Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdynia - rynek pracy bez barier Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy Gdynia, 7 grudnia 2006r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdynia - rynek pracy bez barier Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy Gdynia, 7 grudnia 2006r."— Zapis prezentacji:

1 Gdynia - rynek pracy bez barier Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy Gdynia, 7 grudnia 2006r.

2 Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych nalicza się na zasadach określonych w: - ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U z 1998 nr 137, poz.887 z późn.zm.), - ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

3 Zasady dotyczące finansowania składek: -ubezpieczenie emerytalne: 50% ubezpieczony, 50% płatnik -ubezpieczenie rentowe: 50% ubezpieczony, 50% płatnik -ubezpieczenie chorobowe: 100% ubezpieczony -ubezpieczenie wypadkowe: 100% płatnik

4 Po spełnieniu określonych warunków istnieje możliwość finansowania składek na ubezpieczenia społeczne odpowiednio przez: - budżet państwa - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

5 Zakłady pracy zatrudniające mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu prac – art. 25 ust.2 wyszczególnieni ec składki emerytalne składki rentowe składka chorobowa składka wypadkowa płatnikPFRONpłatnik - ubezpieczonyPFRONubezpieczo ny ubezpieczo ny -

6 Zakłady pracy zatrudniające co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy i wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych co najmniej 6 % – art. 25 ust.3a wyszczególni enie składki emerytalne składki rentowe składka chorobowa składka wypadkow a Lekki stopień niepełnosprawn ości -płatnik -ubezpieczony płatnik ubezpieczony płatnik ubezpieczony - ubezpieczony PFRON - Umiarkowany i znaczny st.niepełnosp. -płatnik -ubezpieczony PFRON płatnik ubezpieczony - ubezpieczony płatnik -

7 Zakłady pracy chronionej i aktywności zawodowej art. 25 ust. 3 wyszczególni enie składki emerytalne składki rentowe składka chorobowa składka wypadkow a płatnikbudżet -PFRON ubezpieczonyPFRONubezpieczo ny PFRON -

8 Dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne przez PFRON i budżet państwa może nastąpić wyłącznie od następnego dnia po dniu, w którym zatrudniony przedstawił płatnikowi składek stosowne orzeczenie o ustalonym stopniu niepełnosprawności.

9 W przypadku płatników składek rozliczających i opłacających składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych pracowników oraz niepełnosprawnych osób wykonujących pracę nakładczą, wniosek, o którym mowa w art. 25 ust. 8 i ust. 9 ustawy, składany jest poprzez wpisanie w polu 03 bloku III deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA odpowiedniego kodu wniosku o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne: 0 – płatnik składek nieuprawniony lub nie wnioskujący o dofinansowanie składek na podstawie art. 25 ust. 2, ust. 3 i ust. 3a ustawy, 1 – wniosek płatnika składek o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne ze środków PFRON i budżetu państwa, przysługujące na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy, 2 – wniosek płatnika składek o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne ze środków PFRON i budżetu państwa, przysługujące na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy, 3 – wniosek płatnika składek o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne ze środków PFRON, przysługujące na podstawie art. 25 ust. 3a ustawy.

10

11 Osoby prowadzące działalność gospodarczą – niepełnosprawne, po raz pierwszy podejmujące działalność art. 25 ust. 3b Wyszczególnie nie Składki emerytalne Składki rentowe Składka chorobowa Składka wypadkowa St.niepełnosp. Lekki umiarkowany znaczny ubezpieczony 50% PFRON 50% ubezp. 75% PRFON 25% ubezp. ubezpieczony 50% PFRON, 50% ubezp. ubezpieczony

12 Od 1 stycznia 2004r. dla osób niepełnosprawnych po raz pierwszy podejmujących działalność gospodarczą chcących skorzystać z dofinansowania do składek na ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON obowiązuje nowy kod tytułu ubezpieczenia 05 60 XX

13 Prawo do dofinansowania składek przez PFRON mają te osoby niepełnosprawne, które podejmują po raz pierwszy działalność gospodarczą na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (w tym w ramach spółki cywilnej) i innych przepisów szczególnych

14 Z dofinansowania składek przez PFRON nie mogą skorzystać osoby niepełnosprawne będące absolwentami, którzy nabyli uprawnienia na podstawie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół i tym samym są zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne.

15 Z dofinansowania składek przez PFRON nie mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność w ramach wolnego zawodu, twórcy i artyści oraz wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Gdynia - rynek pracy bez barier Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy Gdynia, 7 grudnia 2006r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google