Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UMOWY CYWILNOPRAWNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UMOWY CYWILNOPRAWNE."— Zapis prezentacji:

1 UMOWY CYWILNOPRAWNE

2 Rodzaje umów cywilnoprawnych
Zatrudnianie cywilnoprawne jest formą zatrudnienia osób fizycznych na podstawie innych niż umowa o pracę. Jedną z podstawowych cech umów cywilnoprawnych zgodnie z zasadami obowiązującymi w prawie zobowiązań jest wyrażona w art. 353 Kodeksu cywilnego - zasada swobody umów. Zgodnie z nią strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

3 Rodzaje umów cywilnoprawnych
Umowa zlecenia – definicja oraz główne postanowienia zawarte są w Kodeksie Cywilnym – w księdze III, w tytule XXI. Przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do jego wykonania określonej czynności w należytej staranności dla dającego zlecenie; inaczej niż przy umowie o dzieło, gdzie wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia rezultatu W praktyce umowę zlecenie stosuje się do takich czynności jak sprzątanie, roznoszenie ulotek, testowanie określonego programu komputerowego.

4 Rodzaje umów cywilnoprawnych
Cechy umowy zlecenia: mały stopień zależności zleceniobiorcy od zleceniodawcy, umowa zlecenie nie tworzy stosunku podporządkowania, może być odpłatna bądź nieodpłatna, zleceniobiorca może stosować się do wskazówek dającego zlecenie, zleceniobiorca nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji osobowej , poza dokumentami wymaganymi dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych, roszczenia ze stosunku cywilnoprawnego są dochodzone przed sądem cywilnym.

5 Rodzaje umów cywilnoprawnych
Umowa agencyjna – została uregulowana w kodeksie cywilnym – w księdze trzeciej w tytule XXIII. Osoba przyjmująca umowę agencyjną zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do stałego pośredniczenia – za wynagrodzeniem przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania umów w jego imieniu.

6 Rodzaje umów cywilnoprawnych
Do umowy agencyjnej charakterystyczna jest stałość podejmowanej działalności. Agent otrzymuje wynagrodzenie za pozytywny wynik swojego działania tj. zawarcie umowy przez dającego zlecenie albo przez niego samego , gdy ma do tego stosowne umocowanie. Odróżnia to umowę agencyjną od umowy zlecenia, gdzie biorący zlecenie otrzymuje wynagrodzenia za staranne działanie, bez względu na jego wynik

7 Rodzaje umów cywilnoprawnych
Umowa o dzieło – definicja oraz główne cechy zawarte zostały w Kodeksie Cywilnym – w księdze trzeciej, tytule XV. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło ma zatem przedmiot: zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania dla zamawiającego, za zapłatą wynagrodzenia określonego w umowie dzieła tj. osiągnięcia uzgodnionego przez strony rezultatu.

8 Rodzaje umów cywilnoprawnych
Przykładem umowy o dzieło może być konkretne dzieło , uzgodnione przez strony , przy czym może być szeroko rozumiane jako obejmujące przedmioty w postaci materialnej np. zbudowanie budynku, wykonanie szafki kuchennej, wyrzeźbienie figurki, jak i w postaci niematerialnej np. napisanie piosenki, książki, zorganizowanie konferencji lub koncertu.

9 Rodzaje umów cywilnoprawnych
Cechy umowy o dzieło: stroną są zamawiający i przyjmujący zamówienie ( wykonawca ), zamawiający i przyjmujący są równorzędnymi podmiotami, przyjmujący zamówienie ma daleko idącą swobodę, wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za rezultat swojej pracy, zatem ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne wykonanego dzieła, umowa o dzieło jest umową odpłatną.

10 Rodzaje umów cywilnoprawnych
Kontrakt menadżerski – jest to taka czynność prawna, której treść nie jest tożsama w wystarczającym stopniu z żadną umową regulowaną przepisami Kodeksu Cywilnego, jak i przepisami innych aktów prawnych . Menadżerów zatrudnia się zarówno na podstawie umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych.

