Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INWESTYCJE W GMINIE STRZEGOM 2009-2010. KANALIZACJA GMINY STRZEGOM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INWESTYCJE W GMINIE STRZEGOM 2009-2010. KANALIZACJA GMINY STRZEGOM."— Zapis prezentacji:

1 INWESTYCJE W GMINIE STRZEGOM

2

3 KANALIZACJA GMINY STRZEGOM

4 Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskowa na lata polegający na budowie kanalizacji w siedmiu miejscowościach gminy Strzegom oraz na rozbudowie oczyszczalni ścieków. To największa dotacja, jaką pozyskała gmina Strzegom w całej swojej historii. Kanalizacja obejmie swoim zasięgiem miejscowości: Goczałków, Rogoźnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza, Wieśnica, Jaroszów oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Strzegomiu. Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Spójności blisko 39,7 mln zł, przewidywany koszt realizacji całego projektu to ponad 68,7 mln zł. Zadanie jest realizowane przez spółkę ze 100% udziałem gminy Strzegom- Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Realizacja inwestycji planowana jest na lata "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom"

5

6 Na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tomkowicach i Granicy Gmina Strzegom w 2009r. złożyła wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który uzyskał dofinansowanie w wysokości zł. Poczynione kroki umożliwiły realizacje zadania i w 2010r. Rozpoczęto budowę kanalizacji we wsi Tomkowice i Granica. Planowany koszt inwestycji to zł, a koszt inwestycji po przetargu to ok zł.

7 Rok 2009 to rok przygotowywania dokumentacji na zadania w ramach projektu Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom. W 2010 r. rozpoczął I etap przebudowy kanalizacji, który obejmie budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybna i Morska (odcinek od oczyszczalni ścieków do ulicy Szarych Szeregów). Planowany koszt inwestycji to ok zł, koszt inwestycji po przetargu: zł. Gmina Strzegom wystąpiła z wnioskiem do WFOSIGW o dofinansowanie tego zadania i uzyskała informację o przyznaniu środków na 2011r.

8 OBIEKTY SPORTOWE

9 W 2009 roku oddano do użytku nowoczesne boisko ze sztuczną murawą. Jest ono zlokalizowane przy Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu, wybudowane przez gminę Strzegom w ramach II edycji programu „Blisko Boisko” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Grupę PZU. Koszt inwestycji: 632,8 tys. zł Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości zł. Blisko Boisko

10

11 Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu w ramach rozbudowy i przebudowy obiektów wybudowano kompleks boisk sportowych wraz z placem zabaw, budynkiem sanitarno – szatniowym oraz grillem w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na zdanie uzyskano dofinansowanie w łącznej kwocie 666 tys. zł. Natomiast całkowita wartość zadania to kwota ponad 1,5 mln zł. Kompleks boisk składa się z: * boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, * boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, koszykówka) * boiska do tenisa o nawierzchni z trawy syntetycznej * zaplecza sanitarno-szatniowego * placu zabaw * miejsca rekreacji-grill Orlik

12

13

14 Dzięki dobrej współpracy pomiędzy gminą Strzegom a Powiatem w Świdnicy zbudowano boisko wielofunkcyjne na terenie Zespołu Szkół w Strzegomiu przy ul. Krótkiej 6. Gmina Strzegom dofinansowała boisko z wydatków inwestycyjnych na oświatę w kwocie zł.

15 W parku przy ulicy Krótkiej uroczyście odsłonięto Pomnik Księżnej Anny. Zagospodarowano teren wokół pomnika oraz wyremontowano chodnik przy ul. Krótkiej. Łączna wartość poniesionych wydatków ,00 zł.

16 REMONTY DRÓG

17 Ważną inwestycją była przebudowa drogi gminnej nr D od drogi krajowej nr 5 do miejscowości Morawa. Na realizację tej inwestycji gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” (tzw. „schetynówki”). Wartość całego zadania wyniosła około 1,9 mln zł, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji. Schetynówka

18

19 W roku 2009 przygotowano dokumentację oraz wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Niepodległości w Strzegomiu wraz z przebudową skrzyżowania ulic Niepodległości- Kościuszki oraz rozbiórką dwóch wiaduktów”. Również to zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych " w wysokości 50% z budżetu państwa. W 2010 roku przystąpiono do budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy nawierzchni, skrzyżowania i rozbiórki wiaduktów. Po wykonaniu tych prac obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu. Koszt inwestycji po przetargu to ok zł. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na sierpień bieżącego roku.

