrzymać działania (mocne strony j
Zadania do wykonania ( ): - utrzymać działania (mocne strony j.w.), - zwrócić szczególną uwagę na współpracę szkoły z przedszkolami oraz promocję szkoły w środowisku - utrzymać tendencję tworzenia mało licznych klas, - utworzyć oddział przedszkolny przy szkole.

30 Polityka kadrowa. Płynność w etatach: → nauczyciele 37 (2005r
Polityka kadrowa. Płynność w etatach: → nauczyciele 37 (2005r. ) – 33 (2010r. ) – ok. 38 ( ) → adm.-obsługa 15 (2005 r.) – 15 (2010 r.) – ok. 17 ( ) Racjonalizacja zatrudnienia ( ): Nauczyciele: → j. polski, przyroda (2010r. nadmiar po 1), EWS (2012r. nadmiar 1) → zbyt mała liczba godzin dla n-li przedmiotów w klasach I-III, IV-VI (rok 2012) Administracja, obsługa: → bez zmian do 2013r.

31 Przeciwdziałania zwolnieniom: - dokształcanie nauczycieli, dwukierunkowość - łączenie etatów: przedmiot / świetlica, - niepełny wymiar godzin, - przejścia na emeryturę, - uzupełnienia etatów, - rekompensowanie strat finansowych poprzez zatrudnienie w szkołach niepublicznych

32 Doskonalenie nauczycieli kierunek rozwoju ukierunkowanie kształcenia

33 Dokształcanie w kierunku szkoły nowoczesnej: - zastosowanie ICT podczas zajęć, - korzystanie z interaktywnych narzędzi, - stosowanie aktywnych metod i środków, praca zespołowa uczniów, - pozyskiwanie funduszy unijnych.

34 Dokształcanie w kierunku szkoły skutecznej: - kształtowanie kompetencji kluczowych, - wykorzystanie wniosków z analiz sprawdz. - stosowanie środków polisensorycznych, - techniki czytania, uczenia się, pamięci, - efektywne wykorzystanie czasu pracy ucz. - praca w zespołach nauczycielskich, - tworzenie narzędzi badawczych, - samoewaluacja nauczyciela.

35 Dokształcanie w kierunku szkoły przyjaznej: - elementy oceniania kształtującego, - motywacja ucznia, - współpraca z rodzicami, - budowanie relacji interpersonalnych, - mediacje, rozmowa z ofiarą i sprawcą, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

36 Zasilanie budżetu z zewnątrz kierunek sięganie po środki unijne projekty konkursowe projekty systemowe

37 Sięganie po środki pozabudżetowe

38 Zadania do wykonania ( ) - złożenie projektów konkursowych do WUP, - wniosków projektów systemowych do UM, - współpraca z samorządem, - współpraca z organizacjami pozarządowymi, - aktualizacja wiedzy, szkolenia, - konsultacje ze specjalistami z KIG i ARR, - korzystanie z projektów (strony WUP, EFS),

39 Kształcenie – dydaktyka kierunek wzmacnianie słabszych obszarów jakości kształcenia

40 Słabe strony: → umiejętność rozumowania, → wykorzystania wiedzy w praktyce, → podobne problemy w kl. I-III, → niejednakowa motywacja uczniów do nauki.

41 Mocne strony: → umiejętność czytania, → aktywność nauczycieli w pracy nad poprawą wyników, → przyjęty harmonogram wspólnych działań nauczycieli, → zajęcia wyrównawcze z matematyki, j.polskiego, → zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów objętych standardami egzaminacyjnymi, → wyniki sprawdzianu kl. VI w skali staninowej od średnich do wyżej średnich i wysokich → krzywa tendencji rozwojowej wzrastająca.

42 Zadania do wykonania (dydaktyka ) położyć nacisk na: - myślenie przyczynowo- skutkowe, rozwiązywanie zadań z treścią, sprawdzanie poprawności zapisu, rozwiązywanie zadań problemowych, - czytanie i słuchanie ze zrozumieniem poleceń, instrukcji.