11 Rodzaje umów cywilnoprawnych
W obu sytuacjach można używać pojęcia kontrakt menedżerski. Jednakże w większości przypadków odnosi się to do umów cywilnych o świadczenie usług. Istota kontraktu sprowadza się do zarządzania przedsiębiorstwem przez wykwalifikowanego menadżera w imieniu i na rzecz spółki. Kontrakt menadżerski jest umową starannego działania, co oznacza, że menadżer nie zobowiązuje się do uzyskania konkretnego efektu swojej działalności lecz do zachowania należytej staranności w zarządzaniu firmą

12 Rodzaje umów cywilnoprawnych
Cechy kontraktu menadżerskiego: stronami umowy jest menadżer oraz podmiot zarządzany, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem powinna dokładnie stwierdzać w jakich zadaniach menadżer jest niezależny od władz przedsiębiorstwa, a kiedy powinien uzyskać zgodę jego przedstawicieli, umowa o zarządzaniu jest najczęściej umową odpłatną, ale nie ma przeszkód aby menadżer wykonywał pracę nieodpłatnie.

13 Rodzaje umów cywilnoprawnych
Inne umowy o świadczenie usług – art kodeksu cywilnego, przepisy o zleceniu ( księga trzecia, tytuł XXI k.c. ) stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami.

14 Rodzaje umów cywilnoprawnych
U W A G A: Zasady opłacania składek dotyczące osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia mają zastosowanie także do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej oraz innych umów o świadczenie usług, do których zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia.

15 Rodzaje ubezpieczeń Z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia opłaca się składki na: Ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

16 Ubezpieczenie społeczne
Emerytalne ,52% Rentowe ,00% Chorobowe ,45% Wypadkowe - Stopa procentowa jest zróżnicowana zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi

17 Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne
Składkę na ubezpieczenie emerytalne finansuje w połowie ubezpieczony ( 9,76 % ) w połowie płatnik składek ( 9,76% ) Składkę na ubezpieczenie rentowe finansuje ubezpieczony 1,5% od podstawy wymiaru składek a w wysokości 6,5% od podstawy wymiaru składek finansuje płatnik składek

18 Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne
Składkę na ubezpieczenie chorobowe (2,45% ), które dla zleceniobiorców jest dobrowolne finansują w całości osoby ubezpieczone Składkę na ubezpieczenie wypadkowe w całości finansuje płatnik składek

19 Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne
Podstawa na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest ograniczana w skali roku. Roczna podstawa wymiaru składek nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30 krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2013r. roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie może być wyższa od kwoty zł

20 Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne
W przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek . Natomiast podstawa wymiaru składek w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ( dotyczy zleceniobiorców ) nie może przekraczać 250% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. W 2013r. kształtuje się to w następujący sposób od stycznia do lutego 2013r. – 8775,55 zł od marca do maja 2013r. – 9225,75 zł

21 Zasady finansowania składek na ubezpieczenie społeczne
Ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia 2010r. w przypadku zatrudnienia tylko na podstawie umowy zlecenia jest obowiązkowe Nie ma znaczenia czy umowa jest wykonywana w miejscu czy siedzibie firmy.

22 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
Zleceniobiorca dla których w umowie zlecenia, odpłatność ustalono kwotowo w kwotowej stawce godzinowej, akordowo lub prowizyjnie Dla których odpłatność w umowie określono w inny sposób niż kwotowo bądź w kwotowej stawce godzinowej lub akordowo albo prowizyjnie Przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym Zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia

23 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
Szczegółowe informacje w sprawie składników wynagrodzenia wchodzących w skład podstawy wymiaru składek reguluje: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ( Dz. U. Nr 161 poz z późn. zm. )

24 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne - wyłączenia z podstawy wymiaru składek
Nagrody jubileuszowe Odprawy pieniężne związane z przejściem na emeryturę lub rentę Wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy Zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników , dla potrzeb pracodawcy pojazdów niebędących własnością pracodawcy Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

25 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne jest równa podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pomniejszonej o składki finansowane przez ubezpieczonego bez stosowania rocznego ograniczenia do kwoty odpowiadającej 30 krotności przeciętnego wynagrodzenia.