20

21 W 2009r. zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych dot. remontów dróg na terenie gminy. W ramach współpracy z Powiatem Świdnickim wykonano remont drogi powiatowej Kostrza- Rogoźnica. Zadanie zostało dofinansowane przez gminę Strzegom w wysokości zł. Wykonano również: - przebudowę ul. Ceglanej – wartość ok zł., -nową nawierzchnię ul. Wyspiańskiego- wartość ok zł, - remonty chodników ul. Jaśminowa, Kalcytowa, Lipowa w Strzegomiu oraz w Granicy- wartość ok zł

22 BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO

23 W 2009 roku wykonano dokumentację projektową na budowę dworca autobusowego przy ulicy Dworcowej (do niedawna ul. Mickiewicza). Planowany koszt inwestycji zł. W 2010 roku rozpoczęto budowę dworca autobusowego i jeszcze w tym roku planuje się zakończenie tego przedsięwzięcia, a na początku 2011 roku końcowe rozliczenie. Niezbędna jest również budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Dworcowej oraz przebudowa nawierzchni tej ulicy. Te prace przewidziano do realizacji również na 2010r.

24

25

26 BUDOWNICTWO KOMUNALNE

27 W grudniu 2009 zakończono zadanie "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Jaroszowie dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego". W 2008 roku wykonano dokumentację projektową na podstawie posiadanej przez gminę koncepcji. Obiekt ten przez wiele lat nie był użytkowany. Z uwagi na duże potrzeby mieszkaniowe podjęto decyzję o przeznaczeniu go na cele mieszkalne. Koszt całego zadania to przeszło 1,5 mln złotych. Budynek mieszkalny w Jaroszowie

28

29 Na podstawie opracowanej w 2009r. dokumentacji, biorąc pod uwagę deficyt lokali mieszkalnych, Gmina Strzegom planuje rozpoczęcie w 2010r. budowy budynku mieszkalnego przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu. Na budowę budynku Gmina Strzegom złożyła wniosek o uzyskanie finansowego wsparcia w ramach „rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych”. W wyniku realizacji zadania przewiduje się powstanie 26 lokali komunalnych o pow. użytkowej 1016,6m2. Planowana wartość robót zł.

30

31 Na zadania remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy Strzegom w gminnych budynkach i lokalach mieszkalnych oraz we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy Strzegom w 2009r. wydatkowano kwotę zł. W ramach tej kwoty m.in.: zrealizowano długo oczekiwany remont konstrukcji i pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rogoźnicy i Goczałkowie Górnym (na kwotę ok. 222 tys zł.) Budynek mieszkalny w Rogoźnicy

32 REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA

33 Plan Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia– uchwalony w 2008r. przez Radę Miejską w Strzegomiu przewiduje realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu 2. Przebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu 3. Przebudowa odcinka nawierzchni ul. Kościuszki w Strzegomiu planowanych do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata – priorytet IX „Miasta”.

34 W 2009 roku został wyłoniony wykonawca na realizację pierwszego zadania „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu”. Władze gminy, w celu zachowania obiektu w sensie historycznym, turystycznym i zahamowania dalszego jego niszczenia, podjęły decyzję o przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku i utworzenia tam Centrum Aktywności Społecznej. Projekt rozwiązuje konkretne problemy mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wzrost integracji społecznej oraz poprawę estetyki centrum miasta i nadanie nowej jakości funkcjonalnej zabytkowemu obiektowi. Wartość robót wynosi - ok zł. Wnioskowana kwota dotacji max. do 70% wartości inwestycji.

35

36

37 INWESTYCJE I REMONTY ŚWIETLIC WIEJSKICH

38 Lata to kontynuacja remontów i inwestycji w świetlicach wiejskich w: Granicy, Rusku, Modlęcinie, Międzyrzeczu, Stawiskach, Stanowicach, Kostrzy, Rogoźnicy, Wieśnicy oraz w Tomkowicach. Na remonty i inwestycje w świetlicach wiejskich Gmina Strzegom uzyskała dofinansowanie w ramach Programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w wysokości zł. Łączna wartość inwestycji i remontów świetlic w 2009r. wyniosła ok zł.

