Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INWESTYCJE W GMINIE STRZEGOM 2009-2010. KANALIZACJA GMINY STRZEGOM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INWESTYCJE W GMINIE STRZEGOM 2009-2010. KANALIZACJA GMINY STRZEGOM."— Zapis prezentacji:

1 INWESTYCJE W GMINIE STRZEGOM 2009-2010

2

3 KANALIZACJA GMINY STRZEGOM

4 Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskowa na lata 2007-2013 polegający na budowie kanalizacji w siedmiu miejscowościach gminy Strzegom oraz na rozbudowie oczyszczalni ścieków. To największa dotacja, jaką pozyskała gmina Strzegom w całej swojej historii. Kanalizacja obejmie swoim zasięgiem miejscowości: Goczałków, Rogoźnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza, Wieśnica, Jaroszów oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Strzegomiu. Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Spójności blisko 39,7 mln zł, przewidywany koszt realizacji całego projektu to ponad 68,7 mln zł. Zadanie jest realizowane przez spółkę ze 100% udziałem gminy Strzegom- Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2009-2012. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom"

5

6 Na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tomkowicach i Granicy Gmina Strzegom w 2009r. złożyła wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 997 139zł. Poczynione kroki umożliwiły realizacje zadania i w 2010r. Rozpoczęto budowę kanalizacji we wsi Tomkowice i Granica. Planowany koszt inwestycji to 3 254 910 zł, a koszt inwestycji po przetargu to ok. 2 500 000 zł.

7 Rok 2009 to rok przygotowywania dokumentacji na zadania w ramach projektu Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom. W 2010 r. rozpoczął I etap przebudowy kanalizacji, który obejmie budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybna i Morska (odcinek od oczyszczalni ścieków do ulicy Szarych Szeregów). Planowany koszt inwestycji to ok. 4 800 000zł, koszt inwestycji po przetargu: 2 468 060 zł. Gmina Strzegom wystąpiła z wnioskiem do WFOSIGW o dofinansowanie tego zadania i uzyskała informację o przyznaniu środków na 2011r.

8 OBIEKTY SPORTOWE

9 W 2009 roku oddano do użytku nowoczesne boisko ze sztuczną murawą. Jest ono zlokalizowane przy Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu, wybudowane przez gminę Strzegom w ramach II edycji programu „Blisko Boisko” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Grupę PZU. Koszt inwestycji: 632,8 tys. zł Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 300 000 zł. Blisko Boisko

10

11 Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu w ramach rozbudowy i przebudowy obiektów wybudowano kompleks boisk sportowych wraz z placem zabaw, budynkiem sanitarno – szatniowym oraz grillem w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na zdanie uzyskano dofinansowanie w łącznej kwocie 666 tys. zł. Natomiast całkowita wartość zadania to kwota ponad 1,5 mln zł. Kompleks boisk składa się z: * boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, * boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, koszykówka) * boiska do tenisa o nawierzchni z trawy syntetycznej * zaplecza sanitarno-szatniowego * placu zabaw * miejsca rekreacji-grill Orlik

12

13

14 Dzięki dobrej współpracy pomiędzy gminą Strzegom a Powiatem w Świdnicy zbudowano boisko wielofunkcyjne na terenie Zespołu Szkół w Strzegomiu przy ul. Krótkiej 6. Gmina Strzegom dofinansowała boisko z wydatków inwestycyjnych na oświatę w kwocie 80 219 zł.

15 W parku przy ulicy Krótkiej uroczyście odsłonięto Pomnik Księżnej Anny. Zagospodarowano teren wokół pomnika oraz wyremontowano chodnik przy ul. Krótkiej. Łączna wartość poniesionych wydatków 168 290,00 zł.

16 REMONTY DRÓG

17 Ważną inwestycją była przebudowa drogi gminnej nr 110754D od drogi krajowej nr 5 do miejscowości Morawa. Na realizację tej inwestycji gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” (tzw. „schetynówki”). Wartość całego zadania wyniosła około 1,9 mln zł, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji. Schetynówka

18

19 W roku 2009 przygotowano dokumentację oraz wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Niepodległości w Strzegomiu wraz z przebudową skrzyżowania ulic Niepodległości- Kościuszki oraz rozbiórką dwóch wiaduktów”. Również to zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" w wysokości 50% z budżetu państwa. W 2010 roku przystąpiono do budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy nawierzchni, skrzyżowania i rozbiórki wiaduktów. Po wykonaniu tych prac obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu. Koszt inwestycji po przetargu to ok. 1 500 000 zł. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na sierpień bieżącego roku.