26 Wyłączenia z ubezpieczenia zdrowotnego
U W A G A W przypadkach określonych ustawą o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( np. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenia ) składkę na ubezpieczenie zdrowotne obniża się do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27 FUNDUSZ PRACY, FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
WYSOKOŚĆ SKŁADKI Fundusz Pracy – 2,45% Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 % Składki odprowadzane są od kwot podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe bez stosowania rocznego ograniczenia podstawy wymiaru tych składek

28 FUNDUSZ PRACY, FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Składki na FG i FGŚP nie są odprowadzane w sytuacji gdy zleceniobiorca nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Oznacza to, że nie opłaca się jej za osoby, które z umowy zlecenia podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu lub przystąpiły do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego na zasadzie dobrowolności

29 Fundusz Pracy Fundusz Pracy opłaca się za:
Osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu , dla których podstawa wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca łącznie z wszystkimi tytułami od wszystkich płatników składek wynosi co najmniej: minimalne wynagrodzenie 80 % minimalnego wynagrodzenia w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy UWAGA Składki nie są odprowadzane na F.P. przez osobę prowadzącą działalność, która zatrudnia wyłącznie osoby na umowę zlecenia - nie ma obowiązku opłacania składek za w/w osoby., ponieważ za pracodawcę uważa się jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika.

30 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłacają: przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , za osoby zatrudnione podlegające obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, bez względu na wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

31 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
UWAGA Nie opłaca się składek na FGŚP Za zatrudnione osoby na umowę zlecenia będące : małżonkiem prowadzącego działalność a także jego dziećmi, dziećmi drugiego małżonka i dziećmi przysposobionymi, rodzicami, macochą lub ojczymem, osobami przysposabiającymi a także rodzeństwem, wnukami, dziadkami, zięciami i synowymi, bratowymi, szwagierkami i szwagrami wykonującymi pracę zarobkową w gospodarstwie domowym

32 FUNDUSZ PRACY, FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Składek na FP i FGŚP nie opłaca się również za: Za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn

33 UMOWA ZLECENIA I UMOWA O PRACĘ
Jeżeli pracownik dodatkowo wykonuje umowę zlecenia z własnym pracodawcą , to z tytułu wykonywania tej umowy podlega ubezpieczeniom społecznym na takich zasadach jak w przypadku umowy o pracę . Podstawę wymiaru składek stanowi łączny przychód , uzyskiwany z umowy o pracę oraz z umowy zlecenia.

34 Umowa o pracę i umowa zlecenia
Umowa zlecenie z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz – podlega obowiązkowo z tytułu wykonywania umowy o pracę. Natomiast z tytułu wykonywania umowy zlecenia składki mają dla niej charakter dobrowolny pod warunkiem, że podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy , w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej tyle ile minimalne wynagrodzenie (w 2013r. wynosi 1600 zł, a kwota minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy wynosi 1280zł )

35 Umowa o pracę i umowa zlecenie
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę osiąga kwotę 1400zł brutto. Jest to pierwszy rok pracy tej osoby. Dodatkowo w innej firmie jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Z uwagi , iż osoba z tytułu umowy o pracę osiąga wynagrodzenie wyższe od minimalnego dla osób w pierwszym roku pracy . Z tytułu wykonywanej umowy zlecenia podlega dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, obowiązkowo zdrowotnemu.

