Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendium socjalne będzie przyznane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendium socjalne będzie przyznane od miesiąca, w którym został złożony wniosek."— Zapis prezentacji:

1

2 Stypendium socjalne będzie przyznane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

3

4 Zapoznaj się z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów Akademii Obrony Narodowej znajdującym się na stronie:www.rembridge.pl w zakładce: Pomoc materialna  Studenci  Regulamin świadczeń pomocy

5 Musisz posiadać dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie większy niż: 850,20 zł Zgodnie z Zarządzeniem nr 49 Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej z dnia 09.10.2014 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Obrony Narodowej.

6 Pobierz i wypełnij WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO znajdujący się na stronie:www.rembridge.pl w zakładce: Pomoc materialna  Studenci  Stypendium socjalne Jak wypełnić wniosek?

7 Strona 1 Wypełnia pracownik WSSiD. Aktualny rok akademicki tj. 2014/2015. Należy wpisać wszystkie swoje dane. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ADRES E-MAIL, ponieważ na niego będą wysyłane istotne informacje. Należy wpisać wszystkie swoje dane z aktualnego roku akademickiego. Wypełnia pracownik WSSiD. NALEŻY WYPEŁNIAĆ WNIOSEK DRUKOWANYMI LITERAMI. Zaznacza student, wybierając odpowiednie miejsce zamieszkania. O stypendium w zwiększonej wysokości może ubiegać się student TYLKO na studiach stacjonarnych. Należy również wypełnić dodatkowo oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (znajduje się on na następnych slajdach).

8 Strona 2 Należy wpisać obowiązkowo wszystkich członków rodziny. Osoba pracująca-nazwa miejsca pracy. Osoba ucząca się-nazwa szkoły. Osoba niepracująca, zarejestrowana w Urzędzie Pracy-bezrobotny(a). Osoba niepracująca, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy- nie pracujący(a). Osoba niepełnoletnia-nieletni(a ).

9 Strona 3 Imię i Nazwisko wszystkich członków rodziny, którzy uzyskali dochód w 2013 roku. Dochód uzyskany przez cały rok 2013 np. z pracy, zasiłku itp. POMNIEJSZONY O SKŁADKI SPOŁECZNE, PODATEK i SKŁADKI ZDROWOTNE. Ilość miesięcy, w których uzyskano dochód w 2013 roku. Rok poprzedni tj. 2013. Dochód uzyskany przez cały rok 2013 z działalności gospodarczej. Ilość miesięcy, w których uzyskano dochód w 2013 roku z działalności. Dochód uzyskany przez cały rok 2013 z gruntów rolnych (liczba hektarów razy 2869 zł). 12 miesięcy. Dochód uzyskany przez cały rok 2013 z otrzymywanych alimentów. Ilość miesięcy, w których otrzymywano alimenty. Inne dochody roczne. Ilość miesięcy, w których uzyskano inne dochody. Dochód roczny podzielony przez ilość miesięcy, w których został uzyskany. Łączna suma dochodów miesięcznych wszystkich członków rodziny. Dochód miesięczny, który został utracony w 2013 roku. Łączny dochód miesięczny rodziny, pomniejszony o dochód miesięczny utracony. Dochód miesięczny, który został uzyskany w 2014 roku. Łączny dochód miesięczny rodziny, powiększony o dochód miesięczny uzyskany. Łączny dochód miesięczny rodziny (pomniejszony o dochód miesięczny utracony i powiększony o dochód miesięczny uzyskany) podzielony przez liczbę członków. 2013/2014.

10 WZÓR 20 000 12 1666,67 Mariola Kowalska 5 000 2 4372,06 12 5 000 zł / 2 miesięcy = 2 500 zł 1,5239 ha przeiczeniowych* 2 869 zł (przelicznik) = 4 372,06 zł 4 372,06 / 12 miesięcy = 364,33 zł 2 500 zł + 364,33 zł = 2 864,33 zł 2864,33 20 000 zł / 12 miesięcy = 1 666,67 zł 4531 1 666,67 zł + 2 808,72 zł = 4475,39 zł 20132014 2500 2031 4531 zł - 2 500 zł = 2031 zł 800 5331 4531 + 800 = 5331 zł 4531 zł – 2 500 zł + 800 zł = 2831 zł 2831 zł dzielimy na wszystkich członków w rodzinie (uwzględnionych we wniosku) np. 4 = 707,75 zł 707,75 DODATKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE DOCHODU. 2013 Zdzisław Kowalski 2500

11 Strona 4 Należy zaznaczyć oraz wypisać wszystkie dokumenty dołączone do wniosku. Należy obowiązkowo zapoznać się z oświadczeniami, wykreślić nie potrzebne i wypełnić wymagane pola. OBOWIĄZKOWY CZYTELNY PODPIS STUDENTA.