39 Świetlica wiejska w Wieśnicy Świetlica wiejska w Tomkowicach

40 REMONTY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

41 W 2009 roku wykonano liczne remonty szkół i przedszkoli m. in: - wymianę okien i instalacji c.o. w PSP nr 2 w Strzegomiu - remont dachu budynku szkoły w Rogoźnicy - remont dachu Publicznego Przedszkola nr 2 w Strzegomiu - remont dachu oraz wymianę okien Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu - wymieniono stolarkę okienną w PSP w Stanowicach. - zaktualizowano dokumentację projektową na rozbudowę Gimnazjum w Jaroszowie, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, a w 2010 roku przystąpiono do realizacji zadania. Wartość robót wg oferty wykonawcy wynosi ok zł. Łączna kwota wydatków inwestycyjnych na oświatę wyniosła zł.

42

43 REMONT STRZEGOMSKIEGO CENTRUM KULTURY

44 Zgodnie z wykonaną w 2009r. dokumentacją techniczną na zadanie „Remont, przebudowa i rozbudowa SCK - etap I sala widowiskowa” gmina Strzegom złożyła wniosek w ramach Programu MKiND "Infrastruktura Kultury”. W 2010r. na realizację tego zadania Przyznano dofinansowanie w wysokości zł. I etap inwestycji szacowany na zł obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych w sali widowiskowej, budowlanych i wykończeniowych oraz wykonanie stolarki w części widowiskowej obiektu. Sala widowiskowa Strzegomskiego Centrum Kultury wyposażona zostanie w nowe urządzenia oświetlenia scenicznego, nagłośnienia sceny, sprzętu projekcyjnego, urządzeń technologii sceny i elektroakustycznych. Wszystkie prace muszą się zakończyć do końca listopada, a rozliczenie finansowe musi nastąpić najpóźniej do 15 grudnia bieżącego roku.

45

46 Podsumowując, jak wynika z przedstawionej prezentacji, proces inwestycyjny to proces wieloetapowy– który można zamknąć w słowach– „od pomysłu do realizacji”. Uczestniczy w nim wiele komórek/instytucji wewnętrznych jak i zewnętrznych odpowiedzialnych za poszczególne etapy- etap planowania, finansowania, realizacji, rozliczania i monitorowania, ewaluacji. Rok 2009 to rok wzmożonych działań inwestycyjnych, zarówno realizacji inwestycji jak i przygotowań procesów inwestycyjnych do realizacji w latach r. To rok w którym, podjęte działania w latach ubiegłych zaowocowały uzyskaniem największego w historii Gminy dofinansowania na realizację zadań gminnych.

47 Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Strzegom w ramach programów operacyjnych i rządowych POGRAMNazwa zadania i lokalizacjaDotacja (zł)Uwagi Program Infrastruktura i Środowisko OŚ PRIORYTETOWA I: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA (Fundusz Spójności) „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom” budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Jaroszów, Goczałków, Rogoźnica, Żółkiewka, Wieśnica, Kostrza, Żelazów oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzegomiu ,56 Beneficjent WIK Sp. z o. o. Strzegom Wartość zadania ,17 zł. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” Priorytet Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Strzegom ,00 Wartość projektu równa wysokości wnioskowanej dotacji Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych r. Przebudowa ulic Gronowskiej i Niepodległości ,00

48 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 LEADER Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz funkcjonowanie LGD „Szlakiem granitu” ,00* *Po utworzeniu Stowarzyszenia z gminami Jaworzyna Śl. Kostomłoty, Udanin, Dobromierz, Świdnica i Żarów wnioskowana kwota to łączna wartość możliwego do uzyskania dofinansowania dla w/w gmin. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Odnowa i Rozwój Wsi Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i we wsi Granica ,00 Program Blisko Boisko oraz Orlik 2012 Obiekty sportowe ul. Mickiewicza przy Gimnazjum nr 2 oraz na terenie OSIR ,00 Program Infrastruktura Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Remont, przebudowa i rozbudowa SCK - etap I sala widowiskowa ,00 KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI ,56*