36 Umowa o pracę i umowa zlecenie
Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przypadku Zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, którym przepisy prawa gwarantują co najmniej minimalne wynagrodzenie Zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, który ma w umowie o pracę zagwarantowane wynagrodzenie w kwocie co najmniej równej lub wyższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia

37 Umowa o pracę i umowa zlecenia
Choroby pracownika lub nie wywiązywania się ze swoich obowiązków przez pracodawcę wynikających z zawartej umowy o pracę oraz przepisów prawa pracy i nie wypłaca pracownikowi należnego wynagrodzenia lub bez zmiany treści umowy o pracę wypłaca wynagrodzenie w kwocie niższej niż należna Wykonywania jednocześnie w dwóch lub więcej umów o pracę , w sytuacji gdy łącznie wynoszą one co najmniej tyle, ile wynosi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. W takiej sytuacji składki z tytułu umowy zlecenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odprowadzane są na zasadzie dobrowolności, obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie zdrowotne

38 Umowa zlecenie i działalność gospodarcza
Podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu działalności gospodarczej, jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu umowy zlecenia jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Osoba ta może wówczas dobrowolnie na swój wniosek być objęta ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi również z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia i obowiązkowo płaci się od takiej umowy składki na ubezpieczenie zdrowotne.

39 Umowa zlecenie i działalność gospodarcza
W pozostałych przypadkach tj. gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu umowy zlecenia jest równa lub wyższa od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jest tytuł , który powstał wcześniej. W takich przypadkach osoba ta może dobrowolnie na swój wniosek być objęta ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi także z drugiego tytułu lub zmienić tytuł ubezpieczeń.

40 Umowa zlecenie i działalność gospodarcza
Przez obowiązującą daną osobę najniższą podstawą składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się odpowiednio: 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę

41 Umowa zlecenia i działalność gospodarcza
Przedstawione zasady podlegania obowiązują od 1 listopada 2005r. i dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i równocześnie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą : na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych twórców i artystów osób, które po dopełnieniu obowiązku uzyskania odpowiedniego wpisu, zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej, w ramach tego wpisu prowadzą działalność zawodową oraz do osób, które prowadzą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej

42 Umowa zlecenie i działalność gospodarcza
Nie dotyczą osób wykonujących pracę na umowę zlecenia oraz jednocześnie prowadzących pozarolniczą działalność inną niż działalność gospodarczą np. wspólnik spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o.

43 Umowa zlecenie i działalność gospodarcza
Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 1 marca 2013r. rozpoczął wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia na kwotę 100zł. Obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu, który powstał wcześniej tj, z tytułu bycia wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością . Można też dobrowolnie, na swój wniosek być objęty ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi także z tytułu umowy zlecenia lub zmienić tytuł ubezpieczeń – z prowadzenia pozarolniczej działalności jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. , na umowę zlecenia . Ubezpieczenie zdrowotne odprowadza się z dwóch tytułów działalności gospodarczej i umowy zlecenia.

44 Umowa zlecenia w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
W sytuacji gdy osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą a następnie w ramach tej działalności zawiera umowę zlecenia, której przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności, wówczas podlega ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu prowadzonej działalności. Z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie jest obejmowana ubezpieczeniami ani obowiązkowo ani dobrowolnie. Aby jednak umowa zlecenia mogła być traktowana jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej warunkiem jest , aby uzyskiwany przychód z niej był opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej.

45 Umowa zlecenie w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
W sytuacji gdy organ podatkowy uzna, iż czynności wykonywane w ramach umowy zlecenia są dla celów podatkowych działalnością wykonywaną osobiście wówczas osoba wykonująca tylko taką umowę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym jako zleceniobiorca.

46 Umowa zlecenie i prawo do emerytury lub renty
Jeżeli osoba posiadająca uprawnienia emerytalne i rentowe zawiera od 14 stycznia 2000r. umowę zlecenia i jest to dla niej jedyny tytuł do ubezpieczeń, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu wykonywania umowy zlecenia

47 Umowa zlecenie i prawo do emerytury i renty
Pod pojęciem renta dla potrzeb ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należy rozumieć wyłącznie świadczenia pieniężne z systemu ubezpieczeń społecznych realizowanego przez ZUS, KRUS oraz zaopatrzenia emerytalnego osób w stosunku służby a także świadczenie nabyte z tytułu zagranicznych ubezpieczeń społecznych albo zagranicznego zaopatrzenia emerytalnego. Nie są osobami pobierającymi rentę osoby, które mają przyznaną rentę socjalną

48 Umowa o pracę , umowa zlecenie oraz prawo do emerytury lub renty
Z tytułu umowy zlecenia zawartej przez emeryta, rencistę równocześnie zatrudnionego na umowę o pracę składki na ubezpieczenie społeczne mają charakter dobrowolny. Obowiązkowe są składki tylko na ubezpieczenie zdrowotne. Nie ma znaczenia czy pracujący na podstawie umowy zlecenia emeryt lub rencista osiąga z tytułu wykonywanej umowy o pracę minimalne wynagrodzenie.