12 Strona 5 Wypełnia Komisja Stypendialna.

13 OBOWIĄZKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK O NUMERZE KONTA: Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy OBOWIĄZKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK O NUMERZE KONTA: Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy Numer konta bankowego MUSI należeć do studenta. Należności nie będą wypłacane na numer konta innej osoby !

14 Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy Należy wpisać wszystkie swoje dane. Podać numer konta STUDENTA. OBOWIĄZKOWY CZYTELNY PODPIS STUDENTA. Podać nazwę i siedzibę oddziału bankowego. Wypełnia pracownik WSSiD.

15 W przypadku, gdy student chce ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości musi dołączyć dodatkowo: Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. O zwiększenie do stypendium socjalnego mogą ubiegać się TYLKO studenci studiów stacjonarnych zamieszkujący w Domu Studenckim lub innym obiekcie. W przypadku zakwaterowania w innym obiekcie należy OBOWIĄZKOWO dołączyć do ww. oświadczenia - umowę najmu. W przypadku nieposiadania umowy, oświadczenie musi wypełnić i podpisać dodatkowo właściciel lokalu.

16 Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości Należy wpisać wszystkie swoje dane. Student musi zaznaczyć gdzie zamieszkuje. Należy wpisać adres stałego zameldowania. Informacje o dojeździe z miejsca stałego zameldowania do Akademii Obrony Narodowej. W przypadku braku umowy najmu, właściciel lokalu musi podać swoje dane i czytelnie się podpisać. OBOWIĄZKOWY CZYTELNY PODPIS STUDENTA.

17

18 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów lub ich braku za rok 2013, dotyczące: - studenta; - rodziców studenta; - rodzeństwa studenta– tylko pełnoletniego, uczącego się. W przypadku, gdy student zawarł związek małżeński, dotyczące: - studenta; - małżonka studenta; - dzieci studenta – tylko pełnoletnich, uczących się. + AKT MAŁŻEŃSTWA

19 2. Dokument potwierdzający wysokość składek zdrowotnych (np. zaświadczenie z ZUSu lub PIT 11) za rok 2013, dotyczący: - studenta; - rodziców studenta; - rodzeństwa studenta – tylko pełnoletniego uczącego się. W przypadku, gdy student zawarł związek małżeński, dotyczące: - studenta; - małżonka studenta; - dzieci studenta – tylko pełnoletnich uczących się. Jeżeli, któryś z członków rodziny studenta nie uzyskał żadnego dochodu lub nie miał odprowadzanych składek zdrowotnych w roku 2013, to taki dokument nie jest wymagany.

20 DODATKOWE DOKUMENTY Z URZĘDÓW W INNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH: PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI: - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej w roku 2013. dodatkowo W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub na karcie podatkowej od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ musi wypełnić Oświadczenie o wysokości dochodu z działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub na karcie podatkowej od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

21 Oświadczenie o wysokości dochodu z działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub na karcie podatkowej od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Imię i nazwisko studenta. Osoba składająca Oświadczenie musi OBOWIĄZKOWO podpisać się. Rok kalendarzowy 2013. Zaznaczyć odpowiedni rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Wpisać wszystkie wymagane kwoty.

22 POSIADANIE GRUNTÓW ROLNYCH: - Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wyrażonego w hektarach przeliczeniowych. wynosi 2869 zł. POSIADANIE GRUNTÓW ROLNYCH: - Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wyrażonego w hektarach przeliczeniowych. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. wynosi 2869 zł.

23 POSIADANIE INNYCH DOCHODÓW NIEOPODATKOWANYCH: - Oświadczenie o wysokości posiadanych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. POSIADANIE INNYCH DOCHODÓW NIEOPODATKOWANYCH: - Oświadczenie o wysokości posiadanych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dochodem niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym są: -renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, -renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, -świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, -dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, -świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, -emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, -renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, -zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych i niewybuchów, -renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, -zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych (zaświadczenie z KRUS), -środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, -należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

24 -należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, -należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, -dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, -alimenty na rzecz dzieci (wyrok alimentacyjny + ew. odcinki przekazów, zaświadczenie komornika itp.), -stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom (z wyłączeniem wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu), -kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane nr 1 do Regulaminu), -kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, -należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, -dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, -dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, -dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, -dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, -ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", -ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006, -świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, -dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, -dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, -renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, -zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (zaświadczenie), świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (zaświadczenie). (w przypadku w/w rent np. decyzja oraz odcinki wypłat, w pozostałych przypadkach odpowiednie dokumenty) na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, -zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (zaświadczenie), świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (zaświadczenie). (w przypadku w/w rent np. decyzja oraz odcinki wypłat, w pozostałych przypadkach odpowiednie dokumenty)

25 Oświadczenie o wysokości posiadanych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Należy wpisać wszystkie dane. Osoba składająca Oświadczenie musi OBOWIĄZKOWO wypełnić sumę dochodów nieopodatkowanych oraz podpisać się. Rok kalendarzowy 2013. Wpisać Imię i Nazwisko osoby posiadającej nw. dochody oraz stopień pokrewieństwa ze studentem. Wpisać wszystkie uzyskane dochody nieopodatkowane.