43 Uzupełnienie działań: (dydaktyka) - wdrażać wnioski z ewaluacji - wykorzystać godziny z art. 42 KN na wsparcie edukacyjne uczniów, na indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, także z rodzicem - wprowadzać instruktaż z technik uczenia się, - doskonalić bazę narzędzi porównawczych dla oceny wiedzy i umiejętności uczniów - utrzymać zajęcia kompensacyjne w klasach I-III, - wykorzystać w większym stopniu do analizy testy WSiP, Operon, - stosować aktywizujące metody nauczania, stosować gry dydaktyczne, ukierunkować pracę zespołów nauczycielskich na wykorzystanie wniosków z analiz sprawdzianów, - współpracować z wolontariuszami – studentami.

44 Nadzór pedagogiczny ewaluacja kierunek oceniane wybranych obszarów wzrost aktywności w pracy zespołowej

45 Kierunki działań - ewaluacja (2010-2015): 1
Kierunki działań - ewaluacja ( ): 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Uczniowie są aktywni. 2. Procesy zachodzące w szkole Procesy edukacyjne są efektem współdziałania n-li Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Rodzice są partnerami szkoły. 4. Zarządzanie szkołą Funkcjonuje współpraca w zespołach Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie inne: w zależności od potrzeb i wyboru. Zadania do wykonania: angażować wszystkich nauczycieli w proces ewaluacji; wdrażać poewaluacyjne wnioski w dalszej pracy.

46 Technologie informatyczno-komunikacyjne ICT kierunek wykorzystanie potencjału ucznia wzrost aktywności

47 Mocne strony ucznia (potencjał): → lubi szybki, komiksowy obraz, → jest spostrzegawczy, → nie ma trudności z obsługą komputera, → ma dobre stopnie z informatyki, → chłonie wiadomości z Internetu, → lubi być chwalonym, → ma własne zainteresowania

48 Zadania do wykonania ( ): → wyposażyć nauczycieli w umiejętność korzystania z nowoczesnych ICT, → zaplanować w rozkładzie zajęć klas korzystnie z ICIM, → stosować na zajęciach prezentacje multimedialne, → wyposażyć szkołę w programy edukacyjne, → unowocześnić bazę informatyczną, → wykorzystać rzutniki multimedialne i tablice interaktywne, → wprowadzić dziennik internetowy, → odwoływać się do zasobów internetowych, → obserwować zajęcia pod kątem ICT.

49 Uczestnictwo w konkursach kierunek pozytywne wzmacnianie ucznia wzrost aktywności

50 Pozytywne wzmacnianie: Mocne strony: → wzrost udziału w konkursach międzyszkolnych, → bogactwo tematyczne konkursów, → sukcesy miejskie, wojewódzkie. Słabe strony: → ubogi system eliminacji, → zbyt mała ranga konkursów wewnętrznych, → uczestnictwo zbyt wąskiego grona uczniów.

51 Zadania do wykonania (konkursy ) - nadać większą rangę rywalizacji wewnątrzszkolnej, - wykorzystać na konkursy czas pracy n-la z godz.ds.dyr.art.42 KN.

52 Ocenianie ucznia kierunek pozytywne wzmacnianie ucznia wzrost aktywności

53 Zadania do wykonania (ocenianie ): - praca nad kompromisowym rozwiązaniem skojarzenia oceniania sumującego z kształtującym, - przekonanie rodziców do oceniania kształtującego i postrzegania procesu uczenia się dla wiedzy i umiejętności ucznia, a nie tylko dla stopni.

54 Praca metodami i środkami aktywnymi kierunek pozytywne wzmacnianie ucznia wzrost aktywności

55 Zadania do wykonania (metody aktywne ): - zwiększenie liczby zajęć dodatkowych, - zwiększenie liczby wycieczek tematycznych, - zwiększenie liczby metod aktywnych na zajęciach, - częstsza praca w zespołach uczniowskich, - zwiększenie liczby ćwiczeń laboratoryjnych, - stosowanie środków polisensorycznych, - stosowanie autoprezentacji umiejętności ucznia, - obserwowanie zajęć pod w/w kątem.

56 Zmiany zgodne z reformą kierunek programowy językowy, matematyczno-przorodniczy, sportowy, wychowawczy

57 Zadania do wykonania (reforma, program 2010-2015): - wdrożyć naukę j
Zadania do wykonania (reforma, program ): - wdrożyć naukę j. angielskiego w grupach zaawansowania kl. IV-VI, - wprowadzić zajęcia fakultatywne z w-f, - powołać klasy sportowe z szermierki i koszykówki - wykorzystać projekty szkolne p.n. „Mozaika matematyczna”, „Wpływ KWB na stan środowiska i życie mieszkańców”, - wykorzystać projekty konkursowe i systemowe - wprowadzić innowację programową „Mali Ratownicy z Czwórki”, - wprowadzić innowację program. „Aerobik sposobem na spędzanie wolnego czasu”, - wykorzystać pomoce dydaktyczne z programu „Radosna szkoła”, - doposażyć bazę dydaktyczną i materialną, - doskonalić wiedzę i umiejętności nauczycieli dot. zmian programowych.

