Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademii Obrony Narodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademii Obrony Narodowej"— Zapis prezentacji:

1 Akademii Obrony Narodowej
PRZEWODNIK Jak ubiegać się o stypendium socjalne w Akademii Obrony Narodowej

2 OD 13 PAŹDZIERNIKA PRZEZ CAŁY ROK AKADEMICKI
O stypendium socjalne w Akademii Obrony Narodowej na rok akademicki 2014/2015 można ubiegać się: OD 13 PAŹDZIERNIKA PRZEZ CAŁY ROK AKADEMICKI Stypendium socjalne będzie przyznane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

3 Co zrobić aby otrzymać stypendium socjalne
?

4 . KROK 1 . znajdującym się na stronie: Zapoznaj się z
Regulaminem pomocy materialnej dla studentów Akademii Obrony Narodowej znajdującym się na stronie: w zakładce: Pomoc materialna  Studenci  Regulamin świadczeń pomocy

5 KROK Musisz posiadać dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie większy niż: 850,20 zł Zgodnie z Zarządzeniem nr 49 Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej z dnia r. w sprawie szczegółowych kryteriów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Obrony Narodowej.

6 . KROK 3 . Jak wypełnić wniosek? znajdujący się na stronie:
Pobierz i wypełnij WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO znajdujący się na stronie: w zakładce: Pomoc materialna  Studenci  Stypendium socjalne Jak wypełnić wniosek?

7 Strona 1 NALEŻY WYPEŁNIAĆ WNIOSEK DRUKOWANYMI LITERAMI.
Wypełnia pracownik WSSiD. Zaznacza student, wybierając odpowiednie miejsce zamieszkania. O stypendium w zwiększonej wysokości może ubiegać się student TYLKO na studiach stacjonarnych. Należy również wypełnić dodatkowo oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (znajduje się on na następnych slajdach). Aktualny rok akademicki tj. 2014/2015. Należy wpisać wszystkie swoje dane. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ADRES , ponieważ na niego będą wysyłane istotne informacje. Należy wpisać wszystkie swoje dane z aktualnego roku akademickiego. Wypełnia pracownik WSSiD.

8 Strona 2 Należy wpisać obowiązkowo wszystkich członków rodziny.
Osoba pracująca-nazwa miejsca pracy. Osoba ucząca się-nazwa szkoły. Osoba niepracująca, zarejestrowana w Urzędzie Pracy-bezrobotny(a). Osoba niepracująca, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy-nie pracujący(a). Osoba niepełnoletnia-nieletni(a). Należy wpisać obowiązkowo wszystkich członków rodziny.

9 Strona 3 Rok poprzedni tj Ilość miesięcy, w których uzyskano dochód w 2013 roku. Dochód uzyskany przez cały rok z działalności gospodarczej. 12 miesięcy. Ilość miesięcy, w których uzyskano inne dochody. Dochód uzyskany przez cały rok z gruntów rolnych (liczba hektarów razy 2869 zł). Ilość miesięcy, w których otrzymywano alimenty. Dochód uzyskany przez cały rok np. z pracy, zasiłku itp. POMNIEJSZONY O SKŁADKI SPOŁECZNE, PODATEK i SKŁADKI ZDROWOTNE. Dochód roczny podzielony przez ilość miesięcy, w których został uzyskany. Imię i Nazwisko wszystkich członków rodziny, którzy uzyskali dochód w 2013 roku. Ilość miesięcy, w których uzyskano dochód w 2013 roku z działalności. Inne dochody roczne . Dochód uzyskany przez cały rok 2013 z otrzymywanych alimentów. Łączna suma dochodów miesięcznych wszystkich członków rodziny. 2013/2014. DOCHÓD UTRACONY I UZYSKANY NALEŻY WPISAC W MOMENCIE GDY KTÓRYŚ Z CZŁONKÓW RODZINY STRACIŁ DOCHODY Z 2013 ROKU LUB UZYSKAŁ NOWE W 2014 ROKU należy dodatkowo wypełnić Wniosek o ponowne ustalenie dochodu (znajduje się on na następnych slajdach) Dochód miesięczny, który został utracony w 2013 roku. Łączny dochód miesięczny rodziny, pomniejszony o dochód miesięczny utracony. Dochód miesięczny, który został uzyskany w 2014 roku. Łączny dochód miesięczny rodziny, powiększony o dochód miesięczny uzyskany. Łączny dochód miesięczny rodziny (pomniejszony o dochód miesięczny utracony i powiększony o dochód miesięczny uzyskany) podzielony przez liczbę członków.

