Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendium socjalne będzie przyznane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendium socjalne będzie przyznane od miesiąca, w którym został złożony wniosek."— Zapis prezentacji:

1

2 Stypendium socjalne będzie przyznane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

3

4 Zapoznaj się z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów Akademii Obrony Narodowej znajdującym się na stronie:www.rembridge.pl w zakładce: Pomoc materialna  Studenci  Regulamin świadczeń pomocy

5 Musisz posiadać dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie większy niż: 850,20 zł Zgodnie z Zarządzeniem nr 49 Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej z dnia r. w sprawie szczegółowych kryteriów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Obrony Narodowej.

6 Pobierz i wypełnij WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO znajdujący się na stronie:www.rembridge.pl w zakładce: Pomoc materialna  Studenci  Stypendium socjalne Jak wypełnić wniosek?

7 Strona 1 Wypełnia pracownik WSSiD. Aktualny rok akademicki tj. 2014/2015. Należy wpisać wszystkie swoje dane. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ADRES , ponieważ na niego będą wysyłane istotne informacje. Należy wpisać wszystkie swoje dane z aktualnego roku akademickiego. Wypełnia pracownik WSSiD. NALEŻY WYPEŁNIAĆ WNIOSEK DRUKOWANYMI LITERAMI. Zaznacza student, wybierając odpowiednie miejsce zamieszkania. O stypendium w zwiększonej wysokości może ubiegać się student TYLKO na studiach stacjonarnych. Należy również wypełnić dodatkowo oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (znajduje się on na następnych slajdach).

8 Strona 2 Należy wpisać obowiązkowo wszystkich członków rodziny. Osoba pracująca-nazwa miejsca pracy. Osoba ucząca się-nazwa szkoły. Osoba niepracująca, zarejestrowana w Urzędzie Pracy-bezrobotny(a). Osoba niepracująca, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy- nie pracujący(a). Osoba niepełnoletnia-nieletni(a ).

9 Strona 3 Imię i Nazwisko wszystkich członków rodziny, którzy uzyskali dochód w 2013 roku. Dochód uzyskany przez cały rok 2013 np. z pracy, zasiłku itp. POMNIEJSZONY O SKŁADKI SPOŁECZNE, PODATEK i SKŁADKI ZDROWOTNE. Ilość miesięcy, w których uzyskano dochód w 2013 roku. Rok poprzedni tj Dochód uzyskany przez cały rok 2013 z działalności gospodarczej. Ilość miesięcy, w których uzyskano dochód w 2013 roku z działalności. Dochód uzyskany przez cały rok 2013 z gruntów rolnych (liczba hektarów razy 2869 zł). 12 miesięcy. Dochód uzyskany przez cały rok 2013 z otrzymywanych alimentów. Ilość miesięcy, w których otrzymywano alimenty. Inne dochody roczne. Ilość miesięcy, w których uzyskano inne dochody. Dochód roczny podzielony przez ilość miesięcy, w których został uzyskany. Łączna suma dochodów miesięcznych wszystkich członków rodziny. Dochód miesięczny, który został utracony w 2013 roku. Łączny dochód miesięczny rodziny, pomniejszony o dochód miesięczny utracony. Dochód miesięczny, który został uzyskany w 2014 roku. Łączny dochód miesięczny rodziny, powiększony o dochód miesięczny uzyskany. Łączny dochód miesięczny rodziny (pomniejszony o dochód miesięczny utracony i powiększony o dochód miesięczny uzyskany) podzielony przez liczbę członków. 2013/2014.

10 WZÓR ,67 Mariola Kowalska , zł / 2 miesięcy = zł 1,5239 ha przeiczeniowych* zł (przelicznik) = 4 372,06 zł 4 372,06 / 12 miesięcy = 364,33 zł zł + 364,33 zł = 2 864,33 zł 2864, zł / 12 miesięcy = 1 666,67 zł ,67 zł ,72 zł = 4475,39 zł zł zł = 2031 zł = 5331 zł 4531 zł – zł zł = 2831 zł 2831 zł dzielimy na wszystkich członków w rodzinie (uwzględnionych we wniosku) np. 4 = 707,75 zł 707,75 DODATKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE DOCHODU Zdzisław Kowalski 2500

11 Strona 4 Należy zaznaczyć oraz wypisać wszystkie dokumenty dołączone do wniosku. Należy obowiązkowo zapoznać się z oświadczeniami, wykreślić nie potrzebne i wypełnić wymagane pola. OBOWIĄZKOWY CZYTELNY PODPIS STUDENTA.