58 Profilaktyka, wychowanie, opieka kierunek kształtowanie relacji interpersonalnych wzrost aktywności rodziców, nauczycieli,uczniów

59 Profilaktyka, wychowanie, opieka

60 Problemy

61 Słabe strony: → uczniowie zagrożeni / niewydolność społeczna i finansowa rodzin, → występujące bezrobocie wśród rodzin → niewystarczająca zbieżność oddziaływań rodziców i szkoły w przypadkach agresji ucznia, → zmniejszające się zaangażowanie rodziców w działania wychowawcze, → zbyt mała indywidualizacja planów wychowawczych w oddziałach, → przeciążenie świetlicy zadaniami opiekuńczymi, → brak stałego psychologa.

62 Spójność działań

63 Mocne strony: → zmniejszającą się liczba uczniów o nagannej ocenie z zachowania, → poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów, → duża liczba zajęć pozalekcyjnych, → współpraca z instytucjami, organizacjami, → aktywność uczniów w niesieniu pomocy, → wiedza uczniów o normach zachowań, → wielość podejmowanych działań wychowawczo-profilaktycznych.

64 Zadania do wykonania (profilaktyka, wychowanie opieka ): - wzbogacenie działań wychowawczo-profilaktycznych w „System zapobiegania agresji i przemocy” - spotkania rodziców z zaproszonym psychologiem, - organizacja z rodzicami biwaków, wycieczek, spływów, rajdów, spotkań, uroczystości, - prowadzenie przez rodziców specjalistów dodatkowych zajęć, - korzystanie z programów: „Szkoła bez przemocy”, „Ratujemy Uczymy Ratować”, „Trzymaj Formę” - z włączeniem rodziców, - aktywowanie rodziców przy organizacji zebrań z wychowawcami, - prowadzenie przez rodziców specjalistów dodatkowych zajęć,

65 Zadania do wykonania (profilaktyka, wychowanie opieka ): - gospodarowanie czasem pracy nauczyciela na indywidualne spotkania z uczniem i rodzicem (godz. ds. dyr. z art. 42 KN), - korzystanie z programów: „Szkoła bez przemocy”, „Ratujemy Uczymy Ratować”, „Trzymaj Formę” - z włączeniem rodziców, - aktywowanie rodziców przy organizacji zebrań z wychowawcami, - wykorzystanie sal zabaw w pracy świetlicy, - budowa drugiej świetlicy, - budowa nowego boiska, - zwiększenie liczby spotkań dyrektora z SU, - wdrożenie uczniowskich pomysłów w plan pracy, - wdrożenie ankiety jako narzędzia badań wychow. - wsparcie opiekuńcze przez ognisko TPD, MOPR (obiady), BGŻ, RR - utrzymanie szkolnych kierunków wychowania:

66 Zadania do wykonania (bezpieczeństwo, higiena, opieka ) - aranżacja bezpiecznej przestrzeni szkolnej, - zatrudnienie „stopka” – przejście przez ulicę, - zatrudnienie z PUP pielęgniarki, - zwiększenie liczby kamer - monitoring wizyjny, - aktywna organizacja przerw - uczniowie ze studentami, - tematyczne konkursy - dostosowanie godz. pracy świetlicy do ind. potrzeb, - pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, - współpraca z organizacjami pozarządowymi, - wyprawki, zasiłki, stypendia, pomoc w dożywianiu, - współpraca z Radą Rodziców, - organizacja obozów letnich i zimowych - realizacja programów profilaktycznych

67 Współpraca ze środowiskiem Zadania do wykonania ( ) Działania na rzecz środowiska w organizacji i współorganizacji imprez. Kontynuacja współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami: - TPD - z założonym przez nas ogniskiem, - MDK - ze współpracującymi ze szkołą instruktorami, - KDK - wspierający nas przy organizacji imprez, - KKSz, MKS MOS, UKS „Czwórka” - bazujące na naszych wychowankach, - PPP - udzielającą wsparcia specjalistycznego, Miejska Biblioteka Publiczna, Dom Kultury Oskard, Centrum Kultury i Sztuki, Koniński Dom Kultury, Muzeum Okręgowe, Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, WSSpołecznych Kultury i Sportu, PWSZ, Parafia, Policja, PCK, MOSiR, Straż Pożarna, Sąd Rodzinny, Sanepid, szkoły, przedszkola, MODN, ODN, BGŻ, KKCentrum, SZS Wielkopolska, sponsorzy.