49 Kilka umów zleceń Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z tytułu wykonywania jednocześnie kilku umów zleceń podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu tej umowy,która została zawarta najwcześniej . Może ona jednak dobrowolnie na swój wniosek być objęta ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi także z tytułu pozostałych, wszystkich lub wybranych umów zleceń. Może również zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń. Natomiast z każdej wykonywanej umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

50 Umowa zlecenie i pobieranie zasiłku macierzyńskiego
Osoba pobierająca zasiłek macierzyński , która jednocześnie wykonuje umowę zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Może być jednak na swój wniosek objęta ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z tytułu umowy zlecenia. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca obowiązkowo.

51 Umowa zlecenie i pobieranie zasiłku macierzyńskiego
Osoba pobiera zasiłek macierzyński ze stosunku pracy ( przychód z umowy o pracę wynosił miesięcznie 1000zł ) , podjęła się w tym czasie wykonywania umowy o zlecenia . Podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Składki finansuje budżet państwa. Z tytułu umowy zlecenia może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego i obowiązkowo musi odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

52 Umowa zlecenie i przebywanie na urlopie wychowawczym
Osoby przebywające na urlopie wychowawczym i jednocześnie wykonujące umowę zlecenia, obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia. Natomiast nie podlegają ubezpieczeniom z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym . Nie ma przy tym znaczenia, czy umowa zlecenia została zawarta z własnym pracodawcą , czy też z podmiotem innym niż własny pracodawca. W czasie wykonywania umowy zlecenia składki nie są finansowane przez budżet państwa z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

53 Umowa zlecenie i bycie rolnikiem
W sytuacji gdy rolnik nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia stosuje się wobec niego odrębne przepisy, regulujące ubezpieczenie społeczne rolników. Wykonywanie umowy zlecenia jest obowiązkowym tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym w myśl ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a tym samym w odniesieniu do rolnika wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia mają zastosowanie przepisy tej ustawy. Obowiązkowo podlega również ubezpieczeniu zdrowotnemu.

54 Umowa zlecenie i inne tytułu do ubezpieczeń
W przypadku gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia i posiada inny tytuł do ubezpieczenia mianowicie: wykonuje pracę nakładczą jest osobą duchowną jest posłem , senatorem oraz posłem do Parlamentu Europejskiego wybranym w Rzeczpospolitej Polski , Są obejmowani ubezpieczeniami społecznymi z tego tytułu, który powstał wcześniej. Dobrowolnie może być objęty ubezpieczeniami również z drugiego tytułu lub może zmienić tytuł do ubezpieczeń Natomiast obowiązkowo z każdego tytułu opłacają obowiązkowo składki na ubezpieczenie zdrowotne.

55 Umowa zlecenie z uczniem lub studentem
Uczniowie gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych ponadpodstawowych oraz studenci do ukończenia 26lat wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowo ani dobrowolnie. Nie podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie ma obowiązku zgłaszać do ZUS tego typu umów zleceń.