49 Zestawienie wartości umów/decyzji o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektów realizowanych na terenie Powiatu Świdnickiego w tym na terenie gmin miejsko– wiejskich opracowane na podstawie Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13) L.P.Wyszczególnienie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Wartość dotacji ogółem 1Strzegom ,56 zł10 975,56 zł ,49 zł ,66 zł ,27 zł 2Świdnica0,00 zł ,72 zł ,25 zł ,31 zł ,28 zł 3Świdnica - Miasto0,00 zł19 475,56 zł ,21 zł ,86 zł ,63 zł 4Marcinowice0,00 zł ,56 zł52 192,84 zł ,00 zł ,40 zł 5Powiat Świdnicki ,00 0,00 zł ,64 0,00 zł ,64 zł 6Świebodzice0,00 zł10 975,56 zł ,22 zł ,11 zł ,89 zł 7Żarów0,00 zł10 975,56 zł ,24 zł ,19 zł ,99 zł 8Dobromierz0,00 zł10 975,56 zł ,57 zł0,00 zł ,13 zł 9Jaworzyna Śląska0,00 zł10 975,56 zł ,71 zł0,00 zł ,27 zł Dane na dzień r.

50 Zestawienie gmin według wartości umów/decyzji o dofinansowanie z UE projektów realizowanych na terenie gmin miejsko – wiejskich województwa dolnośląskiego opracowane na podstawie Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13) (pozycje od 1 do 30) L.P.Wyszczególnienie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Wartość dotacji ogółem 1Polkowice0,00 zł ,71 zł ,62 zł52 117,50 zł ,83 zł 2Prusice0,00 zł ,09 zł ,57 zł ,36 zł ,02 zł 3Strzelin ,59 zł25 720,90 zł ,46 zł ,48 zł ,43 zł 4Strzegom ,56 zł10 975,56 zł ,49 zł ,66 zł ,27 zł 5Nowogrodziec ,49 zł14 634,09 zł ,62 zł ,73 zł ,93 zł 6Bardo0,00 zł12 543,50 zł86 933,54 zł ,02 zł ,06 zł 7Środa Śląska ,80 zł ,50 zł ,08 zł ,41 zł ,79 zł 8Milicz0,00 zł ,46 zł ,85 zł ,70 zł ,01 zł 9Trzebnica0,00 zł14 634,09 zł ,63 zł ,19 zł ,91 zł 10Bogatynia ,00 zł ,35 zł0,00 zł ,31 zł ,66 zł 11Bolków0,00 zł14 634,09 zł ,71 zł ,30 zł ,10 zł 12Stronie Śląskie0,00 zł6 271,75 zł42 457,50 zł ,25 zł ,50 zł 13Jelcz - Laskowice0,00 zł21 951,13 zł ,75 zł ,53 zł ,41 zł 14Bystrzyca Kłodzka0,00 zł6 271,75 zł ,42 zł ,63 zł ,80 zł 15Sobótka0,00 zł ,81 zł ,18 zł ,33 zł ,32 zł 16Twardogóra0,00 zł10 975,56 zł73 865,00 zł ,94 zł ,50 zł 17Brzeg Dolny0,00 zł ,17 zł ,32 zł ,99 zł ,48 zł 18Kąty Wrocławskie0,00 zł26 756,06 zł ,00 zł ,54 zł ,60 zł 19Szczytna0,00 zł ,75 zł ,60 zł ,53 zł ,88 zł 20Mirsk0,00 zł17 560,90 zł ,09 zł ,59 zł ,58 zł 21Siechnice0,00 zł ,50 zł0,00 zł ,50 zł 22Syców0,00 zł ,48 zł ,00 zł ,14 zł ,62 zł 23Wołów0,00 zł29 268,17 zł ,41 zł ,56 zł ,14 zł 24Gryfów Śląski0,00 zł ,04 zł ,57 zł ,47 zł ,08 zł 25Ziębice0,00 zł12 543,50 zł ,83 zł ,20 zł ,53 zł 26Lądek - Zdrój0,00 zł6 271,75 zł40 927,50 zł ,21 zł ,46 zł 27Międzylesie0,00 zł6 271,75 zł ,85 zł ,21 zł ,81 zł 28Wąsosz ,00 zł21 951,13 zł ,72 zł ,15 zł ,00 zł 29Lwówek Śląski0,00 zł17 560,90 zł ,72 zł ,70 zł ,32 zł 30Żarów0,00 zł10 975,56 zł ,24 zł ,19 zł ,99 zł Dane na dzień r.

51 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "INWESTYCJE W GMINIE STRZEGOM 2009-2010. KANALIZACJA GMINY STRZEGOM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google