10 DODATKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE DOCHODU.
WZÓR 2013 Zdzisław Kowalski 20 000 12 4372,06 12 1666,67 Mariola Kowalska 5 000 2 2864,33 5 000 zł / 2 miesięcy = zł 2 500 zł + 364,33 zł = 2 864,33 zł zł / 12 miesięcy = 1 666,67 zł 1,5239 ha przeiczeniowych* zł (przelicznik) = 4 372,06 zł 4 372,06 / 12 miesięcy = 364,33 zł 4531 1 666,67 zł ,72 zł = 4475,39 zł 2013 2014 2500 2500 4531 zł zł = 2031 zł 2031 800 5331 = 5331 zł 707,75 DODATKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE DOCHODU. 4531 zł – zł zł = 2831 zł 2831 zł dzielimy na wszystkich członków w rodzinie (uwzględnionych we wniosku) np. 4 = 707,75 zł

11 OBOWIĄZKOWY CZYTELNY PODPIS STUDENTA.
Strona 4 Należy zaznaczyć oraz wypisać wszystkie dokumenty dołączone do wniosku. Należy obowiązkowo zapoznać się z oświadczeniami, wykreślić nie potrzebne i wypełnić wymagane pola. OBOWIĄZKOWY CZYTELNY PODPIS STUDENTA.

12 Wypełnia Komisja Stypendialna.
Strona 5 Wypełnia Komisja Stypendialna.

13 OBOWIĄZKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK O NUMERZE KONTA: Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy Numer konta bankowego MUSI należeć do studenta. Należności nie będą wypłacane na numer konta innej osoby !

14 Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy
Wypełnia pracownik WSSiD. Należy wpisać wszystkie swoje dane. Podać numer konta STUDENTA. Podać nazwę i siedzibę oddziału bankowego. OBOWIĄZKOWY CZYTELNY PODPIS STUDENTA.

15 W przypadku, gdy student chce ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości musi dołączyć dodatkowo: Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. O zwiększenie do stypendium socjalnego mogą ubiegać się TYLKO studenci studiów stacjonarnych zamieszkujący w Domu Studenckim lub innym obiekcie. W przypadku zakwaterowania w innym obiekcie należy OBOWIĄZKOWO dołączyć do ww. oświadczenia - umowę najmu. W przypadku nieposiadania umowy, oświadczenie musi wypełnić i podpisać dodatkowo właściciel lokalu.

16 Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
Należy wpisać wszystkie swoje dane. Należy wpisać adres stałego zameldowania. Informacje o dojeździe z miejsca stałego zameldowania do Akademii Obrony Narodowej. Student musi zaznaczyć gdzie zamieszkuje. OBOWIĄZKOWY CZYTELNY PODPIS STUDENTA. W przypadku braku umowy najmu, właściciel lokalu musi podać swoje dane i czytelnie się podpisać.

17 WSZYSTKIE PODANE DOKUMENTY SĄ OBOWIĄZKOWE !!!
KROK Pobierz z Urzędów odpowiednie dokumenty, potwierdzające sytuację materialną. WSZYSTKIE PODANE DOKUMENTY SĄ OBOWIĄZKOWE !!!

18 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów lub ich braku za rok 2013, dotyczące: - studenta; - rodziców studenta; - rodzeństwa studenta– tylko pełnoletniego, uczącego się. W przypadku, gdy student zawarł związek małżeński, dotyczące: - studenta; - małżonka studenta; - dzieci studenta – tylko pełnoletnich, uczących się. + AKT MAŁŻEŃSTWA

19 2. Dokument potwierdzający wysokość składek zdrowotnych (np
2. Dokument potwierdzający wysokość składek zdrowotnych (np. zaświadczenie z ZUSu lub PIT 11) za rok 2013, dotyczący: - studenta; - rodziców studenta; - rodzeństwa studenta – tylko pełnoletniego uczącego się. W przypadku, gdy student zawarł związek małżeński, dotyczące: - studenta; - małżonka studenta; - dzieci studenta – tylko pełnoletnich uczących się. Jeżeli, któryś z członków rodziny studenta nie uzyskał żadnego dochodu lub nie miał odprowadzanych składek zdrowotnych w roku 2013, to taki dokument nie jest wymagany.

20 DODATKOWE DOKUMENTY Z URZĘDÓW W INNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH: • PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI: - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej w roku dodatkowo W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub na karcie podatkowej od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ musi wypełnić Oświadczenie o wysokości dochodu z działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub na karcie podatkowej od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

21 Oświadczenie o wysokości dochodu z działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub na karcie podatkowej od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Imię i nazwisko studenta. Rok kalendarzowy 2013. Zaznaczyć odpowiedni rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Wpisać wszystkie wymagane kwoty. Osoba składająca Oświadczenie musi OBOWIĄZKOWO podpisać się.

22 • POSIADANIE GRUNTÓW ROLNYCH: - Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wyrażonego w hektarach przeliczeniowych Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. wynosi 2869 zł.