56 Umowa zlecenie z uczniem lub studentem
Dla celów ubezpieczeń społecznych uznaje się uczniem – do 31 sierpnia każdego roku – osobę, która: Kontynuuje naukę w tej samej szkole Skończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, której rok szkolny rozpoczyna się 1 września Ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki Osobę , która przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe uznaje się za ucznia do 30 września

57 Umowa zleceniem z uczniem lub studentem
Studentem jest osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia abo na jednolitych studiach magisterskich Nie są studentami uczestnicy studiów podyplomowych i doktoranckich

58 Umowa zlecenie z uczniem lub studentem
Za dzień ukończenia studiów uważa się datę: Złożenia egzaminu dyplomowego Złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu - w przypadku kierunków lekarsko -dentystycznych i weterynarii Zaliczenia przez studenta ostatniej przewidzianej w planach studiów praktyki – w przypadku kierunku farmacja

59 Umowa zlecenie z uczniem lub studentem
Przy ustaleniu obowiązku ubezpieczeń społecznych studenta wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia nie ma znaczenia jego obywatelstwo ani kraj odbywania przez niego studiów Należy jednak pamiętać że w przypadku zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem , który jest jednocześnie studentem lub uczniem w wieku 26 lat należy traktować umowę zlecenia w zakresie ubezpieczeń jak umowę o pracę

60 Umowa o dzieło Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Samoistna umowa o dzieło nie jest bowiem tytułem do ubezpieczeń. Nie podlega też zgłoszeniu do ZUS.

61 Umowa o dzieło Obowiązek ubezpieczeń z tytułu umowy o dzieło istnieje wtedy, gdy umowa taka została zawarta z własnym pracodawcą lub jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. Sytuacja taka dotyczy także od 1 lipca 2004r. emerytów i rencistów wykonujących umowę o dzieło z własnym pracodawcą. W/w osoby z tytułu wykonywania umowy o dzieło dla własnego pracodawcy traktowane są dla celów ubezpieczeń jak pracownicy.

62 Umowa o dzieło W sytuacji gdy pracodawca zatrudnia na podstawie umowy o dzieło swojego pracownika przebywającego na: Urlopie macierzyńskim Urlopie wychowawczym Urlopie bezpłatnym nie podlegają z tytułu umowy o dzieło ani ubezpieczeniu społecznemu ani zdrowotnemu.

63 Kontrakt menadżerski Umowa kontraktu menedżerskiego może mieć charakter umowy o pracę lub umowy zlecenia. Jeżeli kontakt menedżerski ma charakter umowy o pracę , osoba wykonująca tę umowę podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym jako pracownik. Częściej jednak kontakt menedżerski występuje jako umowa o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o umowie zleceniu, a tym samym osoba wykonująca taką umowę podlega ubezpieczeniom na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców.

64 Kontrakt menadżerski Od 1 stycznia 2004r. za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Tym samym umowa kontaktu menedżerskiego jest traktowana jako tytuł do ubezpieczeń a nie jako umowa wykonywana w ramach dzialaności gospodarczej.

65 DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE OSÓB UBEZPIECZONYCH
Płatnik składek zobowiązany jest do złożenia dokumentów zgłoszeniowych Za zleceniobiorców w terminie 7 od daty powstania: obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ( ZUS ZUA ) obowiązku zdrowotnego ( ZUS ZZA ) oraz zgłoszenia i wygłoszenia członków rodziny ( ZUS ZCNA ) ustania w/w ubezpieczeń ( ZUS ZWUA )

66 DOKUMENTY ROZLICZENIOWE terminy składania dokumentów
Do 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe samorządowe, zakłady budżetowe ( ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA ) Do 10 dnia następnego miesiąca –osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ( ZUS DRA ) Do 15 dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek za zatrudnionych pracowników ( ZUS DRA. ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA )

67 DOKUMENTY KORYGUJĄCE UWAGA: PŁATNIK SKŁADEK ZOBOWIĄZANY JEST DOKONAĆ SPRAWDZENIA PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH PRZEKAZANYCH DO ZUS W IMIENNYCH RAPORTACH MIESIĘCZNYCH DOTYCZĄCYCH DANEGO ROKU KALENDARZOWEGO - NAJPÓŹNIEJ DO 30 KWIETNIA NASTĘPNEGO ROKU KALENDARZOWEGO