12 Strona 5 Wypełnia Komisja Stypendialna.

13 OBOWIĄZKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK O NUMERZE KONTA: Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy OBOWIĄZKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK O NUMERZE KONTA: Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy Numer konta bankowego MUSI należeć do studenta. Należności nie będą wypłacane na numer konta innej osoby !

14 Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy Należy wpisać wszystkie swoje dane. Podać numer konta STUDENTA. OBOWIĄZKOWY CZYTELNY PODPIS STUDENTA. Podać nazwę i siedzibę oddziału bankowego. Wypełnia pracownik WSSiD.

15 W przypadku, gdy student chce ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości musi dołączyć dodatkowo: Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. O zwiększenie do stypendium socjalnego mogą ubiegać się TYLKO studenci studiów stacjonarnych zamieszkujący w Domu Studenckim lub innym obiekcie. W przypadku zakwaterowania w innym obiekcie należy OBOWIĄZKOWO dołączyć do ww. oświadczenia - umowę najmu. W przypadku nieposiadania umowy, oświadczenie musi wypełnić i podpisać dodatkowo właściciel lokalu.

16 Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości Należy wpisać wszystkie swoje dane. Student musi zaznaczyć gdzie zamieszkuje. Należy wpisać adres stałego zameldowania. Informacje o dojeździe z miejsca stałego zameldowania do Akademii Obrony Narodowej. W przypadku braku umowy najmu, właściciel lokalu musi podać swoje dane i czytelnie się podpisać. OBOWIĄZKOWY CZYTELNY PODPIS STUDENTA.

17

18 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów lub ich braku za rok 2013, dotyczące: - studenta; - rodziców studenta; - rodzeństwa studenta– tylko pełnoletniego, uczącego się. W przypadku, gdy student zawarł związek małżeński, dotyczące: - studenta; - małżonka studenta; - dzieci studenta – tylko pełnoletnich, uczących się. + AKT MAŁŻEŃSTWA

19 2. Dokument potwierdzający wysokość składek zdrowotnych (np. zaświadczenie z ZUSu lub PIT 11) za rok 2013, dotyczący: - studenta; - rodziców studenta; - rodzeństwa studenta – tylko pełnoletniego uczącego się. W przypadku, gdy student zawarł związek małżeński, dotyczące: - studenta; - małżonka studenta; - dzieci studenta – tylko pełnoletnich uczących się. Jeżeli, któryś z członków rodziny studenta nie uzyskał żadnego dochodu lub nie miał odprowadzanych składek zdrowotnych w roku 2013, to taki dokument nie jest wymagany.

20 DODATKOWE DOKUMENTY Z URZĘDÓW W INNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH: PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI: - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej w roku dodatkowo W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub na karcie podatkowej od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ musi wypełnić Oświadczenie o wysokości dochodu z działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub na karcie podatkowej od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

21 Oświadczenie o wysokości dochodu z działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub na karcie podatkowej od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Imię i nazwisko studenta. Osoba składająca Oświadczenie musi OBOWIĄZKOWO podpisać się. Rok kalendarzowy Zaznaczyć odpowiedni rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Wpisać wszystkie wymagane kwoty.

22 POSIADANIE GRUNTÓW ROLNYCH: - Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wyrażonego w hektarach przeliczeniowych. wynosi 2869 zł. POSIADANIE GRUNTÓW ROLNYCH: - Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wyrażonego w hektarach przeliczeniowych. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. wynosi 2869 zł.

23 POSIADANIE INNYCH DOCHODÓW NIEOPODATKOWANYCH: - Oświadczenie o wysokości posiadanych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. POSIADANIE INNYCH DOCHODÓW NIEOPODATKOWANYCH: - Oświadczenie o wysokości posiadanych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dochodem niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym są: -renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, -renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, -świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, -dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, -świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, -emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, -renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy, -zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych i niewybuchów, -renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy, -zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych (zaświadczenie z KRUS), -środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, -należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

24 -należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, -należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, -dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, -alimenty na rzecz dzieci (wyrok alimentacyjny + ew. odcinki przekazów, zaświadczenie komornika itp.), -stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom (z wyłączeniem wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu), -kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane nr 1 do Regulaminu), -kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, -należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, -dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, -dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, -dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, -dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, -ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", -ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach , -świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, -dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, -dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, -renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, -zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (zaświadczenie), świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (zaświadczenie). (w przypadku w/w rent np. decyzja oraz odcinki wypłat, w pozostałych przypadkach odpowiednie dokumenty) na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, -zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (zaświadczenie), świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (zaświadczenie). (w przypadku w/w rent np. decyzja oraz odcinki wypłat, w pozostałych przypadkach odpowiednie dokumenty)