68 Baza dydaktyczna i materialna kierunek zmiany organizacyjno-programowe, remontowo-inwestycyjne

69 Baza dydaktyczna i materialna Zadania do wykonania ( ): - zwiększenie liczby stanowisk komputerowych, doposażenie pracowni i klas w rzutniki multimedialne, ekrany, tablice interaktywne, - doposażenie klas I-III, świetlicy w środki dydaktyczne, w tym sprzęt sportowy, modernizacja kącików tematycznych, - zakup do biblioteki, ICIM: książek, programów multimedialnych, - zakup krzeseł, ławek, dywanów dla klas I - dokończenie termomodernizacji z remontem elewacji zewnętrznej - remont sali gimnastycznej - budowa boiska - budowa świetlicy - przystosowanie łazienek dla potrzeb kl. I, - instalacja nowej sieci grzewczej OC - wymiana oświetlenia - budowa miejsc postojowych i modernizacja drogi osiedlowej przed szkołą

70 Podsumowanie. Kryteria sukcesu przedstawionej koncepcji.

71 Uczniowie - efekty: - uzyskują wysokie wyniki ze sprawdzianów wiedzy i umiejętności, - uczestniczą w konkursach wewnątrzszkolnych, - potrafią w j. angielskim porozumieć się w mowie i piśmie, - wykorzystują w nauce internetowe źródła informacji, - potrafią zaprezentować swoje umiejętności (autoprezentacja), - uczestniczą i organizują życie pozalekcyjne w szkole, - potrafią zorganizować własny czas wolny, - potrafią nieść pomoc potrzebującym, jako absolwenci są aktywni w gimnazjach.

72 Nauczyciele- efekty: - stosują ICT w pracy z uczniem, - wykorzystują narzędzia multimedialne podczas zajęć, - stosują ocenianie kształtujące, - prowadzą spotkania doradcze dla uczniów i rodziców, spotykają się z rodzicami częściej niż to wynika z planów, poddają się ankietowaniu przy ewaluacji pracy własnej, - problemy rozwiązują w zespołach nauczycielskich, - zapraszają rodziców do pracy w zespołach nauczycielskich, - są wykształceni zgodnie z potrzebami szkoły, - sięgają po środki unijne.

73 Rodzice - efekty: - w większości uczestniczą w zebraniach z wychowawcami, - są współorganizatorami imprez i uroczystości, - biorą czynny udział w realizacji programów wychowawczego i i profilaktyki - biorą udział w pracach zespołów n-lskich i rad oddziałowych - ustalają normy postępowania uczniów, - akceptują zasadę nauczania dla umiejętności (nie dla stopni).

74 Szkoła - efekty: - posiada nowoczesną bazę multimedialną, - jest bogato wyposażona w środki dydaktyczne, - posiada izby lekcyjne i budynek przystosowany do zmian programowych.

75 Koncepcję pracy aktualizuje plan pracy szkoły, program wychowawczy, program profilaktyki
na dany rok szkolny.

76 Ewaluacja. Nauczyciele omówili koncepcję pracy szkoły, wyrazili pogląd, że zawiera aktualne kierunki i zadania potrzebne do rozwoju szkoły. Wnioskowali, że w tym roku szkolnym na szczególną uwagę z zadań koncepcji zasługują działania wychowawczo-profilaktyczne, co jest także zgodne z potrzebami rodziców. Uczniowie oczekują wzmocnienia działań dotyczących wsparcia dla potrzebujących m.in. udziału w akcjach charytatywnych, zbiórek dla schroniska dla zwierząt itp. Zainteresowani są też rozwijaniem oferty sportowej szkoły. Uszczegółowieniem koncepcji będą programy wychowawczy i profilaktyki oraz plan pracy szkoły. Koncepcję pracy na rok szkolny przyjęto.


Pobierz ppt "Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie w latach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google