68 PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH
Płatnik składek ma obowiązek przekazać dokumenty ubezpieczeniowe w przypadku rozliczania Za więcej niż 5 osób ubezpieczonych - poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez ZUS na podstawie art.13 ust 2 pkt 2 lit a ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne została potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 ustawy zwanego dalej oprogramowaniem interfejsowym. W uzasadnionych przypadkach można wystąpić do ZUS o zwolnienie z obowiązku przekazywania dokumentów w formie elektronicznej

69 PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH
Za mniej niż 5 osób ubezpieczonych - płatnik składek może przekazywać dokumenty w formie dokumentu pisemnego na drukach dostępnych w ZUS albo w formie wydruku z Programu Płatnik. Dokumenty są również dostępne na stronach internetowych ZUS. Dopuszczalny jest wydruk czarno-biały.

70 SPOSÓB OPŁACANIA SKŁADEK
Płatnicy składek są zobowiązani do opłacania składek na następujące numery kont : ubezpieczenie społeczne ubezpieczenie zdrowotne FP, FGŚP

71 SPOSÓB OPŁACANIA SKŁADEK
Należności z tytułu składek należy opłacać: w formie obciążenia rachunku płatniczego płatnika składek w instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych w formie przekazu pieniężnego w przypadku płatnika składek mikro-przedsiębiorcy za pośrednictwem instytucji płatniczej lub biura usług płatniczych w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych

72 NIANIA ustawa z dnia 4 lutego 2011r
NIANIA ustawa z dnia 4 lutego 2011r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz.u. nr 45, poz z późn. od 1 października 2011r. Ubezpieczona – niania, osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej , która jest umową o świadczeniu usług Nianią nie może być jeden z rodziców, także w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko.

73 NIANIA ustawa z dnia 4 lutego 2011r
NIANIA ustawa z dnia 4 lutego 2011r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz.u. nr 45, poz z późn. Płatnik składek - jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, który: Jest zatrudniony ( umowa o pracę, umowa o pracę nakładczą, funkcjonariusz, sędzia, poseł, prokurator) Świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń Prowadzą działalność gospodarczą Dziecko – opieka może być sprawowana nad dzieckiem od 20 tygodnia do 3 roku życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 rok życia

74 NIANIA ustawa z dnia 4 lutego 2011r
NIANIA ustawa z dnia 4 lutego 2011r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz.u. nr 45, poz z późn. Zasady finansowania składek dla niani Składki na ubezpieczenie emerytalne , rentowe, wypadkowe i zdrowotne od podstawy nie wyższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę finansuje budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Składki są finansowane niezależnie czy niania podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo czy dobrowolnie Składki na ubezpieczenie chorobowe finansowane są w każdym przypadku przez osobę ubezpieczoną bez względu na podstawę wymiaru składek Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne powyżej minimalnego wynagrodzenia według obowiązujących zasad współfinansuje płatnik składek i ubezpieczony

75 NIANIA ustawa z dnia 4 lutego 2011r
NIANIA ustawa z dnia 4 lutego 2011r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz.u. nr 45, poz z późn. Zasady składania dokumentów za nianię Płatnik składek składa dokumenty zgłoszeniowe ( ZUS ZFA, ZUS ZUA/ZZA) Dokumenty rozliczeniowe do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni ( ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA ) Zwolnienie ze składania dokumentów rozliczeniowych następuje w sytuacji : Za poprzedni miesiąc złożył komplet dokumentów rozliczeniowych za pełny miesiąc od podstawy nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie Poprzedni komplet dokumentów rozliczeniowych nie zawiera ZUS RSA W przypadku zaistnienia zmian w stosunku do danych w kolejnych miesiącach , płatnik składek zobowiązany jest złożyć poprawnie wypełnione dokumenty rozliczeniowe.

76 Podstawowe informacje z zakresu działania ZUS można uzyskać telefonicznie , korzystając z automatycznego telefonicznego systemu informacyjnego ZUS, który czynny 24 godziny na dobę i we wszystkie dni w roku z telefonów stacjonarnych z telefonów komórkowych

77 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "UMOWY CYWILNOPRAWNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google