25 Oświadczenie o wysokości posiadanych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Należy wpisać wszystkie dane. Osoba składająca Oświadczenie musi OBOWIĄZKOWO wypełnić sumę dochodów nieopodatkowanych oraz podpisać się. Rok kalendarzowy Wpisać Imię i Nazwisko osoby posiadającej nw. dochody oraz stopień pokrewieństwa ze studentem. Wpisać wszystkie uzyskane dochody nieopodatkowane.

26 DODATKOWE DOKUMENTY W INNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH: Osoby pełnoletnie, uczące się: Zaświadczenie ze szkoły o uczeniu się lub ksero legitymacji. Osoby niepełnoletnie, uczące się: Zaświadczenie ze szkoły o uczeniu się lub ksero legitymacji. Osoby niepełnoletnie, nieuczące się: Akt urodzenia. Osoby niepełnosprawne: Orzeczenie o niepełnosprawności. Student, który zawarł związek małżeński: Akt małżeństwa.

27 DODATKOWE DOKUMENTY W INNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH: Rozwód rodziców: Wyrok rozwodu i wyrok przyznania alimentów. Śmierć rodzica: Akt zgonu. Trudna sytuacja materialna rodziny: Opinia z MOPSu/GOPSu o trudnej sytuacji materialnej rodziny. Osoby bezrobotne: Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i ewentualnym przyznaniu zasiłku w kwocie NETTO. Posiadanie dochodu w 2013 roku krócej niż przez 12 miesięcy: Dokument potwierdzający liczbę miesięcy.

28 UTRATA DOCHODU: np. utrata pracy, zasiłku, renty itp. 1. Dokument potwierdzający od kiedy do kiedy dana osoba otrzymywała dochód i jaki był to dochód netto. (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). 2. „Wniosek o ponowne ustalenie dochodu” UZYSKANIE DOCHODU: np. podjęcie pracy, uzyskanie zasiłku, renty itp. 1. Dokument potwierdzający od kiedy uzyskano dochód i jaki jest to dochód miesięczny netto. Dochód, który trzeba uwzględnić to dochód za pierwszy pełny miesiąc. (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). 2. „Wniosek o ponowne ustalenie dochodu” UTRATA DOCHODU: np. utrata pracy, zasiłku, renty itp. 1. Dokument potwierdzający od kiedy do kiedy dana osoba otrzymywała dochód i jaki był to dochód netto. (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). 2. „Wniosek o ponowne ustalenie dochodu” UZYSKANIE DOCHODU: np. podjęcie pracy, uzyskanie zasiłku, renty itp. 1. Dokument potwierdzający od kiedy uzyskano dochód i jaki jest to dochód miesięczny netto. Dochód, który trzeba uwzględnić to dochód za pierwszy pełny miesiąc. (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). 2. „Wniosek o ponowne ustalenie dochodu”

29 Wniosek o ponowne ustalenie dochodu Wszystkie swoje dane. Rok w którym utracono lub uzyskano dochód tj lub Dane członka i jego dochód utracony. Dokumenty potwierdzające utratę dochodu. Dane członka i jego dochód uzyskany (za pierwszy pełny miesiąc). Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu. OBOWIĄZKOWO podpisać się.

30 Przynieś lub wyślij pocztą WNIOSEK WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW WNIOSEK WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich blok 101 pokój nr 6 Al. gen. A. Chruściela Warszawa CZYTAJ DALEJ 

31 Wnioski, które będą wysłane pocztą i okażą się NIEKOMPLETNE będzie można uzupełnić będzie można uzupełnić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania WEZWANIA. Po upływie wyznaczonego terminu i nieuzupełnieniu braków - wniosek zostaje bez rozpatrzenia. Informacje o brakujących dokumentach będą przekazywane drogą pocztową na adres korespondencyjny.

32

33

34

35

36

37 W razie pytań związanych ze składaniem dokumentów, prosimy dzwonić do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich lub wysłać wiadomość mailem z pytaniem. Tel , Pytania związane z wypłacaniem świadczeń i zmiany numerów kont bankowych prosimy zgłaszać do Zastępcy Kierownika Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich mgr Małgorzaty Zeniuk Tel:


Pobierz ppt "Stypendium socjalne będzie przyznane od miesiąca, w którym został złożony wniosek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google