20

21 W 2009r. zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych dot. remontów dróg na terenie gminy. W ramach współpracy z Powiatem Świdnickim wykonano remont drogi powiatowej Kostrza- Rogoźnica. Zadanie zostało dofinansowane przez gminę Strzegom w wysokości 500 000zł. Wykonano również: - przebudowę ul. Ceglanej – wartość ok. 500 000zł., -nową nawierzchnię ul. Wyspiańskiego- wartość ok. 240 000zł, - remonty chodników ul. Jaśminowa, Kalcytowa, Lipowa w Strzegomiu oraz w Granicy- wartość ok. 304 000zł

22 BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO

23 W 2009 roku wykonano dokumentację projektową na budowę dworca autobusowego przy ulicy Dworcowej (do niedawna ul. Mickiewicza). Planowany koszt inwestycji 1 101 172 zł. W 2010 roku rozpoczęto budowę dworca autobusowego i jeszcze w tym roku planuje się zakończenie tego przedsięwzięcia, a na początku 2011 roku końcowe rozliczenie. Niezbędna jest również budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Dworcowej oraz przebudowa nawierzchni tej ulicy. Te prace przewidziano do realizacji również na 2010r.

24

25

26 BUDOWNICTWO KOMUNALNE

27 W grudniu 2009 zakończono zadanie "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Jaroszowie dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego". W 2008 roku wykonano dokumentację projektową na podstawie posiadanej przez gminę koncepcji. Obiekt ten przez wiele lat nie był użytkowany. Z uwagi na duże potrzeby mieszkaniowe podjęto decyzję o przeznaczeniu go na cele mieszkalne. Koszt całego zadania to przeszło 1,5 mln złotych. Budynek mieszkalny w Jaroszowie

28

29 Na podstawie opracowanej w 2009r. dokumentacji, biorąc pod uwagę deficyt lokali mieszkalnych, Gmina Strzegom planuje rozpoczęcie w 2010r. budowy budynku mieszkalnego przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu. Na budowę budynku Gmina Strzegom złożyła wniosek o uzyskanie finansowego wsparcia w ramach „rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych”. W wyniku realizacji zadania przewiduje się powstanie 26 lokali komunalnych o pow. użytkowej 1016,6m2. Planowana wartość robót - 4 300 000 zł.

30

31 Na zadania remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy Strzegom w gminnych budynkach i lokalach mieszkalnych oraz we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy Strzegom w 2009r. wydatkowano kwotę 2 358 241 zł. W ramach tej kwoty m.in.: zrealizowano długo oczekiwany remont konstrukcji i pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rogoźnicy i Goczałkowie Górnym (na kwotę ok. 222 tys zł.) Budynek mieszkalny w Rogoźnicy

32 REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA

33 Plan Rewitalizacji centrum miasta Strzegomia– uchwalony w 2008r. przez Radę Miejską w Strzegomiu przewiduje realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu 2. Przebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu 3. Przebudowa odcinka nawierzchni ul. Kościuszki w Strzegomiu planowanych do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 207-2013– priorytet IX „Miasta”.

34 W 2009 roku został wyłoniony wykonawca na realizację pierwszego zadania „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu”. Władze gminy, w celu zachowania obiektu w sensie historycznym, turystycznym i zahamowania dalszego jego niszczenia, podjęły decyzję o przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku i utworzenia tam Centrum Aktywności Społecznej. Projekt rozwiązuje konkretne problemy mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wzrost integracji społecznej oraz poprawę estetyki centrum miasta i nadanie nowej jakości funkcjonalnej zabytkowemu obiektowi. Wartość robót wynosi - ok. 5 000 000 zł. Wnioskowana kwota dotacji max. do 70% wartości inwestycji.

35

36

37 INWESTYCJE I REMONTY ŚWIETLIC WIEJSKICH

38 Lata 2009-2010 to kontynuacja remontów i inwestycji w świetlicach wiejskich w: Granicy, Rusku, Modlęcinie, Międzyrzeczu, Stawiskach, Stanowicach, Kostrzy, Rogoźnicy, Wieśnicy oraz w Tomkowicach. Na remonty i inwestycje w świetlicach wiejskich Gmina Strzegom uzyskała dofinansowanie w ramach Programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w wysokości 722 000zł. Łączna wartość inwestycji i remontów świetlic w 2009r. wyniosła ok. 1 050 000zł.

39 Świetlica wiejska w Wieśnicy Świetlica wiejska w Tomkowicach

40 REMONTY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

41 W 2009 roku wykonano liczne remonty szkół i przedszkoli m. in: - wymianę okien i instalacji c.o. w PSP nr 2 w Strzegomiu - remont dachu budynku szkoły w Rogoźnicy - remont dachu Publicznego Przedszkola nr 2 w Strzegomiu - remont dachu oraz wymianę okien Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu - wymieniono stolarkę okienną w PSP w Stanowicach. - zaktualizowano dokumentację projektową na rozbudowę Gimnazjum w Jaroszowie, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, a w 2010 roku przystąpiono do realizacji zadania. Wartość robót wg oferty wykonawcy wynosi ok. 1 150 000 zł. Łączna kwota wydatków inwestycyjnych na oświatę wyniosła 1 889 562zł.