26 DODATKOWE DOKUMENTY W INNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH: Osoby pełnoletnie, uczące się: Zaświadczenie ze szkoły o uczeniu się lub ksero legitymacji. Osoby niepełnoletnie, uczące się: Zaświadczenie ze szkoły o uczeniu się lub ksero legitymacji. Osoby niepełnoletnie, nieuczące się: Akt urodzenia. Osoby niepełnosprawne: Orzeczenie o niepełnosprawności. Student, który zawarł związek małżeński: Akt małżeństwa.

27 DODATKOWE DOKUMENTY W INNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH: Rozwód rodziców: Wyrok rozwodu i wyrok przyznania alimentów. Śmierć rodzica: Akt zgonu. Trudna sytuacja materialna rodziny: Opinia z MOPSu/GOPSu o trudnej sytuacji materialnej rodziny. Osoby bezrobotne: Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i ewentualnym przyznaniu zasiłku w kwocie NETTO. Posiadanie dochodu w 2013 roku krócej niż przez 12 miesięcy: Dokument potwierdzający liczbę miesięcy.

28 UTRATA DOCHODU: np. utrata pracy, zasiłku, renty itp. 1. Dokument potwierdzający od kiedy do kiedy dana osoba otrzymywała dochód i jaki był to dochód netto. (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). 2. „Wniosek o ponowne ustalenie dochodu” UZYSKANIE DOCHODU: np. podjęcie pracy, uzyskanie zasiłku, renty itp. 1. Dokument potwierdzający od kiedy uzyskano dochód i jaki jest to dochód miesięczny netto. Dochód, który trzeba uwzględnić to dochód za pierwszy pełny miesiąc. (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). 2. „Wniosek o ponowne ustalenie dochodu” UTRATA DOCHODU: np. utrata pracy, zasiłku, renty itp. 1. Dokument potwierdzający od kiedy do kiedy dana osoba otrzymywała dochód i jaki był to dochód netto. (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). 2. „Wniosek o ponowne ustalenie dochodu” UZYSKANIE DOCHODU: np. podjęcie pracy, uzyskanie zasiłku, renty itp. 1. Dokument potwierdzający od kiedy uzyskano dochód i jaki jest to dochód miesięczny netto. Dochód, który trzeba uwzględnić to dochód za pierwszy pełny miesiąc. (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). 2. „Wniosek o ponowne ustalenie dochodu”

29 Wniosek o ponowne ustalenie dochodu Wszystkie swoje dane. Rok w którym utracono lub uzyskano dochód tj. 2013 lub 2014. Dane członka i jego dochód utracony. Dokumenty potwierdzające utratę dochodu. Dane członka i jego dochód uzyskany (za pierwszy pełny miesiąc). Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu. OBOWIĄZKOWO podpisać się.

30 Przynieś lub wyślij pocztą WNIOSEK WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW WNIOSEK WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich blok 101 pokój nr 6 Al. gen. A. Chruściela 103 00-910 Warszawa CZYTAJ DALEJ 

31 Wnioski, które będą wysłane pocztą i okażą się NIEKOMPLETNE będzie można uzupełnić będzie można uzupełnić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania WEZWANIA. Po upływie wyznaczonego terminu i nieuzupełnieniu braków - wniosek zostaje bez rozpatrzenia. Informacje o brakujących dokumentach będą przekazywane drogą pocztową na adres korespondencyjny.

32

33

34

35

36

37 W razie pytań związanych ze składaniem dokumentów, prosimy dzwonić do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich lub wysłać wiadomość mailem z pytaniem. Tel. 22 6 813-876, 22 6 814-166 E-mail: wssid@aon.edu.pl Pytania związane z wypłacaniem świadczeń i zmiany numerów kont bankowych prosimy zgłaszać do Zastępcy Kierownika Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich mgr Małgorzaty Zeniuk Tel: 22 6 813-454 E-mail: m.zeniuk@aon.edu.pl


Pobierz ppt "Stypendium socjalne będzie przyznane od miesiąca, w którym został złożony wniosek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google