Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„K OWALIK BEZSKRZYDŁY ” Cykl zajęć przeprowadzonych w przedszkolu „Motylarnia” w grupie różnowiekowej „Motyle Cytrynki” metodą projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„K OWALIK BEZSKRZYDŁY ” Cykl zajęć przeprowadzonych w przedszkolu „Motylarnia” w grupie różnowiekowej „Motyle Cytrynki” metodą projektu."— Zapis prezentacji:

1 „K OWALIK BEZSKRZYDŁY ” Cykl zajęć przeprowadzonych w przedszkolu „Motylarnia” w grupie różnowiekowej „Motyle Cytrynki” metodą projektu

2 C HARAKTERYSTYKA TEMATU Temat „Kowalik bezskrzydły” to projekt badawczy nakierowany na zdobycie ogólnej wiedzy w zakresie budowy owadów oraz szczegółowego poznania życia kowalika bezskrzydłego. Inspiracja tematem powstała na podstawie obserwacji zainteresowań dzieci podczas zabaw swobodnych na placu zabaw

3 C ELE GŁÓWNE PROJEKTU : przekazanie podstawowych wiadomości na temat owadów wskazanie sposobów zdobywania i rozwijania wiedzy na interesujący temat uwrażliwianie na okazywanie szacunku wobec świata ożywionego kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie wdrażanie do systematyczności w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów

4 P RZYGOTOWANIE SIATEK : POJĘĆ, WIEDZY, WSTĘPNEJ Po nałożeniu siatki wiedzy i siatki wstępnej ustalono zakres problemów do podjęcia „Portret pamięciowy” kowalika bezskrzydłego Budowa kowalika bezskrzydłego Rozmnażanie kowalika bezskrzydłego Różnice w wyglądzie młodego i dorosłego kowalika Cykl życia kowalika bezskrzydłego Pożywienie kowalika bezskrzydłego Podsumowanie projektu-wystawa prac dla rodziców

5 ŹRÓDŁO WIEDZY - KSIĄŻKI METODY PRACY - SŁOWNA

6 ŹRÓDŁO WIEDZY - OBSERWACJA, DOŚWIADCZENIE METODA PRACY – OGLĄDOWA

7 ŹRÓDŁO WIEDZY - EKSPERT METODY PRACY - SŁOWNA I OGLĄDOWA

8 ŹRÓDŁO WIEDZY - EKSPERT METODY PRACY - DRAMA

9 ŹRÓDŁA WIEDZY – OBSERWACJA, KSIĄŻKI METODY PRACY - OGLĄDOWA, ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

10 R EALIZACJA ZAGADNIENIA 1. burza mózgów: „Jak wygląda kowalik” sporządzenie „portretu pamięciowego” kowalika (rysunek kredkami świecowymi) szukanie na terenie przyprzedszkolnym miejsc, w których można znaleźć kowaliki wstępne obserwacje przy pomocy lupy rozmowa o obserwacjach i spostrzeżeniach

11 „P ORTRET PAMIĘCIOWY ” KOWALIKA BEZSKRZYDŁEGO

12 R EALIZACJA ZAGADNIENIA 2. wyjście na plac zabaw - zgromadzenie materiału badawczego powrót do przedszkola oraz obserwacja owadów przez lupę wykonanie rysunku ołówkiem „Budowa kowalika bezskrzydłego” (dzieci młodsze-rysunek owalu, dorysowywanie odnóży i czułków wg instrukcji słownej) obejrzenie filmu „Kowalik” (makro) ewentualne uzupełnianie rysunków o dodatkowe szczegóły

13 B UDOWA KOWALIKA BEZSKRZYDŁEGO

14 R EALIZACJA ZAGADNIENIA 3. powitanie eksperta-studenta Uniwersytetu Przyrodniczego rozmowa z ekspertem na temat rozmnażania kowalika w oparciu o film wykonanie w grupach kulek z papieru-jaj kowalika próba przeliczania dziesiątkami do 100 (dzieci młodsze przeliczanie kulek wg możliwości) stworzenie w grupach makiety pt.: „Rozmnażanie kowalika bezskrzydłego”

15 R OZMNAŻANIE KOWALIKA BEZSKRZYDŁEGO

16 R EALIZACJA ZAGADNIENIA 4. oglądanie wraz z komentarzem filmu prezentującego wygląd dorosłego i młodego kowala bezskrzydłego rozmowa na temat zaobserwowanych różnic wykonanie modeli porównawczych z plasteliny czarnej i czerwonej lub rysunku porównawczego umieszczenie modeli na wystawie

17 R ÓŻNICE W WYGLĄDZIE MŁODEGO I DOROSŁEGO KOWALIKA

18 R EALIZACJA ZAGADNIENIA 5. zabawy rytmiczno-muzyczne: wypowiadanie i wyśpiewywanie zdań wg własnego pomysłu związanych z wiadomościami o kowalikach słuchanie informacji o kowalikach czytanych przez dzieci starsze zabawa muzyczno-ruchowa „Dzień- noc, wiosna- jesień” stworzenie w grupach osi czasu: podział na miesiące, pory roku oraz ukazanie życia kowalika w cyklu rocznym (rysunek, wyklejanka, malowanie do wyboru przez dzieci) (dzieci młodsze-wykonanie na dużym arkuszu papieru symboli dnia i nocy oraz naklejenie- dopasowanie gotowych symboli zachowań kowalików)

19 C YKL ŻYCIA KOWALIKA BEZSKRZYDŁEGO

20 R EALIZACJA ZAGADNIENIA 6. odszukiwanie w grupach informacji na temat odżywiania kowalika bezskrzydłego w oparciu o ilustracje i teksty (internet, książki) wykonanie pracy plastyczno-technicznej „Kowalik” odgrywanie scenek z życia owadów z wykorzystaniem samodzielnie wykonanych modeli

21 P OŻYWIENIE KOWALIKA

22 R EALIZACJA ZAGADNIENIA 7. wspólne przygotowanie wystawy: wykonanie drzewa, umieszczenie modeli owadów, omówienie sposobu prezentacji informacji o życiu kowalika na podstawie wykonanych prac prezentacja prac i wiadomości zaproszonym rodzicom

23 P ODSUMOWANIE PROJEKTU - WYSTAWA PRAC DLA RODZICÓW

24 E WALUACJA PROJEKTU

25 OPRACOWANIE : JOLANTA KAŹMIERCZAK


Pobierz ppt "„K OWALIK BEZSKRZYDŁY ” Cykl zajęć przeprowadzonych w przedszkolu „Motylarnia” w grupie różnowiekowej „Motyle Cytrynki” metodą projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google