42

43 REMONT STRZEGOMSKIEGO CENTRUM KULTURY

44 Zgodnie z wykonaną w 2009r. dokumentacją techniczną na zadanie „Remont, przebudowa i rozbudowa SCK - etap I sala widowiskowa” gmina Strzegom złożyła wniosek w ramach Programu MKiND "Infrastruktura Kultury”. W 2010r. na realizację tego zadania Przyznano dofinansowanie w wysokości 1.000 000 zł. I etap inwestycji szacowany na 3.400 000zł obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych w sali widowiskowej, budowlanych i wykończeniowych oraz wykonanie stolarki w części widowiskowej obiektu. Sala widowiskowa Strzegomskiego Centrum Kultury wyposażona zostanie w nowe urządzenia oświetlenia scenicznego, nagłośnienia sceny, sprzętu projekcyjnego, urządzeń technologii sceny i elektroakustycznych. Wszystkie prace muszą się zakończyć do końca listopada, a rozliczenie finansowe musi nastąpić najpóźniej do 15 grudnia bieżącego roku.

45

46 Podsumowując, jak wynika z przedstawionej prezentacji, proces inwestycyjny to proces wieloetapowy– który można zamknąć w słowach– „od pomysłu do realizacji”. Uczestniczy w nim wiele komórek/instytucji wewnętrznych jak i zewnętrznych odpowiedzialnych za poszczególne etapy- etap planowania, finansowania, realizacji, rozliczania i monitorowania, ewaluacji. Rok 2009 to rok wzmożonych działań inwestycyjnych, zarówno realizacji inwestycji jak i przygotowań procesów inwestycyjnych do realizacji w latach 2010- 2011r. To rok w którym, podjęte działania w latach ubiegłych zaowocowały uzyskaniem największego w historii Gminy dofinansowania na realizację zadań gminnych.

47 Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Strzegom w ramach programów operacyjnych i rządowych POGRAMNazwa zadania i lokalizacjaDotacja (zł)Uwagi Program Infrastruktura i Środowisko OŚ PRIORYTETOWA I: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA (Fundusz Spójności) „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom” budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Jaroszów, Goczałków, Rogoźnica, Żółkiewka, Wieśnica, Kostrza, Żelazów oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzegomiu 39 764 320,56 Beneficjent WIK Sp. z o. o. Strzegom Wartość zadania 68 563 735,17 zł. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” Priorytet Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Strzegom 175 931,00 Wartość projektu równa wysokości wnioskowanej dotacji Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011 r. Przebudowa ulic Gronowskiej i Niepodległości 2 716 400,00

48 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz funkcjonowanie LGD „Szlakiem granitu” 12 331 212,00* *Po utworzeniu Stowarzyszenia z gminami Jaworzyna Śl. Kostomłoty, Udanin, Dobromierz, Świdnica i Żarów wnioskowana kwota to łączna wartość możliwego do uzyskania dofinansowania dla w/w gmin. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie Odnowa i Rozwój Wsi Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy 472 128,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i we wsi Granica 1 997 139,00 Program Blisko Boisko oraz Orlik 2012 Obiekty sportowe ul. Mickiewicza przy Gimnazjum nr 2 oraz na terenie OSIR 966 000,00 Program Infrastruktura Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Remont, przebudowa i rozbudowa SCK - etap I sala widowiskowa 1 000 000,00 KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI 59 423 130,56*

49 Zestawienie wartości umów/decyzji o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektów realizowanych na terenie Powiatu Świdnickiego w tym na terenie gmin miejsko– wiejskich opracowane na podstawie Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13) L.P.Wyszczególnienie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Wartość dotacji ogółem 1Strzegom39 764 320,56 zł10 975,56 zł741 133,49 zł10 617 816,66 zł51 134 246,27 zł 2Świdnica0,00 zł6 572 998,72 zł2 147 720,25 zł17 201 500,31 zł25 922 219,28 zł 3Świdnica - Miasto0,00 zł19 475,56 zł1 778 686,21 zł17 894 289,86 zł19 692 451,63 zł 4Marcinowice0,00 zł9 308 122,56 zł52 192,84 zł3 820 070,00 zł13 180 385,40 zł 5Powiat Świdnicki 838 100,00 0,00 zł 9 842 649,64 0,00 zł10 680 749,64 zł 6Świebodzice0,00 zł10 975,56 zł704 471,22 zł5 335 606,11 zł6 051 052,89 zł 7Żarów0,00 zł10 975,56 zł155 114,24 zł4 294 425,19 zł4 460 514,99 zł 8Dobromierz0,00 zł10 975,56 zł254 028,57 zł0,00 zł265 004,13 zł 9Jaworzyna Śląska0,00 zł10 975,56 zł188 976,71 zł0,00 zł199 952,27 zł Dane na dzień 26.03.2010 r.