23 • POSIADANIE INNYCH DOCHODÓW NIEOPODATKOWANYCH: - Oświadczenie o wysokości posiadanych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada r. o świadczeniach rodzinnych dochodem niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym są: -renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, -renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, -świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, -dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, -świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, -emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, -renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy, -zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych (zaświadczenie z KRUS), -środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, -należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

24 -należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, -należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, -dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, -alimenty na rzecz dzieci (wyrok alimentacyjny + ew. odcinki przekazów, zaświadczenie komornika itp.), -stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom (z wyłączeniem wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu), -kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, -należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, -dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, -dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, -ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", -ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach , -świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, -dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, -dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, -renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, -zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (zaświadczenie), świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (zaświadczenie). (w przypadku w/w rent np. decyzja oraz odcinki wypłat, w pozostałych przypadkach odpowiednie dokumenty)

25 Oświadczenie o wysokości posiadanych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Należy wpisać wszystkie dane. Rok kalendarzowy 2013. Wpisać Imię i Nazwisko osoby posiadającej nw. dochody oraz stopień pokrewieństwa ze studentem. Wpisać wszystkie uzyskane dochody nieopodatkowane. Osoba składająca Oświadczenie musi OBOWIĄZKOWO wypełnić sumę dochodów nieopodatkowanych oraz podpisać się.

26 DODATKOWE DOKUMENTY W INNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH: • Osoby pełnoletnie, uczące się: Zaświadczenie ze szkoły o uczeniu się lub ksero legitymacji. • Osoby niepełnoletnie, uczące się: Zaświadczenie ze szkoły o uczeniu się lub ksero legitymacji. • Osoby niepełnoletnie, nieuczące się: Akt urodzenia. • Osoby niepełnosprawne: Orzeczenie o niepełnosprawności. • Student, który zawarł związek małżeński: Akt małżeństwa.

27 DODATKOWE DOKUMENTY W INNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH: • Rozwód rodziców: Wyrok rozwodu i wyrok przyznania alimentów. • Śmierć rodzica: Akt zgonu. • Trudna sytuacja materialna rodziny: Opinia z MOPSu/GOPSu o trudnej sytuacji materialnej rodziny. • Osoby bezrobotne: Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i ewentualnym przyznaniu zasiłku w kwocie NETTO. • Posiadanie dochodu w 2013 roku krócej niż przez 12 miesięcy: Dokument potwierdzający liczbę miesięcy.

28 • UTRATA DOCHODU: np. utrata pracy, zasiłku, renty itp. 1
• UTRATA DOCHODU: np. utrata pracy, zasiłku, renty itp. 1. Dokument potwierdzający od kiedy do kiedy dana osoba otrzymywała dochód i jaki był to dochód netto. (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). 2. „Wniosek o ponowne ustalenie dochodu” • UZYSKANIE DOCHODU: np. podjęcie pracy, uzyskanie zasiłku, renty itp. 1. Dokument potwierdzający od kiedy uzyskano dochód i jaki jest to dochód miesięczny netto. Dochód, który trzeba uwzględnić to dochód za pierwszy pełny miesiąc. (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.) „Wniosek o ponowne ustalenie dochodu”

29 Wniosek o ponowne ustalenie dochodu
Wszystkie swoje dane. Rok w którym utracono lub uzyskano dochód tj lub 2014. Dane członka i jego dochód utracony. Dokumenty potwierdzające utratę dochodu. Dane członka i jego dochód uzyskany (za pierwszy pełny miesiąc). Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu. OBOWIĄZKOWO podpisać się.

30 . KROK 5 . Przynieś lub wyślij pocztą
WNIOSEK WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich blok 101 pokój nr 6 Al. gen. A. Chruściela 103 Warszawa CZYTAJ DALEJ 

31 Wnioski, które będą wysłane pocztą i okażą się NIEKOMPLETNE
będzie można uzupełnić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania WEZWANIA. Po upływie wyznaczonego terminu i nieuzupełnieniu braków - wniosek zostaje bez rozpatrzenia. Informacje o brakujących dokumentach będą przekazywane drogą pocztową na adres korespondencyjny.

32 Komisja Stypendialna będzie rozpatrywała wnioski niezwłocznie.

33 Listy osób, którym przyznano stypendium socjalne ukażą się po obradach Komisji Stypendialnych na stronie: w zakładce Pomoc materialna  Studenci  Listy przyznanych świadczeń Daty obrad Komisji będą udostępniane na stronie.

34 Stypendium socjalne będzie wypłacane na numer konta bankowego podanego we wniosku do
20 dnia każdego miesiąca.

35 Decyzja będzie wydawana na każdy semestr oddzielnie.
Należy OSOBIŚCIE odebrać decyzję potwierdzającą otrzymywanie stypendium socjalnego w okresie podanym na stronie. Decyzja będzie wydawana na każdy semestr oddzielnie.

36 Każdy student ma OBOWIĄZEK poinformować Wydział Spraw Studencki i Doktoranckich o jakichkolwiek zmianach mających wpływ na przyznanie stypendium socjalnego (np. utracie oraz uzyskaniu dochodów).

37 E-mail: wssid@aon.edu.pl Tel: 22 6 813-454 E-mail: m.zeniuk@aon.edu.pl
W razie pytań związanych ze składaniem dokumentów, prosimy dzwonić do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich lub wysłać wiadomość mailem z pytaniem. Tel , Pytania związane z wypłacaniem świadczeń i zmiany numerów kont bankowych prosimy zgłaszać do Zastępcy Kierownika Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich mgr Małgorzaty Zeniuk Tel:


Pobierz ppt "Akademii Obrony Narodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google