50 Zestawienie gmin według wartości umów/decyzji o dofinansowanie z UE projektów realizowanych na terenie gmin miejsko – wiejskich województwa dolnośląskiego opracowane na podstawie Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13) (pozycje od 1 do 30) L.P.Wyszczególnienie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Wartość dotacji ogółem 1Polkowice0,00 zł66 578 012,71 zł2 232 408,62 zł52 117,50 zł68 862 538,83 zł 2Prusice0,00 zł32 898 159,09 zł347 418,57 zł33 310 629,36 zł66 556 207,02 zł 3Strzelin40 115 722,59 zł25 720,90 zł597 344,46 zł17 664 699,48 zł58 403 487,43 zł 4Strzegom39 764 320,56 zł10 975,56 zł741 133,49 zł10 617 816,66 zł51 134 246,27 zł 5Nowogrodziec37 218 040,49 zł14 634,09 zł287 050,62 zł3 430 012,73 zł40 949 737,93 zł 6Bardo0,00 zł12 543,50 zł86 933,54 zł33 602 798,02 zł33 702 275,06 zł 7Środa Śląska17 115 440,80 zł319 970,50 zł606 130,08 zł10 231 848,41 zł28 273 389,79 zł 8Milicz0,00 zł8 073 481,46 zł343 468,85 zł12 996 036,70 zł21 412 987,01 zł 9Trzebnica0,00 zł14 634,09 zł1 204 319,63 zł20 116 506,19 zł21 335 459,91 zł 10Bogatynia9 609 600,00 zł597 820,35 zł0,00 zł7 987 901,31 zł18 195 321,66 zł 11Bolków0,00 zł14 634,09 zł807 230,71 zł14 585 904,30 zł15 407 769,10 zł 12Stronie Śląskie0,00 zł6 271,75 zł42 457,50 zł14 018 346,25 zł14 067 075,50 zł 13Jelcz - Laskowice0,00 zł21 951,13 zł309 960,75 zł13 412 642,53 zł13 744 554,41 zł 14Bystrzyca Kłodzka0,00 zł6 271,75 zł714 204,42 zł12 052 706,63 zł12 773 182,80 zł 15Sobótka0,00 zł353 593,81 zł992 634,18 zł10 671 574,33 zł12 017 802,32 zł 16Twardogóra0,00 zł10 975,56 zł73 865,00 zł11 913 567,94 zł11 998 408,50 zł 17Brzeg Dolny0,00 zł9 039 268,17 zł1 138 138,32 zł1 129 211,99 zł11 306 618,48 zł 18Kąty Wrocławskie0,00 zł26 756,06 zł449 859,00 zł10 675 525,54 zł11 152 140,60 zł 19Szczytna0,00 zł417 229,75 zł1 272 299,60 zł7 647 181,53 zł9 336 710,88 zł 20Mirsk0,00 zł17 560,90 zł223 492,09 zł8 758 205,59 zł8 999 258,58 zł 21Siechnice0,00 zł8 603 487,50 zł0,00 zł 8 603 487,50 zł 22Syców0,00 zł1 593 632,48 zł187 289,00 zł6 257 380,14 zł8 038 301,62 zł 23Wołów0,00 zł29 268,17 zł260 634,41 zł7 527 013,56 zł7 816 916,14 zł 24Gryfów Śląski0,00 zł6 350 169,04 zł198 634,57 zł1 262 233,47 zł7 811 037,08 zł 25Ziębice0,00 zł12 543,50 zł757 938,83 zł6 357 814,20 zł7 128 296,53 zł 26Lądek - Zdrój0,00 zł6 271,75 zł40 927,50 zł5 758 417,21 zł5 805 616,46 zł 27Międzylesie0,00 zł6 271,75 zł580 467,85 zł5 089 895,21 zł5 676 634,81 zł 28Wąsosz3 885 600,00 zł21 951,13 zł146 974,72 zł1 018 631,15 zł5 073 157,00 zł 29Lwówek Śląski0,00 zł17 560,90 zł296 543,72 zł4 223 672,70 zł4 537 777,32 zł 30Żarów0,00 zł10 975,56 zł155 114,24 zł4 294 425,19 zł4 460 514,99 zł Dane na dzień 26.03.2010 r.

51 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "INWESTYCJE W GMINIE STRZEGOM 2009-2010. KANALIZACJA GMINY STRZEGOM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google